Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista, täyttöohje

Lomake Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista (3281) on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa viranomaisella tai muulla organisaatiolla on tiedonsaantioikeus joihinkin yksittäisiin verotustietoihin, joita ei luovuteta tietopalvelun massaluovutuksina tai sähköisellä käyttöyhteydellä.

Yksittäiset tietoluovutukset perustuvat pyytävän viranomaisen tai muun organisaation laissa säädettyyn tiedonsaantioikeuteen jonkin viranomaistehtävän hoitamiseksi. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi Kelalla, eläkelaitoksilla sekä ulosottoviranomaisilla.

Viranomainen tai organisaatio voi saada verotustietoja vain laissa säädetyn tiedonsaantioikeuden perusteella.

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, tulee tilatessa käyttää perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

1. Tilaava viranomainen tai muu organisaatio

Ilmoita viranomainen tai organisaatio, jonka käyttöön tiedot pyydetään. Tilaavia viranomaisia tai organisaatioita ovat tyypillisesti valtion ja kuntien viranomaiset, työeläkelaitokset ja vahinkovakuutusyhtiöt. Y-tunnusta ei tarvitse ilmoittaa, kun tilaajana on viranomainen.

Merkitse osoitteeksi se postiosoite, johon haluat jäljennökset asiakirjoista.

Ilmoita yhteyshenkilön tiedot mahdollisia lisäselvityspyyntöjä varten.

2. Minkä lain perusteella tietoja pyydetään?

Viranomainen tai organisaatio voi saada tietoja salassa pidettävistä verotusasiakirjoista vain, jos kyseisen tilaajan tiedonsaannista on erikseen säädetty laissa.

Tietoja pyytävän viranomaisen tai organisaation tulee yksilöidä laki ja lainkohta, jossa sille on nimenomaisesti säädetty oikeus saada Verohallinnolta tietoja salassapitosäännösten estämättä.

Viranomaisella ei ole viranomaisasemaan perustuen yleistä oikeutta saada salassa pidettäviä verotustietoja, vaikka niistä olisi hyötyä viranomaistehtävää hoitaessa.

Lue lisää siitä, millä perusteilla verotustietoja luovutetaan viranomaisille ja organisaatioille.

3. Mihin käyttötarkoitukseen tietoja pyydetään?

Kerro, minkä viranomaistehtävän tai muun tiedonsaantiin oikeuttavaksi säädetyn tehtävän hoitamiseen tietoja tarvitaan.

Tietopyynnön laajuuden ja käyttötarkoituksen yksilöimisestä voit lukea lisää täältä.

4. Turvakiellon alaiset tiedot

Turvakiellon alaisia tietoja ovat asiakkaan yhteystiedot ja tämän kotikunta. Turvakiellon alaisia tietoja annetaan viranomaisillekin vain poikkeustapauksissa.

Kerro tässä osiossa, miksi turvakiellon alaiset tiedot ovat välttämättömiä. Ilmoita laki ja lainkohta, jonka perusteella tilaavalla viranomaisella on oikeus käsitellä turvakiellon alaisia tietoja. Selvitä, miten tilaava viranomainen suojaa turvakiellon alaiset tiedot.

Jos tilaava viranomainen ei ole aiemmin antanut Verohallinnon Esikunta- ja oikeusyksikölle selvitystä turvakiellon alaisten tietojen suojaamisesta, täytä kaikki turvakieltoa koskevat lomakkeen kohdat.

Turvakiellon alaisia tietoja voidaan antaa vain viranomaisille, kun viranomainen esittää hyväksyttävän perusteen turvakieltoasiakkaan yhteystietojen saamiseksi. Lisäksi viranomaisen täytyy esittää selvitys tietojen suojaamisesta ja käytöstä (väestötietolaki 44 § ja julkisuuslaki 29.2 ja 13 §)

5. Pyydettävät verotusasiakirjat

Henkilö tai yritys, jonka verotusasiakirjoja pyydetään

Merkitse tähän, kenen tai minkä verotusasiakirjoja pyydetään. Jos henkilö- tai Y-tunnusta ei ole käytettävissä, voit täsmentää kohdassa Muu yksilöintitieto, kenen tietoja pyydät.

Merkitse, mitä verotusasiakirjoja tilaus koskee. Ilmoita myös, mitä ajanjaksoa tai mitä verovuosia tilauksesi koskee.

Voit pyytää samalla lomakkeella useasta verovelvollisesta tietoja vain silloin, jos tiedonsaantioikeus perustuu samaan lainkohtaan ja jos tietojen käyttötarkoitus on sama. Kun tietopyyntö koskee useampaa kuin kahta verovelvollista, täytä tarvittava määrä lomakkeen 3281 kakkossivua ja lähetä ne samassa kuoressa sivun 1 kanssa.

Lomakkeen liitteenä ei voi lähettää muistitikkua tai muuta tallennetta.

Tällä lomakkeella ei voi tilata perukirjajäljennöstä.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista päivätä ja allekirjoittaa tilauslomake.