Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

10 Apurahat, täyttöohje

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Ilmoita tiedot niistä saamistasi apurahoista, stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai jotka ovat siinä väärin. Ilmoita myös menot, jotka liittyvät apurahan tai stipendin kohteena olevaan toimintaan. Tällaisia menoja voi olla esimerkiksi taiteilijoilla, tutkijoilla ja muilla apurahan saajilla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten paperilomaketta 10 käyttämällä ilmoitat apurahoista, stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista. Apuraha-sanalla viitataan tässä ohjeessa myös stipendeihin ja tunnustuspalkintoihin. Anna tiedot kaikista näistä, vaikka ohjeessa mainittaisiin vain apurahat.

Voit ilmoittaa apurahat myös sähköisesti OmaVerossa. Silloin et tarvitse paperilomaketta. Lue ohje OmaVerossa ilmoittamiseen. Tarvittaessa voit käyttää myös tätä täyttöohjetta apunasi.

Paperilomakkeen 10 saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Huomaa, että ulkomaiselta maksajalta saadut apurahat pitää ilmoittaa erikseen, ulkomaantulojen yhteydessä. Voit ilmoittaa ne OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos käytät paperilomaketta, ilmoita ulkomaiset apurahat lomakkeella 16A (Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot).

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Ilmoita tiedot apurahoista ja vähennyksistä OmaVerossa tai tällä lomakkeella viimeistään esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivänä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä mukaan tämä lomake. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos korjaat jo aiemmin antamiasi tietoja tai haet verotuksen oikaisua, täytä lomake näin:

 • Jos korjaat menoja: täytä uudelleen osat 3–8 eli ilmoita koko vuoden tiedot sekä veronalaisiin että verovapaisiin apurahoihin kohdistuvista menoista.
 • Jos korjaat yhden apurahan tietoja: riittää, että ilmoitat korjattavan apurahan tiedot (osa 2). Menoja ei tarvitse ilmoittaa uudelleen.
 • Jos olet saanut useita apurahoja mutta korjaat vain yhden apurahan tietoja: yksi lomake riittää. Sinun ei tarvitse antaa muista apurahoista uutta lomaketta.

Lue lisää apurahojen verotuksesta

Sisällys

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Apurahan ja apurahan maksajan tiedot
3 Veronalaiset apurahat
4 Veronalaisiin apurahoihin kohdistuvat menot
5 Verovapaat apurahat
6 Verovapaisiin apurahoihin kohdistuvat menot
7 Poistot työvälineistä
8 Työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jonka tietoja ilmoitat.

2 Apurahan ja apurahan maksajan tiedot

Maksajan Y-tunnus ja maksajan nimi: merkitse sen apurahan maksajan Y-tunnus sekä nimi, jonka tietoja haluat ilmoittaa tai korjata. Jos olet saanut vuoden aikana useita apurahoja eri maksajilta tai korjaat useiden apurahojen tietoja, ilmoita jokainen apuraha omalla lomakkeella. Täytä kuitenkin lomakkeen kohdat 3–8 vain yhteen lomakkeeseen.

Apurahan määrä: merkitse tähän apurahan määrä euroina.

Julkisyhteisö: merkitse rasti tähän kohtaan, jos apurahan maksaja on julkisyhteisö. Julkisyhteisöjä ovat muun muassa

 • valtio
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • alueelliset taidetoimikunnat
 • evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta
 • Suomen pankki
 • Kansaneläkelaitos
 • taiteen keskustoimikunta
 • valtion tieteelliset toimikunnat, joista käytetään yhteisnimitystä Suomen Akatemia
 • työsuojelurahasto.

Apuraha on verovapaata tuloa: merkitse rasti tähän kohtaan, jos apuraha on kokonaan verovapaata tuloa.

