Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomaisen yhteisön lähdeverokorttihakemus osinko-, korko- ja rojaltitulolle (lomake 6211), täyttöohje

Yleiset ohjeet

Tämä täyttöohje on tarkoitettu vain tilanteeseen, jossa ulkomainen yhteisö hakee lähdeverokorttia osinko-, korko-, tai rojaltitulolle (lomake 6211). Lomakkeen 6211 saat lomakesivulta.

Yhdellä hakemuksella voi hakea lähdeverokorttia vain yhdelle tulolajille kerrallaan. Muista valita hakemukseen oikea tulolaji. Jos lähdeverokorttihakemus koskee muuta tuloa, kuten työkorvausta, hae muiden tulojen lähdeverokorttia lomakkeella 6202.

Voit hakea lähdeverokorttia myös sähköisesti. Voit hyödyntää näitä täyttöohjeita myös sähköisen hakemuksen tekemisessä. Tee yksittäinen hakemus sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakijana voi olla ulkomainen yhteisö tai tämän puolesta toimiva asianhoitaja. Verohallinto vastaanottaa myös massahakemuksia Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Massahakemus sisältää usean hakijan hakemuksia, jotka toimitetaan samalla XML-muotoisella tiedostolla.

Lue lisää sähköisten lähdeverokorttihakemusten lähettämisestä.

Yhteisö voi esittää lähdeverokortin tulon maksajalle ennen maksamista. Silloin maksaja perii tulosta oikean lähdeveron jo maksamisen yhteydessä. Lähdeverokortin avulla yhteisö voi tarvittaessa myös hakea maksuvuoden oikaisua tilinhoitajaltaan, jos osinko-, korko- tai rojaltitulosta on jo peritty liikaa lähdeveroa. Kummassakaan tapauksessa yhteisön ei enää tarvitse hakea lähdeveron palautusta maksuvuoden jälkeen.

Lähdeverokortti myönnetään yleensä kuluvan kalenterivuoden ajaksi.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Tiedot ovat lähdeverokortissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Valitse suomenkielinen, ruotsinkielinen tai englanninkielinen hakemuslomake sen mukaan, millä kielellä haluat saada mahdolliset selvityspyynnöt sekä tarkemmat perustelut myönnetylle lähdeverokortille.

Ennen kuin täytät hakemuksen, tutustu syventävään ohjeeseen: Rajoitetusti verovelvollisten osinko-, korko- ja rojaltitulot.

Täytä lomake huolellisesti. Ilmoita jokaisessa lomakkeen täyttökentässä vain ne tiedot, joita siinä kohdassa kysytään. Merkitse esimerkiksi osoite niin, että katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ovat kukin omassa kentässään. Voit merkitä tiedot (esimerkiksi osoite- tai pankkitiedot) lomakkeeseen myös tarralla, kunhan tarra ei ylitä kentän reunoja. Poikkeuksena on hakijan virallinen nimi: sitä varten varatussa kentässä teksti tai tarra voi tarvittaessa mennä lomakekentän reunojen yli.

Hakemuslomakkeen tiedot luetaan Verohallinnossa optisesti eli skannataan ja muutetaan sähköiseen muotoon. Sen vuoksi hakemuslomakkeessa olevan QR-kuviokoodin ympärille ei saa lisätä leimaa, tekstiä tai muita merkintöjä.

Voit tulostaa hakemuslomakkeen joko yksi- tai kaksipuolisena, ja halutessasi voit täyttää sen myös käsin.

