Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tilastotietoa vuonna 2020 perustetuista osakesäästötileistä

Vuoden 2020 aikana reilut 100 000 henkilöä sijoitti osakesäästötileille lähes miljardi euroa.

Verohallinnon tilastotietokannasta löytyy tietoa ikäluokittain, sukupuolittain, tuloluokittain, tulonsaajaryhmittäin ja alueittain siitä, ketkä ottivat osakesäästötilin käyttöön vuonna 2020, kun tilin avaaminen tuli mahdolliseksi. Luvuissa on huomioitu vain osakesäästötilit, joille on talletettu rahaa vuoden 2020 aikana, eli kokonaan tyhjänä pysyneet tilit on jätetty tilaston ulkopuolelle. Vuoden 2021 tilastot julkaistaan joulukuussa 2022.

Linkit Verohallinnon tilastotietokantaan:

Osakesäästötileistä lyhyesti

Osakesäästötilin avaaminen tuli mahdolliseksi vuoden 2020 alussa. Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, ettei yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Myöskään osinkoja ja korkotuloja ei veroteta vielä siinä vaiheessa, kun ne tulevat osakesäästötilille. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta, kun tililtä nostetaan rahaa. Osakesäästötilissä on erikseen rahatili ja osakkeiden säilytystili. Rahatilille voi siirtää enintään 50 000 euroa, joko kerralla tai osissa. Vanhoja osakeomistuksia ei voi siirtää osakesäästötilille. Henkilöllä saa olla voimassa kerrallaan vain yksi osakesäästötili.

Osakesäästötilien perustilastoluvut vuonna 2020

Osakesäästötilejä, joissa oli myös tapahtumia, oli vuonna 2020 lähes 103 tuhatta kappaletta (kts. taulukko 1), eli noin 2 prosentilla suomalaisista. Vastaavasti osakesäästötilin ulkopuolella pörssiyhtiöistä osinkoja sai vuonna 2020 reilut puoli miljoonaa henkilöä eli noin 10 prosenttia suomalaisista. On lisäksi huomattava, että vuonna 2020 pörssiyhtiöistä osinkoa saaneiden lukumäärä oli tavallista pienempi johtuen korona-taloustilanteesta sekä EKP:n pankeille asettamista rajoituksista johtuneet osingonmaksuista pidättäytymiset tai niiden lykkääntymiset seuraavalle vuodelle.

Osakesäästötileille siirrettyjen rahamäärien yhteissumma oli vuonna 2020 yhteensä 983 miljoonaa euroa. Miesten osuus osakesäästötileille siirretyistä rahamääristä oli 82 prosenttia ja osakesäästötilien lukumäärästä 74 prosenttia.

Vuoden aikana osakesäästötileiltä nostettiin varoja 28 tuhannen henkilön toimesta yhteensä 94 miljoonaa euroa. Näistä tuottoa oli tehnyt 12 tuhatta henkilöä 4 miljoonaa euroa, joka verotetaan pääomatulona. Siten nostetuista varoista 90 miljoonaa oli osakesäästötileille aiemmin siirrettyä pääomaa, jota voi nostaa osakesäästötililtä verottomana. Kun osakesäästötililtä nostettiin varoja, yleistä oli nostaa tili tyhjäksi tai lähes tyhjäksi. Näin toimi noin 30 prosenttia varoja nostaneista henkilöistä. Vuoden 2020 lopussa osakesäästötilien varallisuuden käypä arvo oli yhteensä 1 052 miljoonaa, eli tileille oli keskimäärin tullut tuottoa.

Taulukko 1: Osakesäästötilien euromääräiset yhteisarvot ja erittely sukupuolittain vuonna 2020

-
  Yhteensä Miehet Naiset
Osakesäästötilien säästövarojen käypä arvo verovuoden lopussa 1 052 251 337 865 638 725 186 390 467
Osakesäästötileille tehdyt rahasuoritukset verovuoden aikana 982 859 469 809 130 388 173 457 547
Osakesäästötileiltä nostetut säästövarat verovuoden aikana 94 491 186 82 862 387 11 579 076
Osakesäästötileiltä nostettu pääoma verovuoden aikana 90 464 729 79 230 609 11 184 398
Osakesäästötileiltä nostettu tuotto verovuoden aikana 4 026 459 3 631 779 394 681

Taulukko 2: Osakesäästötiliä käyttävien henkilöiden lukumäärät yhteensä ja erittely sukupuolittain vuonna 2020

-
  Yhteensä Miehet Naiset
Osakesäästötilien säästövarojen käypä arvo verovuoden lopussa 94 815 69 750 25 042
Osakesäästötileille tehdyt rahasuoritukset verovuoden aikana 102 958 75 776 27 156
Osakesäästötileiltä nostetut säästövarat verovuoden aikana 28 129 22 364 5 760
Osakesäästötileiltä nostettu pääoma verovuoden aikana 28 129 22 364 5 760
Osakesäästötileiltä nostettu tuotto verovuoden aikana 11 909 9 798 2 111

Taulukko 3: Osakesäästötilien euromääräiset keskiarvot yhteensä ja erittely sukupuolittain vuonna 2020

-
  Yhteensä Miehet Naiset
Osakesäästötilien säästövarojen käypä arvo verovuoden lopussa 11 098 12 411 7 443
Osakesäästötileille tehdyt rahasuoritukset verovuoden aikana 9 546 10 678 6 387
Osakesäästötileiltä nostetut säästövarat verovuoden aikana 3 359 3 705 2 010
Osakesäästötileiltä nostettu pääoma verovuoden aikana 3 216 3 543 1 942
Osakesäästötileiltä nostettu tuotto verovuoden aikana 338 371 187

Ikäluokittainen tarkastelu

Suhteellisesti eniten osakesäästötilejä avasivat nuoret aikuiset.

