Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent och förskottsskatt som påförs begränsat skattskyldiga pensionstagare vid förskottsbetalning för år 2024

Har getts
22.11.2023
Diarienummer
VH/2906/00.01.00/2023

Skatteförvaltningen har med stöd av 24 § 3 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), sådant det lyder i lag 510/2010, samt 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 516/2010 och 6 § 1 mom. i lag 775/2016, fastställt grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent och för förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning för begränsat skattskyldiga pensionstagare enligt följande:

1 Beräkning av personlig förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

På beskattningen av begränsat skattskyldigas pensioner ska lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (källskattelagen) tillämpas. Beskattningen av pensioner som utomlands bosatta begränsat skattskyldiga har erhållit från Finland ska verkställas enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Förskottsinnehållningen beräknas enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd så att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, ska betala för sin inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer ska beräknas för sådana begränsat skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren via gränssnittet för anmälan av pensions- och förmånsuppgifter eller vid direktöverföring anmält pensioner eller prestationer från Finland. 

Gränssnittsmeddelandet och direktöverföringsfilen innehåller den begränsat skattskyldiges finska personbeteckning, namn, hemviststat, medborgarskap och landskoden för ett annat medborgarskap, beloppet av pension eller prestation och prestationsslag. Folkpensionsanstalten (FPA) lämnar även uppgiften för samtliga pensionstagare vars uppgifter de har om huruvida Finland svarar för ersättandet av sjukvårdskostnaderna för 2024.

1.2 Uppgifter om hemviststat, medborgarskap, tillämpning av skatteavtal och sjukvårdsansvar

Vid beräkningen beaktas uppgifterna om hemviststat, medborgarskap och skatteavtal för den begränsat skattskyldiga pensionstagaren samt uppgiften om huruvida Finland svarar för dennes sjukvårdskostnader.

Medborgarskap

Vid beräkningen beaktas den skattskyldiges medborgarskap. Uppgiften om medborgarskap kan saknas eller den skattskyldige kan vara utan medborgarskap. Specialbestämmelserna om den skattemässiga behandlingen av statslösa personer i Finlands skatteavtal med Estland, Lettland och Litauen beaktas vid beräkningen av prestationsslag B4, B8, B9 och B0.

Uppgiften Skatteavtalet kan tillämpas

Uppgiften Skatteavtalet kan tillämpas ska beaktas vid beräkningen om skatteavtalet med hemviststaten ska tillämpas på den skattskyldiges beskattning. Om hemviststaten inte är en skatteavtalsstat, påförs den skattskyldige skatt på pensionerna oberoende av prestationsslagen. Om skatteavtalet inte tillämpas eller uppgiften ”Skatteavtal kan tillämpas” saknas trots att hemviststaten är en skatteavtalsstat, ska den skattskyldige påföras skatt på pensionerna oavsett vilken skatteavtalsstat det är fråga om.

Om den skattskyldige är bosatt i Egypten, Frankrike, Japan eller Tanzania och får pension från den privata sektorn eller pension som intjänats i ett offentligt samfunds affärsverksamhet och om hen har uppgiften ”Skatteavtalet kan tillämpas”, påförs den skattskyldige varken statens inkomstskatt eller kommunalskatt i Finland.

Folkpensionsanstaltens anmälan om huruvida Finland svarar för sjukvårdskostnaderna

Uppgiften från Folkpensionsanstalten (FPA) om huruvida Finland svarar för den skattskyldiges sjukvårdskostnader ska beaktas vid beräkningen. Om Finland svarar för kostnaderna beräknas för den skattskyldige en sjukvårdspremie jämte förhöjningar.

2 Beräkning av förskottsskatt på förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

2.1 Beräkning av förskottsskatt

En begränsat skattskyldig som har förskottsbetalningspliktiga inkomster påförs som förskottsbetalning en förskottsskatt enligt 2 § i källskattelagen och 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd på motsvarande sätt som föreskrivits genom Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för löneinkomst och grunderna för beräkning av förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning (nedan vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön).

2.2 Beaktande av kapital- och förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning vid beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pensionstagare

Förskottsbetalningspliktiga kapital- och förvärvsinkomster beaktas upp till högst 7 000 euro vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent enligt motsvarande regler som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

3 Inkomster

3.1 Förvärvs- och kapitalinkomster som används som grund för beräkningen av förskottsinnehållningsprocent

Pensioner och prestationer beaktas upp till de belopp som pensionsanstalterna har anmält dem. Om pensionsanstalten har anmält att en kapitalinkomstpension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring eller en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande ska räknas som inkomst för den skattskyldige förhöjd med 20 eller 50 procent, ska förhöjningen beaktas vid beräkningen.

