Lomake 69B täyttöohje

Lomake 69B annetaan tonnistoverovelvolliseksi hakeuduttaessa. Lisäksi lomake annetaan vuosittain veroilmoituksen liitteenä jokaisen aluksen kohdalta erikseen.

Myös tonnistoverotettavan muun kuluvan käyttöomaisuuden (EVL 30§) osalta tiedot annetaan tällä lomakkeella.

A-kohta. Aluskohtaiset tiedot. Merkitkää kohtaan alusrekisteri, johdon sijaintipaikka ja vetoisuudet. Vetoisuudet tulee olla määrätty voimassa olevan aluksenmittausyleissopimuksen määräysten mukaisesti. Tonnistoverovelvolliseksi hakeutumisen yhteydessä liitteenä tulee antaa kopio aluksen kansainvälisestä mittakirjasta. Mikäli mittakirjaa ei ole saatavissa, liittäkää ilmoitukseen ote rahtaussopimuksesta tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee aluksen vetoisuus.

B-kohta. Tonnistoverotettavan irtaimen käyttöomaisuuden luovutuksesta enintään tuloksi luettava määrä ja verovelan huojennus. Taulukon vasen puoli täytetään vain hakeutumisvaiheessa aluksen luovutuksesta enintään tuloksi luettavan määrän selvittämiseksi.

Aluksen käypä arvo. Käypä arvo määritetään tonnistoverokauden alussa.

Aluksen käyvän arvon osuus käypien arvojen yhteismäärästä. Aluksen käypä arvo jaetaan kaikkien tonnistoverotettavien alusten ja muun tonnistoverotettavan irtaimen käyttöomaisuuden (EVL 30§) yhteenlasketulla käyvällä arvolla. Merkitkää saatu suhdeluku taulukkoon.

Alukselle jaettu menojäännös. Alukselle jaettu menojäännös saadaan kertomalla edellä mainittu suhdeluku kaikkien tonnistoverotettavien alusten ja muun tonnistoverotettavan irtaimen käyttöomaisuuden (EVL 30§) yhteenlasketulla verotuksessa jäljellä olevalla menojäännöksellä.

Aluksen luovutuksesta enintään tuloksi luettava määrä. Aluskohtainen enintään tuloksi luettava määrä saadaan vähentämällä aluksen käyvästä arvosta edellä mainittu alukselle jaettu menojäännös. Näin saatu enintään tuloksi luettava määrä jaetaan yhdeksällä. Merkitkää saatu summa taulukon oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Tämä luku säilyy samana koko tonnistoverokauden.

Aikaisempina vuosina vähentämättä jäänyt määrä. Tähän kohtaan merkitään aikaisempina tonnistoverovuosina enintään tuloksi luettavasta määrästä vähentämättä jäänyt nettomäärä. Toisin sanoen tässä kohdassa huomioidaan aikaisempina vuosina vähentämättä jääneet määrät yhteensä vähennettynä edellisinä vuosina käytetyt määrät yhteensä.

Verovuonna vähennettävä määrä. Tähän kohtaan merkitään verovuoden vähennys. Se voi olla korkeintaan vähennyksen enimmäismäärä (ks. lomakkeen C-kohta). Jos vähennyksen enimmäismäärä ei rajoita verovuoden vähennystä, on verovuoden vähennys 1/9.

Seuraaville vuosille siirtyvä vähentämättä jäänyt määrä. Jos valtiontuen enimmäismäärästä johtuva vähennettävä määrä on pienempi kuin mainittu vuotuinen vähennys (1/9), jää näiden erotus vähennettäväksi seuraaville vuosille. Merkitkää tähän vuotuisen vähennyksen (1/9) ja valtiontuen enimmäismäärän erotus. Siirtäkää tämä luku seuraavana verovuonna lomakkeen kohtaan ”Aikaisempina vuosina vähentämättä jäänyt määrä”.

Jos vähennyksen enimmäismäärä on suurempi kuin vuotuinen vähennys (1/9), jättäkää kohta tyhjäksi.

C-kohta. Vähennyksen enimmäismäärä (valtiontuen enimmäismäärästä johtuva vuotuisen vähennyksen enimmäismäärä)

Aluskohtaisesti laskettu merimiesten osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista, merimiesten osuus työttömyysvakuutusmaksuista ja merimiespalvelumaksu kokonaisuudessaan tuloksi muutettuna.  Lomakkeen 69A C-kohdassa ilmoitettu maksujen yhteismäärä jaetaan voimassa olevalla yhteisöverokannalla. Saatu summa kerrotaan edellä mainitulla suhdeluvulla (taulukon toinen kohta). Merkitkää saatu luku taulukkoon.

Aluskohtaisesti laskettu miehistön vaihtoon liittyvä tuki tuloksi muutettuna. Miehistön vaihtotukena huomioidaan se määrä, jonka ELY-keskus on maksanut yhtiölle ao. verovuonna. Maksetun tuen yhteismäärä jaetaan voimassa olevalla yhteisöverokannalla. Saatu summa kerrotaan edellä mainitulla suhdeluvulla (taulukon B toinen kohta). Merkitkää saatu luku taulukkoon.

Aluskohtaisesti laskettu tonnistoverotettava tulo. Tonnistoverotettava tulo kerrotaan edellä mainitulla suhdeluvulla (taulukon B toinen kohta). Merkitkää saatu luku taulukkoon. Huom! Tonnistoverotettava tulo jyvitetään niille aluksille, joille lasketaan enintään tuloksi luettava määrä. Määrä voi siis olla eri kuin alukselle määrättävää tonnistoveroa varten laskettava tulo.

Vähennyksen enimmäismäärä (valtiontuen enimmäismäärästä johtuva vuotuisen vähennyksen enimmäismäärä tuloksi muutettuna). Enintään tuloksi luettavasta määrästä vuosittain vähennettävä määrä ei saa ylittää verovelvolliselle myönnettävän valtiontuen vuotuista enimmäismäärää verovelvollisen saamat muut tuet huomioon ottaen.

Tämä enimmäismäärä saadaan, kun lasketaan;

+   Aluskohtaisesti laskettu merimiesten osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista, merimiesten osuus työttömyysvakuutusmaksuista ja merimiespalvelumaksu kokonaisuudessaan tuloksi muutettuna 
 -   Aluskohtaisesti laskettu miehistön vaihtoon liittyvä tuki tuloksi muutettuna
+   Aluskohtaisesti laskettu tonnistoverotettava tulo
  _______________________________________________________________
=   Vähennyksen enimmäismäärä

D-kohta. Vuokratun aluksen tiedot. Merkitkää kohtaan, onko alus otettu tai annettu vuokralle, vuokrasopimuksen tyyppi, esimerkiksi aikarahti, matkarahti, bare boat -rahti tai tieto jos alus on esimerkiksi linjaliikenteessä. Jos samaan alukseen kohdistuu useampia vuokrasopimuksia verovuoden aikana, antakaa sopimusten alkamis- ja loppumispäivistä tiedot Lisätietoja -kohdassa tai erillisellä liitteellä.