Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocent för begränsat skattskyldiga pensionstagare för år 2018

Har getts
4.12.2017
Diarienummer
A245/200/2017
Giltighet
1.2.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 24 § 3 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), sådant det lyder i lag 510/2010, samt 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 516/2010 och 6 § 1 mom. i lag 775/2016, fastställt beräkningsgrunderna för innehållningsprocenten för begränsat skattskyldiga pensionstagare enligt följande:

1 Uppgifter för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

Förskottsinnehållningen beräknas enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd så att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, ska betala för sin inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

Statsskatten fastställs enligt finska statens inkomstskatteskala och kommunalskatten som går till staten enligt den genomsnittliga kommunala inkomstskatteprocenten 19,75 %. Det påförs varken kyrkoskatt eller rundradioskatt hos begränsat skattskyldiga. Sjukvårdspremien beräknas enligt 1,36 % och den höjda sjukvårdspremien enligt 0,17 %. Sjukvårdspremien för löne- och arbetsinkomst är 0 %. Sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas inte om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten understiger 14 020 euro.

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer beräknas för begränsat skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren vid direktöverföring anmält pension eller prestation från Finland.

1.2 Inkomster

När man beräknar förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer från Finland beaktas inkomster som omfattas av förskottsuppbörden till högst 2 000 euro. Då en övrig beskattningsbar kapitalinkomst uppgår till högst 2 000 euro och det inte förekommer någon kapitalpension eller -prestation, ska skatten på kapitalinkomst som räknats på basis av denna beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga. En kapitalinkomstskatt om högst 600 euro beaktas vid beräkningen av innehållningsprocenten för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer.

Då en beskattningsbar kapitalinkomst uppgår till högst 7 000 euro och det inte förekommer någon kapitalpension eller -prestation, ska den skatt på kapitalinkomst som beräknats på basis av denna beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer på samma sätt som för allmänt skattskyldiga.

Vid beräkningen av pensionsinkomstavdraget beaktas även förvärvsinkomster som överstiger detta och som omfattas av förskottsbetalningen på samma sätt som för allmänt skattskyldiga.

Pensioner och prestationer beaktas till de belopp som pensionsanstalterna har angett dem.

1.3 Uppgifter vid direktöverföring

De pensionsanstalter som är med i direktöverföringen lämnar uppgifter om de uppskattade pensions- och prestationsbeloppen för förskottsuppbörden. En direktöverföringspost innehåller uppgifter om pensionsinkomst eller prestationer baserade på ett prestationsslag.

I en direktöverföringspost finns följande uppgifter om begränsat skattskyldiga: finsk personbeteckning, namn och adress, landskod för hemstat, medborgarskap och landskod för ett eventuellt annat medborgarskap, beloppet på pensionen eller prestationen samt prestationsslag. Folkpensionsanstalten (FPA) lämnar uppgift huruvida Finland svarar för ersättandet av kostnaderna för sjukvård 2018, gällande alla pensionstagare som de har vetskap om.

1.4 Hemviststat, medborgarskap, skatteavtal kan tillämpas

Uppgifterna om hemviststat, medborgarskap och skatteavtalet kan tillämpas för begränsat skattskyldiga fås för förskottsuppbörden från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Skatteavtal kan tillämpas är en uppgift som Skatteförvaltningen lagrat.

1.5 Behandling av uppgifter

Hemviststat

Uppgiften om den skattskyldiges hemviststat fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter.

Medborgarskap

Uppgiften om den skattskyldiges medborgarskap fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Uppgiften medborgarskap kan även saknas eller kunden kan vara statslös. Specialbestämmelserna om den beskattningsmässiga behandlingen av statslösa personer i skatteavtalen som Finland har med Estland, Lettland och Litauen beaktas vid uträkningen för prestationsslagen B4, B8 och B9.

