Perintöveroilmoituksen täyttöohje

I Perinnönjättäjä

Merkitse tähän perinnönjättäjän tiedot.

Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, merkitse sen tilalle syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

Asuinvaltio

Merkitse asuinvaltioksi se valtio, jossa perinnönjättäjä kuollessaan asui. Henkilön katsotaan asuvan siinä valtiossa, jossa hänellä on varsinainen asunto ja koti.

Kotipaikkavaltio

Jos kotipaikkavaltio on eri maa kuin asuinvaltio, merkitse kotipaikkavaltioksi se valtio, jossa perinnönjättäjän oli tarkoitus asua pysyvästi. Jos perinnönjättäjä oli asunut kotipaikkavaltiossa yhtäjaksoisesti vähintään 5 viimeistä vuotta, merkitse rasti kohtaan ”Perinnönjättäjä on asunut kotipaikkavaltiossa vähintään 5 viimeistä vuotta”.

Perinnönjättäjällä on ollut kotipaikka Suomessa

Valitse sopiva vaihtoehto. Jos perinnönjättäjällä ei ollut kotipaikkaa Suomessa, jätä kohta tyhjäksi.

II Yhteystiedot

Merkitse tähän sen henkilön tiedot, joka antaa lisätietoja perintöverotusta varten. Täytä tiedot, vaikka lisätietojen antaja olisi sama henkilö kuin perinnönsaaja.

Ilmoita puhelinnumero kansainvälisessä muodossa (esimerkiksi +358 40123 4567).

Merkitse rasti, jos kuolinpesän osakkaat ovat valtuuttaneet jonkun toimimaan kuolinpesän asianhoitajana. Merkitse asianhoitajan nimi ja osoite. Liitä valtakirja perintöveroilmoitukseen.

Jos kuolinpesä ei ole valtuuttanut asianhoitajaa, merkitse tähän sen perillisen tiedot, joka toimii kuolinpesän yhteyshenkilönä ja jolle esimerkiksi kuolinpesän veroposti halutaan.

III Perinnönsaaja

Ilmoita tässä perillisen, testamentinsaajan tai trustin edunsaajan tiedot.
Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, merkitse sen tilalle syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

Asuinvaltio

Ilmoita, missä maassa perinnönsaaja asui perinnönjättäjän kuolinpäivänä. Jos asuinvaltio oli Suomi, jätä kohta tyhjäksi. Henkilön katsotaan asuvan siinä valtiossa, jossa hänellä on varsinainen asunto ja koti.

Veroluokka

Merkitse rasti veroluokkaan 1., jos olet:

 • perinnönjättäjän puoliso. Puolisoiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat keskenään naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Puolisoiksi katsotaan myös avopuolisot, jos he ovat aiemmin olleet avioliitossa keskenään tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.
 • perinnönjättäjän sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, esimerkiksi lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi. (Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksessa samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.)
 • perinnönjättäjän aviopuolison (tai entisen aviopuolison) sukulainen suoraan alenevassa polvessa, esimerkiksi lapsi tai lapsenlapsi.

Merkitse rasti veroluokkaan 2., jos:

 • olet saanut perinnön kaukaisemmalta sukulaiselta (kuten sisarukselta, serkulta, sedältä, tädiltä, enolta tai appivanhemmalta) tai perheen ja suvun ulkopuoliselta henkilöltä.

 • täytät ilmoituksen yrityksen tai muun yhteisön puolesta (eli perinnönsaajana on yhteisö).

Oikeus alaikäisyysvähennykseen

Merkitse rasti, jos perinnönsaaja oli perinnönjättäjän kuolinpäivänä alle 18-vuotias ja hän oli perimysjärjestyksessä lähinnä perinnönjättäjää. Alaikäisyysvähennystä ei voi saada esimerkiksi:

 • alaikäinen perinnönsaaja, jonka saama perintö perustuu siihen, että hänen vanhempansa ovat luopuneet perinnöstä tai testamentista
 • alaikäinen perinnönsaaja, jonka saama perintö perustuu suoraan testamenttimääräykseen, jossa on ohitettu hänen elossa oleva vanhempansa.

