62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista, täyttöohje

 • Lomakkeella 62 yhteisö ilmoittaa poistot, varaukset ja arvonmuutokset kaikista tulolähteistä (elinkeinotoiminta, maatalous ja henkilökohtainen tulolähde, kaikki samalla lomakkeella).
 • Kirjanpidon suunnitelman mukaiset poistot voivat erota verotuksessa vähennyskelpoisten poistojen määrästä. Lomakkeella 62 annetaan tiedot sekä kirjanpidon mukaisista poistoista että verotuksessa tehdyistä poistoista.
 • Jos yhteisöllä on lomakkeella ilmoitettavaa omaisuutta, lomake täytyy antaa, vaikka poistoja ei olisi tehty.
 • Kirjanpitolain mukaan tehtyjä varauksia ja arvonalentumisia ei yleensä voi vähentää verotuksessa.
 • Lomakkeella 62 annetaan tiedot
  • kirjanpidossa tehdyistä pakollisista varauksista
  • muista varauksista
  • verotuksessa vähennyskelpoisista varauksista.
 • Samalla tavoin ilmoitetaan myös kirjanpidossa tulosvaikutteisesti kirjatut arvonmuutokset sekä verotuksessa tuloutettavat tai vähennyskelpoiset arvonmuutokset.
 • Jos yhteisöllä on päättynyt samana vuonna useita tilikausia, kaikilta tilikausilta täytetään oma lomake 62. Eri tilikausilta tehtyjen poistojen yhteismäärä ei saa kuitenkaan ylittää verovuonna vähennyskelpoisten poistojen enimmäismäärää.

Lomakkeen osaa II (Erittely arvonmuutoksista) ei tarvitse täyttää, jos kyseessä on luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai vakuutuslaitos, eli yhtiö, joka käyttää verotettavan tulon laskemiseen lomaketta 77 (Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta / Luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja vakuutuslaitos).

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi.

Erittely poistoista

Käyttöomaisuus ja pitkävaikutteiset menot sekä niistä tehdyt poistot.

Ilmoita tässä kohdassa myös verovuonna tehdyt veronhuojennuspoistot.

Älä vähennä poistoina enempää kuin yhtiö on verovuonna ja aikaisemmin kirjanpidossaan vähentänyt (EVL 54.2 §).

Kohta A: irtain kuluva käyttöomaisuus. Koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi verotuksessa tehdä enintään 25 %:n poiston (EVL 30 §).
Ilmoita käyttöomaisuuteen kuuluvat rakennukset kohdissa B, C ja D.

Kohta B: myymälä-, tehdas-, varasto-, työpaja-, talous- ja muut niihin verrattavat rakennukset, joista saa verotuksessa tehdä enintään 7 %:n poiston.

Kohta C: toimisto-, asuin- ja muut niihin verrattavat rakennukset. Näiden enimmäispoisto on 4 %.

Kohta D: sellaiset rakennukset ja rakennelmat, joiden hankintamenoista tehtävä poisto on 20 %.

Kohta E: muut poistot, esimerkiksi poistot

 • ammattimaiseen liikenteeseen käytetyistä autoista
 • vesialuksista
 • väestönsuojista
 • maakaasuputkistoista
 • substanssihyödykkeistä (esimerkiksi soran- ja hiekanottopaikoista)
 • rautateistä ja silloista.

Merkitse kohtaan E myös aineettomista oikeuksista (kuten patenteista ja ulkopuolisilta hankituista tietokoneohjelmista) EVL 37 §:n perusteella tehdyt poistot. Sen sijaan itse valmistettuja tietokoneohjelmia ei merkitä tähän, sillä niistä johtuvat menot voi vähentää syntyvuoden kuluina.

Kohtaan E merkitään myös EVL 27 c §:n perusteella aktivoiduista, kokonaishoitopalvelun tuottamiseen liittyvistä menoista ja koroista tehdyt poistot.

Kohta F: poistot, jotka tehdään pitkävaikutteisista menoista eli menoista, jotka kerryttävät tuloa 3 vuotta tai pidempään. Pitkävaikutteiset menot poistetaan todennäköisenä vaikutusaikana, kuitenkin korkeintaan 10 vuodessa.

Liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän tutkimustoiminnan menot ovat sen verovuoden kulua, jonka aikana niiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Menot voidaan kuitenkin vähentää kahden tai useamman verovuoden kuluna, jos verovelvollinen sitä vaatii.