Uppgiften skatteavtal tillämpligt

Uppgiften om att skatteavtalet är tillämpligt som sparats av Skatteförvaltningen fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter när hemviststatens skatteavtal tillämpas i den skattskyldiges beskattning. Då uppgiften om skatteavtalet inte finns, även om hemviststaten är en skatteavtalsstat, påförs den skattskyldige skatt på pensionerna oavsett vilken skatteavtalsstat det är fråga om. Om den skattskyldige är bosatt i Frankrike, Portugal, Spanien, Egypten, Japan eller Tanzania och får pension från den privata sektorn eller pension som intjänats i ett offentligt samfunds affärsverksamhet och om uppgiften skatteavtalet kan tillämpas förekommer, påförs den skattskyldige varken statlig inkomstskatt eller kommunalskatt i Finland.

Adressuppgifter

Som kundens adressuppgift eller ombudsuppgift används den uppgift som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Den skattskyldige kan även sakna adressuppgift.

Folkpensionsanstaltens meddelande om huruvida Finland svarar för kostnaderna för sjukvård

I beräkningen beaktas uppgiften från Folkpensionsanstalten (FPA) om Finland svarar för den skattskyldiges sjukvårdskostnader. Om Finland svarar för kostnaderna fastställs sjukvårdsavgiftjämte förhöjningar åt den skattskyldige.

Prestationsslag och hur de behandlas

Pensionstagarna uppger pensionerna och prestationerna enligt följande prestationsslag.

Kod

Förklaring

B1 Arbetspension (ej intjänad i rörelse) som betalats ut av offentligt samfund.
B2 Annan arbets-, avträdelse- och olycksfallspension som baserar sig på socialskyddslagstiftningen
B3 Annan pension än arbetspension vilken har betalats av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret
B4 Köpt pension som är förvärvsinkomst (bl.a. tecknad av den försäkrade eller av arbetsgivaren och som grundar sig på en individuell frivillig pensionsförsäkring)
B5 Pension som tjänats in i ett offentligt samfunds affärsverksamhet.
B7 Annan pension än de som avses i punkt B1-B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring, B7 kan inte grunda sig på socialskyddslagstiftningen)
B8 Köpt pension som är kapitalinkomst (bl.a. pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring och tecknats av den försäkrade)
B9 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
P4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst
P5 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst
P6 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

Pensionerna och prestationerna fördelas enligt hemstat, medborgarskap och prestationsslag på respektive totalsummor som beskattas olika.

Enligt skatteavtalet med Nederländerna förhindras beskattningen av prestationsslag B2, B3 eller B5 om pensionstagaren bodde i landet redan 20.12.1997 och rätten till pensionen började före 20.12.1997. Eftersom data som överförs direkt inte innehåller uppgift om datum kan detta villkor inte beaktas.

1.6 Indelning av pensionsinkomster enligt beskattningen

Som resultat av bedömningen fördelas pensionerna enligt följande:

  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland påförs statsskatt, kommunalskatt och sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs statsskatt och kommunalskatt men inte sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs endast sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland varken påförs skatter eller sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör kapitalinkomst och på vilken det i Finland påförs skatt på kapitalinkomst
  • Pension som utgör kapitalinkomst och som inte beskattas i Finland

För prestationsslagen B9 och P6 beräknas en förhöjning på 20 procent som en uppgift som tas med i beräkningen.

Maximiprocent för innehållningen i skattekortet

Om pensionen inte kan beskattas i Finland men sjukvårdspremie får påföras, fastställs taket för förskottsinnehållningsprocenten till 2,0 %, som är den uppåt avrundade totalsumman av sjukvårdspremieprocenten om 1,36 och sjukvårdspremiens förhöjningsprocent om 0,17.

Om skatteavtalet anger en maximal procent (t.ex. 15), och sjukvårdspremie kan påföras utöver skatterna, fastställs som tak för förskottsinnehållningsprocenten avtalets maximala procent + 2,0.

Om annan inkomst än pension inte kan beskattas i Finland men om sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie får påföras, fastställs taket för förskottsinnehållningsprocenten till 2,0 %, som är den uppåt avrundade totalsumman av sjukvårdspremieprocenten 0,0 %, dagpenningspremieprocenten 1,53 % och dagpenningspremiens förhöjningsprocent 0,17 %.

Inkomsterna i prestationsslag B8 och B9 beskattas på samma sätt som kapitalinkomsterna med skattestatser på 30,0 och 34,0 procent. I skatteavtalet kan dock fastställas ett procenttak.