Lähetä hakemus lomakkeen yläreunassa mainittuun osoitteeseen. Voit myös viedä hakemuksen Verohallinnon toimipisteeseen, esimerkiksi osoitteeseen Verohallinto, Verohallinnon kirjaamo, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

Muista liitteet ja hakemuksen peruste

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • Todistus siitä, että yhteisö omistaa suomalaisen yhtiön osakkeet: esimerkiksi pankin tai muun arvopaperivälittäjän vahvistama salkkuraportti, jossa yksilöidään hakijan suomalaiset osakeomistukset. Todistuksen täytyy olla mahdollisimman uusi ja annettu sinä vuonna, jolle lähdeverokorttia haetaan.
  • Yhteisön kotipaikkatodistus kuluvalta vuodelta tai poikkeustapauksissa muu virallinen rekisteröintitodistus (ks. Kotivaltion viranomaisen antama kotipaikka- tai rekisteröintitodistus).
  • Jos hakemus ei perustu hakijan asuinvaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen, liitä hakemukseen myös lähdeveroprosentin perustelut, joissa on mukana mahdollisimman tarkka ja laaja kuvaus hakijasta (katso tarkemmin yksityiskohtaisen täyttöohjeen kohdat 3.7–3.8)
  • Valtakirja, jos yhteisöä edustaa asiamies.

Voit tarvita lähdeverokorttihakemukseen muitakin liitteitä. Liitteisiin vaikuttaa se, millä perusteella lähdeverokorttia haetaan. Voit liittää hakemukseen muitakin asiakirjoja, joista voi olla hyötyä hakemuksen käsittelyn kannalta. Esimerkiksi nimenmuutoksesta pitää ilmoittaa erillisellä liitteellä.

Huom. Vaikka yhteisölle olisi aiemmin myönnetty lähdeverokortti tai yhteisö olisi aiemmin saanut lähdeveron palautushakemukseen myönteisen päätöksen, hakemukseen täytyy silti liittää perustelut haetulle lähdeveroprosentille. Jos perusteluissa viitataan aikaisempaan päätökseen, liitä hakemukseen vakuutus siitä, että hakijan olosuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Yksityiskohtaiset ohjeet lomakkeen 6211 täyttämiseen

1. Hakijan tiedot

1.1 Virallinen nimi

Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on kirjoitettu hakijan kotipaikkatodistukseen tai muuhun viralliseen dokumenttiin.

1.2–1.3 Tunniste asuinvaltiossa

Ilmoita myös yhteisön virallinen verotunniste kotivaltiossa. Tunnuksen pitää vastata hakijan kotipaikkatodistuksessa tai muussa virallisessa dokumentissa mainittua tunnusta.

Jos yhteisöllä ei ole kotivaltion verotunnistetta, ilmoita asiasta vapaamuotoisella lisäselvityksellä ja täytä kohtaan 1.3 jokin muu kotivaltion antama rekisteröintitunnus.

1.4–1.6 Osoite

Merkitse postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka omiin kenttiinsä. Jos hakijan postiosoite ei ole hakijan kotivaltiossa, ilmoita postiosoitteen valtio kohdassa 1.6.

Jos yhteisöllä ei ole asiamiestä, Verohallinto lähettää lähdeverokortin ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa.

1.7–1.8 Asuinvaltion tiedot

Ilmoita tässä yhteisön kotivaltio. Kotivaltion pitää olla sama valtio, joka on myöntänyt yhteisön kotipaikkatodistuksen tai muun rekisteröintitodistuksen.

Ilmoita aina myös kotivaltion maakoodi (kohta 1.8). Huomaa, että rajoitetusti verovelvollisen kotivaltio ei voi olla Suomi (FI).

Käytä standardin ISO 3166 mukaista maakoodia (www.iso.org). Voit tarkistaa maakoodin sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

1.9 Hakijan oikeudellinen muoto

Ilmoita kohdassa 1.9 yhteisön oikeudellinen muoto. Voit kirjoittaa oikeudellisen muodon hakijan kotivaltion kielellä, esimerkiksi "fond commun de placement (FCP)". Ilmoita oikeudellinen muoto mahdollisimman tarkasti.

Ilmoita lisäksi kohdassa 1.10, millainen yhteisö hakija on. Voit valita vain yhden vaihtoehdon. Jos hakijaan ei sovi mikään annetuista vaihtoehdoista, valitse vaihtoehto 9 eli Muu.

Esimerkki: Hakija on sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto. Sen tarkempi oikeudellinen muoto kotivaltiossa on "fond commun de placement (FCP)". Kirjoita kenttään 1.9 “fond commun de placement” ja valitse kohdasta 1.10 vaihtoehto 5, “sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhteissijoitusyritys”.