Pitkävaikutteisiin menoihin aktivoidaan usein fuusiotappio. Fuusiotappiosta tehtävät poistot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia eikä niitä merkitä säännönmukaisen poiston kohtaan (F5). Fuusiotappioita ei näin ollen huomioida myöskään verotuksen menojäännöksissä, eikä merkitä lomakkeelle 62.

Jos pitkävaikutteinen meno on verovuonna poistunut yhtiön käytöstä, anna asiasta vapaamuotoinen selvitys.

1 Verovuoden alussa oleva menojäännös tai poistamaton hankintameno

Kohta A: verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa.

Kohdat B–F: verotuksessa jäljellä oleva hankintameno verovuoden alussa.

Ilmoitettavan määrän tulee olla sama luku, joka on ilmoitettu edellisen verovuoden lopussa lomakkeen 62 erittelyn kohdassa 7 (Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös / Poistamaton hankintameno verovuoden lopussa).

Ota mahdollinen kiinteistöinvestoinnin ALV-palautus huomioon verovuoden alun poistamattomassa hankintamenossa. Kun vähennät ALV-palautuksen osuuden jo poistamattomassa hankintamenossa, älä tee vastaava vähennystä uudelleen poistona tai lisäpoistona.

2 Lisäykset

Tilikauden aikana käyttöönotettujen hyödykkeiden hankintameno.

Ilmoita tässä kohdassa myös sellaiset investoinnit, joista yhtiö tekee korotetut poistot.

3 Luovutukset ja vakuutuskorvaukset, luovutetun hyödykkeen verotuksessa poistamaton hankintameno

Kohta A: Merkitse kohtaan 3 niiden luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärä, jotka on verovuonna saatu irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta.

Veroilmoitus 6B (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – yhteisö): Jos kirjanpitoon on merkitty irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden luovutusvoitto tai -tappio, jonka tulosvaikutus on poistettu poistoeron muutoksen kautta, merkitse kirjanpidossa oleva luovutusvoitto veroilmoituksen kohtaan 14 "Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus" (osassa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot) ja luovutustappio Muihin vähennyskelvottomiin kuluihin kohdassa 4 ”Liiketoiminnan muut kulut” (osassa 7 Elinkeinotoiminnan kulut).

Kohdat B–E: Merkitse kohtaan 3 luovutetun hyödykkeen verotuksessa poistamaton hankintameno (EVL 41 §).

Veroilmoitus 6B: Tulouta luovutushinnan tai vakuutuskorvauksen ja poistamattoman hankintamenon erotus veroilmoituksessa Muissa käyttöomaisuuden luovutusvoitoissa kohdassa 3 ”Liiketoiminnan muut tuotot” (osassa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot) tai Muissa vähennyskelpoisissa liiketoiminnan muissa kuluissa kohdassa 4 ”Liiketoiminnan muut kulut” (osassa 7 Elinkeinotoiminnan kulut).

Irtaimen käyttöomaisuuden luovutus

Verotuksessa irtaimen käyttöomaisuuden eli koneiden ja kaluston luovutus tuloutetaan epäsuorasti niin, että irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöksestä vähennetään luovutusvastike ennen poistoa. Menojäännös pienenee myyntihinnan verran. Myyntitappio vähennetään verotuksessa epäsuorasti, suurempien poistojen kautta, ja myyntivoitto tuloutetaan pienempien poistojen kautta. Poistojen kautta tuloutettaessa myyntivoitto ei ole veronalaista tuloa, eikä myyntitappio vähennyskelpoista kulua.

 • Jos luovutushinta on suurempi kuin koko verotuksessa jäljellä oleva menojäännös, on menojäännöksen ja luovutushinnan erotus veronalaista tuloa myyntivuonna.
 • Jos koneet ja kalusto myydään kokonaan mutta menojäännöstä jää, on menojäännöksen ja luovutushinnan erotus vähennyskelpoista kulua myyntivuonna.

Ns. pienet kirjanpitovelvolliset voivat myös kirjanpidossa tulouttaa irtaimen käyttöomaisuuden luovutuksen epäsuorasti (samalla tavoin kuin verotuksessa). Kirjanpitolain mukaan luovutushinnan ja jäljellä olevan hankintamenon välinen erotus eli luovutusvoitto tai -tappio tuloutetaan suoraan eli kirjataan tuotoksi tai kuluksi. Irtaimen käyttöomaisuuden myynnin voi kuitenkin myös kirjanpidossa käsitellä EVL:ssa noudatettavan epäsuoran tuloutuksen kautta ilman välitöntä tulosvaikutusta.

