Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocent och för förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning för begränsat skattskyldiga pensionstagare för år 2020

Har getts
27.11.2019
Diarienummer
Dnr VH/5015/00.01.00/2019
Giltighet
1.2.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocent och för förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning för begränsat skattskyldiga pensionstagare för år 2020
Skatteförvaltningen har med stöd av 24 § 3 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), sådant det lyder i lag 510/2010, samt 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 516/2010 och 6 § 1 mom. i lag 775/2016, fastställt beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocenten och för förskottsskatt som ska påföras vid förskottsbetalning för begränsat skattskyldiga pensionstagare enligt följande:

1 Uppgifter för beräkning av förskottsinnehållningsprocent för pension eller prestation

Förskottsinnehållningen beräknas enligt 3 och 4 § i lagen om förskottsuppbörd så att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, ska betala för sin inkomst som omfattas av förskottsinnehållning.

Statsskatten fastställs enligt finska statens inkomstskatteskala och kommunalskatten som går till staten enligt den genomsnittliga kommunala inkomstskatteprocenten 20,00 %. Det påförs varken kyrkoskatt eller rundradioskatt hos begränsat skattskyldiga. Sjukvårdspremien beräknas enligt 0,68 % och den höjda sjukvårdspremien enligt 0,97 %. Sjukförsäkringens dagpenningspremie beräknas enligt 1,18 %. Någon dagpenningspremie beräknas inte om den sammanlagda årliga löne- och företagarinkomsten understiger 14 574 euro. 

1.1 Personer för vilka förskottsinnehållningsprocent beräknas för pension eller prestation

Förskottsinnehållningsprocent för pensioner och prestationer beräknas för begränsat skattskyldiga fysiska personer för vilka pensions- eller prestationsutbetalaren vid direktöverföring anmält pension eller prestation från Finland. 

1.2 Inkomster

Pensioner och prestationer beaktas till de belopp som pensionsanstalterna har angett dem.

Vid beräkningen av begränsat skattskyldiga används följande uppgifter från senast fastställda beskattningen (2018) eller från förskottsuppbördens ändringsberäkning (2019) om följande förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning: näringsinkomsterna (också från sammanslutningar), jordbruksinkomsterna (också från närings- och beskattningssammanslutningar), inkomsterna från renskötsel, inkomsterna från utländska sammanslutningar, resultatet av förvärvsverksamhet, hyresinkomsterna och övriga förskottsbetalningspliktiga kapitalinkomster.

Förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning och som uppgår till högst 7 000 euro kan vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten för förvärvsinkomstpensioner och -prestationer beaktas på samma sätt som för allmänt skattskyldiga.

Vid beräkningen av pensionsinkomstavdraget beaktas förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning på samma sätt som för allmänt skattskyldiga.

1.3 Uppgifter vid direktöverföring

De pensionsanstalter som är med i direktöverföringen lämnar uppgifter om de uppskattade pensions- och prestationsbeloppen för förskottsuppbörden. En direktöverföringspost innehåller uppgifter om pensionsinkomst eller prestationer baserade på ett prestationsslag.

I en direktöverföringspost finns följande uppgifter om begränsat skattskyldiga: finsk personbeteckning, namn, hemviststat, medborgarskap och det andra medborgarskapets landskod, beloppet på pensionen eller prestationen samt prestationsslag. Folkpensionsanstalten (FPA) lämnar uppgiften om samtliga pensionstagare de har uppgifter om huruvida Finland för år 2020 svarar för ersättandet av sjukvårdskostnaderna. 

1.4 Hemviststat, medborgarskap, skatteavtal kan tillämpas

Uppgifterna om hemviststat, medborgarskap och skatteavtalet kan tillämpas för begränsat skattskyldiga fås för förskottsuppbörden från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Skatteavtal kan tillämpas är en uppgift som Skatteförvaltningen lagrat.

1.5 Behandling av uppgifter

Hemviststat

Uppgiften om den skattskyldiges hemviststat fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter.

Medborgarskap

Uppgiften om den skattskyldiges medborgarskap fås från personbeskattningens gemensamma uppgifter. Uppgiften medborgarskap kan även saknas eller kunden kan vara statslös. Specialbestämmelserna om den skattemässiga behandlingen av statslösa personer i Finlands skatteavtal med Estland, Lettland och Litauen beaktas vid uträkningen för prestationsslagen B4, B8, B9 och B0.

