Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hushåll som uppdragsgivare

Giltighet
- 11.1.2017

1 Hushåll som uppdragsgivare

Ett hushåll kan låta utföra arbeten av utomstående till exempel genom att skaffa en städerska, barnvårdare eller en reparatör. Hushållet kan låta utföra arbetet genom att anställa en person för arbetet i fråga eller genom att beställa arbetet från ett utomstående företag eller från en utomstående företagare. Med ett företag avses här närmast ett aktiebolag samt ett öppet eller kommanditbolag. Med en företagare avses här en person, som bedriver sin verksamhet närmast som yrkesutövare eller rörelseidkare under ett firmanamn.

Med tanke på hushållets rättigheter och skyldigheter kan arbetssituationerna indelas i tre olika grupper:

  • Hushållet köper arbetet från ett företag eller en företagare som har införts i förskottsuppbördsregistret (se punkt 1 nedan)
  • Hushållet köper arbetet från ett företag eller en företagare som inte har införts i förskottsuppbördsregistret (se punkt 2 nedan)
  • Hushållet anställer en privatperson (se punkt 3 nedan)

Också ett hushåll ska veta, på vilket sätt arbetet i ett anställningsförhållande avviker från andra uppdragsförhållanden.

Om hushållet till exempel anställer en städerska, en byggarbetare eller ett hembiträde, blir hushållet arbetstagarens arbetsgivare. Det är inte alltid helt tydligt, om det är frågan om ett arbetsförhållande eller om annat uppdragsförhållande. Det är i allmänhet frågan om ett arbetsförhållande, om

  • hushållet bestämmer, på vilket sätt och var arbetet utförs
  • hushållet skaffar materialet
  • arbetstagaren kan inte anlita en ställföreträdare i arbetet, utan han eller hon ska ar-beta personligen
  • till arbetstagaren betalas semesterersättning och lön för sjukledighetstiden samt
  • hushållet betalar arbetstagarens pensions- och olycksfallsförsäkringspremier.

Prestation som i egenskap ar arbetsgivare har betalts till arbetstagaren kallas för lön. Då en prestation som baserar sig på lön som betalas till en företagare eller till ett företag på annat sätt än i samband med ett arbetsförhållande, kallas prestationen inte för lön. Till skillnad från lön kallas prestation som har betalts till ett företag eller en företagare i lagen om förskottsuppbörd ( 25 § i L om förskottsuppbörd) för arbetsersättning.

Tilläggsuppgifter: Lön eller arbetsersättning

1.1 Palkka.fi – gratis löneberäkningsprogram på nätet

Palkka.fi Webbtjänsten Palkka.fi kan anlitas, om man anställer en arbetstagare till hemmet eller köper en arbetsprestation eller en tjänst från ett företag.  I webbtjänsten finns det en länk till företags- och organisationsdatasystemet (www.ytj.fi), där man lätt kan kontrollera, om det debiterande företaget är förskottsuppbördsregistrerat eller inte. 

Med hjälp av Palkka.fi kan du beräkna lönerna samt bikostnaderna och skriva ut löneuträkningarna. Tjänsten beräknar också arbetsgivaravgifterna: förskottsinnehållningarna och socialskyddsavgifterna samt arbetspensionsavgifterna. Tjänsten skickar anmälningarna och deklarationerna automatiskt till Skatteförvaltningen, arbetspensionsbolagen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Man kan göra hushållsavdraget på både de fakturor och de löner som man beräknat i webbtjänsten och få det automatiskt överfört till Skatteförvaltningen.

Hushållsavdraget förmedlas automatiskt till den förhandsifyllda skattedeklarationen Mera information om tjänsten på adressen Palkka.fi och rådgivningsnumret 029 497 035

2 Förskottsuppbördsregistret

Förskottsuppbördsregistret är ett register som Skatteförvaltningen upprätthåller. I registret införs skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet. Verksamhet som bolag eller under ett firmanamn betyder likväl inte oundvikligen, att vederbörande har införts i förskottsupp-bördsregistret. Företagare som har försummelser i sina beskattningar har inte införts i registret eller de är avregistrerade. Ett företag kan också på eget initiativ låta bli att ansöka om registrering eller att bli avregistrerad. Till exempel en mottagare av tillfälliga arvoden kan anse det vara förmånligare att inte ansöka om registrering.