1.11–1.12 Julkinen noteeraus

Yhtiö on julkisesti noteerattu, jos jokin sen osakesarjoista on julkisesti noteerattu ja yhtiön osakkeilla käydään kauppaa säännellyllä ja viranomaisen valvomalla markkinalla. Valitse oikea vaihtoehto sen mukaan, onko hakija julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö sillä hetkellä, kun hakemus tehdään. Jos yhtiö on julkisesti noteerattu, ilmoita kentässä 1.12 hakijan ISIN-tunnus. Jos hakijalla ei ole ISIN-tunnusta, jätä tämä kohta tyhjäksi.

Jos hakemus perustuu siihen, että julkisesti noteeratun maksajan osingot ovat verovapaita julkisesti noteeratulle osingonsaajalle, liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, missä arvopaperipörssissä hakijayhtiön osakkeet ovat listattuna ja julkisen kaupankäynnin kohteena.

1.13 Hakija on sateenvarjorahaston päärahasto

Täytä tämä kohta vain, jos hakija kuuluu niin sanottuun sateenvarjorahastoon. Jos hakija on sateenvarjorahaston päärahasto, valitse Kyllä. Jos hakija on sateenvarjorahaston alarahasto, vastaa Ei.

Lisäohjeita sateenvarjorahastoille on tämän ohjeen lopussa kohdassa Sateenvarjorahastojen lähdeverokorttihakemukset.

1.14 Onko hakijalla kiinteä toimipaikka Suomessa

Tätä lomaketta voivat käyttää pääasiassa vain ulkomaiset yhteisöt, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Jos hakijalle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen ja tulot kohdistuvat tähän toimipaikkaan, nämä tulot ja niistä peritty lähdevero on ilmoitettava tuloveroilmoituksella 6U. Lisätietoa kiinteästä toimipaikasta tuloverotuksessa.

2 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Jos haluat, että Verohallinto lähettää mahdolliset selvityspyynnöt asiamiehelle, ilmoita asiamiehen nimi ja osoite tässä kohdassa. Jos hakijaa edustaa useampi kuin yksi asiamies, ilmoita tässä kohdassa sen asiamiehen tiedot, jonka osoitteeseen hakija haluaa mahdolliset selvityspyynnöt, vaikka hakemuksen olisi allekirjoittanut toinen asiamies.

Jos haluat, että myös lähdeverokortti toimitetaan tässä osiossa ilmoitetulle asiamiehelle, valitse Kyllä-vaihtoehto kohdassa 2.6 "Lähdeverokortti toimitetaan asiamiehelle".

Liitä hakemukseen myös asiamiehelle annettu valtakirja ja valitse kohta 2.8. Valtakirjan allekirjoittajalla pitää olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

2.2 Asiamiehen tunniste

Asiamiehen tunnisteella voidaan erottaa kaikki tietyn asiamiehen lähettämät lähdeverokorttihakemukset muista hakemuksista. Tunnisteen avulla voidaan esimerkiksi selvittää kaikkien tietyn asiamiehen lähettämien hakemuksien tilanne.

Asiamiehen tunniste voi olla esimerkiksi Y-tunnus, muun maan myöntämä verotunniste (TIN) tai muun viranomaisen myöntämä tunniste.

3 Lähdeverokorttihakemusta koskevat tiedot

3.1–3.2 Onko hakijalla aiempi lähdeverokortti?

Jos yhteisölle on jo aiemmin myönnetty lähdeverokortti, valitse Kyllä-vaihtoehto ja ilmoita aiemman lähdeverokortin päätöstunnus kohdassa 3.2.

3.3–3.4 Onko hakijalla aiempi lähdeveron palautuspäätös?

Jos yhteisöllä on aiempi lähdeveron palautuspäätös, valitse Kyllä-vaihtoehto ja merkitse kohtaan 3.4 aiempaan hakemukseen saadun päätöksen numero.

