Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Elavdrag vid inkomstbeskattningen

Har getts
22.5.2023
Diarienummer
VH/524/00.01.00/2023
Giltighet
22.5.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

I denna anvisning behandlas det tillfälliga hushållsavdrag som beviljas på grund av de höga elenergiutgifterna (det så kallade elavdraget), vilket trädde i kraft 1.1.2023. Det finns bestämmelser om avdraget i 127 § i inkomstskattelagen (1535/1992, nedan ISkL).

1 Inledning

Den skattskyldige får i enlighet med ISkL 127 g § vid sin beskattning för år 2023 göra ett hushållsavdrag för stora elutgifter (det så kallade elavdraget). Syftet med elavdraget är att tillfälligt underlätta försörjningen särskilt för låg- och medelinkomsttagare som bor i eluppvärmda egnahems- eller radhus (se RP 204/2022 rd).

Avdragsrätten är tillfällig och den kan fås endast i samband med den beskattning som verkställs för skatteåret 2023. Endast det belopp som betalats för elenergi som förbrukats i ett eldriftsställe som utgörs av den skattskyldiges stadigvarande bostad 1.1.2023–30.4.2023 berättigar till elavdrag. Avdrag kan inte fås på basis av elöverföringsavgifter.

Elavdrag får inte göras utifrån elräkningar för en fritidsbostad eller annan motsvarande bostad och inte heller utifrån elöverföringsavgifter som hänför sig till dessa.

Elavdrag beviljas endast till fysiska personer. En person som avlidit under skatteåret beviljas avdrag fram till den dag då hen avled. Avdrag beviljas inte till exempel till ett aktiebolag (också bostadsaktiebolag), ett allmännyttigt samfund eller en annan juridisk person eller sammanslutning.

Elavdraget gäller endast för elenergiutgifter i privathushåll. På basis av andra energiformer än el är det inte möjligt att få elavdrag.

När elavdrag beviljas och beloppet på avdraget räknas beaktas inte elpriskompensation enligt lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation.

2 Avdragsbeloppet, beräkning av det och de som är berättigade till avdrag

Under skatteåret 2023 kan elavdrag fås endast för det belopp som betalats för elenergi som förbrukas vid ett eldriftsställe som utgörs av den skattskyldiges stadigvarande bostad 1.1.2023 - 30.4.2023 i den utsträckning som det betalda beloppet överstiger 2 000 euro och uppgår till högst 6 000 euro. Elavdrag fås därför inte i en utsträckning som överstiger 6 000 euro.

Med eldriftsställe avses alla platser som är kopplade till elnätet, såsom bostäder, stugor, gårdsbruksenheter och alla andra platser som använder el. En bostad är vanligtvis ett enda eldriftsställe med ett eget elavtal. Adressen och koden för eldriftsstället finns bland annat på elräkningen.

Med stadigvarande bostad avses den bostad som den skattskyldige använder som sin huvudsakliga bostad, det vill säga som sitt hem. Platsen för den stadigvarande bostaden har ingen betydelse och den kan även vara belägen utomlands. Om den skattskyldige samtidigt förfogar över flera stadigvarande bostäder, beviljas avdraget utifrån ett enda eldriftsställe, som ska vara personens huvudsakliga stadigvarande bostad.

Med tanke på elavdraget spelar det ingen roll på vilken grund den stadigvarande bostaden besitts. Den stadigvarande bostaden kan vara till exempel en ägar- eller hyresbostad. Besittningen kan också basera sig på besittningsrätt som förbehållits i samband med en gåva, sytning eller på en änkas eller änklings lagstadgade bostadsrätt.

Med det belopp som betalas för elenergi avses det skattepliktiga belopp som betalats för elenergi som anskaffats till en stadigvarande bostad och den grundavgift som eventuellt hänför sig till detta belopp. Också eventuella avgifter för extra eltjänster för olika miljövänliga produktionsformer beaktas. Frivilliga avgifter av donationstyp beaktas däremot inte. Den skattskyldige ska vid behov tillsammans med elbolaget redogöra för vad varje faktureringspost på elräkningen betyder.

Det belopp som betalats för elöverföring och eventuella dröjsmålspåföljder på en räkning berättigar inte till hushållsavdrag. För beviljande av avdraget är det inte av betydelse för vilket ändamål el använts i det privata hushållet, förutsatt att den elutgift som hänför sig till den inte dragits av annanstans vid inkomstbeskattningen. Se närmare nedan i avsnitt 7 Avdrag för elkostnader vid inkomstbeskattningen på annat sätt än som elavdrag.