18–39-vuotiaat avasivat vuonna 2020 yhteensä 58 tuhatta (=57 % osakesäästötileistä) osakesäästötiliä (kts. kuva 1). Vastaavasti yli 40-vuotiailla oli 37 tuhatta (=36 %) ja alaikäisillä 7 tuhatta (=7 %) osakesäästötiliä. Vanhoja osakeomistuksia ei voi siirtää osakesäästötilille, mikä voi osin selittää vanhempien ikäluokkien pienempää kiinnostusta osakesäästötiliä kohtaan. Heillä on keskimäärin enemmän olemassa olevaa osakeomistusta nuorempiin ikäluokkiin verrattuna. Kiinnostus lisääntynee kuitenkin sitä myötä, kun uudet osakeostot tulevat ajankohtaiseksi.

Graafi 1: Vuonna 2020 osakesäästötileille tehdyt rahasuoritukset ikäluokittain

Mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse, sitä suurempia keskimääräiset rahasuoritukset osakesäästötilille olivat. Keskimääräinen osakesäästötilille siirretty summa oli 9 546 euroa. Yli 80-vuotiaiden keskimääräinen osakesäästötilille tehty rahasuoritus oli lähes 26 tuhatta euroa. Alaikäisten tileille siirrettiin keskimäärin alle 4 tuhatta euroa. Tätä selittänee se, että tilejä lahjaksi alaikäisille avanneet vanhemmat ja isovanhemmat ovat ottaneet huomioon, että verovapaasti voi lahjoittaa kolmen vuoden aikana alle 5 tuhatta euroa.

Tuloluokittainen tarkastelu

Suurituloisten keskimääräiset sijoitukset totutusti pienituloisempia suurempia, mutta pienituloisten suhteellinen osuus osakesäästötileissä muita sijoitusmuotoja suurempi.

Tuloluokittain tarkasteltuna osakesäästötileissä korostui vuonna 2020 muita sijoitusmuotoja vähemmän suurituloiset tuloluokat. Osakesäästötilien avaaminen oli toki yleisempää suuremmissa tuloluokissa: yli 100 tuhatta tienaavista 8 prosenttia avasi osakesäästötilin, 50–100 tuhatta tienaavista 5 prosenttia avasi osakesäästötilin ja alle 50 tuhatta tienaavista 1,5 prosenttia avasi osakesäästötilin. Osakesäästötilejä koskeva 50 000 euron rahasiirtojen enimmäisrajoitus aiheuttaa kuitenkin sen, etteivät varakkaimmat pysty käyttämään sitä pääasiallisena sijoituskanavana. Puolet osakesäästötilien varallisuudesta kuului vuoden 2020 lopussa sellaisille sijoittajille, jotka tienasivat vuodessa alle 60 000 euroa (kts. kuva 2). Vastaavasti vuonna 2020 pörssiyhtiöistä osakesäästötilin ulkopuolella osinkoa saaneissa alle 60 000 euroa vuodessa tienaavien osuus oli vain kolmannes (33 %). Yli 100 000 euroa vuodessa tienaavien osuus pörssiyhtiöistä osakesäästötilin ulkopuolella saaduista osingoista oli vuonna 2020 tasan puolet, kun osuus osakesäästötilien varallisuudesta vuoden 2020 lopussa jäi 22 prosenttiin.

Graafi 2: Tuloluokan (ansio- ja pääomatulot) osuus vuonna 2020

Verrattaessa tuloluokittain tehtyjä keskimääräisiä rahasuorituksia ja osakesäästötilien varallisuuden käypiä arvoja vuoden 2020 lopussa huomataan, että kaikissa tuloluokissa osakesäästötilien keskimääräinen varallisuus kasvoi vähintään 4 prosenttia, vaikka osakesäästötileiltä myös nostettiin varoja vuoden aikana 94 miljoonaa euroa. Ilman nostoja keskimääräiset varallisuuden kasvuprosentit olisivat olleet suurempia. Vuonna 2020 yli miljoona euroa tienaavien osakesäästötilien keskimääräinen varallisuus kasvoi sekä absoluuttisesti (+7 419 euroa) että suhteellisesti (+18 %) eniten (kts. kuva 3).

Graafi 3: Keskimääräiset osakesäästötilit tuloluokittain vuonna 2020

Alueittainen tarkastelu

Lähes puolet osakesäästötileistä avattiin Uudellamaalla.

Sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suosituinta osakesäästötilin avaaminen oli Uudellamaalla. Uusimaalaisten osuus vuoden 2020 aikana avatuista osakesäästötileistä oli 46 prosenttia (kts. kuva 4) kun kaikista verovelvollisista uusimaalaisten osuus on noin 30 prosenttia. Kuitenkin Uudellamaallakin osakesäästötilejä avattiin ensimmäisenä vuonna vielä varsin maltillisesti, kun 3 prosenttia maakunnan verovelvollisista avasi osakesäästötilin. Keskimääräisissä osakesäästötilille tehdyissä rahasuorituksissa ei henkilön maakunnalla ollut kovin suurta merkitystä. Uusimaalaisten keskimääräiset rahasuoritukset olivat ainoana maakuntana yli 10 tuhatta euroa (10 356 euroa). Pienimmät keskimääräiset rahasuoritukset tehtiin Keski-Pohjanmaalla (8 143 euroa).

Graafi 4: Osakesäästötiliä käyttävien jakautuminen maakunnittain vuonna 2020

Sivu on viimeksi päivitetty 12.4.2022