Oikeus puolisovähennykseen

Merkitse rasti, jos perinnönsaaja on perinnönjättäjän aviopuoliso tai rekisteröidyssä parisuhteessa perinnönjättäjän kanssa. Merkitse rasti myös silloin, jos perinnönsaaja ja perinnönjättäjä ovat avopuolisoita ja he ovat aiemmin olleet avioliitossa keskenään tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

IV Osuus jäämistöstä

Merkitse tähän se varallisuus, joka sinulle kuuluu lain, testamentin tai trustin mukaan.

Merkitse oman osuutesi käypä arvo kuolinpäivänä.

Laske mukaan myös kohdan V varallisuus.

Edunsaajamääräyksen perusteella saadut vakuutuskorvaukset ilmoitetaan erikseen kohdassa VII.  Älä laske niitä mukaan tähän jäämistöosuuteen. Jos kuolinpesälle on maksettu vakuutuskorvauksia, liitä perintöveroilmoitukseen erillinen selvitys niistä.

V Erittely osuudestasi

Ilmoita varallisuuden käypä arvo perinnönjättäjän kuolinpäivänä.

1. Suomessa sijaitseva kiinteä varallisuus

Poikkeus: kiinteää varallisuutta ei ole osuus jakamattomasta kuolinpesästä.

2. Osakkeet tai osuudet yhtiössä, jonka varoista yli puolet on Suomessa sijaitsevaa kiinteää varallisuutta, esimerkiksi osakkeet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä.

3. Muu Suomessa sijaitseva varallisuus (vain verosopimuksessa mainitut varallisuuslajit)

Ilmoita tämä varallisuus vain, jos perinnönsaaja asui Suomessa ja perinnönjättäjän asuinpaikka kuolinhetkellä oli:

 • Alankomaat (katso Verohallinnon ohje ”Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa” kohta 4.9.1.1)
 • Ranska (katso Verohallinnon ohje ”Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa” kohta 4.9.2.1)
 • Sveitsi (katso Verohallinnon ohje ”Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa” kohta 4.9.3.1)
 • Tanska tai Islanti (katso Verohallinnon ohje ”Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa” kohta 4.9.4.1). Tämä ohje koskee myös tilannetta, jossa perinnönjättäjä asui Ruotsissa ja kuoli aiemmin kuin 24.8.2007, tai perinnönjättäjä asui Norjassa ja kuoli aiemmin kuin 22.8.2014
 • USA (katso Verohallinnon ohje ”Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa” kohta 4.9.6.1).

Kohtien 1–3 varallisuuteen kohdistuvat velat ja velvoitteet

Jos kohtien 1–3 varallisuuteen kohdistuu velkoja tai toisella henkilöllä oleva hallintaoikeus, tuotto-oikeus tai muu vastaava oikeus, merkitse velkojen ja velvoitteiden yhteenlaskettu arvo perinnönjättäjän kuolinpäivänä. Katso oikeuden arvon laskentaohje sivuilta Hallintaoikeuden pidättäminen lahjaverotuksessa.

Osuuteesi sisältyvä kahden vuoden kuluessa perintönä saatu varallisuus

Jos perintöosuuteesi sisältyy sellaista varallisuutta, jonka nyt perinnönjättäjänä oleva henkilö on saanut perintönä viimeisen kahden vuoden aikana ennen kuolemaansa, merkitse tällaisen varallisuuden arvo tähän.

Merkitse veroluokka rastilla. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta III (Perinnönsaaja).

