Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare

Har getts
20.10.2009
Diarienummer
919/32/2009
Giltighet
1.11.2009-20.4.2010

Utfärdat i Helsingfors den 20 oktober 2009


Skattestyrelsen har med stöd av 2 § 4 mom. i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) beslutat följande:

Prestationer som kan behandlas med hjälp av servicesystemet

1 §

Skattestyrelsen begränsar omfattningen av de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004). Därmed kan användaren endast betala de följande prestationerna med betalningstjänsten och utföra de följande uppgifterna i anslutning till arbetsgivarens förpliktelser vilka avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare:

  1. löner till personer som är allmänt skattskyldiga i Finland förutom sjöarbetsinkomst som avses i 74 § i inkomstskattelagen (1535/1992), utlandsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen, löneinkomst som avses i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995), löner som man har betalat i egenskap av ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), löner som utbetalats som lönegaranti som avses i lagen om lönegaranti (866/1998) och i förordningen om lönegaranti (868/1998) samt löner som ett offentligt samfund betalar.
  2. löner som annan finsk arbetsgivare än hushåll eller offentligt samfund betalat till begränsat skattskyldiga förutom ersättning som betalats till artist eller sportutövare för personlig verksamhet samt anställningsoption och aktiepremie som grundar sig på arbete som utförts i Finland. Det förutsätts därutöver att löntagaren inte uppvisar hemstatens intyg för utsända arbetstagare eller Folkpensionsanstaltens beslut om att personen inte omfattas av sociala tryggheten i Finland,
  3. hushåll som får i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) avsett stöd för privat vård av barn kan med hjälp av systemet sköta arbetsgivarförpliktelserna i anslutning till de utbetalda lönerna och stödet för privat vård.
  4. av ett hushåll utbetalda arbetsersättningar som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd och vars mottagare är registrerad i förskottsuppbördsregistret;
  5. löner till idrottare som är allmänt skattskyldiga;
  6. resekostnadsersättningar som avses i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen och som ett allmännyttigt samfund har betalat;
  7. av andra än ett hushåll utbetalda arbets- och bruksersättningar som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd och vars mottagare är inte registrerad i förskottsuppbördsregistret;

Bestämmelser om uppgifter som kan utföras

2 §

Därtill begränsar Skattestyrelsen de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare och bestämmer om dessa enligt följande:

I systemet kan inte skötas arbetsgivarskyldigheter som ansluter sig till det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet, det lagstadgade arbetslöshetsförsäkringssystemet eller arbetstagarens grupplivförsäkring som ingår i de allmänbindande kollektivavtalen.

Systemet kan inte utnyttjas till samling av uppgifter för arbetstidsbokföring och inte heller till att anmäla löneuppgifter om arbetstagarens sjukdomstid till Folkpensionsanstalten.

Arbetsgivare som anlitar systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare kan med hjälp av systemet räkna fackföreningens medlemsavgifter beträffande de arbetstagare som har gett fullmakt till arbetsgivaren om detta. Systemet kan dock inte användas av arbetsgivaren för att anmäla beloppen för medlemsavgifterna till fackföreningen.

Hushåll som anlitar systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare kan med hjälp av systemet deklarera till skatteverket de uppgifter som avses i 127 a - 127 c § i inkomstskattelagen för att räkna hushållsavdraget.

Arbetspensionsförsäkringsbolag som har anslutit sig till systemet

3 §

Följande arbetspensionsförsäkringsbolag har anslutit sig till systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Pensions-Fennia, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Pensions-Tapiola, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas.

Användarnas identifikationstjänst

4 §

Användare av tjänsten loggar in genom den gemensamma servicen tunnistus.fi som administreras av Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsministeriet och Skattestyrelsen. Användares identitet kontrolleras enligt de olika sätten som finns tillgängliga inom Tunnistus.fi-tjänsten.

Ikraftträdande

5 §

Beslutet träder i kraft den 1 november 2009. Beslutet tillämpas på löner, som betalas från och med 1.3.2009. Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut av den 30 december 2008 om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (1155/2009).

Helsingfors den 20 oktober 2009

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Riitta Roos