Uppgiften om de övriga inkomster som används som grund för beräkningen fås i regel från beskattningen som verkställts för skatteåret 2022 eller från rättelse av beskattningen som verkställts för skatteåret 2022 eller från förskottsuppbördens ändringsberäkningar för år 2023. Uppgifterna från rättelse av beskattningen används vid beräkningen endast om ett beslut har meddelats om rättelsen. Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent beaktas den skattskyldiges skattepliktiga inkomster, om de antas fortgå.

Pensionsutbetalarna anmäler pensionerna och prestationerna enligt följande prestationsslag.

Prestationsslag och hur de behandlas
Kod Förklaring
B1 Arbetspension (ej intjänad i rörelse) som betalats ut av offentligt samfund.
B2 Annan arbetspension som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet (t.ex. arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension)
B3 Annan pension än arbetspension vilken har betalats av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret
B4 Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats själv eller av arbetsgivaren)
B5 Pension som tjänats in i ett offentligt samfunds affärsverksamhet.
B7 Annan pension än sådana som avses i punkt B1-B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring)
B8 Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats själv)
B9 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
B0 Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent
P4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst
P5 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst
P6 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
P7 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökat med 50 procent

3.1.1 Fördelning av pensioner och prestationer enligt beskattningen

Pensionerna och prestationerna ska fördelas enligt den skattskyldiges hemviststat, medborgarskap, uppgiften om huruvida skatteavtalet kan tillämpas, skatteavtal, pensionernas prestationsslag och uppgiften om huruvida Finland svarar för sjukvårdskostnaderna och till totalsummor av pensioner och prestationer som beskattas på olika sätt.

Som resultat av bedömningen fördelas pensionerna enligt följande:

  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland påförs statsskatt, kommunalskatt och sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs statsskatt och kommunalskatt men inte sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs endast sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland varken påförs skatter eller sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör kapitalinkomst och på vilken det i Finland påförs skatt på kapitalinkomst
  • Pension som utgör kapitalinkomst och som inte beskattas i Finland

Pensioner eller prestationer enligt prestationsslagen B8, B9 och B0 beskattas som kapitalinkomst enligt inkomstskatteprocenten för kapitalinkomst (30 %) och den höjda inkomstskatteprocenten för kapitalinkomst (34 %). I skatteavtalet kan dock ingå en fastställd maximiprocent. Prestationer enligt prestationsslag P4, P5, P6 och P7 beskattas i Finland oberoende av hemviststaten.

3.1.2 Beräkning av pension och prestation som utgör kapitalinkomst

Om ett skatteavtal förhindrar Finland att beskatta en pension som ska beskattas som kapitalinkomst, fastställs förskottsinnehållningsprocent för denna pension till noll. Pensioner som utgör kapitalinkomst men som inte enligt skatteavtalet kan beskattas i Finland ska räknas samman.

Pensioner och prestationer vilka utgör kapitalinkomst och vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet ska räknas samman.

För prestationer i prestationsslaget P6 beräknas en förhöjning på 20 procent. För prestationer i prestationsslaget P7 beräknas en förhöjning på 50 procent.

Om skatteavtalet inte hindrar Finland att beskatta prestationsslag B9, ska för pensionen beräknas en förhöjning på 20 procent. Om skatteavtalet inte hindrar Finland att beskatta prestationsslag B0, ska på pensionen beräknas en förhöjning på 50 procent.

3.1.3 Beräkning av pension och prestation som utgör förvärvsinkomst

Förvärvsinkomstpensioner och sådana prestationer som utgör förvärvsinkomst och som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande samt vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska räknas samman.

Förvärvsinkomstpensioner och sådana prestationer som utgör förvärvsinkomst och som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande samt vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs ska räknas samman.

Pensionerna på vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs ska räknas samman.

Dessutom ska sådana prestationer vilkas beskattning i Finland hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs räknas samman enligt prestationsslag. Som svarsuppgift till dem som betalar ut dessa prestationsslag sänds förskottsinnehållningsprocenten noll.

Förvärvsinkomstpensioner och -prestationer vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska påföras samt förvärvsinkomstpensioner och -prestationer vilkas beskattning i Finland inte hindras genom skatteavtalet och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte påförs ska räknas samman. Resultatet blir de skattepliktiga förvärvsinkomsterna i stats- och kommunbeskattningen.

3.2 Förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent och förskottsskatt för begränsat skattskyldiga används följande uppgifter om sådana förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning: näringsinkomster (också från sammanslutningar), jordbruksinkomster (också från närings- och beskattningssammanslutningar), inkomster av renhushållning, resultat av förvärvsverksamhet, hyresinkomster och övriga förskottsbetalningspliktiga kapitalinkomster. Hyresinkomster från en aktielägenhet ska inte beaktas vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent och förskottsskatt om skatteavtalet hindrar beskattningen av hyresinkomsten i Finland.

