Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista 2022, täyttöohje

Täyttöohje koskee sekä lomaketta 7809 että tietuekuvauksia VSROSERI, VSRKOERI, VSRMUERI,VSOSYHTV ja VSOKVYHT.

Sisällys

Edellisestä vuodesta muuttunutta
Milloin ja miten ilmoitus pitää antaa?
Vuosi-ilmoituksen korjaaminen
Rajoitettu verovelvollisuus
Maksajakohtaiset tiedot
Suorituksen saajakohtaiset tiedot 
Saajan nimi ja osoitetiedot (307–311)
Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus (083) tai syntymäaika (021)
Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (313)
Asuinvaltion maatunnus (341)
Suorituslaji (084)
Määrä, josta lähdevero on peritty (317)
Peritty lähdevero / toimitettu ennakonpidätys (318)
Lähdeverovähennys (321)
Peritty sv-maksu (324)
Muuna kuin rahana jaetun osingon laatu (246)
Sen yhtiön y-tunnus, jonka osakkeita on jaettu osinkona (247)
Muuna kuin osakkeina jaetun osingon laatu (248)
Rahana maksetut osingot (brutto) (254)
Muuna kuin rahana jaetun osingon arvo (255)
Osakkeen/Suorituksen ISIN-koodi (097)
Tapahtuma- tai muu tunniste (049)
Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (080)
Ilmoittajan rooli (158)
Sen arvopaperikeskuksen nimi, jossa osake/arvopaperi on laskettu liikkeeseen (067)
Sen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake/arvopaperi on laskettu liikkeeseen (068)

Edellisestä vuodesta muuttunutta

Suorituslaji (084)

Käyttöön on tullut uusi suorituslaji D3 Osingon sijaan maksettu rahakorvaus.

Milloin ja miten ilmoitus pitää antaa?

Maksajan on annettava vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksamistaan suorituksista. Ilmoitus täytyy antaa esimerkiksi osingoista ja koroista.

Vuosi-ilmoitus on annettava riippumatta siitä, onko suorituksesta peritty lähdeveroa tai ennakonpidätystä Suomessa. Ilmoitus pitää antaa esimerkiksi rajoitetusti verovelvollisen saamasta korkotulosta, joka tuloverolain 9 §:n mukaan on tavallisesti verovapaata.

Anna vuosi-ilmoitus viimeistään 31.1.2023.

Vuosi-ilmoituksen voi antaa sähköisesti Ilmoitin-palvelun kautta tai Verohallinnon verkkolomakkeilla. Tietoja voi ilmoittaa myös taloushallinnon ohjelmiston kautta, jos siitä on yhteys eli rajapinta Verohallintoon. Ilmoituksen voi antaa myös tulostettavalla paperilomakkeella.

Tiedot on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee 5 tai useampaa suorituksensaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Lue lisää ilmoittamistavoista sivulta Vuosi-ilmoituksen antaminen.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Uusin, samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto pitää nollata ja antaa uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat:

 • Tietuetunnus
 • Maksuvuosi
 • Maksajan tunnus
 • Suorituslaji
 • Saajan suomalainen henkilö- tai Y-tunnus
 • Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai verotunniste (TIN)
 • Saajan syntymäaika
 • Saajan sukunimi tai yrityksen koko nimi
 • Saajan etunimet
 • Asuinvaltion maatunnus  
 • Tilinhoitajan Y-tunnus
 • Osakkeen/Suorituksen ISIN-koodi
 • Tapahtuma- tai muu tunniste
 • Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus
 • Arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake liikkeeseen laskettu
 • llmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

Lue lisää Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta.

Rajoitettu verovelvollisuus

Henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, jos hän ei asu Suomessa. Yhteisö on rajoitetusti verovelvollinen, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka on muu kuin Suomi.

Lue lisää:

Maksajakohtaiset tiedot

Maksajakohtaiset tiedot tulee aina ilmoittaa osinkojen osalta myös yhteenvedolla VSOSYHTV/7812Y/7812 ja ylijäämien osalta yhteenvedolla VSOKVYHT/7816.

Suorituksen saajakohtaiset tiedot

Maksuvuosi

Maksuvuosi on kalenterivuosi, jonka aikana suoritus on maksettu tai osinko tai ylijäämä on ollut nostettavissa.

Lisätietoa osinkojen ja ylijäämien ilmoittamisesta on ohjeessa Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset. Ohje koskee myös rajoitetusti verovelvollisia.

Saajan nimi ja osoitetiedot (307–311)

Suorituksen saajan nimi ja osoite ulkomaisessa asuinvaltiossa pitää ilmoittaa täydellisenä. Ilmoita yrityksen koko nimi (307). Luonnollisen henkilön sukunimi (307) ja etunimet (308) ilmoitetaan eri kohdissa.

Myös ulkomaisen osoitteen ilmoittaminen on tärkeää kun ilmoitat rajoitetusti verovelvolliselle maksettuja suorituksia. Jotta maksaja voisi käyttää alennettuja verokantoja lähdeveroa perittäessä, saajan yksilöintitietojen pitää olla maksajan tiedossa (ns. lähdeverolaki eli laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta, 10 §).

Loppusaajatiedot on aina ilmoitettava vuosi-ilmoituksella, paitsi jos ilmoitat korkotuloa suorituslajilla C6. Tähän suorituslajiin liittyvää tarkempaa ohjeistusta löytyy kohdasta Suorituslaji (084) > Korot > C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajan tietoja.

Lue lisää rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen korkojen ja rojaltien verotuksesta.

Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus (083) tai syntymäaika (021)

Jos saaja on luonnollinen henkilö, ilmoita hänen suomalainen henkilötunnuksensa muodossa ppkkvv-NNNT. Jos tätä ei ole, ilmoita syntymäaika muodossa ppkkvvvv.

Ilmoita Y-tunnus, jos yrityksellä on suomalainen Y-tunnus (lomakkeella sarakkeessa suomalainen henkilötunnus). Y-tunnuksen voit ilmoittaa ainoastaan suorituslajeissa C2–C5, D1 ja EA–EF. 

Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (313)

Ilmoita ulkomaisessa asuinvaltiossa annettu verotunniste (Tax Identification Number eli TIN). 

Tarkista käyttämäsi Tin-tunniste

Suorituslajiin C6 liittyvää tarkempaa ohjeistusta löytyy kohdasta Suorituslaji (084) > Korot > C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajan tietoja.

Asuinvaltion maatunnus (341)

Ilmoita saajan asuinvaltion maatunnus aina. Huomaathan, että rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI).

Jos suorituslaji on C6 eikä asuinvaltio ole tiedossa, ilmoita maatunnukseksi XX.

Tarkista standardin ISO 3166 mukainen maatunnus (www.iso.org).

Verosopimusmaiden maatunnukset voit tarkistaa myös luettelosta voimassa olevista verosopimuksista.

Suorituslaji (084)

Merkitse suorituslajin tunnus. Jos samalle saajalle on maksettu usean eri lajin suorituksia, jokaisesta suorituslajista on annettava oma vuosi-ilmoitus.

Korot

C2 Talletuskorko
C3 Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys
C4 Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto
C5 Muu korko
C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajan tietoja

Ilmoita talletuskorot aina suorituslajilla C2.

Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen joukkovelkakirjalainan korkojen ja jälkimarkkinahyvitysten osalta suorituksen saajan sijasta voidaan ilmoittaa sellaisen osallistuvan valtion raportoivan finanssilaitoksen tai Suomen ja Yhdysvaltojen välisen FATCA-sopimuksen mukaisen raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen yksilöintitiedot, jossa olevalla finanssitilillä olevien varojen perusteella korot tai jälkimarkkinahyvitykset on maksettu.

Ilmoita tällöin raportoivan finanssilaitoksen nimi, osoite asuinvaltiossa ja GIIN-tunnus. Jos se puuttuu, ilmoita asuinvaltiossa annettu verotunniste ja koronsaajan asuinvaltion maatunnus. Tässä finanssilaitoksella tarkoitetaan laitosta, jossa koronsaajan joukkovelkakirjalainaa säilytetään finanssitilillä.

C7 Pitkäaikaissäästämissopimuksen varallisuuden kerryttämä korko

C8 Osakesäästötilille maksettu korko

Muut suoritukset

D1 Muu suoritus, esim. stipendi

Huom. mm. rojaltit ilmoitetaan tulorekisteriin.

D2 Pitkäaikaissäästämissopimuksen varallisuuden kerryttämä muu tuotto

D3 Osingon sijaan maksettu rahakorvaus

Osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Käytä seuraavia suorituslajeja myös silloin, kun varoja on jaettu vapaan oman pääoman rahastosta. Rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen verotuksesta ja lähdeveron perimisestä on kerrottu tarkemmin ohjeessa Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit.

EA Emo-tytäryhtiödirektiivin mukainen suorasijoitusosinko

Suorituslajia käytetään, kun osinko on maksettu emo-tytäryhtiödirektiivissä 2011/96/EU tarkoitetulle yhtiölle, joka omistaa välittömästi vähintään 10 % maksajan pääomasta ja osingosta ei siten ole peritty lähdeveroa lähdeverolain 3 §:n 6 momentin perusteella.

EB Verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko

Suorituslajia käytetään, kun osinko on maksettu yhtiölle, joka omistaa osinkoa jakavan yhtiön pääomasta Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välisessä verosopimuksessa määritellyn osuuden.

EC Osinko, jos osake on hallintarekisteröity, mutta vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan todellisen lopullisen osingonsaajan eli omistajan tiedot

ED Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko

EF Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut

Ilmoita suorituslajin EF yhteydessä vain se määrä lähdeverosta, joka on jäänyt jäljelle palautuksen jälkeen.

EG Lopulliselle saajalle maksettu osinko, josta lähdevero on peritty tai jätetty perimättä lähdeverokortin perusteella

Suorituslajia EG käytetään tilanteissa, joissa lähdevero on peritty tai jätetty perimättä lähdeverokortin perusteella jo maksuhetkellä tai maksua on oikaistu maksuvuonna, mutta osingonmaksun jälkeen.