Beloppet på elavdraget är 60 % av elenergikostnaderna av det belopp som överstiger 2 000 euro upp till 6 000 euro och avdraget har tillsammans med det övriga hushållsavdraget en gemensam självrisk på 100 euro. Självrisken dras i första hand av från övriga utgifter som berättigar till hushållsavdrag än de utgifter som ligger till grund för elavdraget.

Exempel 1: Elenergiavgifterna är 7 000 euro för tiden 1.1–30.4.2023. Vid beräkningen av elavdraget beaktas inte den del av elavgifterna som överstiger 6 000 euro. Beloppet på elavdraget är (6 000 euro - 2 000) x 60 % = 2 400 euro. Från detta belopp görs ett avdrag av självrisken på 100 euro, om det inte kan dras av från övriga hushållsavdragsposter.

De elenergiavgifter som berättigar till elavdrag ska vara betalda senast 31.12.2023, eftersom ISkL 127 g §, som möjliggör avdraget, gäller endast för skatteåret 2023.

Den andel av det belopp som betalats för elenergi vilken berättigar till elavdrag och gränserna för avdraget räknas per eldriftsställe. Elavdrag beviljas dock personligen på ett sätt som motsvarar det avdrag som beviljas på basis av andra kostnader som berättigar till hushållsavdrag. På grundval av samma kostnader är det dock möjligt att få avdraget endast en gång.

Exempel 2: Elenergiutgifterna i den gemensamma stadigvarande bostaden för ett gift par är 8 000 euro för tiden 1.1-30.4.2023. Det gifta paret kan tillsammans få ett elavdrag på sammanlagt endast 6 000 euro som beräknats på grundval av elenergiutgifterna, eftersom det är maximibeloppet per eldriftsställe i beräkningen av elavdrag. Makarna kan sinsemellan besluta hur de ska ansöka om avdrag (se närmare nedan i avsnitt 5 Avdrag av makar). Bägge makar har en självrisk på 100 euro.

Om makarna har separata stadigvarande bostäder, kan vardera på basis av sin egen stadigvarande bostad få ett elavdrag på högst 6 000 euro på basis av elenergiavgifterna, om övriga förutsättningar är uppfyllda. Vad som i detta sammanhang avses med make eller maka förklaras närmare nedan i avsnitt 5 (Avdrag för makar).

Med tanke på beviljandet av elavdrag är det väsentligt att bostadens elenergiavgift betalas av en person som bor i bostaden och yrkar på elavdrag. Det spelar ingen roll i vems namn elavtalet står (till exempel i hyresvärdens eller bostadsägarens namn, om hen bor annanstans).

Om det bor flera personer i samma bostad och bestämmelserna om makar inte tillämpas på dem, kan de yrka på avdrag enligt de belopp som de betalat. En sådan situation kan till exempel vara en så kallad delad lägenhet. Det spelar ingen roll i vems namn elavtalet står, utan vem av dem som bor i en delade lägenheten som betalat elenergiavgifterna.

Om en skattskyldig betalat elenergiavgifterna, kan hen själv ansöka om avdrag för hela beloppet för sig själv. Om till exempel två skattskyldiga betalat hälften var av räkningarna, kan båda två ansöka om avdrag enligt de belopp som de betalat. Var och en har då en personlig självrisk på 100 euro. Tekniskt sett kan betalningen skötas på så sätt att de andra betalar sin andel till den som betalar hela räkningen till elbolaget.

Exempel 3: Det belopp som betalats för elenergi och ingår i elräkningarna den gemensamma stadigvarande bostaden för två skattskyldiga för tiden 1.1.-30.4.2023 uppgår till sammanlagt 5 000 euro. Var och en av de skattskyldiga yrkar på avdrag på grundval av de kostnader som de betalat hälften var. I denna situation delas den avdragbara andelen av kostnaderna till hälften var. Beloppet på de energiavgifter som berättigar till elavdrag uppgår till 3 000 euro (= 5 000 - 2 000), varvid var och en får 1 500 euro i kostnader som berättigar till elavdrag. Båda två får elavdrag som kan dras av som hushållsavdrag till 60 procent av 1 500 euro, det vill säga 900 euro. Hushållsavdragets självrisk är personlig. I detta fall görs ännu ett avdrag på självrisken på 100 euro, om de inte har annat hushållsavdrag varifrån avdraget kan göras. Båda två får 800 euro i elavdrag.

