Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om fastighetsbeskattningen 2016

Databastabeller

Enligt Skatteförvaltningens preliminära statistik ger fastighetsskatteintäkterna kommunerna ca 1,7 miljarder euro i år. Detta belopp överstiger fjolårsbeloppet med ca 40 miljoner euro (+3,0 %). Statistiken baserar sig på de fastighetsuppgifter som utgör grunden för de fastighetsskatter som Skatteförvaltningen fastställer för år 2016. Fastighetsbeskattningen slutförs i september 2016 och den kan avvika från de här preliminära uppgifterna.

Fastighetsskatten är en skatt som grundar sig på markens och byggnadernas värde. Fastighetsskatten är en kommunal skatt som redovisas till den kommun där fastigheten finns. Fastighetsskatten grundar sig på fastighetsskattesatserna och fastighetens beskattningsvärde.

Fastighetsskattesatserna

Fastighetsskattesatserna bestäms av den kommun där fastigheten finns, men riksdagen föreskriver en nedre och en övre gräns för skattesatserna. Tre höjningar av skattesatsernas övre gränser trädde i kraft 2016. Den övre gränsen för skattesatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende höjdes så att den kan vara 1,00 procentenheter (tidigare 0,60 procentenheter) högre än den av kommunen fastställda skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. Den övre gränsen för skattesatsen för kraftverksbyggnader höjdes från 2,85 % till 3,10 % och den övre gränsen för skattesatsen för obebyggda byggplatser höjdes från 3,00 % till 4,00 %.

Allt som allt har den allmänna fastighetsskattesatsen stigit i 41 kommuner medan skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende har stigit i 32 kommuner och skattesatsen för övriga bostadsbyggnader i 54 kommuner. Skattesatsen för kraftverksbyggnader steg i 65 kommuner.

Fastighetsskattesatserna per kommun (xlxs) 

Kommunernas genomsnittliga fastighetsskatteprocenter (källa: kommunerna.net)

Beskattningsvärden för fastigheter

Fastigheternas beskattningsvärden grundar sig på lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen samt förordningar och beslut som getts ut med stöd av den. Beskattningsvärdet beräknas separat för marken och för byggnaden.

I beräkningsgrunderna för återanskaffningsvärdet av byggnader 2016 har beaktats att byggnadskostnadsindexet har stigit. Därför har återanskaffningsvärdena för byggnader höjts med 0,3 %. På grund av åldersavdragen kan byggnadernas beskattningsvärden dock ha ökat mindre än så. Beskattningsvärdena för mark har beräknats enligt anvisningarna om värdering och de tomtpriskartor som utarbetats kommunvis. Dessa anvisningar har inte ändrats för skatteåret 2016 och även områdespriserna är desamma som tidigare.

Fastigheternas sammanlagda beskattningsvärde som utgör grunden för fastighetsskatten är 225,6 miljarder euro i år, varav byggnadernas andel är 180,4 miljarder euro (80 %) och markens andel 45,1 miljarder euro (20 %). I hela landet steg byggnadernas beskattningsvärden med 1,1 % och beskattningsvärdet för mark med 1,5 % jämfört med i fjol.

Bilaga1_Preliminära uppgifter om fastighetsbeskattningen 2016

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten är en på basis av fastighetsskattesatsen bestämd andel av fastighetens beskattningsvärde. Fastighetsskatten har mer än fördubblats på tio år. Antalet fastigheter har inte ökat i samma takt och förklaringen ligger i de allt strängare skattegrunderna för fastighesskatten, dvs. skattesatserna och -värdena.

Enligt preliminära uppgifter avkastar fastighetsskatten ca 1,68 miljarder euro åt kommunerna i år. Detta belopp överstiger fjolårsbeloppet med ca 40 miljoner euro (+3,0 %). Cirka 74 procent av fastighetsskatten flyter in från byggnader, vilket är 1,23 miljarder (+3,2 %) i euro. Markens andel är drygt 26 procent, dvs. 0,45 miljarder (+2,4 %) i euro. Markens andel är alltså 6 procentenheter högre i den egentliga fastighetsskatten än i det sammanlagda beloppet av beskattningsvärdena, vilket talar om att skattesatsen som tas ut för mark är i regel högre än för byggnader (den allmänna skattesatsen och skattesatsen för obebyggda byggplatser).

Fastighetsskatten kommer inte debiteras om skatten understiger 17 euro, varför de debiterade fastighetsskatterna är lite lägre än de kalkylerade fastighetsskatterna. De preliminära uppgifterna som nu publicerats kommer också att ändras när beskattningen verkställs. I september när fastighetsbeskattningen blir färdig publicerar Skatteförvaltningen den slutliga fastighetsskattestatistiken.

Bilaga2_Preliminära uppgifter om fastighetsbeskattningen 2016