Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

14C Kotitalousvähennys – todistus yrityksen kotivaltion veroviranomaiselta, täyttöohje

Voit saada kotitalousvähennyksen myös silloin, kun kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö on tehty muussa ETA-maassa kuin Suomessa. Tätä lomaketta tarvitset, jos olet maksanut tällaisesta työstä työkorvausta ulkomaiselle yritykselle. Tämä lomake on todistus siitä, että työn tehnyt ulkomainen yritys ei ole olennaisesti laiminlyönyt verotukseen liittyviä maksuja tai ilmoituksia. Tarvitset lomakkeeseen allekirjoituksen ja vahvistuksen yrityksen kotivaltion veroviranomaisilta. Lomakkeen sijasta voit antaa selvityksen muulla vastaavalla todistuksella, jonka olet saanut yrityksen kotivaltion veroviranomaiselta.

Täytä tämän lomakkeen lisäksi lomake 14A, Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Kotitalousvähennyksen tiedot voit antaa myös OmaVerossa.

Paperilomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Jos olet maksanut ulkomaille palkkaa, ilmoita kotitalousvähennyksen tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 14B (Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka).

Vähennyksen voi saada verokortille

Voit saada vähennyksen verokortille jo sinä vuonna, kun kotitalousvähennykseen oikeuttava työ tehdään. Vähennys otetaan huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa eikä vasta jälkikäteen lopullisessa verotuksessa. Kotitalousvähennys tehdään verosta eli se pienentää suoraan verojesi määrää.

Ilmoita tiedot verokorttia varten OmaVerossa (vero.fi/omavero). Voit lisätä lomakkeen 14 C tai sitä vastaavan todistuksen OmaVeroon liitetiedostona. Voit hakea muutosta verokorttiin myös paperilomakkeella 5010 (Verokortti ja/tai ennakkoverohakemus). Liitä silloin mukaan tämä lomake sekä lomake 14A.

OmaVerossa tai lomakkeella ilmoittamasi kotitalousvähennys siirtyy myös esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen

Voit hakea kotitalousvähennystä myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna silloin tiedot OmaVerossa tai palauta tämä lomake sekä lomake 14A esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet kotitalousvähennyksestä oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake sekä lomake 14A. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä.

Verovelvollinen (työn teettäjä) ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat kotitalousvähennyksen.

Tiedot tehdystä työstä

Ilmoita seuraavat tiedot:

  • valtio, jossa työ on tehty
  • sopimuksentekopäivä eli päivä, jolloin olet sopinut yrityksen kanssa työn teettämisestä
  • ensimmäinen suorituksen/työkorvauksen maksupäivä.

Yritys

Ilmoita tiedot työn tehneestä yrityksestä: yrityksen nimi, tunnus sekä kotivaltio.

Työn teettäjän allekirjoitus

Allekirjoita lomake.

Yrityksen kotivaltion veroviranomainen täyttää

Yrityksen kotivaltion veroviranomainen täyttää lomakkeen tämän osan. Se on todistus siitä, ettei työn tehneellä yrityksellä ole ollut olennaisia verotukseen liittyviä laiminlyöntejä sopimuksen tekopäivänä tai suorituksen/työkorvauksen ensimmäisenä maksupäivänä. Tässä tarkoitettuja laiminlyöntejä ovat esimerkiksi veron maksamatta jättäminen ja laiminlyönnit, jotka liittyvät veroilmoituksen antamiseen, muuhun ilmoitusvelvollisuuteen tai muistiinpanovelvollisuuteen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018