Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Vuosi-ilmoitus luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta, täyttöohje 2023

1 Mistä tuloista pääomanpalautusten vuosi-ilmoitus annetaan?

1.1 Osakeyhtiö

Pääomanpalautuksella tarkoitetaan sitä, että osakkeenomistajille jaetaan osakeyhtiöön pääomansijoituksina kertyneitä varoja. Pääomanpalautus voidaan tehdä vapaan oman pääoman rahastosta tai yhtiön sidotusta omasta pääomasta. Sidottua pääomaa ovat esimerkiksi osakepääoma ja vanhan osakeyhtiölain aikana muodostuneet ylikurssirahastot ja vararahastot. Muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääomaa.

Kun varoja jaetaan yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, kohdellaan varojenjakoa verotuksessa yleensä osinkotulona. Jos varojenjakaja ei ole julkisesti noteerattu yhtiö ja erikseen määritellyt edellytykset täyttyvät, varojenjakoa kohdellaan verotuksessa veronalaisena luovutuksena.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan luovutuksena, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • verovelvolliselle palautetaan hänen itsensä tekemä pääomansijoitus
 • pääomansijoituksesta on varojen jakohetkellä kulunut enintään 10 vuotta
 • verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen näiden kahden edellytyksen täyttymisestä.

Ilmoita pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksessa (VSPAOPAL tai verkkolomake Vuosi-ilmoitus luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta) ainoastaan sellaiset pääomanpalautukset, joita kohdellaan verotuksessa luovutuksina.

Pääomansijoituksen tekijänä pidetään osakkeenomistajan jakamatonta kuolinpesää, jos alkuperäisen sijoittajan tekemä pääomansijoitus palautetaan alkuperäisen sijoittajan kuolinpesälle.

Kun lasketaan pääomanpalautuksesta saatua voittoa, jaettujen varojen määrästä vähennetään osakkeen poistamaton hankintameno. Vähentää voidaan kuitenkin enintään pääomanpalautuksen määrä. Pääomanpalautuksesta ei voi syntyä luovutustappiota. Verohallinto laskee luovutusvoiton määrän lähtökohtaisesti vuosi-ilmoituksessa annettujen tietojen mukaisesti. Vapaan oman pääoman rahastosta jaetuista varoista ei voi vähentää hankintameno-olettamaa.

Julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta on verotuksessa osinkoa, joka ilmoitetaan osinkojen vuosi-ilmoituksessa (VSOSYHTV ja VSOSERIT tai verkkolomakkeet Vuosi-ilmoitus osingoista (7812). Merkitse vuosi-ilmoituksessa suorituslajiksi 04 VOPR-osinko (vapaan oman pääoman rahastosta maksettu osinko).

Luovutuksena verotettavien pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksella ei anneta ilmoitusta yhtiön varojen jakamisesta osakkeenomistajille silloin, kun yhtiö hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan.

Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla on tiedonantovelvollisuus vain Suomessa yleisesti verovelvollisten saamista pääomanpalautuksista.

Pitkäaikaissäästämistileillä (laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) ja osakesäästötileillä (laki osakesäästötilistä) oleville osakkeille maksettuja pääomanpalautuksia ei ilmoiteta.

Verovelvollinen on voinut hankkia useammassa erässä ne osakkeet tai osuudet, joille pääomanpalautusta maksetaan. Jos osakkeet tai osuudet on hankittu useammassa kuin yhdessä erässä, anna erillinen vuosi-ilmoitus jokaisesta hankintaerästä. Samassa vuosi-ilmoituksessa ei saa olla kahta tai useampaa erittelyä, joissa on täysin identtiset tunnistetiedot, koska erittelyistä huomioidaan verotuksessa vain yksi. Tunnistetiedot on lueteltu tämän ohjeen lopussa.

Esimerkki: Ilmoita yhdessä erittelyssä yhteissummana saman henkilön samana päivänä hankkimat samansuuruiset osakemäärät, joille maksetaan pääomanpalautusta. Muutoin kahdessa eri erittelyssä olisi samat tunnistetiedot.

Jos osakkeiden tai osuuksien hankintaeristä ei ole tietoja, ilmoita kaikki verovelvolliselle jaetut varat yhdessä erittelyssä.

Tarkempia tietoja osakeyhtiön jakamien varojen verotuksesta on Verohallinnon ohjeissa

1.2 Osuuskunta

Kun varoja jaetaan osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta, kohdellaan varojenjakoa verotuksessa yleensä ylijäämänä. Jos varojenjakaja ei ole julkisesti noteerattu osuuskunta ja erikseen määritellyt edellytykset täyttyvät, varojenjakoa kohdellaan verotuksessa veronalaisena luovutuksena. Edellytykset ovat pääosin samat kuin osakeyhtiön vapaan oman pääoman rahaston varojenjaossa.