Uppgiften skatteavtal tillämpligt

Om hemviststatens skatteavtal tillämpas på den skattskyldiges beskattning hämtas från personbeskattningens gemensamma uppgifter uppgiften "Skatteavtalet kan tillämpas" som Skatteförvaltningen sparat. Om hemviststaten inte är ett skatteavtalsland, påförs den skattskyldige skatt på pensionerna oberoende av prestationsslagen. Då uppgiften om skatteavtalet inte finns, även om hemviststaten är en skatteavtalsstat, påförs den skattskyldige skatt på pensionerna oavsett vilken skatteavtalsstat det är fråga om.

Om den skattskyldige är bosatt i Egypten, Frankrike, Japan eller Tanzania och får pension från den privata sektorn eller pension som intjänats i ett offentligt samfunds affärsverksamhet och om hen har uppgiften ”Skatteavtalet kan tillämpas”, påförs den skattskyldige varken statlig inkomstskatt eller kommunalskatt i Finland. Om den skattskyldige är bosatt i Spanien och har uppgiften ”Skatteavtalet kan tillämpas”, påförs hen varken statlig inkomstskatt eller kommunalskatt i Finland för pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet (B5) och för pension B7. Någon skatt påförs inte heller om pensionen är av offentligt samfund betald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamhet, B1) och mottagaren är spansk medborgare. Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (B2) beskattas endast då invaliditetsgraden är 100 %.

Enligt skatteavtalet med Nederländerna förhindras beskattningen av prestationsslag B2, B3 och B5 om pensionstagaren bodde i landet redan 20.12.1997 och rätten till pensionen började före 20.12.1997. Eftersom data som överförs direkt inte innehåller uppgift om datum kan detta villkor inte beaktas.

Adressuppgifter

Som kundens adressuppgift eller ombudsuppgift används den uppgift som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Den skattskyldige kan även sakna adressuppgift.

Folkpensionsanstaltens meddelande om huruvida Finland svarar för kostnaderna för sjukvård

I beräkningen beaktas uppgiften från Folkpensionsanstalten (FPA) om Finland svarar för den skattskyldiges sjukvårdskostnader. Om Finland svarar för kostnaderna fastställs sjukvårdsavgift jämte förhöjningar åt den skattskyldige.

Prestationsslag och hur de behandlas

Pensionsutbetalarna uppger pensionerna och prestationerna enligt följande prestationsslag.

Tabell prestationsslag

Kod

Förklaring

B1

Arbetspension (ej intjänad i rörelse) som betalats ut av offentligt samfund.

B2

Annan arbetspension som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet (t.ex. arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension)

B3

Annan pension än arbetspension vilken har betalats av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

B4

Köpt pension som är förvärvsinkomst (bl.a. tecknad av den försäkrade eller av arbetsgivaren och som grundar sig på en individuell frivillig pensionsförsäkring)

B5

Pension som tjänats in i ett offentligt samfunds affärsverksamhet.

B7

Annan pension än de som avses i punkt B1-B5 eller B8 (t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring, B7 kan inte grunda sig på socialskyddslagstiftningen)

B8

Köpt pension som är kapitalinkomst (bl.a. pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring och tecknats av den försäkrade)

B9

Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

P4

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst

P5

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst

P6

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

P7

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökat med 50 procent

B0

Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

1.6 Indelning av pensionsinkomster enligt beskattningen

Som resultat av bedömningen fördelas pensionerna enligt följande:

  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland påförs statsskatt, kommunalskatt och sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs statsskatt och kommunalskatt men inte sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst på vilken det i Finland påförs endast sjukvårdspremie
  • Pension som utgör förvärvsinkomst och på vilken det i Finland varken påförs skatter eller sjukvårdspremie
  • Pension eller prestation som utgör kapitalinkomst och på vilken det i Finland påförs skatt på kapitalinkomst
  • Pension som utgör kapitalinkomst och som inte beskattas i Finland

För prestationsslagen B9 och P6 beräknas en förhöjning på 20 procent som en uppgift som tas med i beräkningen. För prestationsslagen P7 och B0 beräknas förhöjningar på 50 procent som separata uppgifter som tas med i beräkningen.

Maximiprocent för innehållningen i skattekortet

Om pensionen inte kan beskattas i Finland men sjukvårdspremie får påföras, fastställs taket för förskottsinnehållningsprocenten till 2,0 %, som är den uppåt avrundade totalsumman av sjukvårdspremieprocenten om 0,68 och sjukvårdspremiens förhöjningsprocent om 0,97.

