Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Har getts
31.12.2012
Diarienummer
A152/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Ersätter anvisningen
1697/2009

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 3 mom. 3 och 4 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder i lag 516/2010, bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på

 1. dividend och dividendersättning som i 33 a § i inkomstskattelagen (716/2004) avsedda offentligt noterade bolag betalar till andra än fysiska personer och dödsbon;
 2. dividend och dividendersättning som i 33 b § 1 och 2 mom. i inkomstskattelagen (716/2004) avsedda bolag som inte är offentligt noterade betalar samt dividend baserad på arbetsinsats, som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (469/2009), om dividenden betalas till annan än den som är skattskyldig för den;
 3. dividend och dividendersättning som i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) betalar till annan än en fysisk person och ett dödsbo;
 4. ränta på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som andelslag betalar, vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som inhemska sparbanker betalar samt ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar;
 5. ränta som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd, avkastning av masskuldebrevslån som skall betraktas som ränta, eftermarknadsgottgörelse, årlig avkastning som betalas på avkastningsandel i placeringsfond och på andel i fondföretag och ersättning som betalas i stället för dessa samt avkastningar som likställs med nämnda avkastningar, då dessa betalas till samfund eller samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen eller till i nämnda lag angiven sammanslutning som införts i handelsregistret;
 6. ränta som enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd (1259/2009) erläggs på skatteåterbäring;
 7. försenings- och dröjsmålsränta;
 8. ränta på ersättning för expropriation, då expropriation av egendom har skett för allmänt bruk;
 9. köpvittnesarvode;
 10. inlösnings- och förrättningsarvode;
 11. arvode och provision för borgen;
 12. reservistlön;
 13. hittelön eller av kreditkortsföretag eller kreditinstitut och penninginrättning utbetald belöning för uppmärksamhet;
 14. stipendium, understöd eller hederspris som enligt 82 § i inkomstskattelagen (1389/1995) är skattepliktiga;
 15. tävlingspris, om priset inte kan anses utgöra lön eller ersättning för arbete enligt lagen om förskottsuppbörd eller idrottsmans arvode;
 16. fiskerivårdsavgift som återbärs till ägare av vattenområde;
 17. belopp som utbetalts till fysisk person enligt Skatteförvaltningens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria, fastän beloppet skulle betalas utan annan ersättning eller på annan grund än arbetsförhållande;
 18. återbäring av lagstadgad försäkringspremie som betalas till fysisk person;
 19. kapital på delägarlån som avses i 53 a § i inkomstskattelagen (475/1998);
 20. prestationer som betalts på basis av sjukförsäkringslagen (1224/2004) och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningfömåner (566/2005) då de betalas på den försäkrades fullmakt direkt till den som producerar tjänsten;
 21. kursvinst som fåtts vid växling av utländsk valuta till finskt mynt;
 22. frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare till den del det belopp som arbetsgivaren årligen betalt är högst 8 500 euro per arbetstagare;
 23. understöd och bidrag som erhållits för skogsbruk och som räknas till i 43 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005) avsedd kapitalinkomst av skogsbruk och inte heller på skadeersättningar som hänför sig till skogbruk och som utbetalas i annan form än försäkringsersättning;
 24. bidrag som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten i skoltlagen (253/1995).

2 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på inkomst av virkesförsäljning och på försäkringsersättning som utbetalats på grund av skada som träffat skogsbestånd, om inkomsttagaren är i Finland allmänt skattskyldigt samfund, samfälld förmån eller någon som bedriver virkesförmedling som sin näringsverksamhet eller finsk näringssammanslutning.

Om en skogsvårdsförening fungerar som förmedlare i en sådan gemensam handel, där virkesköparen inte betalar köpesumman direkt på skogsägarnas konto är skogsvårdsföreningen skyldig att verkställa förskottsinnehållning i stället för virkesköparen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas 1.1.2013 eller därefter.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut den 15 december 2009 om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (1697/2009).

 

Helsingfors den 31 december 2012

Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 31.12.2012