Jos vapaan oman pääoman rahastosta jaettujen varojen määrä on suurempi kuin osuuspääomaan merkityn osuusmaksun määrä, anna osuuskunnan ylijäämän vuosi-ilmoitus tai pääomanpalautusten vuosi-ilmoitus sen mukaan, onko kyse ylijäämästä vai luovutuksesta. Jos kyse on luovutuksesta, merkitse varojenjaon vuosi-ilmoitukseen suorituslajiksi 7 (varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta).

Ilmoita osuuskunnan jakamat ylijäämät ja muuna kuin luovutuksena verotettavat varojenjaot vapaan oman pääoman rahastosta osuuskunnan ylijäämien vuosi-ilmoituksessa (VSOKERIE ja VSOKVYHT tai verkkolomakkeet Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä (7816).

Osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen yhteydessä saatu osuusmaksun palautus on veronalainen luovutus. Veronalaisena luovutuksena pidetään myös osuusmaksun palautuksen sijaan saatua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta siltä osin kuin suoritus vastaa maksettua osuusmaksua. Osuuskunnan ei tarvitse antaa vuosi-ilmoitusta luovutuksena verotettavasta osuusmaksun palautuksesta tai sitä vastaavasta varojenjaosta, mutta osuuskunta voi ilmoittaa ne pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksessa. Merkitse vuosi-ilmoitukseen tällaisen varojenjaon suorituslajiksi 6 (pääomanpalautus, jonka alkuperä ei ole tiedossa).

Tarkempia tietoja osuuskunnan jakamien varojen verotuksesta on Verohallinnon ohjeissa

1.3 Tilinhoitajan tiedonantovelvollisuus

Verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n mukaan jokainen on velvollinen toimittamaan Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan tai välittämistään rahanarvoisista suorituksista. Verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n 10 momentin mukaan muun muassa tilinhoitajan, jolla on verovelvollisen saaman luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeellisia tietoja arvopapereiden luovutuksista, on ilmoitettava luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeelliset tiedot siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella.

Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antaman päätöksen mukaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun tilinhoitajan on ilmoitettava tiedot arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäville osakkeille välittämistään pääomanpalautuksista. Lisäksi edellä mainitun tiedonantovelvollisen on ilmoitettava verovelvollisen pääomanpalautuksen johdosta saaman luovutusvoiton laskemiseksi tarpeelliset tiedot siltä osin kuin ne ovat tiedonantovelvollisella. Tiedonantovelvollisuuspäätöksen mukaan osakeyhtiön on ilmoitettava tiedot osakkeilleen maksamistaan pääomanpalautuksista. Osakeyhtiö ilmoittaa tiedot vain, jos tilinhoitaja ei ole niitä ilmoittanut. Verovelvolliselle maksetusta pääomanpalautuksesta annetaan Verohallinnolle siis vain yksi vuosi-ilmoitus.

2 Milloin vuosi-ilmoitus annetaan?

Anna vuosi-ilmoitus vuonna 2023 nostettavissa olevasta pääomanpalautuksesta viimeistään 31.1.2024.

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta on sen verovuoden tuloa, jonka aikana se on yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ollut nostettavissa.

Anna ilmoitus verovuoden aikana nostettavissa olleista pääomanpalautuksista, vaikka saaja ei olisi vielä nostanut pääomanpalautustaan.

3 Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Saajan henkilö- tai Y-tunnus (083)

Jos saajalla ei ole kotimaista henkilötunnusta, ilmoita keinotunnus muodossa ppkkvv-UUUU, jossa ppkkvv on saajan syntymäaika. Jos saajan syntymäaika ei ole tiedossa, ilmoita keinotunnus 010101-UUUU.

Jos ulkomaisella yhteisöllä ei ole kotimaista Y-tunnusta, merkitse ilmoitukseen keinotunnus 0000000-0.

Pääomanpalautuksen laji (241)

7 = varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta
8 = varojenjako osakepääomaa alentamalla
9 = varojenjako ylikurssirahastoa tai vararahastoa alentamalla
6 = pääomanpalautus, jonka alkuperä ei ole tiedossa

Merkitse ilmoitukseen sidotusta pääomasta jaettujen varojen suorituslajiksi 8, 9 tai 6.

Pääomanpalautuksen määrä (242)

Ilmoita pääomanpalautuksen tai muiden jaettujen varojen bruttomäärä. Ilmoita määrä euroina. Jos sinun tarvitsee muuntaa määrä muusta valuutasta euroiksi, käytä vaihtokurssina pääomanpalautuksen maksupäivän mukaista Euroopan keskuspankin valuuttakurssia.