Om skatteavtalet anger en maximal procent (t.ex. 15), och sjukvårdspremie kan påföras utöver skatterna, fastställs som tak för förskottsinnehållningsprocenten avtalets maximala procent + 2,0.

Inkomsterna av prestationsslag B8, B9 och B0 beskattas på samma sätt som kapitalinkomsterna med skattesatser på 30,0 och 34,0 %. I skatteavtalet kan dock fastställas ett procenttak. Inkomsterna av prestationsslag P4, P5, P6 och P7 beskattas i Finland oberoende av hemviststaten.

2 Beräkning för kapitalbeskattning

Om den skattskyldige har andra kapitalinkomster som beskattas i Finland, beaktas förskottsbetalningspliktiga inkomster upp till 7 000 euro i beräkningen av innehållningsprocenten för pensionerna på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

Om ett skatteavtal förhindrar beskattningen av en pension som ska beskattas som kapitalinkomst, fastställs innehållningsprocenten för denna pension till noll. Då kan man inte beräkna förskottsinnehållningsprocent för pensionen.

Pensioner och prestationer vilka utgör kapitalinkomst och beskattningen inte hindras av skatteavtalet räknas samman. Resultatet blir det sammanlagda beloppet av pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst.

De pensioner vilka utgör kapitalinkomst men beskattningen hindras av skatteavtalet sammanräknas. Summan utgör det sammanlagda belopp av kapitalinkomstpensioner som inte beskattas. För dessa anges noll som innehållningsprocent.

För prestationer i prestationsslaget P6 beräknas en förhöjning på 20 procent. För prestationer i prestationsslaget P7 beräknas en förhöjning på 50 %.

Om pensionsinkomsten i prestationsslaget B9 får beskattas, beräknas på pensionen en förhöjning på 20 procent. Om pensionsinkomsten i prestationsslaget B0 får beskattas, beräknas på pensionen en förhöjning på 50 %.

2.1 Avdrag från kapitalinkomsten

Från den skattepliktiga kapitalinkomsten dras av räntor och premier för frivilliga pensionsförsäkringar samt premier enligt avtal om långsiktigt sparande. Om resultatet är negativt, utgör differensen underskott som beaktas vid beskattningen av förvärvsinkomster på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

2.2 Beräkning förskottsinnehållningsprocent för kapitalinkomstpension

Kapitalinkomstpensionerna, kapitalinkomstprestationerna och de eventuella förhöjningarna på 20 % och 50 % räknas samman. Resultatet utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Skatten på kapitalinkomst 30,0 % räknas på den beskattningsbara kapitalinkomsten upp till 30 000 euro och för den överskjutande delen är skatten 34,0 %.

Skattebehovet för de framtida kapitalinkomstpensionerna och -prestationerna divideras med den framtida kapitalinkomsten. Resultatet blir förskottsinnehållningsprocenten för de pensioner och prestationer som ska beskattas som kapitalinkomst och denna procent avrundas till närmaste tredje decimal som är delbart med fem. Förskottsinnehållningsprocenten får vara högst 34,0.

Om skatteavtalet förutsätter att en mindre skatt än enligt 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst ska tas ut på pensionen, beräknas skattens andel av en sådan pension på det sammanlagda beloppet av skatter på kapitalinkomst och från detta belopp dras av maximiskatten enligt skatteavtalet.  Resultatet blir den skatt på kapitalinkomster som inte påförs på grund av takprocenten för kapitalinkomstpensioner. Beräkningen görs separat för varje prestationsslag.

3 Beräkning av förvärvsinkomstbeskattning

Skattesatsen för pensioner som utgör förvärvsinkomst beräknas separat för varje prestationsslag. Skatteprogressionen på förvärvsinkomstpensioner är inte beroende av andra pensionsinkomster än dem som erhållits i Finland.

Pensionsinkomster som enligt skatteavtalet får beskattas och prestationer som utgör förvärvsinkomst och grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie kan påföras ska räknas samman.

Pensionsinkomster som enligt skatteavtalet får beskattas och prestationer som utgör förvärvsinkomst och grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte kan påföras ska räknas samman.

Pensionerna på vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie får påföras räknas samman.

Ytterligare räknas separat för varje prestationsslag samman de pensioner som inte får beskattas och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte får påföras. Som svarsuppgift till dem som betalar ut dessa prestationsslag sänds förskottsinnehållningsprocenten noll.

Pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst och som enligt skatteavtalet får beskattas och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie kan påföras, pensioner och prestationer som utgör förvärvsinkomst och som enligt skatteavtalet får beskattas räknas samman. Resultatet blir de skattepliktiga förvärvsinkomsterna i stats- och kommunbeskattningen.