Fysiska personers inkomst av näringsverksamhet och sådan inkomst av näringsverksamhet som fås från en sammanslutning ska höjas med 3,0 procent samt jordbruksinkomst och sådan jordbruksinkomst som fås från en sammanslutning ska minskas med 20 %, då uppgifterna har tagits från den senast slutförda beskattningen eller sådan rättelse av beskattningen som anknyter till den. Övriga inkomster än ovan nämnda används som sådana.

4 Avdrag från inkomsten

4.1 Avdrag från kapitalinkomsten

De utgifter för förvärvande av inkomst och räntorna på en skuld för förvärvande av inkomst samt premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring och avtal om långsiktigt sparande som ska dras av från den skattepliktiga kapitalinkomsten beaktas på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

4.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten

4.2.1 Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget beräknas på samma sätt som i Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension och pensionstagarens löneinkomst samt grunderna för beräkning av förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning (nedan beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för pension).

4.2.2 Grundavdrag

Grundavdraget beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

4.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen på Åland

4.3.1 Pensionsinkomstavdrag

Vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas pensionsinkomstavdraget på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för pension.

4.3.2 Grundavdrag

Vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas grundavdraget på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

4.3.3 Invalidavdrag

Vid kommunalbeskattningen på Åland beräknas invalidavdraget och invalidavdraget för 1982 på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

4.4 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid beräkning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Utifrån de pensioner och prestationer på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs görs vid kommunalbeskattningen de avdrag som avses i inkomstskattelagen (1535/1992) vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

5 Beskattningsbar inkomst

5.1 Beskattningsbar kapitalinkomst

Den beskattningsbara kapitalinkomsten är lika stor som skatteårets kapitalinkomst. Vid beräkningen av den beskattningsbara kapitalinkomsten beaktas inte de förluster av kapitalinkomstslaget som fastställts för tidigare år.

5.2 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Förvärvsinkomsten för skatteåret vid både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen beräknas så att de ovan nämnda avdragen från nettoförvärvsinkomsten vid statsbeskattningen och kommunalbeskattningen dras av. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är lika stor som förvärvsinkomsten för skatteåret. Då den beskattningsbara förvärvsinkomsten beräknas, beaktas inte de förluster av förvärvsinkomstslaget som fastställts för tidigare år.

6 Avdrag från skatten

6.1 Underhållsskyldighetsavdrag

Underhållsskyldighetsavdraget beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

6.2 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen beräknas på samma sätt som vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

7 Beräkning av beloppet av skatter och avgifter

Kommunalskatten beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen multipliceras med den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen (7,5 %).

Statens förvärvsinkomstskatt beräknas enligt den progressiva inkomstskatteskala som ska tillämpas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen.

För mottagare av pensionsinkomst beräknas utöver statsskatten på förvärvsinkomsterna också en tilläggsskatt på pensionsinkomsten. Tilläggsskatten på pensionsinkomst beräknas om pensionsinkomsten minskad med avdrag för pensionsinkomstavdraget överstiger 47 000 euro. Tilläggsskatten är 5,85 procent av de inkomster som utgör grunden för den.

Kyrkoskatt, rundradioskatt och åländsk medieavgift påförs inte begränsat skattskyldiga.

Avdrag som beviljas för de skattepliktiga pensioner och prestationer som omfattas av sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska dras av. Resultatet blir de inkomster som utgör grunden för sjukvårdspremien. Från inkomsterna som utgör grunden för sjukvårdspremien ska dras av de inkomster som utgör grunden för dagpenningspremien och de övriga företagarinkomsterna. Resultatet är de inkomster som utgör grunden för förhöjd sjukvårdspremie.

Sjukvårdspremien beräknas så att inkomsterna som utgör grunden för sjukvårdspremien ska multipliceras med sjukvårdspremiens procentsats (0,51). Sjukvårdspremiens förhöjning beräknas så att inkomsterna som utgör grunden för den förhöjda sjukvårdspremien ska multipliceras med sjukvårdspremiens procentsats (0,97). Sjukvårdspremien och den förhöjda sjukvårdspremien ska räknas ihop. Resultatet är sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

8 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

8.1 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation som utgör kapitalinkomst

Pensioner som utgör kapitalinkomst, prestationer som utgör kapitalinkomst och eventuella höjningar på 20 och 50 procent räknas samman. Resultatet utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Kapitalinkomstskatten beräknas på den beskattningsbara kapitalinkomsten upp till 30 000 euro enligt 30 procent och på den överskjutande delen enligt 34 procent.

Om skatteavtalet förutsätter att en mindre skatt än enligt 15 § i källskattelagen ska tas ut på pensionen, beräknas skattens andel av en sådan pension på det sammanlagda beloppet av skatter på kapitalinkomst och från detta belopp dras av maximiskatten enligt skatteavtalet. Resultatet blir den skatt på kapitalinkomst som inte påförs på grund av maximiprocenten för kapitalinkomstpensioner. Beräkningen görs separat för varje prestationsslag.

8.2 Beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst

Statens förvärvsinkomstskatt, kommunalskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kapitalinkomstskatt ska räknas samman. Resultatet är skatterna och avgifterna sammanlagt.

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner som utgör förvärvsinkomst beräknas separat för varje prestationsslag. Skatteprogressionen på förvärvsinkomstpensioner är inte beroende av andra pensionsinkomster än dem som erhållits i Finland.

Förskottsinnehållningsprocenten för pensioner och prestationer beräknas genom att räkna ut de sammanlagda skatternas och avgifternas procentuella andel av de inkomster som använts som grund för beräkningen av skatterna. Förskottsinnehållningsprocenten fastställs med en halv procentenhets noggrannhet och avrundas uppåt. Förskottsinnehållningsprocenten kan vara högst 60,0.

Om skatteavtalet förhindrar beskattningen av pensionen i Finland men på pensionen ska fastställas sjukförsäkringens sjukvårdspremie, ska förskottsinnehållningsprocent fastställas till 1,5, som är den uppåt avrundade summan av 0,51 som är procentsatsen för sjukvårdspremie och 0,97 som är procentsatsen för den förhöjda sjukvårdspremie som ska tas ut på pensionerna. Om den skattskyldige utöver pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska påföras även har övriga pensioner eller prestationer som ska beskattas som förvärvsinkomst och den beräknade förskottsinnehållningsprocenten är över 1,5, ska förskottsinnehållningsprocenten beräknas på nytt för de övriga pensionerna.

Om det i skatteavtalet nämns en maximiprocent (exempelvis 15), och sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs utöver skatterna, ska som maximiprocent för förskottsinnehållningsprocenten fastställas avtalets maximiprocent ökad med 1,5 procentenheter.

För en sådan pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs beräknas en skatt som flyter in enligt 1,5 procent och beloppet dras av från skattebehovet för de pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst. Från det sammanlagda beloppet av pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst ska dras av sådana pensioner på vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs. Resultatet är det sammanlagda beloppet av övriga förvärvsinkomstpensioner och -prestationer. Förskottsinnehållningsprocenten på andra förvärvsinkomstpensioner och -prestationer beräknas genom att räkna ut den procentuella andel som skattebehovet för de övriga förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna utgör av det sammanlagda beloppet av övriga förvärvsinkomstpensioner och -prestationer.

Om skatteavtalet förutsätter att skatten som tas ut på pensionen är mindre än skatten enligt 15 § i källskattelagen, beräknas skattens andel av en sådan pension på det sammanlagda beloppet av statens förvärvsinkomstskatt och kommunalskatt och från detta belopp dras av maximiskatten enligt skatteavtalet. Resultatet är den statens förvärvsinkomstskatt och den kommunalskatt som inte påförs på pensionsinkomsten på grund av skatteavtalets maximiprocent. Beräkningen görs separat för varje prestationsslag.

Om kapitalinkomstskatt har lagts till det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter, ska den nya förskottsinnehållningsprocenten på pensionen och prestationen beräknas genom att räkna ut den procentuella andel av kommande pensioner och prestationer som motsvarar skattebehovet för de kommande pensionerna och prestationerna. Förskottsinnehållningsprocenten kan vara högst 60,0.

9 Beräkning av förskottsskatt

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och de enda inkomsterna i beräkningen är förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster och hyresinkomster, beräknas förskottsskatten på det sammanlagda beloppet av skatt på kapitalinkomsterna.

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och inkomsterna i beräkningen är både förskottsinnehållningspliktiga inkomster som utgör förvärvsinkomst och andra förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster än hyresinkomster, ska inkomsterna delas in proportionellt i förskottsinnehållningspliktiga inkomster och förskottsskatteinkomster. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

Om den skattskyldige påförs förskottsskatt och hen i beräkningen har förskottsinnehållningspliktiga inkomster, förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt inkomster för vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas, fördelas skattebehovet i proportion till inkomsterna i skatt som inflyter genom förskottsinnehållning och i skatt som inflyter genom förskottsskatt. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

10 Ikraftträdande

Förskottsinnehållningsprocent som beräknats enligt grunderna som fastställs genom detta beslut ska tillämpas på betalningar som betalas ut 1.2.2024 eller därefter. Detta beslut ska även tillämpas på beräkningen av förskottsskatt som påförs begränsat skattskyldiga personer för år 2024.

Helsingfors den 22 november 2023

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2023