Den som låter utföra arbetet kan på företags- och organisationsdatasystemets offentliga informationstjänst på Internet www.ytj.fi kontrollera, om arbetets utförare har registrerats eller inte. Tjänsten är gratis och uppgifter kan sökas antingen med företagets namn eller med FO – nummer. Om du söker med namnet, ger tjänsten först företagets FO – nummer.  Uppgifterna fås fram då man klickar på numret. Införandet i registret kan också kontrolleras på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 031.

Tilläggsuppgifter: Förutsättningarna för införande i förskottsuppbördsregistret och grunderna för avförande ur registret 

2.1 Hushållet köper arbetet från ett företag eller från en företagare som har införts i förskottsuppbördsregistret

Om hushållet köper arbetet från ett sådant företag eller från en sådan företagare som har införts i förskottsuppbördsregistret, förorsakar uppdraget hushållet varken hos Skatteförvaltningen eller hos pensionsförsäkrings- eller olycksfallsförsäkringsanstalter inga som helst förpliktelser  

Hushållet har då rätt till hushållsavdrag, om arbetet är sådant att förutsättningarna för avdraget uppfylls. Avdraget kan tas i beaktande i förskottsinnehållningsprocenten i betalningsårets skattekort. Skattekortets förskottsinnehållningsprocent kan ändras elektroniskt på nätet. www.skatt.fi/skattekort. Om man vill, att avdraget ska tas i beaktande först i den slutliga beskattningen, kan avdraget anmälas till Skatteförvaltningen elektroniskt i Palkka.fi -tjänsten genast då arbetet har utförts och fakturan betalats. Kundens uppgifter förmedlas då direkt till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Tilläggsuppgifter:

2.2 Hushållet köper arbetet från ett företag eller från en företagare som inte har införts i förskottsuppbördsregistret

Hushållet köper arbetet från ett företag eller en företagare som inte har införts i förskottsuppbördsregistret och arbetets andel hos samma företag är mera än 1500 euro om året, är hushållet skyldigt att verkställa förskottsinnehållning på beloppet som det har utbetalat. Socialskyddsavgift behöver inte betalas.

Hushållet får inte hushållsavdraget, eftersom den som utför arbetet inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

2.3 Verkställande av förskottsinnehållning

Om den som utför arbetet är en person som inte har införts i förskottsuppbördsregistret, verkställs förskottsinnehållningen enligt hans eller hennes skattekort för biinkomster eller enligt ett annat skattekort som skattebyrån har gett. Om en fysisk person inte alls uppvisar sitt skattekort, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 60 %.

Om arbetet utförs av ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller av annat motsvarande samfund eller sammanslutning, verkställs förskottsinnehållningen enligt 13 %.

Förskottsinnehållningen beräknas av fakturans summa, från vilken momsens andel har avdragits. Utgifter för arbetets utförande eller materialets andel dras i regel inte av från fakturans summa innan förskottsinnehållningen verkställs. Det enda undantaget är resekostnadsersättningarna som har förorsakats av arbetets utförande (dagtraktamenten, måltidsersättningar, hotellavgifter, kilometerersättningar och till exempel flygbiljetter och tågbiljetter). De kan dras av från fakturans summa innan förskottsinnehållningen verkställs, då man betalar arbetsersättning till en fysisk person, dvs. till någon annan än till exempel ett aktiebolag och öppet bolag eller kommanditbolag under den förutsättning, att de inte överskrider belopp som Skatteförvaltningen årligen fastställer. Man ska likväl lägga märke till, att dessa kostnadsersättningar inte är skattefria för andra än de som står i ett anställningsförhållande, även om de genom Skatteförvaltningens beslut har befriats från att verkställa förskottsinnehållning. De ska således antecknas i årsanmälan på samma sätt som övriga arbetsersättningar (se punkt 2.4).