3.5 Onko aiemmissa hakemuksissa esitetyissä olosuhteissa tapahtunut muutoksia?

Jos yhteisö on saanut aiemmin lähdeverokortin tai lähdeveron palautuspäätöksen, merkitse rasti kohtaan ”Kyllä” tai ”Ei” sen mukaan, onko yhteisön aiemmissa hakemuksissa esittämissä olosuhteissa tapahtunut muutoksia. Jos vastaus on Kyllä, liitä hakemukseen tarkempi kuvaus olosuhteiden muutoksista, esimerkiksi nimenmuutoksesta tai kotivaltion lainsäädännön muutoksesta.

Huom. Vaikka yhteisön olosuhteissa ei olisi tapahtunut muutoksia aiemmin myönnetyn lähdeverokortin tai myönteisen palautuspäätöksen jälkeen , hakemukseen pitää silti liittää perustelut lähdeveroprosentille, jos hakemuksen perusteeksi on valittu "EU-oikeuden perusteella" tai "muun syyn perusteella".

3.6 Mille ajanjaksolle lähdeverokorttia haetaan?

Lähdeverokortti myönnetään yleensä kuluvalle kalenterivuodelle. Jos haet lähdeverokorttia esimerkiksi vuonna 2022 saatavalle osinkotulolle, täytä tähän kohtaan 1.1.2022–31.12.2022.

3.7 Lähdeveroprosentti

Ilmoita, mitä prosenttia lähdeverokorttiin haetaan. Kirjoita kohtaan 3.7. prosenttimäärä lukuna, esimerkiksi 0 tai 15.

3.8 Hakemuksen peruste

Merkitse, millä perusteella haet lähdeverokorttia. Jos hakemus perustuu yhteisön kotivaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen, valitse vaihtoehto "hakijan asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella". Yhteisön kotipaikkatodistuksesta on käytävä ilmi, että yhteisö on kotivaltiossaan verovelvollinen verosopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Jos yhteisö vetoaa EU:n perusvapauksiin, kuten pääoman vapaaseen liikkuvuuteen tai vapaaseen sijoittautumisoikeuteen, ja katsoo tulleensa syrjityksi lähdeverotuksessa, valitse vaihtoehto "EU-oikeuden perusteella". Valitse tämä vaihtoehto myös, jos hakijan vaatimus perustuu EU-direktiiviin tai yleisesti siihen, että hakija rinnastuu suomalaiseen vastaavaan verovapaaseen toimijaan. Näissä tilanteissa hakemukseen on liitettävä perustelut vaatimukselle. Perustelut voivat olla vapaamuotoiset, mutta niistä pitää käydä ilmi, miten hakijan kohtelu lähdeverotuksessa on syrjivää verrattuna vastaavaan suomalaiseen toimijaan. Perusteluissa pitää olla myös tarkempi kuvaus hakijasta ja hakijan toiminnasta.

Muissa tapauksissa rastita vaihtoehto "muun syyn perusteella". Kerro silloinkin tarkemmat perustelut vapaamuotoisella liitteellä.

Esimerkki: Ranskalainen “fonds commun de placement” FCP ei ole oikeutettu verosopimusetuuksiin. Osuudenomistajien lukumäärän vuoksi sitä ei myöskään voida rinnastaa suomalaiseen sijoitusrahastoon. Se voi kuitenkin hakea lähdeverokorttia muun syyn perusteella. Hakemukseen pitää liittää perustelut. Niissä hakija voi vaatia, että sen saamaan tuloon sovelletaan 20 %:n yhteisöverokantaa.

3.9–3.11 Suomalaisen suorituksen maksajan tiedot

Jos haet lähdeverokorttia vain jollekin tietylle osinko-, korko- tai rojaltitulolle, ilmoita suomalaisen maksajan nimi ja Y-tunnus.

Jos haet lähdeverokorttia usealle maksajalle, valitse Kyllä kohdassa 3.11. Lähdeverokortissa näkyy silloin maksajana ”Suomalaiset julkisesti noteeratut yhtiöt”.

