Verotulojen kehitys vuonna 2021

Joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä näyttävät keskeiset luvut, muutokset ja taulukot vuodelta 2021. Aikaisempien vuosien verotulojen kehitystä pääset tarkastelemaan tästä.

Lisäksi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavassa Verotulojen kehitys -tilastossa julkaistaan kuukausittain luvut

 • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
 • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
 • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa 2021 veroja yhteensä 32 319 miljoonaa euroa

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa 14 903 miljoonaa, joka oli 707 miljoonaa (+5,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 12 978 miljoonaa, joka oli 527 miljoonaa (+4,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi-toukokuussa 3 140 miljoonaa, joka oli 644 miljoonaa (+25,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-toukokuun kertymä kasvoi verovuoteen 2020 liittyneissä lisäennakoissa 168 miljoonaa (+16,7 %) sekä verovuoden 2021 ennakkoveroissa 454 miljoonaa (+32,5 %). Vuodentakaista 2020 maalis-toukokuun ennakkoverokertymää painoi korona-tilanne, sillä kaikista verolajeista korona-taloustilanne näkyi ensimmäisenä juuri yhteisöjen ennakkoveroissa, joihin yhteisöt alkoivat hakea alennuksia maaliskuussa 2020. Verovuoden 2020 yhteisöjen maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä laski maalis-kesäkuun aikana noin 4,9 miljardista noin 4,2 miljardiin (kts. sivulla alimpana oleva graafi "Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys"). Siitä eteenpäin eli 2020 heinäkuusta alkaen maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärässä ei enää tapahtunut suuria muutoksia. Vertailukohtana verovuoden 2021 yhteisöjen maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä oli 2021 toukokuun lopussa noin 5,0 miljardia.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-toukokuussa 8 095 miljoonaa, joka oli 576 miljoonaa (+7,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. 2020 huhti-toukokuun alv-kertymää painoi jo korona-tukitoimien mukaisesti yrityksille myönnetyt huojennetut maksujärjestelyt, joiden avulla yritykset pystyivät siirtämään 2020 keväällä ja kesällä erääntyneiden verojen maksamista eteenpäin. Vastaavasti tämän vuoden tammi-toukokuun alv-kertymiä on nostanut huojennettujen maksujärjestelyjen takaisinmaksut.

Kiinteistöveroa kertyi tammi-toukokuussa 202 miljoonaa, joka oli 154 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Alkuvuoden kertymämuutoksen taustalla on kiinteistöverotuksen siirtyminen viime vuonna verovelvolliskohtaiseen joustavaan valmistumiseen, jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla syyskuussa vaan joustavasti touko-lokakuun välillä. Tuloverotuksen jäännösverojen maksamisen tavoin myös kiinteistöverot erääntyvät joustavasti heinä-helmikuun välisenä aikana. Joustavaan valmistumiseen siirtyessä kiinteistöverotuksen valmistuminen ja siten myös verojen maksaminen aikaistui suurimmalla osalla asiakkaista, mutta joillain asiakkailla verotus ja maksaminen myöhentyivät siirtäen osan kiinteistöverokertymästä seuraavan vuoden eli tässä tapauksessa 2021 puolelle.

Valmisteverojen ja siten myös Verohallinnon kokonaisverokertymien vertailukelpoisuutta hämärtää tänä vuonna valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutos, jonka mukaisesti valmisteverojen maksaminen myöhentyi 1/2021 verokaudesta lähtien arvonlisäverotuksesta tuttuun aikatauluun, jossa veron ilmoittamis- ja maksamiseräpäivä on verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä (esim. tammikuun verokauden vero ilmoitetaan ja maksetaan maaliskuussa). Aiemmin valmisteverot ilmoitettiin ja maksettiin pääosin jo verokautta seuraavan kuukauden aikana. Aikataulumuutoksesta johtuen helmikuussa 2021 valmisteveroja ei käytännössä erääntynyt ja kertynyt laisinkaan. Aikataulumuutos aiheuttaa kertaluontoisen valmisteverokertymän pienentymisen vuodelle 2021 marraskuun verokauden verojen siirtyessä pysyvästi seuraavan vuoden tammikuulle.

Tarkastele verotulojen kertymiä verolajeittain ja kausittain

 • Ylemmästä taulukosta näet graafina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut.
 • Alemmasta taulukosta näet euroina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta. Lisäksi näet muutokset euroina ja prosentteina.
 • Alimmasta taulukosta näet, miten yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpannut kokonaismäärät ovat kehittyneet. 
 • Aktivoi taulukko klikkaamalla kuvaa. 
 • Valitse oikean yläkulman nuoli alaspäin, kun haluat tarkastella tiettyä veroryhmää tarkemmin.
 • Palaa takaisin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta nuoli ylöspäin.
 • Jos haluat tarkastella aiempia kuukausia, valitse ajankohta vasemmasta yläkulmasta.
 • Lue tarvittaessa taustatiedot tilaston tulkintaohjeesta.

Verotulojen kehitys verolajeittain – kaavio

Verotulojen kehitys verolajeittain – taulukko

Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys, verovuodet 2019-2021 – kuvaaja