2.4 Inlämnande av årsanmälan

Prestationer som betalts till personer eller företag som inte har införts i förskottsuppbördsregistret samt förskottsinnehållningarna på dem ska anmälas till Skatteförvaltningen med årsanmälan 7801r. Som prestationsslag antecknas ”kod för annant prestationsslag” H. Det utbetalda eurobeloppet antecknas i punkt 14. Här inkluderas också resekost-nadsersättningarna som eventuellt betalts utan förskottsinnehållning.

Tilläggsuppgifter Årsanmälningsblanketter

Utöver inlämnandet av årsanmälan behöver hushållet inte sköta andra förpliktelser, liksom försäkring av arbetstagaren.

2.5 Utländska företag eller företagare utför arbetet

Av prestationer som betalas till utländska företag eller företagare ska källskatt tas ut. Källskatten utgör 35 % om arbetsersättningen har betalts till en rörelseidkare eller yrkesutövare som bor utomlands. För arbetsprestation som betalats till ett utländskt företag som motsvarar ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag utgår källskatten enligt 13 %.  Källskatten betalas in på Skatteförvaltningens konto på samma sätt som förskottsinnehållningen (se punkt 2.3.3).

Man kan låta bli att ta ut källskatt i följande fall:

  • utländskt företag eller utländsk företagare har införts i förskottsuppbördsregistret i Finland, eller
  • utländskt företag eller utländsk företagare uppvisar för utbetalaren ett källskattekort, enligt vilket källskatt inte behöver tas ut.

Uppdragsgivaren kan låta bli att ta ut källskatten också då det utländska företaget eller den utländska företagaren uppvisar en utredning om att fast driftställe inte uppkommer i Finland. Om arbetsersättning likväl betalas för utfört husbygge, mark- och anläggningsarbete, vattenbyggande eller annat byggarbete, installations- eller monteringsarbete, skeppsbyggnad, transportarbete eller städning, omsorgs- eller vårdarbete eller för arbetskraft som hyrts för dessa arbeten kan man låta bli att ta ut källskatten endast om det utländska företaget eller den utländska företagaren har införts i Förskottsuppbördsregistret i Finland eller om man uppvisar ett källskattekort, enligt vilket källskatt inte behöver tas ut.

Exempel: Ett hushåll betalar 10 000 euro i arbetsersättning för renovering av en bostad till estländskt Byggnad Ab, som är ett utländskt företag som motsvarar ett finländskt aktiebolag. Byggnad Ab har inte införts i förskottsuppbördsregistret i Finland och man har inte heller ansökt om källskattekort för det. Hushållet ska av arbetsersättningen ta ut källskatt enligt 13 %, dvs. 1 300 euro.

3 Arbetet utförs av en arbetstagare som hushållet anställt

3.1 Beskattning

3.1.1 Verkställande av förskottsinnehållning

Om hushållet betalar lön och andra förmåner till samma person sammanlagt mera än 1500 euro om året, ska hushållet verkställa förskottsinnehållning på den utbetalda lönen och betala arbetsgivares socialskyddsavgift för den.

Förskottsinnehållningen verkställs så, att hushållet beräknar förskottsinnehållningen på basis av bruttolönen, subtraherar den från penninglönen och betalar beloppet till Skatteförvaltningen. Förskottsinnehållning ska också verkställas på eventuellt förskott på lön (förskott). Innehållningsprocentsatsen har antecknats i löntagarens skattekort.

Är det frågan om en arbetstagare som har kommit från utlandet till Finland för att arbeta här kortare tid än ett halvt år, ska man av lönen ta ut källskatt i enlighet med källskattekortets anvisningar. Skyldigheten att betala arbetsgivares socialskyddsavgift för lön som betalas till en arbetstagare som kommit från utlandet till Finland är också avvikande, då det gäller en utländsk arbetstagare.

Tilläggsuppgifter om socialskyddsavgiften: Skatt.fi /internationella situationer.

Lön kan betalas förutom i form av lön även såsom naturaförmåner, liksom till exempel kostförmån. Skattestyrelsen fastställer årligen naturaförmånernas penningvärden, av vilka man får ytterligare uppgifter på Internet på www.skatt.fi. Naturaförmånernas penningvärde läggs till penninglönen och förskottsinnehållningen verkställs på penninglönens och naturaförmånernas sammanlagda belopp.