Tuloutus ilman tulosvaikutusta tehdään kirjanpidossa poistoeron kautta. Irtaimen käyttöomaisuuden myyntivoiton lisäksi kirjataan saman suuruinen poistoeron lisäys. Jos käyttöomaisuuden myynnistä on syntynyt myyntitappiota, tulee kirjata vastaavan suuruinen poistoeron vähennys, jos käyttöomaisuusryhmästä on aiemmin kertynyt poistoeroa. Ellei poistoeroa ei ole riittävästi tai lainkaan, myyntitappio vaikuttaa tilikauden tulokseen.

Verotuksessa muu kuin irtain käyttöomaisuus tuloutetaan suoraan.

Esimerkki 1: Irtaimen käyttöomaisuuden voitollinen luovutus, epäsuora tuloutus ja poistoero

Kaluston menojäännös viimeksi päättyneen tilikauden lopussa on kirjanpidossa 160 000 euroa ja verotuksessa 150 000 euroa. Aikaisempina vuosina kertynyttä poistoeroa on yhteensä 10 000 euroa. Yritys myy verovuoden aikana yhden koneen hintaan 30 000 euroa.

Kirjanpidossa koneen jäljellä oleva hankintameno on 20 000, euroa eli kirjanpidossa syntyy 10 000 euron myyntivoitto. Lisäksi kirjataan myyntivoiton suuruinen 10 000 euron poistoeron lisäys, joka on tuloslaskelmalla negatiivinen erä ja pienentää yhtiön kirjanpidollista tulosta.

Tilikauden aikana kaluston suurin mahdollinen poisto verotuksessa on 25 % menojäännöksestä luovutushinnan vähentämisen jälkeen, eli 30 000 euroa. Kirjanpidossa tehdään 35 000 euron suuruinen suunnitelman mukainen poisto. Yrityskirjaa poistoeron vähennystä 5 000 euroa, jolla yritys tasaa kirjanpidon ja verotuksen yhteneväiseksi.

Esimerkkitaulukko 1 irtaimen käyttöomaisuuden kirjanpidosta
  kirjanpito    verotus
Menojäännös tilikauden alussa 160 000 (kohta A1) 150 000
Koneen myynti -20 000 (kohta A3) 30 000
Myyntivoitto 10 000    
Kalustoa jää 140 000   120 000
Tilikauden poisto (kohta A8) 35 000 (kohta A5) 30 000
Menojäännös tilikauden lopussa verotuksessa (kohta A7) 90 000
Menojäännös tilikauden lopussa kirjanpidossa 105 000
Poistoero tilikauden alussa 10 000   10 000
Poistoeron lisäys 10 000 (kohta A9) 10 000
Poistoeron vähennys  5 000 (kohta A10) 5 000
Poistoero yhteensä 15 000 (kohta A11) 15 000

Myyntivoitto 10 000 euroa ilmoitetaan veroilmoituksen 6B kohdassa 14 "Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus" (osassa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot).

Merkitse tiedot myös veroilmoitukselle 6B:

 • Lisää poistoeron lisäys kirjanpidon poistoihin.
 • Ilmoita kirjanpidon poistoina kohdassa 3 ”Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset” (osassa 7 Elinkeinotoiminnan kulut) suunnitelman mukainen poisto 35 000 euroa + poistoeron muutos 5 000 euroa, yhteensä 40 000 euroa. Ilmoita verotuksen poistojen kohdassa 3 ”Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset” ”Vähennyskelpoinen osuus” verotuksessa tehdyt poistot eli 30 000 euroa.
 • Ilmoita veroilmoituksen 6B varallisuuslaskelmalla verotuksessa jäljellä oleva menojäännös eli 90 000 euroa.

Esimerkki 2: Irtaimen käyttöomaisuuden voitollinen luovutus ilman poistoeroa

Kaluston menojäännös viimeksi päättyneen tilikauden lopussa on sekä kirjanpidossa että verotuksessa 130 000 euroa. Yhtiö myy koneen 30 000 eurolla. Koneen hankintameno kirjanpidossa on 20 000 euroa.

Kirjanpidossa tehdään suora tuloutus ja verotuksessa epäsuora tuloutus.