Betalningen av elenergiavgifter för personer som betraktas som makar vid beskattningen beskrivs nedan i avsnitt 5 (Avdrag för makar).

Eftersom elavdrag beviljas endast på basis av det eldriftsställe som utgörs av en egen stadigvarande bostad för den skattskyldige, får till exempel barn inte elavdrag för elräkningar för en stadigvarande bostad för föräldrar som bor annanstans.

I egnahemshus och parhus i bostadsaktiebolagsform får en delägare göra elavdrag för de elenergiutgifter som hen betalar till elbolaget för de utrymmen som hen besitter, även om elavtalet står i husbolagets namn. Detta förutsätter att delägaren betalar bolagets elenergiutgifter utifrån bolagsordningen, bolagsstämmans beslut eller ett annat avtal mellan delägarna. Om bolaget endast har en delägare (eller en aktieserie), får aktieägaren göra ett elavdrag på grundval av de elenergiutgifter som bolaget betalat för sin bostad.  En förutsättning för att få ett elavdrag i egnahems- och parhus av bostadsaktiebolagsform är dock att elenergiutgifterna inte tagits upp som en kostnad i bostadsaktiebolagets bokföring och som skuld för delägaren.

En delägare eller någon annan boende i ett bostadsaktiebolag kan på basis av de elenergiavgifter som hen betalat få elavdrag också om bostadsaktiebolaget har bostadsspecifika elmätare och bostadsaktiebolaget sköter anskaffningen, konkurrensutsättningen och betalningen av den el som förbrukas på fastigheten till elbolaget och tar ut en elavgift enligt den faktiska förbrukningen av delägarna.

Däremot berättigar inte ett vederlag som betalats till ett bostadsaktiebolag till avdrag, även om bostadsaktiebolaget använt de medel som det fått för elenergiavgifter. Betalningsgrunden för vederlaget ska bestämmas i bolagsordningen. Vederlag omfattar också avtalsbaserade elenergiavgifter som i bolagsordningen jämställts med vederlag.

Elavtalet för en företagardelägares stadigvarande bostad kan vara ett eget eldriftsställe under företagets huvudavtal, även om delägaren själv ansvarar för elkostnaderna för den egna bostaden. Om en företagardelägare i en sådan situation själv betalar räkningarna direkt för driftstället i fråga, kan hen få elavdrag.

Om den skattskyldige flyttar till en annan bostad mellan 1.1-30.4.2023, räknas förbrukningen av elenergi i den nya och den gamla bostaden samman på basis av boendetiderna.

Exempel 4: En skattskyldig flyttar in i en ny stadigvarande bostad 1.3.2023. Elavdraget beräknas på basis av elförbrukningen i båda bostäderna enligt boendetiderna.  Då sammanräknas förbrukningen av elenergi i den första bostaden 1.1.-28.2.2023 och i den nya bostaden 1.3.-30.4.2023. De gränser som fastställer avdragsrätten tillämpas på detta sammanlagda belopp.

3 Faktureringsperiod som avviker från kalendermånaden

Om elfaktureringsperioden inte är en kalendermånad, ska den skattskyldige av sitt eget elbolag utreda den faktiska elförbrukningen och det belopp som betalats för den under tiden 1.1-30.4.2023. Det kan också vara möjligt att utreda detta från elbolagens appar eller Fingrids Datahub-portal. Mängden kan också framgå av elräkningen. Om förbrukningen och det belopp som betalats för den inte kan utredas, kan beloppet uppskattas genom att det belopp som betalats för den förbrukade elenergin divideras med antalet dagar. Denna beräkningsmetod gäller endast för räkningar som delvis hänför sig till tiden före 1.1.2023 eller efter 30.4.2023.

Exempel 5: Faktureringsperioden för en skattskyldigs elräkning är 16.12.2022-15.1.2023. Den skattskyldige ska utreda vilken del av elförbrukningen på elräkningen som hänför sig till tiden 1.1.-15.1.2023. För tiden 16.-31.12.2022 fås inte elavdrag.

Skattskyldiga, som faktureras enligt uppskattning för elförbrukning under tiden 1.1.-30.4.2023 och till vilka en utjämningsfaktura sänds senare, ska också ge en utredning över den faktiska elförbrukningen och det belopp som betalats för den under tiden 1.1.-30.4.2023. Utredningen sker på samma sätt som för dem vars faktureringsperiod avviker från kalendermånaden.  