3.12 Tulon tiedot

Ilmoita tässä kohdassa, haetko lähdeverokorttia osinko-, korko- vai rojaltitulolle.

Huom. Yhdellä hakemuksella voi hakea lähdeverokorttia vain yhdelle tulolajille kerrallaan. Esimerkiksi jos haet lähdeverokorttia osinkotulolle, et voi samalla hakemuksella hakea lähdeverokorttia myös korkotulolle.

4 Osakelainaus ja tulon tosiasiallinen edunsaaja

Täytä nämä kohdat vain, jos vähintään yksi tuloerä on jo maksettu. Valitse kohdissa 4.1–4.4 Kyllä- tai Ei-vaihtoehto tulon tyypin ja hakijan tilanteen mukaan. Jos tulo on jo maksettu mutta jätät kohdat tyhjäksi, liitä hakemukseen vapaamuotoinen selvitys asiasta.

Osinkotulo

4.1 Onko hakija tulon tosiasiallinen edunsaaja?

Vastaa Kyllä kohdassa 4.1, jos hakija on hakemuksessa mainittujen osinkojen tosiasiallinen edunsaaja eivätkä osakkeet ole osa mitään sopimusjärjestelyä. Täytä tämä kohta vain, jos hakemus perustuu yhteisön kotivaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen.

4.2–4.3 Ovatko osakkeet olleet osana lainaus- tai sopimusjärjestelyä?

Vastaa Kyllä kohtiin 4.2–4.3, jos lähdeverokorttihakemuksessa tarkoitetut osakkeet tai osa niistä on esimerkiksi osa tuottojenvaihtosopimusta, futuuria tai muuta johdannaisjärjestelyä tai jos osakkeet on lainattu tai ne ovat muutoin osa jotakin muuta sopimusjärjestelyä. Täytä nämä kohdat riippumatta siitä, mihin hakemus perustuu.

Jos vastasit Kyllä jompaankumpaan kohdista 4.2 tai 4.3, liitä mukaan sopimus lainaus- tai sopimusjärjestelystä sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteella hakija katsoo olevansa osingon tosiasiallinen edunsaaja.

4.4. Onko hakijalla oikeus osakkeisiin?

Vastaa Kyllä kohdassa 4.4. Jos hakijalla on rajoittamaton oikeus osakkeisiin ja niistä saatuihin tuottoihin. Jos vastaat Ei, liitä hakemukseen perustelut siitä, miksi hakijalle siitä huolimatta pitäisi myöntää lähdeverokortti.

Korko- tai rojaltitulo

4.1 Onko hakija tulon tosiasiallinen edunsaaja?

Vastaa Kyllä kohdassa 4.1, jos hakija on hakemuksessa mainittujen korkojen tai rojaltien tosiasiallinen edunsaaja. Liitä tarvittaessa mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa hakemuksessa mainittujen tulojen tosiasiallinen edunsaaja.

4.2–4.4 Ovatko osakkeet olleet osana lainaus- tai sopimusjärjestelyä ja hakijan oikeus osakkeisiin?

Jätä kohdat 4.2–4.4 tyhjäksi, jos hakemus koskee korko- tai rojaltituloja.

Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot

Täytä tähän kohtaan joko asiamiehen yhteystiedot tai muun hakijaa edustavan henkilön yhteystiedot. Voit tarkentaa tässä sen henkilön tiedot, johon Verohallinto voi olla yhteydessä hakemukseen liittyvissä asioissa.

Kotivaltion viranomaisen antama kotipaikka- tai rekisteröintitodistus

Liitä hakemukseen hakijalle osoitettu kotipaikkatodistus ja rastita kohta ”Hakemuksen liitteenä on hakijan asuinvaltion viranomaisten antama kotipaikka- tai rekisteröintitodistus”. Kotipaikkatodistuksen pitää koskea sitä vuotta, jolle lähdeverokorttia haetaan.

Jos lähdeverokorttihakemus perustuu muuhun kuin verosopimukseen, kotipaikkatodistuksen sijaan voidaan hyväksyä hakijalle osoitettu virallinen rekisteröintitodistus.