Verotuksessa poisto tapahtuu täsmälleen samoin kuin edellisessä esimerkissä.

Menojäännös 130 000 e - myyntihinta 30 000 e = 100 000 e

Poisto 25 % = 25 000 euroa, menojäännökseksi jää 75 000 euroa.

Kirjanpidossa syntyy myyntivoittoa 10 000 euroa. Myyntivoitto ilmoitetaan veroilmoituksella 6B tuottona kohdassa 14 "Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus" (osassa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot).

Jotta verotuksessa voidaan poistaa 25 000 euroa, tulee kirjanpidossa tehdä vähintään samansuuruinen poisto. Verotuksessa ei voi vähentää enempää kuin yhtiö on kirjanpidossa vähentänyt verovuonna tai aikaisemmin (EVL 54.2 §).

Esimerkki 3: Irtaimen käyttöomaisuuden tappiollinen luovutus ja poistoero

Kaluston menojäännös viimeksi päättyneen tilikauden lopussa on kirjanpidossa 160 000 euroa ja verotuksessa 150 000 euroa. Lisäksi yhtiöllä on poistoeroa 10 000 euroa.

Yhtiö myy tilikauden aikana yhden koneen 30 000 eurolla.

Kirjanpidossa koneen jäljellä oleva hankintameno on 40 000 euroa, eli kirjanpidossa syntyy 10 000 euron myyntitappio. Tämän lisäksi kirjataan 10 000 euron poistoeron vähennys, joka on tuloslaskelmalla positiivinen erä ja kasvattaa yhtiön kirjanpidollista tulosta. Poistoeroa voi vähentää vain määrän, joka vastaa aiemmin taseelle kertynyttä poistoeroa.

Tilikauden aikana kaluston suurin mahdollinen poisto verotuksessa on 25 % menojäännöksestä luovutushinnan vähentämisen jälkeen, eli 30 000 euroa.

Esimerkkitaulukko 3 Irtaimen käyttöomaisuuden kirjanpidosta
  kirjanpito   verotus
Menojäännös tilikauden alussa 160 000 (kohta A1) 150 000
Koneen myynti -40 000 (kohta A3) 30 000
Myyntitappio 10 000    
Kalustoa jää 120 000   120 000
Tilikauden poisto (kohta A8) 25 000 (kohta A5) 30 000
Menojäännös tilikauden lopussa verotuksessa (kohta A7) 90 000
Menojäännös tilikauden lopussa kirjanpidossa  95 000
Poistoero tilikauden alussa 10 000   10 000
Poistoeron lisäys 5 000 (kohta A9) 5 000
Poistoeron vähennys 10 000 (kohta A10) 10 000
Poistoero yhteensä 5 000 (kohta A11) 5 000

Merkitse tiedot myös veroilmoitukselle 6B:

 • Ilmoita myyntitappio (10 000 euroa) kuluna Muissa vähennyskelvottomissa kuluissa kohdassa 4 ”Liiketoiminnan muut kulut” (osassa 7 Elinkeinotoiminnan kulut).
 • Ilmoita kirjanpidon poistoina kohdassa 3 ”Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset” ”Poistot” (osassa 7 Elinkeinotoiminnan kulut) suunnitelman mukainen poisto 25 000 euroa + poistoeron muutos 5 000 euroa, yhteensä 20 000 euroa.
 • Ilmoita verotuksen poistojen kohdassa 3 ”Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset” ”Vähennyskelpoinen osuus” verotuksessa tehdyt poistot eli 30 000 euroa.
 • Ilmoita veroilmoituksen varallisuuslaskelmalla verotuksessa jäljellä oleva menojäännös eli 90 000 euroa.

Esimerkki 4: Irtaimen käyttöomaisuuden tappiollinen luovutus ilman poistoeroa

Kaluston menojäännös viimeksi päättyneen tilikauden lopussa on sekä kirjanpidossa että verotuksessa 130 000 euroa. Yhtiö myy koneen hintaan 30 000 euroa. Koneen hankintameno kirjanpidossa on 40 000 euroa.

Kirjanpidossa tehdään suora tuloutus ja verotuksessa epäsuora tuloutus.

Verotuksessa poisto tapahtuu täsmälleen samoin kuin edellisessä esimerkissä.

Menojäännös 130 000 – myyntihinta 30 000 = 100 000

Poisto 25 % = 25 000 euroa, menojäännökseksi jää 75 000 euroa.