4 Avdragets inverkan på det övriga hushållsavdraget

Hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar beaktas inte när maximibeloppet på hushållsavdraget beräknas. Hushållsavdrag som beviljas på basis av elkostnader beviljas utöver avdrag som beviljas på basis av andra kostnader som berättigar till hushållsavdrag och det påverkar följaktligen inte beloppet på hushållsavdrag som beviljas på basis av andra kostnader.

År 2023 kan en skattskyldig få hushållsavdrag upp till högst 3 500 euro på så sätt att maximibeloppet i fråga kan omfatta ett avdrag som beviljas på basis av annat avdragsgillt arbete än avstående från oljeuppvärmning samt sedvanligt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete upp till ett belopp på högst 2 250 euro. Dessutom kan den skattskyldige som sagt få ett hushållsavdrag på högst 2 400 euro på grundval av elenergiräkningar. Det vill säga att det sammanlagt är möjligt att få hushållsavdrag på högst 5 900 euro år 2023 efter avdraget av självriskandelen på 100 euro.

5 Avdrag för makar

Enligt 7 § i inkomstskattelagen avses med makar personer som har ingått äktenskap med varandra före skatteårets utgång. Bestämmelserna om makar i inkomstskattelagen tillämpas också på personer som oavbrutet levt i äktenskapsliknande förhållanden i samma hushåll under skatteåret utan att ingå äktenskap, vilka tidigare varit gifta eller vilka har eller haft ett gemensamt barn. Bestämmelserna om makar tillämpas också på personer som lever i registrerat partnerskap.

Elavdragets maximibelopp (2 400 euro beräknat på basis av elenergiavgifter på 6 000 euro) räknas per eldriftsställe och det är inte personligt i motsats till övriga hushållsavdrag. Båda makarna kan få elavdrag för samma eldriftställe, om eldriftstället sammanlagt orsakat tillräckligt stora avdragbara kostnader. För makar spelar det ingen roll vem som betalat de avdragbara kostnaderna. Om bägge makarna yrkar på avdrag, beviljas avdraget till bägge två till den del som bägges avdragbara del av kostnaderna överstiger självriskandelen på 100 euro.

Enligt 127 c § i inkomstskattelagen beviljas makar hushållsavdrag på det sätt som de har yrkat innan beskattningen för det skattskyldigspecifika skatteår som avdraget gäller har slutförts. Avdraget får inte överföras från den ena maken till den andra efter det att den skattskyldigspecifika beskattningen har slutförts. Om båda makarna yrkar avdrag på basis av samma kostnader, beviljas avdraget i första hand den make vars inkomstskatt till staten är störst efter gjorda skatteavdrag.

Om skatten för den make som yrkat avdrag inte räcker till för att göra avdraget, drar Skatteförvaltningen av den icke avdragna delen från den andra makens skatt. Den del som överskrider maximigränsen (elavdrag som räknats utifrån 6 000 euro per eldriftsställe) överförs dock inte till maken. Avdraget görs på samma sätt som om maken själv hade yrkat på avdrag.

Bestämmelserna om makar tillämpas inte på makar som i syfte att avsluta samlivet bott separerade under hela skatteåret eller permanent flyttat isär under skatteåret. Bestämmelserna om makar tillämpas inte heller på makar som separerat under skatteåret. Det är inte av betydelse om äktenskapsskillnaden ägt rum 1.1–30.4.2022 eller senare. Dessutom är bestämmelserna endast tillämpliga om båda makarna är allmänt skattskyldiga i Finland. För sådana personer beviljas elavdrag utifrån elenergiavgifter som de själva betalat, om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda.

6 Avdrag för dödsbon och dess delägare

Ett dödsbo kan få elavdrag endast för elenergiavgifterna för el som använts fram till den avlidnes dödsdag. Detta därför att elavdrag enligt ISkL 127 g § 1 mom. kan beviljas för det belopp som betalats för elenergi som konsumerats vid ett eldriftställe i den skattskyldiges stadigvarande bostad. Efter den avlidnes dödsdag är bostaden inte längre en stadigvarande bostad för dödsboet, varför dödsboet inte kan få avdrag för el som konsumerats i bostaden efter dödsdagen.

En änka eller änkling som bor i ett dödsbos bostad kan få elavdrag enbart utifrån elenergiavgifter för bostaden vilka hen själv betalat 1.1.-30.4.2023.

En annan delägare än en änka eller änkling som bor i en bostad som hör till tillgångarna i ett dödsbo kan få elavdrag på basis av de elenergiavgifter hen betalat. Andra än delägare i dödsbon vilka bor i dödsboets bostad kan inte få elavdrag på basis av de elenergiavgifter som de betalat.