Exempel:
Penninglön   2000 euro.
Kostförmån  110 euro.
Sammanlagt 2110 euro.

Arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent är 25 .  Förskottsinnehållningen beräknas av 2110 euro, så att den blir 527,5 euro. Hushållet betalar detta belopp till Skatteförvaltningen och resten till arbetstagaren minskat med arbetsgivares socialskyddsavgift och eventuell arbetslöshetsförsäkringspremie.

Grunden lönen kan vara arbetstiden (tim- eller månadslön) eller arbetsmängden (ackordslön). I lönen inräknas även olika övertids- eller andra tillägg, semesterpenningar och semesterersättningen. Om lön betalas endast som naturaförmån, kan förskottsinnehållning inte verkställas. Arbetsgivares socialskyddsavgift ska likväl betalas på basis av naturaförmånernas penningvärden.

3.1.2 Förskottsinnehållning av huvudsyssla

Om arbetstagaren arbetar i huvudsyssla och ger sitt skattekort till hushållet, ska förskottsinnehållning verkställas enligt skattekortet i fråga.

I skattekortet för huvudsyssla finn i allmänhet grund- och tilläggsprocent. I skattekortet finns dessutom en löneperiodvis inkomstgräns, upptill vilken arbetsgivaren kan använda grundprocenten under respektive löneperiod. Tilläggsprocenten tillämpas på den del av inkomsterna, som under löneperioden överskrider inkomstgränsen som har antecknats i skattekortet.

Arbetstagaren kan alternativt välja som sättet för förskottsinnehållningens verkställande förskottsinnehållning enligt en inkomstgräns (alternativ B). Då tillämpar hushållet grundprocenten upp till den inkomstgräns som har antecknats i skattekortet. Därefter uppbärs under den resterande delen av året skatt på alla inkomster enligt tilläggsprocenten.

Löntagaren ska lämna det ursprungliga skattekortet för huvudsyssla till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska behålla skattekortet under hela den tid då skattekortet är i kraft. Om arbetsförhållandet upphör innan skattekortets giltighetstid slutar, ska skattekortet lämnas tillbaka till arbetstagaren.

Löntagaren kan inte använda skattekortet för huvudsyssla samtidigt i flera arbetsförhållanden, utan det är avsett för att användas endast av en arbetsgivare åt gången. Om löntagaren har flera arbets- eller uppdragsförhållanden, ska skattekortet för huvudsyssla lämnas till den arbetsgivare, från vilken löntagaren får sitt huvudsakliga uppehälle.

Exempel på beräkning av förskottsinnehållningen

Skattekortets grundprocent är 20, och tilläggsprocenten är 35  Personen har valt skattekortets alternativ A. Löneperiodens inkomstgräns, upp till vilken grundprocenten ska tillämpas, är 2 000 euro. Löneperioden är en månad, dvs. lön betalas en gång i månaden.

Personens penninglön är 2100 euro i månaden. Han får dessutom i kostförmån 6,000 euro/dag för 20 dagar. Kostförmånens värde är således 120,00 euro i månaden. Lönen är sammanlagt (2100 + 120,00) 2220,00 euro.

Förskottsinnehållningen beräknas enligt grundprocenten (20 %) upp till 2 000 euro (2 000 x 20 % = 400 euro) och enligt tilläggsprocenten (35 %) av den del om 220,00 med vilket beloppet överskrider 2 000 euro (220,00 x 35 % =77,21 euro). Förskottsinnehållningen är sammanlagt (400 + 77,21) 477,21 euro. Förskottsinnehållningen dras av från penninglönen 2 100 euro. 2100 – 477,21 = 1622,79.

Förutom förskottsinnehållningen tar arbetsgivaren dessutom ut av lönen arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna. År 2013 utgör dessa premier sammanlagt 5,75 % (personen är under 53 år gammal). Premierna beräknas av bruttolönen, härvid av 2200,60 euro, så att premierna utgör 127,65 euro. Premierna dras av från nettolönen, i detta fall från 1622,79 euro. Det förblir kvar att betala åt löntagaren i handen (1622,79 – 127,65) 1495,14 euro.