EH Osinko muuna kuin rahana

Suorituslajia EH käytetään, kun osinkoa on maksettu pelkästään muuna kuin rahana, esim. osakkeina.

Suorituslajia käytetään myös silloin, kun rahana on maksettu ainoastaan murto-osia tai varainsiirtovero. Ilmoita tällöin koko osinko (sekä muuna kuin rahana maksettu osinko että rahana maksetut murto-osat/varainsiirtovero) suorituslajilla EH.

EJ Osinko, joka maksettu osin rahana ja osin muuna kuin rahana

Suorituslajia EJ käytetään, kun on päätetty jakaa osinkoa sekä rahana että muuna kuin rahana, esim. osakkeina

Jos rahana on maksettu ainoastaan murto-osia tai varainsiirtovero, ilmoita tällöin koko osinko suorituslajilla EH.

EY Osuuskunnan ylijäämä

Määrä, josta lähdevero on peritty (317)

Ilmoita tulon määrä (mm. osinko), josta lähdevero tai ennakonpidätys on peritty tai josta vero olisi peritty, ellei verosopimus, direktiivi tai laki estäisi verotusta.

Tässä ilmoitetaan myös muuna kuin rahana jaetun osingon arvo (kohta 255). Jos osinkoa on jaettu sekä rahana että muuna kuin rahana, ilmoita tässä niiden (kohtien 254 ja 255) yhteismäärä.

Peritty lähdevero tai toimitettu ennakonpidätys (318)

Ilmoita peritty lähdevero tai ennakonpidätys. Kohtaan 18 ei merkitä mitään, jos maksaja ei ole todella perinyt veroa ja tilittänyt sitä Suomeen.

Lähdeverovähennys (510 euroa/kk tai 17 euroa/pv) (321)

Ilmoita suorituksesta lähdeverolain 6 §:n perusteella tehdyt vähennykset yhteensä koko vuodelta. Ilmoita lähdeverovähennys vain, jos suorituslaji on D1.

Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 e/kk sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 e/pv. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin.

Peritty sv-maksu (324)

Ilmoita suorituksesta peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksu vain, jos henkilö on Suomessa vakuutettu eikä suorituksesta ole toimitettu ennakonpidätystä rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

Muuna kuin rahana jaetun osingon laatu (246)

Jos osinko on jaettu muuna kuin rahana, ilmoita jaettiinko osinkona osakkeita (1) vai muuta kuin osakkeita (2).

Sen yhtiön y-tunnus, jonka osakkeita on jaettu osinkona (247)

Jos merkitsit kohtaan 246 vaihtoehdon 1 (osakkeita), ilmoita sen yhtiön y-tunnus, jonka osakkeita on jaettu osinkona.

Muuna kuin osakkeina jaetun osingon laatu (248)

Jos merkitsit kohtaan 246 vaihtoehdon 2 (muuta kuin osakkeita), ilmoita millaisesta omaisuudesta on kyse, esim. kiinteistö tai auto.

Rahana maksetut osingot (brutto) (254)

Ilmoita rahana maksetun osingon määrä (koskee ainoastaan suorituslajeja EH ja EJ), esimerkiksi rahana maksetut murto-osat tai varainsiirtovero.

Muuna kuin rahana jaetun osingon arvo (255)

Ilmoita muuna kuin rahana maksetun osingon arvo.

Osakkeen/Suorituksen ISIN-koodi (097)

Voit ilmoittaa tiedon vain sähköisesti.

Jos kyseessä on hallintarekisteröity osinko, lisää suorituksen ISIN-koodin perään rivin numero, joka yksilöi ilmoituksen.

Tapahtuma- tai muu tunniste(049)

Voit ilmoittaa tiedon vain sähköisesti.

Tunnus on ilmoittajan antama yksilöllinen tunniste, joka erottaa samoilla tunnistetiedoilla annetut tiedot.

Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (080)

Voit ilmoittaa tiedon vain sähköisesti (VSROSERI, VSRKOERI ja VSRMUERI).

Ilmoita tieto vain, jos ilmoitat tietoja maksajan puolesta.

Ilmoittajan rooli (158)

Voit ilmoittaa tiedon vain sähköisesti (VSROSERI, VSRKOERI ja VSRMUERI).

Merkitse, onko ilmoittaja tilinhoitaja (1), arvopaperikeskus (2) vai muu ulkomainen ilmoittaja (3). Muulla ulkomaisella ilmoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi ulkomaisen ilmoittajan puolesta tietoja antavaa.

Sen arvopaperikeskuksen nimi, jossa osake/arvopaperi on laskettu liikkeeseen (067)

Voit ilmoittaa tiedon vain sähköisesti (VSROSERI, VSRKOERI ja VSRMUERI).

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen nimi, jossa osake/arvopaperi on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen nimen, ilmoita myös tunnus (068).

Sen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake/arvopaperi on laskettu liikkeeseen (068)

Voit ilmoittaa tiedon vain sähköisesti (VSROSERI, VSRKOERI ja VSRMUERI).

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake/arvopaperi on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen tunnuksen, ilmoita myös nimi (067).

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2022