Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

Antopäivä
20.10.2009
Diaarinumero
919/32/2009
Voimassaolo
1.11.2009-20.4.2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009


Verohallitus on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

 Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset

 1 §

Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu - ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä siten, että palvelun käyttäjä voi hoitaa järjestelmän avulla ainoastaan seuraaviin suorituksiin liittyvät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät:

  1. Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksetut palkat lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (868/1998) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa;
  2. muun suomalaisen työnantajan kuin kotitalouden ja julkisyhteisön rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa palkat lukuun ottamatta esiintyvälle taiteilijalle tai urheilijalle henkilökohtaisesta toiminnasta maksettua korvausta sekä Suomessa tehtyyn työhön perustuvaa työsuhdeoptiota ja osakepalkkiota. Lisäksi edellytetään, ettei palkansaaja esitä lähetetyn työntekijän todistusta kotivaltiostaan tai Kansaneläkelaitoksen päätöstä siitä, ettei henkilö kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin;
  3. kotitalous, joka saa lapsen kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) tarkoitettua yksityisen hoidon tukea, voi hoitaa järjestelmässä maksamaansa palkkaan ja yksityisen hoidon tukeen liittyvät työnantajavelvoitteet;
  4. kotitalouden maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut sellaiset työkorvaukset, joiden saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin;
  5. yleisesti verovelvolliselle maksetut urheilijan palkat;
  6. yleishyödyllisen yhteisön maksamat tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut matkakustannusten korvaukset;
  7. muiden kuin kotitalouksien maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut työ- ja käyttökorvaukset, jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

  Palvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

   2 §

Lisäksi Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä sekä määrää niistä seuraavasti:

Järjestelmässä ei hoideta työnantajavelvoitteita, jotka liittyvät lakisääteiseen tapaturmavakuutusjärjestelmään, lakisääteiseen työttömyysvakuutusjärjestelmään tai yleissitoviin työehtosopimuksiin sisältyvään työntekijän ryhmähenkivakuuttamiseen.

Järjestelmän avulla ei voi myöskään kerätä työaikakirjanpitoa varten tarvittavia tietoja eikä ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle työntekijän sairausajan palkkatietoja.

Työnantajat, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää voivat järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistysjäsenmaksut niiden työntekijöiden palkoista, jotka ovat antaneet siihen työnantajalle valtuutuksen. Työnantajat eivät voi järjestelmän avulla ilmoittaa maksuja ammattiyhdistyksille.

Kotitaloudet, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää, voivat ilmoittaa järjestelmän avulla tuloverolain 127 a – 127  c §:ssä tarkoitetun kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tiedot verovirastolle.

                 Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat työeläkevakuutusyhtiöt

 3 §

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke- Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

           Tunnistautuminen palveluun

               4 §

Palveluun tunnistaudutaan Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Verohallituksen omistaman Tunnistus.fi-palvelun mahdollistamilla tunnistamistavoilla.

 Voimaantulo

 5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009. Päätöstä sovelletaan 1.3.2009 alkaen maksettaviin palkkoihin.  Päätöksellä kumotaan Verohallituksen pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävissä 30 päivänä joulukuuta 2008 antama päätös (1155/2008).

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009.

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Riitta RoosSivu on viimeksi päivitetty 20.10.2009