Verohallinto laskee varojenjaosta mahdollisesti syntyvän luovutusvoiton määrän yleensä niin, että pääomanpalautuksen määrästä vähennetään vuosi-ilmoituksessa ilmoitettu hankintahinta (kohta 250) ja hankintakulut (kohta 252).

Pääomanpalautuksesta ulkomailla peritty lähdevero (243)

Jos jaetuista varoista on peritty veroa muualle kuin Suomeen, ilmoita perityn veron määrä. Ilmoita määrä euroina. Jos sinun tarvitsee muuntaa määrä muusta valuutasta euroiksi, käytä vaihtokurssina maksupäivän mukaista Euroopan keskuspankin valuuttakurssia.

Päivä, jolloin pääomanpalautus on ollut nostettavissa (244)

Jos yhtiökokouksessa ei ole erikseen päätetty, mistä päivästä lähtien jaetut varat ovat olleet nostettavissa, merkitse kohtaan 244 yhtiökokouksen päivämäärä.

Niiden osakkeiden tai osuuksien lukumäärä, joille pääomanpalautus on maksettu (245)

Jos muun tahon kuin osakkaan yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon suorittamia varoja palautetaan tälle samalle muulle taholle, ilmoita osakkeiden tai osuuksien lukumääräksi 0.

Arvopaperin laji (127)

Ilmoita muun kuin julkisesti noteeratun osakeyhtiön tai osuuskunnan arvopaperilajikoodi yhteisön kotipaikan mukaisesti. Ilmoita julkisesti noteeratut Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet kotimaisina osakkeina. Ilmoita muissa pörsseissä noteeratut osakkeet ulkomaisina osakkeina.

Varoja jakaneen yhteisön nimi (020)

Pääomanpalautusta jakaneen yhteisön nimen ilmoittaminen ei ole pakollista.

Varoja jakaneen yhteisön Y-tunnus (010)

Ilmoita pääomanpalautusta jakaneen yhteisön Y-tunnus.

Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (080)

Tilinhoitajalla tarkoitetaan tilinhoitajayhteisöä, jolle on myönnetty oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin.

Pääomasijoituksen tekoaika tai niiden osakkeiden tai osuuksien hankintapäivä, joille pääomanpalautus on maksettu (249)

Jos pääomasijoituksen tekoaika tai osakkeiden tai osuuksien hankinta-aika ei ole tiedossa, ilmoita hankinta-ajaksi 00000000.

Pääomanpalautuksesta vähennettävä hankintahinta (250)

Hankintahinnan ja hankintakulujen (kohta 252) yhteismäärä ei saa olla suurempi kuin pääomanpalautuksen määrä (242).

Tieto vähennettävästä hankintahinnasta (251)

Ilmoita, onko osakkeiden tai osuuksien hankintahinta tiedossa. Jos hankintahinta on tiedossa, ilmoita se kohdassa Pääomanpalautuksesta vähennettävä hankintahinta.

Pääomanpalautuksesta vähennettävät hankintakulut (252)

Jos osakkeiden tai osuuksien hankinnasta on aiheutunut osto- tai muita hankintakuluja, ilmoita kulujen määrä. Hankintahinnan (kohta 250) ja hankintakulujen yhteismäärä ei saa olla suurempi kuin pääomanpalautuksen määrä (242).

Saajan nimi (085)

Ilmoita saajan nimi, jos saajan henkilö- tai Y-tunnukseksi (083) on ilmoitettu keinotunnus.

4 Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Uusin, samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus korvaa aina edellisen. Jos samassa vuosi-ilmoituksessa on kaksi tai useampia erittelyjä, joissa on täysin identtiset tunnistetiedot, erittelyistä huomioidaan verotuksessa vain yksi. Jos tunnistetiedoissa on virhe, poista ensin virheellinen erittely. Anna sen jälkeen uusi erittely, jossa tiedot ovat oikein.

Luovutuksena verotettavien pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • tietuetunnus (vain tiedostona annetuissa ilmoituksissa)
 • ilmoittajarooli
 • saajan henkilö- tai Y-tunnus
 • pääomanpalautuksen laji
 • päivä, jolloin pääomanpalautus on ollut nostettavissa
 • niiden osakkeiden tai osuuksien lukumäärä, joille pääomanpalautus on maksettu
 • arvopaperin laji
 • varoja jakaneen yhteisön nimi (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu)
 • varoja jakaneen yhteisön Y-tunnus
 • ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu)
 • niiden osakkeiden tai osuuksien hankinta-aika, joille pääomanpalautus on maksettu
 • saajan nimi (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu)
 • ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (vain tiedostona annetuissa ilmoituksissa).

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2023