Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbetsersättning till ett begränsat skattskyldigt utländskt företag

Har getts
20.11.2023
Diarienummer
VH/5434/00.01.00/2023
Giltighet
20.11.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/3058/00.01.00/2018, 1.1.2019

Denna anvisning är avsedd för finsk uppdragsgivare som betalar arbetsersättning till ett begränsat skattskyldigt utländskt företag.

Kapitlen 3 och 5.1 i anvisningen uppdaterades den 20.11.2023 i fråga om anmälan till inkomstregistret och kapitel 5.1 har preciserats i fråga om återbäring av källskatt. Dessutom har kapitlen 1 och 2 preciserats i fråga om situationer där ett skatteavtal saknas mellan Finland och det utländska företagets hemviststat. Vidare har preciseringar och strukturella ändringar gjorts i anvisningen.

Anvisningens namn har ändrats på grund av ändringen av 9 § i inkomstskattelagen den 1 januari 2021.

1 Allmänt om beskattning av ett begränsat skattskyldigt företag

Ett samfund som är registrerat i utlandet är begränsat skattskyldigt i Finland, om dess verkliga ledning inte är i Finland. En fysisk person som är bosatt i utlandet är begränsat skattskyldig i Finland, om personen vistas i Finland i högst sex månader i följd och inte har ett egentligt bo och hem i Finland. Begränsat skattskyldiga betalar endast skatt på inkomst i Finland, om inkomsten enligt inkomstskattelagen har förvärvats i Finland. Om ett skatteavtal har ingåtts, kan avtalet begränsa Finlands beskattningsrätt.

Finland har i regel rätt att beskatta inkomst som ett utländskt företag med hemvist i en skatteavtalsstat har erhållit, om företaget har ett fast driftställe i Finland. Om det uppstår ett fast driftställe eller inte avgörs i praktiken enligt det skatteavtal som tillämpas på fallet i fråga. Definitionen av fast driftställe i de skatteavtal som Finland ingått baserar sig på artikel 5 i OECD:s modellskatteavtal. Definitionen av fast driftställe i de olika skatteavtalen kan dock variera då det gäller detaljerna.

Enligt några skatteavtal är en utomlands bosatt självständig yrkesutövare skattskyldig för sin verksamhet i Finland också när han vistas i Finland i över 183 dagar under 12 på varandra följande kalendermånader trots att något fast driftställe annars inte uppstår (bland annat Estland, Lettland, Litauen och de nordiska länderna).

Om ett avtal inte har ingåtts mellan Finland och företagets hemviststat, har Finland rätt att beskatta inkomst från rörelse som idkats eller yrke som utövats i Finland, även om företaget inte har ett fast driftställe.

2 Skyldighet att ta ut källskatt

En finsk uppdragsgivare är skyldig att ta ut källskatt på en arbetsersättning som uppdragsgivaren betalar till ett utländskt begränsat skattskyldigt företag då arbetet har utförts i Finland.

Uppdragsgivaren behöver inte ta ut källskatt på arbetsersättningen, om

  1. det utländska företaget finns med i det finska förskottsuppbördsregistret eller
  2. det utländska företaget företer uppdragsgivaren ett källskattekort enligt noll procent.

Uppdragsgivaren kan låta bli att ta ut källskatt även när det utländska företaget lägger fram en utredning om att ett internationellt avtal, såsom ett skatteavtal, utgör hinder för att ta ut skatten. Vanligen utgör till exempel ett skatteavtal hinder för att ta ut skatt på en prestation som har betalats ut till ett utländskt företag, när det utländska företaget inte har ett fast driftställe. Om arbetsersättning emellertid betalas för utfört hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbete eller annat byggnadsarbete, installations- eller sammansättningsarbete, skeppsbyggnadsarbete, transportarbete eller städ-, omsorgs- eller vårdarbete eller för arbetskraft som inhyrts för dessa branscher, kan uppdragsgivaren låta bli att ta ut källskatten endast om ersättningsmottagaren är införd i det finska förskottsuppbördsregistret eller visar upp ett källskattekort enligt noll procent (10 f § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978)).

Källskatten på arbetsersättningen utgör dock 13 procent då ersättningsmottagaren är ett aktiebolag eller ett med personbolag jämförbart företag och 35 procent då ersättningsmottagaren är en enskild rörelseidkare eller yrkesutövare.

Det enklaste sättet för det utländska företaget att undvika källskatten på arbetsersättningen den får är att anmäla sig till förskottsuppbördsregistret eller att ansöka om ett källskattekort enligt noll procent.

Det rekommenderas att utländska företag anmäler sig till förskottsuppbördsregistret i Finland eller ansöker om ett källskattekort enligt noll procent så tidigt som möjligt och helst innan uppdraget och faktureringen inleds i Finland. Om arbetsersättningen betalas innan företaget har införts i förskottsuppbördsregistret eller innan företaget fått källskattekortet, ska den som betalar arbetsersättningen ta ut källskatt på prestationen.

Ett utländskt företag kan införas i förskottsuppbördsregistret, om de allmänna villkoren för förskottsuppbördsregistrering uppfylls. Om ett skatteavtal inte har ingåtts mellan Finland och det utländska företagets hemviststat, kan företaget ändå endast införas i förskottsuppbördsregistret, om företaget har ett fast driftställe i Finland.