2 Beräkning för kapitalbeskattning

Om den skattskyldige har andra kapitalinkomster som beskattas i Finland, beaktas en kapitalinkomstskatt på 600 euro i beräkningen av innehållningsprocenten för pensionerna på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga. På motsvarande sätt beaktas också beskattningsbara kapitalinkomster på högst 7 000 euro.

Då en begränsat skattskyldig pensionstagare är bosatt i antingen Spanien eller Portugal och uppgiften skatteavtal kan tillämpas finns och om hyresinkomsten är från en bostadslägenhet eller hyresinkomstens typ är okänd, beaktas inkomsten inte i beräkningen.

Om ett skatteavtal förhindrar beskattningen av en pension som ska beskattas som kapitalinkomst, fastställs innehållningsprocenten för denna pension till noll. Då kan man inte beräkna förskottsinnehållningsprocent för pensionen.

Pensioner och prestationer vilka utgör kapitalinkomst och beskattningen inte hindras av skatteavtalet räknas samman. Resultatet blir det sammanlagda beloppet av pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst.

De pensioner vilka utgör kapitalinkomst men beskattningen hindras av skatteavtalet sammanräknas. Summan utgör det sammanlagda belopp av kapitalinkomstpensioner som inte beskattas. För dessa anges noll som innehållningsprocent.

För prestationer i prestationsslaget P6 beräknas en förhöjning på 20 procent.

Om pensionsinkomsten i prestationsslaget B9 får beskattas, beräknas på pensionen en förhöjning på 20 procent.

2.1 Avdrag från kapitalinkomsten

Från den skattepliktiga kapitalinkomsten dras av räntor och premier för frivilliga pensionsförsäkringar samt premier enligt avtal om långsiktigt sparande. Om resultatet är negativt, utgör differensen underskott som beaktas vid beskattningen av förvärvsinkomster på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Beloppet av underskott, underskottsgottgörelse eller särskild underskottsgottgörelse skrivs inte ut i utredningen om den skattskyldige inte har pensioner som utgör förvärvsinkomst.

2.2 Beräkning förskottsinnehållningsprocent för kapitalinkomstpension

Kapitalinkomstpensionerna, kapitalinkomstprestationerna och de eventuella förhöjningarna på 20 % räknas samman. Resultatet är den blivande kapitalinkomsten. Skatten på kapitalinkomst 30,0 % räknas på den beskattningsbara kapitalinkomsten upp till 30 000 euro och för den överskjutande delen är skatten 34,0 %.

Skattebehovet för de framtida kapitalinkomstpensionerna och -prestationerna divideras med den framtida kapitalinkomsten. Resultatet blir förskottsinnehållningsprocenten för de pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst och denna procent avrundas till närmaste tredje decimal som är delbart med fem. Förskottsinnehållningsprocenten får vara högst 34,0.

Om det förekommer underskottsgottgörelse anges som innehållningsprocent för en pension eller prestation som utgör kapitalinkomst noll.

Om skatteavtalet förutsätter en lägre procentsats, ändras förskottsinnehållningsprocenten för kapitalinkomstpensionen så att den blir lika stor som procenttaket enligt skatteavtalet. Procenttaket subtraheras från den uträknade förskottsinnehållningsprocenten. Differensen multipliceras med beloppet av kapitalinkomstpensionerna. Resultatet blir den skatt på kapitalinkomstpension som inte påförs på grund av procenttaket för kapitalinkomstpensionerna. Uppgiften "Kapitalinkomstskatt som inte har påförts på grund av procenttaket i skatteavtalet" skapas.

3 Beräkning av förvärvsinkomstbeskattning

Skattesatsen för pensioner som utgör förvärvsinkomst beräknas separat för varje prestationsslag. Skatteprogressionen på förvärvsinkomstpensioner är inte beroende av andra pensionsinkomster än dem som erhållits i Finland. I beräkningen beaktas förvärvsinkomster på högst 2 000 euro som omfattas av förskottsuppbörden på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Pensionsinkomster som enligt skattea skatteavtalet får beskattas och prestationer som utgör förvärvsinkomst och grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie kan påföras ska räknas samman.

Pensionsinkomster som enligt skatteavtalet får beskattas och prestationer som utgör förvärvsinkomst och grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte kan påföras ska räknas samman.