Dödsboet och en delägare som bor i dödsboets bostad omfattas av det gemensamma maximiavdraget på 2 400 euro, vilket fås för elenergiavgifter på 6 000 euro 1.1.-30.4.2023. Dödsboet och dess delägare har egna självriskandelar.

7 Avdrag för elkostnader vid inkomstbeskattningen på annat sätt än som elavdrag

Elenergiräkningar berättigar inte till hushållsavdrag, om de utgör utgifter för näringsverksamhet eller jordbruk, eller om kostnaderna dragits av annanstans vid inkomstbeskattningen.

Om samma eldriftsställe används för privat hushåll och annan förvärvsverksamhet, ska kostnaderna delas i förhållande till förbrukningen i det privata hushållet och i den andra förvärvsverksamheten.

Elkostnaderna för annan förvärvsverksamhet dras av från inkomsterna av denna verksamhet. Elavdrag fås följaktligen inte till exempel till den del kostnaderna dragits av från hyresinkomsterna.

Exempel 6: Den skattskyldiges elenergikostnader är sammanlagt 5 000 euro och hälften av kostnaderna hänför sig till näringsverksamhet. I detta fall utgör den andel som ska beaktas i hushållsavdraget av hälften av kostnaderna, det vill säga 2 500 euro. Detta belopp berättigar till elavdrag till den del det överstiger 2 000 euro, det vill säga att den andel som berättigar till elavdrag är 500 euro, varav avdraget är 60 procent, det vill säga sammanlagt 300 euro. Från detta belopp görs ett avdrag på en självrisk på 100 euro, om den skattskyldige inte har något annat hushållsavdragbart arbete från vilket självrisken kan dras av.

Det schablonmässiga avdrag för arbetsrum som Skatteförvaltningen beviljar påverkar inte det elavdrag som beviljas på basis av elräkningarna. En skattskyldig som yrkar på avdrag för arbetsrum enligt de faktiska kostnaderna, kan dra av ökade elkostnader på grund av arbetsanvändning vilka hänför sig till arbetsrummet som utgifter för att förvärva inkomst, varvid det inte är möjligt att få elavdrag utifrån samma kostnader. Till övriga delar är det möjligt att få elavdrag för elenergikostnaderna. 

Om man vid beskattningen av en familjevårdare eller familjedagvårdare som utgifter för att förvärva inkomst gör ett avdrag av ett belopp som motsvarar den schablonmässiga kostnadsersättning som hen fått, kan hen göra ett elavdrag, även om den erhållna kostnadsersättningen också omfattar de vårdbehövandes andel av de kalkylerade boendekostnaderna. Däremot påverkar det belopp på elutgifter som dragits av från inkomsten beloppet för en familjevårdare eller familjedagvårdare som använder de faktiska kostnaderna som grund för de avdragbara kostnaderna för att förvärva inkomst. I så fall kan elavdraget göras endast på det belopp på elenergiavgifterna som inte dras av som kostnad för att förvärva inkomst.

8 Inverkan av andra understöd på avdraget

Elavdrag beviljas inte på basis av elenergiräkningar, om direkt understöd beviljats på basis av elenergiutgifterna ur statens eller något annat offentligt samfunds medel. Elavdrag beviljas följaktligen inte, om tillfälligt elstöd beviljats på basis av samma elenergikostnader. Också utkomststöd som beviljas direkt på grundval av samma elenergikostnader hindrar att elavdrag beviljas. Beaktande av elenergiräkningar till exempel i bostadsbidragets belopp hindrar inte att elavdrag beviljas. För tillsynen ska Folkpensionsanstalten ge Skatteförvaltningen uppgifter om stödmottagarna med stöd av 18 § 8 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

9 Avdrag från skatter

Elavdraget beviljas som en del av hushållsavdraget och dras därför av från skatterna på samma sätt som hushållsavdrag. Elavdraget görs i första hand från statens inkomstskatt. Avdraget görs från skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster i proportion till skatterna. Avdraget från skatterna på förvärvsinkomster görs efter övriga avdrag före underskottsgottgörelsen. Till den del som avdraget överstiger beloppet av statens inkomstskatt görs det från kommunalskatt, sjukförsäkringens sjukförsäkringsavgift och kyrkoskatt i proportion till dessa skatter. Avdrag görs inte från rundradioskatten eller sjukförsäkringens dagpenningspremie.