Perintöveroilmoituksen toinen sivu

Merkitse tunnistetiedoksi perinnönsaajan suomalainen henkilötunnus. Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, merkitse sen tilalle syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

VI Vieraalle valtiolle maksettu vero

Merkitse tähän perintövero, jonka olet maksanut toiselle valtiolle kohdassa IV ilmoittamastasi osuudesta. Älä kuitenkaan ilmoita osavaltioille tai alueellisille veronsaajille maksamiasi veroja.

VII Edunsaajamääräyksen perusteella saamasi vakuutuskorvaukset

Henkivakuutuskorvaus

Merkitse tähän henkivakuutuskorvaus, jonka olet saanut edunsaajamääräyksen perusteella.

Yksilöllinen eläkevakuutus

Jos vakuutuskorvaus maksetaan yksilöllisen eläkevakuutuksen perusteella, merkitse tähän saamasi eläkevakuutuksen säästösumma.

Merkitse tähän saamasi eläkevakuutuksen säästösumman ylittävä osa.

Merkitse rasti, jos perinnönjättäjä on ottanut yksilöllisen eläkevakuutuksen 18.9.2009 tai sen jälkeen.

VIII Perinnönjättäjältä saamasi lahjat

Jos olet saanut perinnönjättäjältä alle 5 000 euron arvosta lahjoja hänen kuolemaansa edeltäneiden kolmen vuoden aikana, merkitse lahjojen summa tähän. Älä kuitenkaan laske mukaan sellaisia lahjoja, joista olet jo aiemmin antanut lahjaveroilmoituksen.

Tällaisia lahjoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos sekä lahjanantaja että lahjansaaja asuivat lahjoitushetkellä ulkomailla ja molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • lahjoitettu varallisuus ei ollut Suomessa sijaitsevaa kiinteää varallisuutta
 • lahjoitettu varallisuus ei ollut osakkeita tai osuuksia yhtiössä, jonka varoista yli 50 % on Suomessa sijaitsevaa kiinteää varallisuutta.

IX Sukupolvenvaihdoshuojennusta ja ennakkoratkaisun soveltamista koskevat vaatimukset

Huojennuksen sukupolvenvaihdoksen perusteella voi saada vain silloin, jos saamaasi perintöön sisältyy maatila tai yritys ja jatkat sen toimintaa.

Merkitse rasti, jos vaadit, että perintöveroa huojennetaan sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevan säännöksen perusteella.
Merkitse rasti, jos vaadit lisäksi, että perintöveron maksuaikaa pidennetään.

Liitä perintöveroilmoitukseen erillinen selvitys siitä, miten jatkat yritystoimintaa tai maa- tai maa- ja metsätalouden harjoittamista perinnöksi saamallasi varallisuudella.

Merkitse rasti, jos saamasi perinnön perintöverosta on aikaisemmin pyydetty ennakkoratkaisua ja vaadit, että ennakkoratkaisua sovelletaan perintöverotuksessa.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa perintöveroilmoitus. Jos perinnönsaaja on alaikäinen, perintöveroilmoituksen allekirjoittaa hänen huoltajansa tai muu edunvalvoja.

Perintöveroilmoitukseen tulee vain yksi allekirjoitus. Jos perinnönsaajia on useita, kunkin perinnönsaajan on täytettävä ja allekirjoitettava oma perintöveroilmoitus.

Jos perintöveroilmoituksen täyttää perinnönsaajan valtuuttama henkilö, valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen.

Liitteet

Liitä perintöveroilmoitukseen jäljennökset seuraavista asiakirjoista:

 • perukirja tai varallisuusluettelo, josta käy ilmi perinnönjättäjän varat ja velat kuolinpäivänä
 • testamentti
 • toisen valtion veroviranomaisen päätös perintöverosta, jos olet maksanut perintöveroa toiseen maahan
 • trustin perustamisasiakirja
 • vakuutusyhtiön tai muun maksajan päätös vakuutuskorvauksesta
 • perinnönjakokirja tai muu perinnönjaosta laadittu sopimus.

Älä lähetä Verohallinnolle alkuperäisiä kappaleita, vaan säilytä ne itselläsi.