Pensionerna och prestationerna på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie får påföras och pensionerna med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie sammanräknas. Resultatet är de skattepliktiga förvärvsinkomsterna vid beräkningen av sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.1 Beräkning av avdrag

På basis av de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid stats- och kommunalbeskattningen beräknas avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen på samma sätt som de beräknas vid beskattningen av allmänt skattskyldiga pensionstagare. 

3.1.1 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i statsbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen är högst 11 540 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 11 540 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 38 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 11 540 euro.

3.1.2 Avdrag från nettoförvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen är högst 9 230 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 9 230 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 51 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 9 230 euro.

I kommunalbeskattningen på Åland är pensionsinkomstavdraget högst 9 230 euro eller ett pensions- eller prestationsbelopp som understiger detta. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 9 230 euro minskas pensionsinkomstavdraget med 51 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 9 230 euro. 

Grundavdrag

Grundavdraget i kommunalbeskattningen är högst 3 540 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 3 540 euro, minskas grundavdraget med 18 % av det överskjutande beloppet.

I kommunalbeskattningen på Åland är grundavdraget högst 3 100 euro. Om den skattskyldiges beskattningsbara nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen efter de ovan uppräknade avdragen överstiger 3 100 euro, minskas grundavdraget med 18 % av det överskjutande beloppet.

Invalidavdrag

Det invalidavdrag som beviljas vid kommunalbeskattningen beaktas vid beräkningen på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.1.3 Avdrag från nettoförvärvsinkomst vid beräkning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

De pensioner och prestationer på basis av vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie kan påföras används som grund för de avdrag som beviljas vid uträkningen av sjukvårdspremie enligt samma beräkningsregler som vid kommunalbeskattningen. 

3.2 Beskattningsbar förvärvsinkomst

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid kommunalbeskattningen dras av de avdrag som beviljas vid kommunalbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

Från de skattepliktiga pensionerna och prestationerna vid statsbeskattningen dras av de avdrag som beviljas vid statsbeskattningen. Resultatet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen.

De avdrag som beviljas dras av från de skattepliktiga pensionsinkomsterna för sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Resultatet är förvärvsinkomsten för sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

3.3 Beräkning av skatter och avgifter

Kommunalskatten beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen multipliceras med den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen.

Statsskatt på förvärvsinkomster beräknas enligt den progressiva inkomstskatteskalan för den beskattningsbara förvärvsinkomsten i statsbeskattningen.

För dem som får pensionsinkomst beräknas utöver statsskatt på förvärvsinkomster också en tilläggsskatt på pensionsinkomst. Tilläggsskatten på pensionsinkomst beräknas om pensionsinkomsten minskad med avdrag för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överstiger 47 000 euro. Tilläggsskatten uppgår till 5,85 %.

Sjukvårdspremien räknas ut genom att den beskattningsbara förvärvsinkomsten multipliceras med sjukvårdspremieprocenten (0,68). Förhöjningen av sjukvårdspremien beräknas så att den beskattningsbara förvärvsinkomsten för sjukvårdspremien minskas med beloppet av den inkomst som utgör grunden för dagpenningspremien och de övriga företagarinkomsterna och skillnaden multipliceras med den förhöjda sjukvårdspremieprocenten (0,97). Sjukvårdspremien oh den förhöjda sjukvårdspremien räknas ihop. Resultatet är sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

Om det i beräkningen finns skattekortsinkomster, förskottsbetalningspliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt inkomster för vilka endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie ska fastställas, fördelas skattebehovet i proportion till inkomsterna i skatt som inflyter genom förskottsinnehållning och i skatt som inflyter genom förskottsskatt. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

3.4 Avdrag från skatten

3.4.1 Arbets- och pensionsinkomstavdrag

Det arbets- och pensionsinkomstavdrag som görs på den åländska kommunalskatten beaktas i beräkningen på motsvarande sätt som i beräkningen av förskottsinnehållningsprocent för lön.

3.4.2 Invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdraget vid statsbeskattningen beräknas för den som är berättigad till avdrag så att den skattskyldiges invaliditetsprocent på minst 30 procent multipliceras med 115 euro. Avdraget görs från den statliga skaten på förvärvsinkomst.

För den som är berättigad till underhållsskyldighetsavdrag beräknas en åttondedel av underhållsbidragen, dock högst 80 euro per minderårigt barn. Avdraget görs från den statliga skaten på förvärvsinkomst.