Ingen prioritet har föreskrivits för de olika hushållsavdragsposterna. Därför minskas hushållsavdrag i enlighet med de allmänna tolkningsprinciperna för de olika posterna enligt deras antal. Om hushållsavdrag inte utnyttjas, är en del av det icke-utnyttjade beloppet alltid elavdrag, om det ingår i hushållsavdraget.

Exempel 7. En skattskyldig har efter avdraget av självrisk 1 000 euro i hushållsavdrag att dra av från ett renoveringsarbete och ett elavdrag på 1 000 euro, det vill säga sammanlagt 2 000 euro. Den skattskyldiges skatter att betala uppgår till enbart 1 500 euro, från vilket avdragen kan göras. I detta fall får den skattskyldige dra av 750 euro (= 1 000 x (1 500 / 2 000) från renoveringsarbetet som hushållsavdrag. Den skattskyldige får dra av ett lika stort elavdrag på 750 euro från sina skatter. Följaktligen återstår 500 euro att dra av (= 1 000,00 + 1 000,00 -750,00 -750,00).

10 Ansökan om avdrag

Den skattskyldige ska yrka på elavdrag antingen i MinSkatt eller på den separata elavdragsblanketten 14D. Avdraget görs vid verkställandet av beskattningen för skatteåret.

10.1 Beaktande av elavdrag vid förskottsuppbörden

Elavdraget kan beaktas redan vid förskottsuppbörden, om den skattskyldige yrkar på det. Elenergiavgifterna kan uppskattas för förskottsuppbörden. När de faktiska elenergiutgifterna är kända, finns det skäl att ansöka om ett nytt skattekort på grundval av de faktiska elenergiutgifterna, så att de elenergiutgifter som är föremål för yrkande vid förskottsuppbörden motsvarar de faktiska utgifterna så väl som möjligt.

Om de elenergiutgifter som beaktats vid förskottsuppbörden inte rättas så att de motsvarar de faktiska elenergiutgifterna när de fått kännedom om dem, kan den skattskyldige få skatteåterbäring eller kvarskatt beroende på hur uppskattningen gjorts i förhållande till utfallet. På kvarskatten beräknas nedsatt dröjsmålsränta från och med 1.2.2023 till förfallodagen.

Även om elenergiavgifter som berättigar till elavdrag beaktats som avdrag redan vid förskottsuppbörden, ska den som yrkar på avdrag på sin skattedeklaration granska och vid behov rätta det slutliga, faktiska beloppet på elenergiavgifterna under året.

10.2 Yrkande på elavdrag på skattedeklarationen

Den skattskyldige ska yrka på hushållsavdrag separat i i MinSkatt eller på den separata blanketten för elavdrag 14D, om avdraget inte antecknats färdigt till rätt belopp på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Det preliminära beloppet för hushållsavdraget kan vara antecknat på skattedeklarationen för år 2023, om den skattskyldige under år 2023 eller i början av år 2024 anmält en ändring som hänför sig till hushållsavdraget till förskottsinnehållningsprocenten i MinSkatt.

Den skattskyldige har en skyldighet att kontrollera sin skattedeklaration och korrigera beloppet på de faktiska elenergiavgifter som berättigar till elavdrag, om beloppet inte motsvarar det preliminära belopp som antecknats på skattedeklarationen. Verifikationer bifogas inte till skattedeklarationen, utan de uppvisas endast på begäran. Den skattskyldige ska förvara de verifikationer som ligger till grund för elavdraget i sex år efter betalningsåret.

10.3 Yrkande på elavdrag efter att beskattningen slutförts

Om den skattskyldige inte yrkat på elavdrag i sin beskattning innan den skattskyldigspecifika beskattningen slutförts eller om yrkandet inte godkänts i beskattningen, kan hen söka ändring i beskattningen.

Begäran om omprövning som avser tidigare skatteår kan framställas inom tre år räknat från början av året efter att beskattningen slutförts. Begäran om omprövning som gäller elavdrag ska framställas senast 31.12.2026. Information om sökande av ändring i beskattningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Sökande av ändring i inkomstbeskattningen.

Om makar har yrkat på elavdrag redan innan beskattningen har slutförts, kan de emellertid inte längre söka ändring i sin beskattning, om begäran om omprövning endast skulle ändra den inbördes fördelningen av de elavdrag som beviljats till dem. Detta beror på att det i 127 c § 2 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs att hushållsavdrag beviljas till makar på det sätt som de yrkat innan beskattningen för det skatteår som avdraget gäller slutförts.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2023