Kirjanpidossa syntyy myyntitappiota 10 000 euroa. Myyntitappio ilmoitetaan veroilmoituksella 6B kuluna Muissa vähennyskelvottomissa kuluissa kohdassa 4 ”Liiketoiminnan muut kulut” (osassa 7 Elinkeinotoiminnan kulut).

Jos kirjanpidon suunnitelman mukainen poisto on sama kuin edellisessä esimerkissä eli 35 000 euroa, syntyy yhtiölle 10 000 euroa hyllypoistoa. Ilmoita hyllypoistot lomakkeella 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jääneistä poistoista.

4 Katettu jälleenhankintavarauksella

Jälleenhankintavarauksen määrä, jos hyödykkeen hankintamenoa on verovuonna katettu jälleenhankintavarauksella (EVL 43 §).

5 Säännönmukainen poisto

Menojäännöksestä tai hankintamenosta tehtävät EVL:n mukaiset säännönmukaiset poistot.

Ilmoita tässä kohdassa myös säännönmukaisen poiston osuus verovuonna tehdyistä veronhuojennuspoistoista (25 % koneiden ja kaluston poistoista).

Myös asunto-osakeyhtiö ilmoittaa tässä kohdassa verotuksessa tehtävät poistot.

6 Lisäpoisto ja veronhuojennuspoisto

Mahdolliset lisäpoistot (EVL 32 § ja 40 §) sekä kone- ja laiteinvestointien korotetut poistot.

Ilmoita kone- ja laiteinvestoinneista tehdyistä korotetuista poistoista tässä säännönmukaisen poiston ylittävä osa.

 • Pitkävaikutteisista menoista ei voi tehdä EVL 40 § mukaista käyvän arvon alenemiseen perustuvaa poistoa. Muutokset pitkävaikutteisen menon jäljellä olevan määrän poistamisessa tehdään korjaamalla jäljellä olevan vaikutusajan pituutta eli poistosuunnitelmaa.

Poiston tekeminen verotuksessa edellyttää aina, että vastaava poisto on tehty myös kirjanpidossa (EVL 54 §).

Merkitse kohtiin 5 ja 6 poistoksi enintään kirjanpidon tulosta rasittavien poistojen määrä ja mahdollisesti käytettävä ns. hyllypoisto. Yhtiölle kertyy hyllypoistoa, jos verotuksessa vähennetty poisto on suunnitelman mukaisen poiston ja poistoeron muutoksen tulosvaikutusta pienempi. Ilmoita hyllypoistot lomakkeella 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jääneistä poistoista. Lomake 12A tulee täyttää myös sinä vuonna, jona uutta hyllypoistoa muodostetaan.

7 Verovuoden lopussa oleva menojäännös tai poistamaton hankintameno

Kohta A: verotuksessa jäljellä oleva menojäännös.

Kohdat B–F: poistamatta oleva hankintameno verovuoden lopussa.

8 Suunnitelman mukainen poisto

Verovuoden kirjanpidossa tulosta rasittava suunnitelman mukainen poisto.

Hyllypoisto

Hyllypoistoa syntyy, jos yritys vähentää kirjanpidossa poistona enemmän kuin elinkeinoverolain mukainen verotuksen enimmäispoisto on. Kirjanpidon poiston ja verotuksen enimmäispoiston välisestä erotuksesta muodostuu hyllypoistoa, jota ei voi vähentää verotuksessa, eli poisto jää ns. hyllylle.

Ilmoita hyllypoistot lomakkeella 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jääneistä poistoista. Hyllypoistoa voi käyttää tulevina vuosina silloin, kun kirjanpidon poistot ovat pienemmät kuin verotuksessa hyväksyttävät enimmäispoistot.

9 Poistoeron lisäys

Verovuoden tuloslaskelmaan kirjattu poistoeron lisäys (kulukirjaus).

Poistoero

Poistoeroa syntyy, kun kirjanpidossa tehtävä poisto on pienempi kuin elinkeinoverolain mukainen enimmäispoisto, ja yritys haluaa hyödyntää verotuksen enimmäispoiston. Silloin yritys kirjaa kirjanpidossa poistoeroa suunnitelman mukaisen poiston lisäksi.

10 Poistoeron vähennys

Poistoeron vähennys, joka on kirjattu verovuonna tuloslaskelmaan. Kussakin hyödykeryhmässä (kohdat A–F) kohdat 9 ja 10 ovat vaihtoehtoiset eli vain toinen niistä täytetään. Älä ilmoita ns. hyllypoistojen määrää tässä kohdassa, vaan lomakkeella 12A (Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista).