Penninglön 2 100,00
Kostförmån + 120,00
Bruttolön 2 220,00
Förskottsinnehållning - 477,21
Nettolön 1 622,79
Arbetstagarens andel av ArP – premier 5,15 % - 114,33
Arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien 0,6 % -   13,22
Till arbetstagaren betalas 1 495,14

 3.1.3 Förskottsinnehållning på semesterpenning

Ett hushåll verkställer förskottsinnehållningen på hela semesterpenningen enligt grundprocenten, om arbetstagaren har såsom sitt förskottsinnehållningssätt valt alternativet A. I alternativet B, där förskottsinnehållningen verkställs på arbetstagarens begäran enligt grundprocenten upp till inkomstgränsen, ska förskottsinnehållningen verkställas på semesterpenningen på samma sätt som för övriga löner.

3.1.4 Förskottsinnehållning på semesterersättning, övertids- och södagsarbete m.m.

Semesterersättning (penningersättning i stället för semester) ersättning för övertids- eller södagsarbete och annan ersättning som betalas utöver lön räknas ihop med penninglönen. Förskottsinnehållningen verkställs på det sammanlagda beloppet.

3.1.5 Förskottsinnehållning på lön för huvudsyssla

Om arbetstagaren arbetar i bisyssla, verkställs förskottsinnehållningen enligt skattekortet som har getts för biinkomster. Hushållet behöver inte ta skattekortet för bisyssla, det räcker med att skattekortet visas upp för hushållet. Hushållet därav endast uppgifterna om arbetstagarens förskottsinnehållning och personuppgifterna för att förskottsinnehållningen kan verkställas.

I skattekortet för bisyssla finns grund- och tilläggsprocent samt en årlig inkomstgräns, upp till vilken arbetsgivaren kan använda grundprocenten. I skattekortet för bisyssla kan det också finnas endast en procent, som är samma som tilläggsprocenten för huvudsyssla. Detta tillämpas utan begränsningar på alla prestationer som betalas för bisysslor.

3.1.6 Arbetsgivares socialskyddsavgift

Ett hushåll ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift, om man till arbetstagaren betalar lön och arvoden sammanlagt 1 500 euro om året.

Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte, om en utländsk arbetstagare inte omfattas av socialskyddet i Finland. Arbetstagaren omfattas inte av socialskyddet i Finland, om personen har vistats i Finland kortare tid än fyra månader, han har intyget E101eller A1 eller gränserna som gäller för lön och arbetstid inte överskrids. Arbetstagaren (t.ex. au – pair) omfattas inte av socialskyddet i Finland, om arbetstagaren vistas i Finland kortare tid än två år och lönen som har betalts till honom år 2013 är mindre än 1 134 euro i månaden eller arbetstiden är kortare än 18 timmar per vecka.

Socialskyddsavgiften som hushållet har betalt räknas i procent av arbetstagarnas förskottsinnehållningspliktiga lön. Storleken av socialskyddsavgiften som hushåll ska betala år 2013 är 2,04 procent av lönesumman.

3.1.7 Betalning av förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift

Hushållet betalar arbetsgivares socialskyddsavgift i samband med förskottsinnehållningen.

Prestationerna betalas in på något av följande Skatteförvaltningens konton. Såsom betalningens mottagare antecknas Skatteförvaltningen.

Bank IBAN BIC
Nordea FI64 1660 3000 1176 25 NDEAFIHH
Pohjola Banken FI35 5000 0120 2535 04 OKOYFIHH
Sampo Banken FI56 8919 9710 0007 24 DABAFIHH

(IBAN har ersatt det nationella kontonumret också i inhemska betalningar. BIC-koden är bankens adress, med vilken banken identifieras.)