3.4.3 Underskottsgottgörelse och särskild underskottsgottgörelse

För räntorna på bostadsskuld och skuld på första bostad beaktas 15 % i beräkningen. Räntorna på en skuld för inkomstens förvärvande beaktas i beräkningen till sitt fulla belopp.

Underskottsgottgörelsen utgörs av den andel som motsvarar kapitalinkomsternas inkomstskatteprocent (30,0 %) av det underskott i kapitalinkomstslaget som uppkommit under samma år, dock högst 1 400 euro. Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad är 32,0 %.

Från underskottsgottgörelsen dras av högts 3/4 av statens förvärvsinkomstskatt. Den återstående 1/4 dras proportionellt av från statens förvärvsinkomstskatt, kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

Den särskilda underskottsgottgörelsen räknas på grundval av de frivilliga pensionsförsäkringspremierna och premierna till ett långsiktigt sparavtal som inte har dragits av från kapitalinkomsten.

Underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga.

3.5 Det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter

Från statens inkomstskatt görs invalidavdrag och underhållsskyldighetsavdrag.

Statens inkomstskatt, kommunalskatt, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kapitalinkomstskatt räknas ihop. Resultatet är skatterna och avgifterna sammanlagt.

Från det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter dras underskottsgottgörelsen och den särskilda underskottsgottgörelsen av.

3.6 Beräkning av innehållningsprocent för förskottsinnehållningspliktig förvärvsinkomst

Till den förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsten hör inte de pensioner som inte får beskattas och på vilka sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte får påföras.

Det sammanlagda beloppet av skatterna och avgifterna divideras med den förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsten. Resultatet är förskottsinnehållningsprocenten för pension och prestation. Förskottsinnehållningsprocenten avrundas uppåt till följande halva eller hela procent. Förskottsinnehållningsprocenten får vara högst 60,0.

Om den skattskyldige även har annan pension eller prestation som beskattas som förvärvsinkomst utöver pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie påförs, och om den beräknade förskottsinnehållningsprocenten överstiger 2,0 %, ska en ny innehållningsprocent räknas ut för de övriga pensionsinkomsterna. Innehållningsprocenten för en pension på vilken endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie tas ut fastställs till 2,0.

På den nämnda kommande pensionen beräknas en skatt enligt 2,0 procent vilken dras av från skattebehovet på kommande förvärvsinkomstpensioner och -prestationer. Från de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna dras av det kommande beloppet av den nämnda pensionen. Skattebehovet för de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna divideras med de kommande förvärvsinkomstpensionerna och -prestationerna. Resultatet är den nya, beräknade förskottsinnehållningsprocenten för förvärvsinkomstpension och -prestation.

Om skatteavtalet förutsätter att skatten som fastställs på pensionen är mindre än skatten enligt 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, beräknas skattens andel av en sådan pension på det sammanlagda beloppet av statlig skatt på förvärvsinkomster och kommunalskatt och från detta belopp dras av maximiskatten enligt skatteavtalet. Resultatet är statlig skatt på förvärvsinkomst och kommunalskatt som inte påförs på pensionsinkomsten i fråga på grund av skatteavtalets procenttak. Beräkningen görs separat för varje prestationsslag.

Om det till det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter har lagts kapitalinkomstskatt, ska skattebehovet divideras med beloppet av den framtida pensionen och prestationen.  Resultatet är den nya förskottsinnehållningsprocenten för pension och prestation. Om den nya förskottsinnehållningsprocenten är högst 60,0 %, tas den nya procenten som innehållningsprocent för den framtida pensionen och prestationen.

4 Beräkning av förskottsskatt

Om det vid beräkningen är med skattekortsinkomster, förvärvs- och kapitalinkomster som omfattas av förskottsbetalning samt inkomster för vilka det fastställs endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie, fördelas skattebehovet i proportion till inkomsterna i skatt som inflyter genom förskottsinnehållning och i skatt som inflyter genom förskottsskatt. Från de skatter och avgifter som fås som resultat drar man av det beräknade skattebelopp som inflyter genom förskottsinnehållning.

5 Ikraftträdande

Förskottsinnehållningsprocent som fastställs genom detta beslut tillämpas på prestationer som utbetalas 1.2.2020 eller därefter. Detta beslut ska även tillämpas på beräkningen av förskottsskatt som påförs begränsat skattskyldiga personer för år 2020.

Helsingfors den 27 november 2019

       

Generaldirektör Markku Heikura 

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2019