Kokonaan verovapaa on apuraha tai stipendi, joka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten ja jonka maksaja on julkisyhteisö tai Pohjoismaiden neuvosto

Vaikka apuraha olisi saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten, se voi olla osittain verotettavaa tuloa. Jos olet saanut stipendejä, opintorahoja tai muita apurahoja muualta kuin julkisyhteisöiltä tai Pohjoismaiden neuvostolta, saamiesi apurahojen kokonaismäärää verrataan valtion taiteilija-apurahan vuotuiseen määrään. Jos kaikkien (myös julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen) apurahojen yhteenlaskettu määrä on verovuonna suurempi kuin valtion taiteilija-apuraha, ylimenevä osuus on verotettavaa tuloa. Lisätietoa veronalaisesta osuudesta: Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus. Lue erityisesti ohjeen luku 2.10: Apurahojen veronalaisen osuuden laskeminen.

Myös tietyt muut apurahat voivat olla verovapaita, kuten esimerkiksi kirjastoapuraha.

Kyseessä on tunnustuspalkinto: merkitse tähän rasti, jos olet saanut tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi palkinnon. Palkinnot ovat saajalleen kokonaan verovapaita, jos palkinto on saatu palkinnon saajaan nähden riippumattomalta palkinnon myöntäjältä. Tunnustuspalkinto eroaa muista apurahoista ja stipendeistä muun muassa niin, että tunnustuspalkinto annetaan jälkikäteen eikä saaja voi itse hakea sitä.

Verohallinto ratkaisee verotusta toimittaessaan, onko kyse verovapaasta tunnustuspalkinnosta. Lisätietoa tunnustuspalkintojen veronalaisuudesta: Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus. Lue erityisesti ohjeen luku 3: Tunnustuspalkintojen veronalaisuus.

Apuraha on myönnetty tutkimusryhmälle: merkitse tähän rasti, jos apuraha on myönnetty tutkimusryhmälle eikä pelkästään sinulle. Ilmoita alakohdassa "Apurahan määrä" vain oma osuutesi apurahasta.

Lue lisää tutkimusryhmälle myönnetystä apurahasta (ohjessa Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus", luku 2.11: Tutkimusryhmän apurahat).

3 Veronalaiset apurahat

3.1 Veronalaiset apurahat yhteensä

Laske yhteen kaikki verovuoden aikana saamasi veronalaiset (yksityisiltä myöntäjiltä saadut) apurahat ja stipendit ja ja merkitse summa tähän. Jos olet saanut vuoden aikana useita sellaisia apurahoja eri maksajilta, jotka puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukselta tai joiden tietoja haluat korjata, ilmoita jokainen apuraha omalla lomakkeella. Täytä kuitenkin lomakkeen kohdat 3–8 vain yhteen lomakkeeseen.

4 Veronalaisiin apurahoihin kohdistuvat menot

Ilmoita kohdissa 4.1–4.7 ne menot, joita sinulle on aiheutunut opiskelusta, tutkimuksesta tai muusta toiminnasta, jota varten veronalaiset apurahat on myönnetty. Jos menot liittyvät verovapaalla apurahalla rahoittamaasi toimintaan, ilmoita menot kohdissa 6.1–6.7. Katso esimerkki menojen kohdistamisesta veronalaisiin ja verovapaisiin apurahoihin (ohjeesta Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus, luvusta 2.10: Apurahojen veronalaisen osuuden laskeminen).

Elatusapurahasta (työskentelyapuraha) ei voi vähentää suoraan tieteellisestä tai taiteellisesta toiminnasta johtuneita menoja. Ne voi kuitenkin vähentää tulonhankkimismenoina verotuksessa. Ilmoita menot OmaVerossa tai lomakkeella 50A kohdassa Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat menot.

Lue lisää apurahoihin kohdistuvista kustannuksista.

4.1 Työhuonevähennys

Jos työskentelet kodissasi, ilmoita kaavamainen työhuonevähennys tai todelliset työhuoneesta aiheutuneet menot. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon käytät työhuonetta pääasialliseen tai osittaiseen työskentelyyn verovuoden aikana. Voit saada vähennyksen todellisten kulujen mukaan vain, jos esität niistä riittävän selvityksen. Lue lisää työhuonevähennyksestä

4.2 Työvälineet (materiaalikustannukset ja menot omien työvälineiden käytöstä)

Ilmoita kustannukset työhön tarvittavista materiaaleista ja omien työvälineiden käytöstä, esimerkiksi puhelinkulut ja kulut opintomateriaalin hankkimisesta.

4.3 Apurahoihin kohdistuvat matkakustannukset

Ilmoita matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet apurahan perusteena olevasta opiskelusta, tutkimuksesta tai muusta toiminnasta. Ilmoita esimerkiksi matkalippujen hinnat tai kulut oman auton käytöstä. Tarkista vähennyksen määrä kilometriä kohden Verohallinnon yhtenäistämisohjeesta. Lue erityisesti kohta 2.4. Matkakustannusten ja lisääntyneiden elantomenojen arviointi.

4.4 Lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista

Täytä ensin lomakkeen osa 8. Erittele siinä tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet elantokustannukset, esimerkiksi kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset, kun työmatkat liittyvät apurahalla rahoitettuun toimintaan. Merkitse tähän se osa elantokustannusten yhteismäärästä, joka liittyy veronalaisilla apurahoilla rahoittamaasi toimintaan.

4.5 Poistot

Täytä ensin osan 7 poistolaskelma. Siirrä tähän se osa poistojen yhteismäärästä, joka liittyy veronalaisiin apurahoihin.

4.6 Muut menot

Ilmoita muut vähennyskelpoiset menot. Huomaa, että MYEL-vakuutusmaksut ilmoitetaan kuitenkin lomakkeella 50A tai OmaVerossa.

4.7 Menot yhteensä

Laske yhteen kohtien 4.1–4.7 luvut eli menot, jotka ovat aiheutuneet veronalaisilla apurahoilla rahoittamastasi opiskelusta, tutkimuksesta tai muusta toiminnasta. Merkitse summa tähän kohtaan.

5 Verovapaat apurahat

5.1 Verovapaat apurahat yhteensä

Merkitse tähän kaikki verovuoden aikana saamasi verovapaat (julkisyhteisöiltä saadut) apurahat ja stipendit yhteensä.

6 Verovapaisiin apurahoihin kohdistuvat menot

Ilmoita kohdissa 6.1–6.7 ne menot, jotka kohdistuvat verovapailla apurahoilla rahoittamaasi tutkimukseen, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Jos menot liittyvät veronalaisilla apurahoilla rahoittamaasi toimintaan, ilmoita menot kohdissa 4.1–4.7.

Elatusapurahasta (työskentelyapuraha) ei voi vähentää suoraan tieteellisestä tai taiteellisesta toiminnasta johtuneita menoja. Ne voi kuitenkin vähentää tulonhankkimismenoina verotuksessa. Ilmoita menot OmaVerossa tai lomakkeella 50A kohdassa Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat menot.

Lue lisää apurahoihin kohdistuvista kustannuksista.

6.1 Työhuonevähennys

Jos työskentelet kodissasi, ilmoita kaavamainen työhuonevähennys tai todelliset työhuoneesta aiheutuneet menot. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon käytät työhuonetta pääasialliseen tai osittaiseen työskentelyyn verovuoden aikana. Voit saada vähennyksen  todellisten kulujen mukaan vain, jos esität niistä riittävän selvityksen. Lue lisää työhuonevähennyksestä

6.2 Työvälineet (materiaalikustannukset ja menot omien työvälineiden käytöstä)

Ilmoita kustannukset työhön tarvittavista materiaaleista ja omien työvälineiden käytöstä, esimerkiksi puhelinkulut ja kulut opintomateriaalin hankkimisesta.

6.3 Apurahoihin kohdistuvat matkakustannukset

Ilmoita matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet apurahan perusteena olevasta opiskelusta, tutkimuksesta tai muusta toiminnasta. Ilmoita esimerkiksi matkalippujen hinnat tai kulut oman auton käytöstä. Tarkista vähennyksen määrä kilometriä kohden Verohallinnon yhtenäistämisohjeesta. Lue erityisesti kohta 2.4. Matkakustannusten ja lisääntyneiden elantomenojen arviointi.

6.4 Lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista

Täytä ensin lomakkeen osa 8. Erittele siinä tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet elantokustannukset, esimerkiksi kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset, kun työmatkat liittyvät apurahalla rahoitettuun toimintaan. Merkitse tähän se osa elantokustannusten yhteismäärästä, joka liittyy verovapailla apurahoilla rahoittamaasi toimintaan.

6.5 Poistot

Täytä ensin osan 7 poistolaskelma. Siirrä tähän poistojen yhteismäärästä se osa, joka liittyy verovapaisiin apurahoihin.

6.6 Muut menot

Ilmoita muut vähennyskelpoiset menot. Huomaa, että MYEL-vakuutusmaksut ilmoitetaan kuitenkin lomakkeella 50A tai OmaVerossa.

6.7 Menot yhteensä

Laske yhteen verovapaisiin apurahoihin kohdistuvat menot eli kohtien 6.1–6.7 luvut ja merkitse summa tähän kohtaan.

7 Poistot työvälineistä

Jos olet hankkinut apurahalla rahoittamaasi toimintaa varten koneen tai laitteen, voit jaksottaa sen hankintamenon kuluiksi usealle vuodelle. Voit jaksottaa hankintamenon eli vähentää sen poistoina, jos koneen tai laitteen käyttöaika on yli kolme vuotta tai hankintahinta on yli 1 200 euroa. Muussa tapauksessa koneen tai laitteen hankintahinta vähennetään kerralla ostovuoden menona.

 • Kone tai laite: Merkitse tähän kone tai laite, jonka olet hankkinut.
 • Hankintavuosi: Merkitse koneen tai laitteen hankintavuosi.
 • Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa: merkitse verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa. Menojäännös on hankintahinta, josta on vähennetty aikaisempina vuosina tehdyt poistot. Jos olet hankkinut koneen tai laitteen verovuonna, merkitse sen hankintahinta.
 • Poisto (enintään 25 %): Laske poiston määrä. Verovuoden poisto voi olla enintään 25 % edellisessä kohdassa ilmoittamastasi koneen tai laitteen menojäännöksestä.
 • Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lopussa: Vähennä laskemasi poisto verovuoden alun menojäännöksestä ja merkitse erotus tähän.
 • Poistot yhteensä: Laske yhteen eri koneista tai laitteista tekemäsi poistot. Siirrä veronalaisiin apurahoihin liittyvä osuus poistoista lomakkeen kohtaan 4.5 ja verovapaisiin apurahoihin liittyvä osuus lomakkeen kohtaan 6.5.

8 Työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

Ilmoita lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet apurahoilla rahoittamastasi tutkimuksesta, opiskelusta tai muusta toiminnasta. Lisääntyneitä elantokustannuksia voivat olla esimerkiksi kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset. Jos et pysty tarkalleen selvittämään menojen määrää, voit käyttää Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisia määriä. Lue lisää lisääntyneiden elantokustannusten vähentämisestä.

1 Matkan laatu: merkitse tiedot matkoista omille riveilleen sen mukaan, onko kyseessä 6–10 tuntia kestänyt kotimaanmatka, yli 10 tunnin kotimaanmatka vai ulkomaanmatka.

2 Matkapäivien määrä: merkitse kullekin riville matkapäivien lukumäärä. Esimerkiksi jos olet tehnyt vuoden aikana 5 kotimaan matkaa, jotka ovat kestäneet yli 10 tuntia, merkitse ensimmäiselle riville luku 5.

3 Enimmäismäärä/matkapäivä: merkitse todellisten kustannusten määrä matkapäivää kohden tai käytä Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisia enimmäismääriä. Tarkista enimmäismäärät ohjeesta.

4 Enimmäismäärä yhteensä: laske yhteen lisääntyneet elantokustannukset kaikista tilapäisistä työmatkoista. Merkitse veronalaisiin apurahoihin liittyvä osuus myös lomakkeen kohtaan 4.4 ja verovapaisiin apurahoihin liittyvä osuus lomakkeen kohtaan 6.4.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.10.2021