Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anskaffningsutgift i privatpersoners inkomstbeskattning för aktier i CapMan Abp som fåtts i vederlag för aktier i Norvestia Abp genom aktiebyte

Har getts
26.4.2017
Diarienummer
A74/200/2017
Giltighet
26.4.2017 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

I den här anvisningen beskrivs hur anskaffningsutgiften för aktierna i CapMan Abp (senare CapMan), som getts åt aktieägarna i Norvestia Abp (senare Norvestia) enligt ett bytesanbud från CapMan, ska behandlas vid beskattningen av privatpersoner enligt inkomstskattelagen. 

1 Bytesanbudet

1.1 CapMans bytesanbud

CapMan meddelande 3.11.2016 att bolaget gör ett frivilligt offentligt bytesanbud på Norvestias aktier och teckningsrätter. I bytesanbudet erbjöd CapMan som aktievederlag sex (6) nya aktier i CapMan för varje aktie i Norvestia. Anbudstiden inleddes 21.11.2016 och avslutades 16.12.2016. Den efterföljande anbudstiden förlängdes till 9.1.2017.

Aktierna som ägdes av aktieägarna som godkände bytesanbudet inom den ursprungliga anbudstiden tillsammans med de aktier som CapMan ägde utgjorde ca 90,6 procent av alla aktier och röster i Norvestia. Styrelsen för CapMan beslöt i enlighet med fullmakten som den extra bolagsstämman gett emittera sammanlagt 56 967 318 nya aktier i CapMan. Efter att den efterföljande anbudstiden avslutats emitterades ännu 1 041 456 nya aktier i CapMan.

CapMan har 13.1.2017 inlett ett inlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen för de återstående aktierna i Norvestia.

1.2 Extra dividendutdelning i Norvestia

Norvestias extra bolagsstämma har 8.12.2016 fattat beslut om att dela ut en extra dividend (vinstutdelning) på 3,35 euro/aktie. Villkoret för dividendutbetalningen har varit att villkoren för CapMans bytesanbud har uppfyllts (eller att man har avstått från kravet att de ska uppfyllas) och att dividendutbetalningens avstämningsdag, som avgör vilka aktieägare som har rätt till dividenden, infaller före köpen som baserar sig på bytesanbudet verkställs.

Efter att villkoren för bytesanbudet uppfylldes fattade Norvestias styrelse ett beslut om att verkställa den extra bolagsstämmans beslut. Avstämningsdagen för Norvestias dividendutbetalning var 21.12.2016 och dividenden har betalats 29.12.2016.

2 Beskattning vid aktiebyte

2.1 Skattefritt aktiebyte

Utbytet av aktier i Norvestia till nya aktier enligt bytesanbudet leder inte till omedelbara beskattningspåföljder för överlåtelsevinst i Finland, eftersom villkoren för skattefritt aktiebyte enligt 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet uppfylls (45 § 5 mom. i inkomstskattelagen).

2.2 Anskaffningsutgift för aktierna i CapMan som fåtts vid aktiebytet

Anskaffningsutgiften för aktien i Norvestia som överlåtits vid aktiebytet fördelas som anskaffningsutgift för aktierna i CapMan som fåtts som vederlag vid aktiebytet (52 f § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet). Nedan finns två exempel på hur anskaffningsutgiften och överlåtelsevinsten beräknas för aktier i CapMan som fåtts i aktiebyte.

Exempel 1:En person har 19.2.2016 köpt 1 000 aktier i Norvestia till priset 8,40 euro per aktie, dvs. för sammanlagt 8 400 euro. Vid aktiebytet erbjöd CapMan sex aktier i CapMan för varje aktie i Norvestia. Sålunda fick man 6 000 aktier i CapMan för 1 000 aktier i Norvestia. En vinst vid aktiebyte är inte en skattepliktig inkomst och en förlust är inte en avdragbar utgift.

Den ursprungliga anskaffningsutgiften på 8 400 euro för aktierna i Norvestia fördelas på de aktier i CapMan som fåtts genom aktiebyte. Sålunda är anskaffningsutgiften för en aktie i CapMan som fåtts genom aktiebyte 1,40 euro (= 8 400 euro / 6 000 aktier).

Personen sålde 1 000 aktier i CapMan som fåtts vid aktiebytet 13.2.2017 för 1,55 euro/aktie. Överlåtelsevinsten beräknas genom att från överlåtelsepriset på 1 550 euro (= 1 000 aktier x 1,55 euro/aktie) dra av aktiernas anskaffningsutgift 1 400 euro (= 1 000 aktier x 1,40 euro/aktie). Den skattepliktiga överlåtelsevinsten är 150 euro.

Exempel 2: En person har 19.2.2016 köpt 1 000 aktier i Norvestia till priset 8,40 euro per aktie. Dessutom köpte hen 1 000 aktier i Norvestia 19.10.2016 till priset 9,30 euro per aktie. Vid aktiebytet erbjöd CapMan sex aktier i CapMan för varje aktie i Norvestia. Sålunda fick man 12 000 aktier i CapMan för 2 000 aktier i Norvestia. En vinst vid aktiebyte är inte en skattepliktig inkomst och en förlust är inte en avdragbar utgift.

Anskaffningsutgiften för varje aktiepost i Norvestia fördelas separat på de aktier i CapMan som fåtts genom aktiebyte. Efter aktiebytet hade personen:

  • 6 000 aktier i CapMan, vars anskaffningstidpunkt var 19.2.2016 och vars anskaffningsutgift var 1,40 euro/aktie (= 8,40 euro/6 aktier) och
  • 6 000 aktier i CapMan, vars anskaffningstidpunkt var 19.10.2016 och vars anskaffningsutgift var 1,55 euro/aktie (= 9,30 euro/6 aktier).

13.3.2017 sålde personen 8 000 aktier i CapMan som fåtts vid aktiebytet för 1,50 euro/aktie. Börsaktier som finns på samma värdeandelskonto anses ha överlåtits i samma ordning som de har förvärvats (47 § 4 mom. i inkomstskattelagen). Överlåtelsevinsten beräknas genom att från överlåtelsepriset på 12 000 euro (= 8 000 aktier x 1,50 euro/aktie) dra av aktiernas anskaffningsutgift 11 500 euro (= 6 000 aktier x 1,40 euro/aktie + 2 000 aktier x 1,55 euro/aktie). Den skattepliktiga överlåtelsevinsten är 500 euro.

För beskattningen av sådana aktier i ett aktiebolag som omfattas av inlösenförfarandet finns noggrannare anvisningar i punkt 25 (Skatteåret för inlösen av minoritetsaktier) i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper.

2.3 Extra dividendutdelning i Norvestia

Den ovan i punkt 1.2 nämnda extra dividenden som Norvestia har betalat 29.12.2016 beskattas enligt normala bestämmelser för beskattningen av dividendinkomster. Mer information finns i punkt 2.2 i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividendinkomster.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 5.5.2017