82 Selvitys rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä, täyttöohje

Lomakkeella 82 annetaan tiedot rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä. Täytä lomake silloin, jos yrityksellä tai yhteisöllä on ollut tällaisia järjestelyjä. Lomakkeen saat lomakesivulta.

Hybridijärjestelyitä koskevia säännöksiä (Laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta 1567/2019) sovelletaan yhteisön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan verotuksessa (1 §:n 2 momentti.)

Hybridijärjestelyjen vuoksi rajat ylittävässä tilanteessa syntyy sellaisia verokohtelun eroja, että sama meno vähennetään kahteen kertaan tai tuloa jää verottamatta.

Lisätietoa hybridilaista saat ohjeesta Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotus.

1 Hybridijärjestelyn osapuolet

Ilmoita tässä osassa hybridijärjestelyn osapuolten nimet ja kunkin osapuolen yhtiömuoto sekä maakoodi. Merkitse maakoodi sen mukaan, millä lainkäyttöalueella järjestelyn osapuoli sijaitsee. Käytä standardin ISO 3166 mukaista kaksikirjaimista maakoodia (www.iso.org). Tarkista maakoodi sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

2 Hybridijärjestelyyn perustuva menon määrä ja tulon määrä

Vähennyskelvottoman menon määrä

Ilmoita hybidijärjestelyyn perustuva meno, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Menoa ei voi vähentää siltä osin kuin vastaava tulo ei sisälly veropohjaan. Ilmoita vähennys tässä myös silloin, jos meno on vähennetty kahteen kertaan eri tulopohjista.

Veronalaisen tulon määrä

Ilmoita hybridijärjestelyyn perustuva se tulo, joka on veronalaista tuloa. Veronalaista on se tulo, johon perustuvaa vähennystä ei ole evätty suorituksen maksajan verotuksessa siksi, että vähennykseen sovelletaan menon vähennyskelpoisuutta rajoittavaa säännöstä.

3 Järjestelyn luonne

Merkitse tähän, mistä hybridilaissa mainituista järjestelyistä on ollut kyse. Valitse yksi tai useampia seuraavista vaihtoehdoista:

  • Rahoitusvälineeseen liittyvä hybridijärjestely (3 §)
  • Hybridiyksikkö suorituksensaajana (4 §)
  • Hybridiyksikkö suorituksenmaksajana (5 §)
  • Kaksinkertainen vähennys (6 §)
  • Kiinteään toimipaikkaan liittyvä tilanne (7 §)
  • Meno on kuitattu hybridijärjestelyyn liittyvää suoritusta vastaan (8 §).

4 Kuvaus järjestelystä

Kuvaile järjestelyn pääpiirteet ja muut olennaiset asiat vapaamuotoisesti.