Närmare information om förskottsuppbördsregistrering finns i Skatteförvaltningens anvisning Att inleda verksamhet i Finland.

Närmare information om uppdragsgivarens skyldighet att ta ut källskatt på arbetsersättning vid inhyrning av arbetskraft finns i Skatteförvaltningens anvisning Utländska hyrda arbetstagare och beskattningen i Finland.

Närmare information om arbetsgivarens skyldigheter finns på Skatteförvaltningens webbplats Arbetsgivarens skyldigheter.

3 Anmälning till inkomstregister

Betalaren av prestationen ska alltid anmäla en arbetsersättning till inkomstregistret, om arbetsersättningen har betalats ut till en begränsat skattskyldig fysisk person. Anmälan ska göras även om någon källskatt inte har tagits ut på prestationen. En arbetsersättning som har betalats ut till ett begränsat skattskyldigt samfund ska endast anmälas till inkomstregistret, om källskatt ska tas ut på ersättningen. Arbetsersättningar ska också anmälas till inkomstregistret när någon källskatt inte har tagits ut på ersättningen, även om källskatt borde ha tagits ut. Mer information: Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer.

4 Uttag av källskatt och betalning av källskatten till Skatteförvaltningen

Betalaren av prestationen tar ut källskatt på den arbetsersättning som betalaren har betalat ut till mottagaren av prestationen. Betalaren ska ge mottagaren av arbetsersättningen ett verifikat på den utbetalda ersättningen och den uttagna källskatten.

Den finska uppdragsgivaren betalar den uttagna källskatten på arbetsersättningen i tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Närmare information om betalning av källskatt finns på Skatteförvaltningens webbplats Skatter på eget initiativ

5 Återbäring av källskatt som tagits ut till för stort belopp

Prestationsbetalaren kan ha innehållit källskatt grundlöst på sådan inkomst, på vilken skatt inte ska betalas eller på vilken källskatt inte ska innehållas till mer än vad ett internationellt avtal förutsätter eller uppbärandet av skatt kan annars vara felaktig. I en sådan situation kan den uttagna skatten betalas tillbaka till mottagaren av prestationen.

Det finns två alternativa sätt för skatteåterbäringen:

5.1 Det finska företaget som tagit ut skatten återbetalar skatten till det utländska företaget

Det utländska företaget kan lämna in till det finska företaget en utredning om att skatt inte skulle ha innehållits. En sådan utredning är i praktiken ett retroaktivt källskattekort enligt noll procent som skattebyrån ger för det år under vilket prestationen betalades ut. Som utredning om att låta bli att ta ut skatten räcker inte det att företaget senare har införts i förskottsuppbördsregistret.

Om prestationsbetalaren har innehållit källskatt grundlöst, kan betalaren rätta till det uppburna källskattebeloppet genom att dra av överdebiteringen från kommande källskatter, om en prestation betalas ut till samma mottagare senare under samma kalenderår. Om inga prestationer betalas ut till samma mottagare senare under samma kalenderår kan prestationsbetalaren återbetala den uppburna källskatten till mottagaren under samma kalenderår. Prestationsbetalaren kan inte rätta den felaktigt uppburna källskatten efter utgången av utbetalningsåret, utan det utländska företaget ska ansöka om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen på det sätt som anges i kapitel 5.2.

Samtidigt ska betalaren ge ett korrigerat verifikat på den utbetalda prestationen och källskatten. Korrigeringen ska göras så att sambandet till det ursprungliga verifikatet består.

Anvisningar om korrigering av förskottsinnehållning och anmälan av korrigeringen finns i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret – Inkomstregistret (kapitel 2.3). Samma principer tillämpas även när betalaren av prestationen korrigerar en källskatt som betalaren har tagit ut tidigare under samma år.

5.2 Det utländska företaget ansöker om skatteåterbäring hos Skatteförvaltningen

Det utländska samfundet kan med blankett 6165r Ansökan om återbäring av finsk källskatt – samfund ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen. Fysiska personer ska använda blanketten 6166r Ansökan om återbäring av källskatt – fysiska personer.

Till ansökan ska fogas prestationsbetalarens verifikat över betalningen och över den uttagna skatten samt betalarens försäkran om att källskatt inte har återbetalts till den sökande. Till ansökan ska alltid fogas de uppgifter om företagets verksamhet i Finland som krävs i blankett, ett utdrag som utfärdats av en myndighet i företagets hemstat och som motsvarar ett handelsregisterutdrag samt en översättning samt ett eventuell uppdrags- eller entreprenadavtal som gäller prestationen.

Källskatten återbärs inte till företaget genom ovan nämnda förfaranden om Finland har rätt att beskatta inkomsten i fråga, i allmänhet på grund av att det för företaget uppstår ett fast driftställe i Finland eller på grund av att vistelsen i Finland överskrider 183 dagar. Företaget ska då deklarera i Finland och den uttagna källskatten räknas företaget till godo vid inkomstbeskattningen i Finland. Till skattedeklarationen ska fogas prestationsbetalarens verifikat över den uttagna källskatten.

 

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

skattesakkunnig Merja Kollár

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2023