Man ska alltid vid betalning använda skattekontots referensnummer. Skattekontoreferensen är en bestående nummerserie som är individuell för varje skattskyldig. Med hjälp av riktar Skatteförvaltningen betalningen till rätt skattskyldigs skattekonto. Referensnumret får man från Skattekonto- eller Palkka.fi tjänsten eller genom att kontakta Skattekontots rådgivningsnummer 029 497 057.

Förskottsinnehållning och socialskyddsavgift betalas senast den 12 i månaden som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om den 12 inte är en bankdag, flyttas förfallodagen till nästföljande bankdag.

3.1.8 Periodskattedeklaration

Ett hushåll som är arbetsgivare ska lämna periodskattedeklaration över löner som det har betalt. Deklarationen kan lämnas på webben i Skattekonto -tjänsten, i Palkka.fi tjänsten , i Ilmoitin.fi -tjänsten eller i Tyvi -tjänsten. Deklarationen kan också lämnas in på papper, men förfallodagen för en deklaration på papper är fem dagar tidigare än för en elektronisk deklaration. Pappersblanketter och anvisningar för ifyllning finns på webbadressen www.skatt.fi/skattekontoinfo > Deklarationer.

Periodskattedeklarationen ska vara framme senast den 12 i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om deklarationen lämnas in på papper, ska den vara framme i Skatteförvaltningen redan den 7 i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om förfallodagen för deklarationen infaller på en lördag, söndag, eller annan helgdag, ska anmälan vara framme på nästföljande vardag.

3.1.9 Årsanmälan

Ett hushåll ska lämna in till Skatteförvaltningen också en årsanmälan över löner och på dem verkställda förskottsinnehållningar. Årsanmälan lämnas också av sådana löner, på vilka förskottsinnehållning inte har verkställts eller arbetsgivares socialskyddsavgift betalats, om beloppet är minst 200 euro om året.

Årsanmälan lämnas senast vid utgången av januari det år som följer efter löneutbetalningsåret. Det är likväl att rekommendera, att anmälan lämnas in genast då arbetsförhållandet slutar, om det inte fortsätter till kalenderårets slut. Ett hushåll kan lämna årsanmälan med Skatteförvaltningens webblankett eller med en pappersblankett. Årsanmälan lämnas in med blankett 7801r. Om arbetstagaren har vistats i Finland kortare tid än sex månader, lämnas årsanmälan med blankett 7809r.

En arbetsgivare som har fått låglönestöd fyller i dessutom blanketten 7811r och en arbetsgivare som omfattas av regional befrielse från att betala socialskyddsavgiften fyller i bilagan 5233r

Årsanmälningarnas blanketter och anvisningar finns på Internettjänsten på adressen: www.skatt.fi/blanketter > årsanmälningsblanketter.

Utbetalda löner och arbetsersättningar anmäls per arbetstagare. I blanketten antecknas arbetstagarens fullständiga personbeteckning och hela namnet. I punkt 10 antecknas prestationsslaget (t.ex. P ”lön av huvudsyssla”, 1 ”lön av bisyssla” eller H ”arbetsersättning”).

3.1.10 Verifikat till löntagaren

Av lön som har betalts för arbete i både bisyssla och i huvudsyssla ska man till arbetstagaren ge ett verifikat ur vilket arbetstagaren kan kontrollera sin lön och förskottsinnehållning. Verifikatet ska också ges av en prestation som har betalts till ett företag eller till en företagare. Verifikatet är friformigt. I verifikatet ska finnas förutom utbetald prestation även betalarens och mottagarens namn, personbeteckning och adress. Verifikatet ska också dateras och undertecknas. Det ska ges till arbetstagaren senast den 15 januari påföljande året eller på arbetstagarens begäran genast då arbetsförhållandet slutar.

Om arbetstagaren har såsom sitt förskottsinnehållningssätt valt alternativet som grundar sig på en inkomstgräns, ska hushållet i skattekortet anteckna den utbetalda bruttolönen, arbetsgivarens namn samt den tid, för vilken lön har betalts. Samma anteckningar görs i tilläggsuppgifterna i ett graderat skattekort.

3.1.11 Skyldighet att spara verifikat

Ett hushåll ska göra anteckningar över utbetalda löner och spara dem. Såsom anteckning räcker en kopia av verifikatet som lämnas till löntagaren och kvittot över löneutbetalningen.