11 Poistoero yhteensä

Kunkin hyödykeryhmän poistoero yhteensä verovuodelta ja aikaisemmilta vuosilta. Jos luku on negatiivinen, merkitse eteen miinusmerkki.

Älä ilmoita ns. hyllypoistojen määrää tässä kohdassa, vaan lomakkeella 12A (Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista).

Lopuksi: siirrä tiedot lomakkeelle 6B

Laske lopuksi yhteen osan IV kaikkien kohtien (A–F) alakohdissa 5 ja 6 ilmoitetut EVL- ja veronhuojennuspoistot ja siirrä summa lomakkeelle 6B, Elinkeinotoiminnan veroilmoitus kohtaan 3 ”Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset” ”Vähennyskelpoinen osuus” (osassa 7 Elinkeinotoiminnan kulut). Merkitse suunnitelman mukaisten poistojen (kohdat 8) ja poistoeron muutosten (kohdat 9 tai 10) yhteissumma veroilmoituksen 6B kohtaan 3”Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset” ”Poistot”.

I Erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista

Ilmoita kohdissa 1–7 taseen mukaiset varaukset verovuoden lopussa.

II Erittely arvonmuutoksista

Täytä tämä osa, jos yrityksen tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS/IFRS) mukaan. IAS/IFRS:n säännösten mukaan käypään arvoon arvostetaan mm.

 • aineelliset hyödykkeet
 • sijoituskiinteistöt
 • biologiset hyödykkeet
 • rahoitusvälineet.

Täytä tämä osa myös silloin, jos yrityksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaan, mutta yritys on arvostanut KPL 5:2 b §:n perusteella sijoituskiinteistönsä käypään arvoon.

Verotuksessa arvostamisperusteena on hankintameno. Realisoitumatonta arvonlisäystä ei yleensä lueta tuotoksi eikä vastaavaa realisoitumatonta arvonalentumista kuluksi. Verovuodesta 2009 lähtien myös realisoitumattomat arvonmuutokset ovat eräissä tapauksissa veronalaista tuloa ja vähennyskelpoista menoa (laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 1077/2008).

Kohta 1: kirjanpidossa tuotoksi kirjatut arvonlisäykset.
Kohta 3: kuluksi kirjatut arvonalentumiset.
Kohta 2: arvonlisäysten veronalainen osa.

Veronalaisia ovat:

 • sijoitusomaisuuden arvonkorotus, jonka vakuutus- ja eläkesäätiötoimintaa harjoittava yritys on tehnyt kirjanpidossaan (laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL), 5 §:n 6 kohta)
 • kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden arvonnousut, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoksi (EVL 5 §:n 8 kohta)
 • tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt arvonkorotukset, jotka ovat aiheutuneet luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahoituslaitoksen rahoitusvälineiden kirjaamisesta käypään arvoon ja käyvän arvon suojauksesta (EVL 5 §:n 9 kohta)
 • vakuutus- ja eläkelaitoksen kaupankäyntitarkoituksessa pitämien rahoitusvälineiden arvonnousut, jotka on merkitty tuloslaskelmaan tuotoksi (EVL 5 §:n 10 kohta)
 • tilinpäätöksessä omaan pääomaan merkityt arvonnousut, jotka johtuvat edellä tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä käyvän arvon suojauksesta käypään arvoon arvostamiseen siirryttäessä (EVL 5 § 11 kohta)
 • saamisesta tai velasta johtuneet indeksi- ja kurssivoitot sekä valuuttakurssimuutoksilta suojaavien instrumenttien arvonnousut (EVL 5 §:n 12 kohta)
 • sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten arvonnousut, jotka on merkitty tuloslaskelmaan tuotoksi (EVL 5 §:n 13 kohta).
 • EVL 5a §:ssä tarkoitetut rahoitus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden sekä vakuutusmaksusaamisten oikaisuerät (= aiemmin verotuksessa vähennetyn arvonmuutoksen palautus tuloon).