Pensionerna på vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie får påföras räknas samman.

Ytterligare räknas separat för varje prestationsslag samman de pensioner som inte får beskattas och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte får påföras. Som svarsuppgift till dem som betalar ut dessa prestationsslag sänds förskottsinnehållningsprocenten noll.

Pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst och som enligt skatteavtalet får beskattas och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie kan påföras, pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst och som enligt skatteavtalet får beskattas och förvärvsinkomster på max. 2 000 euro som omfattas av förskottsbetalningen räknas samman. Resultatet blir de skattepliktiga förvärvsinkomsterna i stats- och kommunbeskattningen.

Pensionerna och prestationerna på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie får påföras och pensionerna med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie sammanräknas. Resultatet är de skattepliktiga förvärvsinkomsterna vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.1 Beräkning av avdrag

På basis av de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid stats- och kommunalbeskattningen beräknas avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen på samma sätt som de beräknas vid beskattningen av allmänt skattskyldiga pensionstagare.

3.1.1 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i statsbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen är högst 11 560 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 11 560 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 38 % procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 11 560 euro.

3.1.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen är högst 9 040 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 9 040 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 51 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 9 040 euro.

Grundavdrag

Grundavdraget i kommunalbeskattningen är högst 3 100 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 3 100 euro, minskas grundavdraget med 18 % av det överskjutande beloppet.

Invalidavdrag

Det invalidavdrag som beviljas vid kommunalbeskattningen beaktas vid beräkningen på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.1.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid beräkning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

De pensioner och prestationer på basis av vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie kan påföras används som grund för de avdrag som beviljas vid uträkningen av sjukvårdspremie enligt samma beräkningsregler som vid kommunalbeskattningen.

3.2 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid kommunalbeskattningen dras av de avdrag som beviljas vid kommunalbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid statsbeskattningen dras av de avdrag som beviljas vid statsbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen.

De avdrag som beviljas dras av från de skattepliktiga pensionsinkomsterna för sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Resultatet är förvärvsinkomsten för sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.3 Beräkning av skatter och avgifter

Kommunalskatten beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen multipliceras med den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen.

Statsskatt på förvärvsinkomster beräknas enligt den progressiva inkomstskatteskalan för den beskattningsbara förvärvsinkomsten i statsbeskattningen.

För dem som får pensionsinkomst beräknas utöver statsskatt på förvärvsinkomster också en tilläggskatt på pensionsinkomst. Tilläggsskatten på pensionsinkomst beräknas om pensionsinkomsten med avdrag för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 47 000 euro. Tilläggsskatten uppgår till 5,85 %.

Sjukvårdspremien räknas ut genom att den beskattningsbara förvärvsinkomsten multipliceras med sjukvårdspremieprocenten (1,36). Förhöjning av sjukvårdspremie räknas ut genom att dra av beloppet av den inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien och skillnaden multipliceras med den förhöjda procenten för sjukvårdspremien (0,17). Sjukvårdspremien oh den förhöjda sjukvårdspremien räknas ihop. Resultatet är sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.4 Avdrag från skatten

3.4.1 Arbets- och pensionsinkomstavdrag

Arbets- och pensionsinkomstavdraget på Åland beräknas för den som är berättigad till det. Avdraget är 10 % av de inkomster som utgör beräkningsgrunden och högst 100 euro. Avdraget beviljas inte om den skattskyldiges skattepliktiga förvärvsinkomster uppgår till 35 000 euro eller mera. Avdraget görs på den åländska kommunalskatten högst till beloppet av skatten.

3.4.2 Invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdraget vid statsbeskattningen beräknas för den som är berättigad till avdrag så att den skattskyldiges invaliditetsprocent på minst 30 procent multipliceras med 115 euro. Avdraget görs från den statliga skaten på förvärvsinkomst.

För den som är berättigad till underhållsskyldighetsavdrag beräknas en åttondedel av underhållsbidragen, dock högst 80 euro per minderårigt barn. Avdraget görs från den statliga skaten på förvärvsinkomst.

3.4.3 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

För räntor på bostadsskuld och skuld på första bostad beaktas 35 % i beräkningen. Räntorna på en skuld för inkomstens förvärvande beaktas i beräkningen till sitt fulla belopp.

Underskottsgottgörelsen utgörs av den andel som motsvarar kapitalinkomsternas inkomstskatteprocent (30,0 %) av det underskott i kapitalinkomstslaget som uppkommit under samma år, dock högst 1 400 euro. Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad är 32,0 %.

Från underskottsgottgörelsen dras av högts 3/4 av statens förvärvsinkomstskatt. Den återstående 1/4 dras proportionellt av från statens förvärvsinkomstskatt, kommunalskatten, kyrkoskatten och sv-premierna.

Den särskilda underskottsgottgörelsen räknas på grundval av de frivilliga pensionsförsäkringspremierna och premierna till ett långsiktigt sparavtal som inte har dragits av från kapitalinkomsten.

Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.5 Det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter

Från statens inkomstskatt görs invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag.

Statens inkomstskatt, kommunalskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie räknas ihop. Resultatet är skatterna och avgifterna sammanlagt.

Från det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter dras underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen av. Om skillnaden är negativ nollställs det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna. En kapitalinkomstskatt om högst 600 euro läggs till det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna.

Om det finns beskattningsbara kapitalinkomster (max. 7 000 euro) men inget procenttak eller gräns på 2,0 procent förskottsinnehållning på skattekortet och ingen kapitalpensionsinkomst i något prestationsslag, ska kapitalinkomstskatten läggas till det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna. Resultatet är skattebehovet.

3.6 Beräkning av innehållningsprocent för förskottsinnehållningspliktig förvärvsinkomst

Till den förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsten hör inte de pensioner som inte får beskattas och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte får påföras.

Det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna divideras med den förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsten. Resultatet är förskottsinnehållningsprocenten för pension och prestation. Förskottsinnehållningsprocenten avrundas uppåt till följande halva eller hela procent. Förskottsinnehållningsprocenten får vara högst 60,0.

Om den skattskyldige även har annan pension eller prestation som beskattas som förvärvsinkomst utöver pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs, och om den beräknade förskottsinnehållningsprocenten överstiger 2,0 %, ska en ny innehållningsprocent räknas ut för de övriga pensionsinkomsterna. Innehållningsprocenten för en pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie tas ut fastställs till 2,0.

På den nämnda kommande pensionen beräknas en skatt enligt 2,0 procent vilken dras av från skattebehovet på kommande förvärvsinkomstpensioner och -prestationer. Från de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna dras av det kommande beloppet av den nämnda pensionen. Skattebehovet för de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna divideras med de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna. Resultatet är den nya, beräknade förskottsinnehållningsprocenten för förvärvsinkomstpension och -prestation.

Om den nya förskottsinnehållningsprocenten är större än det procenttak som skatteavtalet förutsätter ska för pensionsinkomsten på skattekortet fastställas en maximi -förskottsinnehållningsprocent som räknats ut på basis av procenttaket och den eventuella sjukvårdspremieprocenten för sjukförsäkringen. Denna summa kallas procenttak.

Procenttaket subtraheras från den uträknade förskottsinnehållningsprocenten. Differensen multipliceras med pensionsinkomstens belopp. Resultatet är skatt som inte påförs på pensionsinkomsten i fråga på grund av skatteavtalets procenttak. Beräkningen görs separat för varje prestationsslag. All skatt på förvärvsinkomster som är en följd av procenttaket men som inte blir påförda ska räknas ihop och resultatet är uppgiften ”Skatt (fi) som inte har påförts på grund av procenttaket i skatteavtalet”.

Om det till det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter har lagts kapitalinkomstskatt på så sätt som avses i punkt 3.5, ska skattebehovet divideras med beloppet av den framtida pensionen och prestationen. Resultatet är den nya förskottsinnehållningsprocenten för pension och prestation. Om den nya förskottsinnehållningsprocenten är högst 15,0 procentenheter större än den tidigare beräknade procenten och högst 60,0 %, tas den nya procenten som innehållningsprocent för den framtida pensionen och prestationen.

4 Ikraftträdande

Förskottsinnehållningsprocent som fastställs genom detta beslut tillämpas på prestationer som utbetalas 1.2.2018 eller därefter.

Helsingfors den 4 december 2017

 

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2017