Anteckningarna, verifikaten och kvitton bör sparas i sex års tid räknat från löneutbetalninsårets slut.

Mera uppgifter om beskattningen får man på webbplatsen www.skatt.fi samt på Skatteförvaltningens riksomfattande telefonnummer. Hushållet kan också i otydliga fall kontakta skattebyrån.

3.2 Pensionsförsäkring

Ett hushåll måste ta pensionsförsäkring åt arbetstagare i åldern 18 - 67 år om arbetstagarens lön överstiger 55,59 euro i månaden.  Försäkringen börjar, då arbetstagaren fyller 18 år och slutar i slutet av den månad, då personen fyller 68 år. För personer under 68 år ska man teckna en pensionsförsäkring, även om personen redan skulle få pension. Pensionen kan tecknas i vilken pensionsförsäkringsbolag som helst.

Hushållet kan sköta betalningarna antingen genom redovisning i ett för allt eller genom att ingå ett avtal med ett pensionsförsäkringsbolag som det själv kan välja. Om hushållet har med ett pensionsförsäkringsbolag ingått ett årligt avtal, är ArPL – premiens storlek 23,40 % av löntagarens lön. Om avtal inte har ingåtts och arbetet är tillfälligt, utgör ArPL – premien 23,40 % av arbetstagarens lön.

I beloppet som hushållet har betalt till ett pensionsbolag ingår också arbetstagarens andel av premien som arbetsgivaren tagit ut från arbetstagaren. Arbetstagarens andel är 5,15 % för personer i 18 – 52 års ålder och 6,50 % för personer i 53 – 67 års ålder. Beloppet beräknas av bruttolönen, men arbetsgivaren tar ut den från arbetstagarens lön, från vilken förskottsinnehållningen har först dragits av.

Pensionspremien som har tagits ut från arbetstagaren avdras i beskattningen från arbetstagarens skattepliktiga inkomster. Arbetsgivaren ska därför anteckna premien som tagits ut från lönen i årsanmälan som lämnas in till Skatteförvaltningen.

3.3 Olycksfallsförsäkring

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är arbetsgivaren skyldig att försäkra en anställd om de utbetalda lönerna under ett kalenderår sammanlagt överskrider 1 200 euro. Skyldigheten att teckna försäkring åt sin anställd var tidigare bunden till antalet arbetsdagar men sedan ingången av 2016 har antalet arbetsdagar inte längre inverkat på skyldigheten.

Olycksfallsförsäkringspremiens storlek beror på lönebeloppet, risken i arbetet och på försäkringsformen. Försäkringen ska tecknas i ett olycksfallförsäkringsbolag, som också ger dig anvisningar för betalning.

4 Andra för hushåll nyttiga uppgifter om beskattningen

4.1 Hushållsavdrag

Kostnader som förorsakas av arbetet som utförs i hemmet kan delvis dras av från skatten. Hushållsavdrag beviljas en person som betalar lön eller arbetsersättning för sedvanligt hushålls-, omvårdnads- och vårdarbete som utförs i hemmet eller för underhåll eller grundlig renovering av bostaden. Avdraget får man inte för nybygge, ej heller för montering av hushållsmaskiner och anordningar bortsett från hemmets datateknik och installering, reparation och handledning som avser hemmets datateknik.

Mera ingående uppgifter om hushållsavdraget får man på webbplatsen www.skatt.fi:

4.2 Låglönestöd

Från början av 2006 har det trätt i kraft en lag om temporärt låglönestöd till arbetsgivare.  Också ett hushåll är i egenskap av arbetsgivare berättigat till låglönestöd, om hushållet betalar lön till en person, som under löneutbetalningsmånaden har fyllt 54 år och lönen är 900 – 2 000 euro i månaden. Dessutom förutsätts det, att arbetet görs på heltid. Arbetet görs på heltid, om antalet arbetstagarens arbetstimmar har varit minst 140 timmar i månaden.

Tilläggsuppgifter (Skattestyrelsens anvisning 28.4.2006)

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017