Jos yhteisö ei saa kotipaikka- tai rekisteröintitodistusta viranomaisilta, jätä kohta rastittamatta ja toimita sen sijaan vapaamuotoinen lisäselvitys siitä, miksi yhteisölle ei ole myönnetty kotipaikka- tai rekisteröintitodistusta.

Lisäohjeita sijoitusrahastoille ja läpivirtausyksiköille

Sijoitusrahastolainmuutoksen vaikutukset lähdeverokorttimenettelyyn

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2019 hallituksen esityksen sijoitusrahastolaista ja siihen liittyvistä laeista (HE 243/2018). Lakimuutoksen säännöksiä sovelletaan 1.1.2020 alkaen. Lakiuudistus täsmentää sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen käsitteitä. Lisäksi sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä on tarkennettu tuloverolaissa (TVL) sekä laissa rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta (lähdeverolaki).

Lakimuutos vaikuttaa myös siihen, miten lähdeverokorttia hakevia sijoitusrahastoja arvioidaan, kun niitä verrataan suomalaisiin rahastoihin. Sen vuoksi sijoitusrahaston pitää selvittää hakemuksen perusteluissa, miten laissa esitetyt verovapauden edellytykset täyttyvät, vaikka rahasto olisi aikaisempana vuonna saanut lähdeverokortin tai myönteisen päätöksen lähdeveron palauttamisesta.

Lisätietoa ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuksesta ja verovapauden edellytyksistä (syventävässä vero-ohjeessa Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely).

Läpivirtausyksikön kautta saatu tulo

Vaikka tulo olisi maksettu läpivirtausrahaston kautta tulon lopulliselle saajalle, täytä hakemus läpivirtausyksikön näkökulmasta. Lähdeverokortin hakijan pitää aina olla Suomesta tuloa saanut verovelvollinen. Lähdeverokorttia pitää siis hakea sen läpivirtausyksikön nimissä, jolle tulo on alun perin maksettu.

Jos lähdeverokorttia haetaan läpivirtausyksikön taustalla olevia osuudenomistajia koskevan verosopimuksen perusteella, liitä hakemukseen selvitys osuudenomistajien oikeudesta verosopimusetuuksiin. Täytä tässäkin tapauksessa hakemus läpivirtausyksikön nimissä.

Esimerkki: Osinko maksetaan Suomesta itävaltalaiselle läpivirtausrahastolle, jolla on kaksi itävaltalaista osuudenomistajaa. Osuudenomistajat vaativat, että tuloon sovelletaan Suomen ja Itävallan välistä verosopimusta. Hakemus jätetään rahaston nimissä ja sen liitteenä toimitetaan itävaltalaisten osuudenomistajien kotipaikkatodistukset sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, että verosopimusta voidaan soveltaa osuudenomistajiin.

Sateenvarjorahastojen lähdeverokorttihakemukset

Sateenvarjorahastolla tarkoitetaan rahastoa, joka jakautuu useiksi alaosuussarjoiksi tai alarahastoiksi, jotka ovat kuitenkin oikeudellisesti osa päärahastoa. Oikeudellisesti on siis olemassa vain yksi rahasto. Ulkopuolisiin nähden sateenvarjorahasto on yksi juridinen kokonaisuus.

1.1.2020 alkaen myös suomalaisilla sijoitusrahastoilla voi olla alarahastorakenne ja verovapauden edellytyksiä arvioidaan alarahaston tasolla. Täytä lähdeverokorttihakemus alarahaston nimissä, jos haet lähdeverokorttia sillä perusteella, että hakija pitäisi rinnastaa suomalaiseen verovapaaseen sijoitusrahastoon. Liitä hakemukseen erillinen selvitys siitä, että hakija on sateenvarjorahaston alarahasto.

Huom. Jos haet lähdeverokorttia verosopimuksen tai muun syyn perusteella, tee hakemus sen yhteisön nimissä, jolle kotipaikkatodistus on myönnetty. Liitä hakemukseen erillinen selvitys siitä, onko hakija sateenvarjorahaston pää- vai alarahasto.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2022