Kohta 4: se osa kirjanpidossa kuluksi kirjatuista arvonalentumisista, joka on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Vähennyskelpoisia ovat:

 • sijoitusomaisuuden arvonkorotus, jonka vakuutus- tai eläkesäätiötoimintaa harjoittava yritys on tehnyt kirjanpidossaan ja joka on aiemmin luettu veronalaiseksi tuloksi (EVL 8 §:n 1 kohta)
 • kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden arvonlaskut, jotka on merkitty tuloslaskelmaan kuluksi (EVL 8.1 §:n 2a kohta)
 • luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahoituslaitoksen rahoitusvälineiden arvonlaskut, jotka ovat aiheutuneet käypään arvoon kirjaamisesta ja käyvän arvon suojauksesta ja jotka on kirjattu tulosvaikutteisesti (EVL 8.1 §:n 2b kohta)
 • vakuutus- ja eläkelaitoksen kaupankäyntitarkoituksessa pitämien rahoitusvälineiden arvonlaskut, jotka on merkitty tuloslaskelmaan kuluksi (EVL 8.1 §:n 2c kohta)
 • sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten arvonlaskut, jotka on merkitty tuloslaskelmaan kuluksi (EVL 8.1 §:n 17 kohta)
 • tilinpäätöksessä omaan pääomaan merkityt arvonlaskut, jotka johtuvat edellä tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä käyvän arvon suojauksesta käypään arvoon arvostamiseen siirryttäessä (EVL 8.1 §:n 18 kohta)
 • saamisesta tai velasta aiheutuneet indeksi- ja kurssitappiot sekä valuuttakurssimuutoksilta suojaavien instrumenttien arvonlaskut (EVL 18.1 §:n 3 kohta)
 • arvonalentumistappio, jonka vakuutus- tai eläkelaitos on kirjannut tuloslaskelmaan vakuutusmaksusaamisista (EVL 17 §:n 3 kohta)
 • arvonalennus, joka on tehty rahoitusomaisuudesta EVL 17 §:n 2 kohdan perusteella, vaihto-omaisuudesta EVL 28.1 §:n perusteella ja sijoitusomaisuudesta EVL 29.1 §:n perusteella
 • poisto, joka on tehty kulumattoman käyttöomaisuuden (ei kuitenkaan osakkeiden ja maa-alueiden) olennaisen arvonalentumisen vuoksi (EVL 42 §).

III Erittely veronhuojennuspoistoista

Kohta 1: Kone- ja laiteinvestointien määrä verovuonna. Merkitse investointien määrä, vaikka et olisi kyseisenä verovuonna tehnytkään korotettuja poistoja.

Kohta 2: Kone- ja laiteinvestoinneista verovuonna tehdyt korotetut poistot, joissa on mukana myös säännönmukaisen poiston osuus. Merkitse poiston määrä myös sellaisena verovuonna, jona et ole tehnyt kone- ja laiteinvestointeja

Poiston tekeminen verotuksessa edellyttää aina, että vastaava poisto on tehty myös kirjanpidossa (EVL 54 §).

Esimerkki: Tehtaassa on otettu käyttöön uusi kone vuonna 2020. Koneen hankintameno on 10 000 euroa. Vuonna 2020 koneesta voi tehdä 50 %:n eli 5 000 euron poiston.

Merkitse tiedot lomakkeelle seuraavasti:

Osa III, (Erittely veronhuojennuspoistoista):

 • Merkitse kohtaan ”Kone- ja laiteinvestoinnit verovuonna” koko investoinnin määrä eli 10 000 euroa.
 • Merkitse kohtaan ”Poisto kone- ja laiteinvestoinneista” koko poisto eli 5 000 euroa.

Erittely poistoista, osa A Irtain käyttöomaisuus:

 • Merkitse kohtaan 5 (Säännönmukainen poisto) säännönmukaisen poiston osuus, 2 500 euroa.
 • Merkitse kohtaan 6 (Lisäpoisto ja verohuojennuspoisto) korotettu osuus eli 2 500 euroa.
 • Ilmoita koneen hankintameno myös kohdassa 2 (Lisäykset,) ja menojäännös kohdassa 7 (Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lopussa).

Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite on yrityksen tai yhteisön elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä ja kuuluu EVL 30 §:n tai MVL 8 §:n soveltamisalaan. Lisäksi koneen tai laitteen pitää olla yrityksen tai yhteisön uutena hankkima ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu.

Kone tai laite, johon korotettua poistoa sovelletaan, muodostaa erillisen poistokohteen. Esimerkiksi koneen tai laitteen luovutustilanteissa luovutushintaa käsitellään lain soveltamisvuosien ajan erillään yhteenlasketusta menojäännöksestä.

Lue lisää: