71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot, täyttöohje

Lomaketta 71A käyttävät osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki ja keskinäinen vakuutusyhtiö (ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiö). Ilmoita lomakkeella tällaisen yhtiön verovapaat luovutus- ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelvottomat luovutus- ja purkutappiot, jotka ovat syntyneet, kun verovuoden aikana on myyty tai muuten luovutettu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvia käyttöomaisuusosakkeita.

Katso lisätietoa osakkeiden luovutuksen verotuksesta (Verohallinnon ohje ”Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelu”).

Täyttöohje
2 Verovapaa luovutus- ja purkuvoitto

Erittele verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutus- ja purkuvoitot. Osake on verovapaasti luovutettava, jos

 1. Osakkeet kuuluvat luovuttajan elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen.
 2. Yhtiö, jonka osakkeista on kysymys, on jokin seuraavista:

  – kotimainen yhtiö
  – sellainen EU:n jäsenvaltiossa asuva yhtiö, jota tarkoitetaan emo- ja tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tai
  –yhteisö, jonka asuinvaltion ja Suomen välillä on voimassa oleva verosopimus, jota sovelletaan yhtiön jakamaan osinkoon.

 3. Osakkeita luovuttava yhteisö on omistanut vähintään 10 % luovutettavan yhtiön osakepääomasta yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Vuoden mittaisen omistuksen on ajoituttava ajanjaksolle, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta. Luovutettavien osakkeiden täytyy kuulua näin omistettuihin osakkeisiin.
 4. Luovutettavat osakkeet eivät ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeita tai sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta on pääasiassa kiinteistöjen omistamista tai hallintaa.
1) Luovutettu osake, yhtiön nimi ja asuinvaltio

Merkitse kuhunkin sarakkeeseen vain yhden yhtiön osakkeita koskevat tiedot.

2) Hankintapäivä

Osakkeiden hankinta-aika päivän tarkkuudella. Ilmoita eri aikaan hankitut osakkeet eri sarakkeissa ja eri aikaan luovutetut osakkeet luovutusajankohdan mukaisesti omissa sarakkeissaan.

3) Luovutuspäivä

Osakkeiden luovutusaika päivän tarkkuudella. Ilmoita eri aikaan hankitut osakkeet eri sarakkeissa ja eri aikaan luovutetut osakkeet luovutusajankohdan mukaisesti omissa sarakkeissaan.

Jos kyse on yhtiön purkautumisesta, ilmoita jako-osan saantoajankohta. Normaalisti saantoajankohta on sen yhtiökokouksen päivä, jolloin selvitysmies on esittänyt lopputilityksen. Jos varallisuutta on jaettu jako-osan ennakkona, saantoajankohdaksi katsotaan jako-osan ennakon luovutushetki.

4) Omistusosuus ennen luovutusta (%) 

Omistusosuutenne yhtiön osakepääomasta ennen osakkeiden luovutusta.

5) Omistusosuus luovutuksen jälkeen (%) 

Omistusosuutenne yhtiön osakepääomasta osakkeiden luovutuksen jälkeen.

6) Luovutushinta / todennäköinen luovutushinta 

Luovutushinta sentin tarkkuudella. Jos kyse on yhtiön purkautumisesta, ilmoita todennäköinen luovutushinta.

7) Verotuksessa poistamaton hankintameno 

Ilmoita osakkeiden hankintamenona verotuksessa poistamatta oleva hankintameno sentin tarkkuudella. Jos esim. osakkeista on tehty  arvonalennuspoisto, joka on vain osittain hyväksytty verotuksessa, ilmoita tässä alkuperäisen hankintamenon ja hyväksytyn poiston erotus.

8) Voiton hankkimisesta johtuneet menot

Osakkeiden luovutus- tai purkuvoiton hankkimisesta johtuneet muut menot. Älä vähennä tässä kohdassa ilmoitettuja menoja toiseen kertaan veroilmoituksen 6B tuloverolaskelman kuluissa.

9) Hankintahinnasta tehty vähennys 

Ilmoita kohdassa

 • osakkeiden hankintahinnasta tehty arvonalennuspoisto (EVL 42 §:n 1 momentti). Vähennä arvonalennuspoisto sen suuruisena kuin se on hyväksytty verotuksessa. Arvonalennuspoisto vähennetään tässä kohdassa kuitenkin enintään osakkeiden luovutushinnan ja arvonalennuspoistolla vähennetyn hankintamenon erotuksen suuruisena.
 • osakkeiden hankintamenosta vähennetty varaus
 • osakkeiden hankkimiseen saatu elinkeinoverolain 8 §:n mukainen avustus.
10 Konserniyhtiöiden välillä syntynyt luovutustappio 

Jos osakkeet on aikaisemmin myyty konserniyhtiöiden välillä ja tästä luovutuksesta on syntynyt tappiota, ilmoita tappio tässä kohdassa.

Konserniyhtiöllä tarkoitetaan tässä OYL 8:12 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluvia yhtiöitä, sekä sellaisia yhtiöitä, joissa kaikissa yhdellä tai useammalla samalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä tai näillä yhdessä on OYL 8:12 §:n mukainen määräysvalta.

11) Verovapaa luovutus- ja purkuvoitto  Verovapaa luovutus- ja purkuvoitto saadaan, kun luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamaton hankintameno, voiton hankkimisesta johtuneet menot, hankintahinnasta tehty vähennys ja konserniyhtiöiden välillä syntynyt luovutustappio.
Verovapaat luovutus- ja purkuvoitot yhteensä

Muista aina ilmoittaa verovapaiden luovutus- ja purkuvoittojen yhteismäärä kohdassa Verovapaat luovutus- ja purkuvoitot yhteensä.

3 Vähennyskelvoton luovutus- ja purkutappio

Ilmoita kohdassa verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutus- ja purkutappiot sekä purkutappio siinä tapauksessa, että purkautuvan yhtiön osakkeet on omistettu ennen purkautumista lyhyemmän aikaa kuin yhden vuoden.

Ilmoita luovutus- tai purkutappio tässä kohdassa myös, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät

luovutuksen kohteena olevan yhtiön asuinvaltio ei ole Suomi
yhtiö ei ole sellainen EU:n jäsenvaltiossa asuva yhtiö, jota tarkoitetaan emo- ja tytäryhtiödirektiivin 2. artiklassa
yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä ei ole verovuonna voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaa sopimusta, jota sovelletaan yhtiön jakamaan osinkoon.

Luovutus- tai purkutappio on kysymyksessä silloin, kun luovutushinta tai saatu jako-osa on pienempi kuin osakkeen verotuksessa poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneet menot yhteensä

Ilmoita luovutus- ja purkutappiota koskevat tiedot samalla tavoin kuin luovutus- ja purkuvoittoa koskevat tiedot kohdassa 2 (ei kuitenkaan kohtia ”Hankintahinnasta tehty vähennys” ja ”Konserniyhtiöiden välillä syntynyt luovutustappio”).