Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Statistik från Skatteförvaltningen: Fastighetsbeskattningen skatteåret 2020

Databastabeller (öppnas i ett nytt fönster)

Fastighetsbeskattningen för skatteåret 2019 slutfördes i slutet av oktober. Fastighetsskatt fastställdes för drygt 2,1 miljoner kunder (+1,1 %) till ett sammanlagt belopp om 1 940 miljoner euro. Detta var 32 miljoner euro (+1,7 %) mer än i fjol. Tillväxten av fastighetsskattebeloppet avtog från år 2019 då fastighetsskatteintäkterna steg med 4 procent.

Fastighetsskatten baserar sig på den fastighetsskattesats som fastighetens belägenhetskommun har fastställt samt på fastighetens beskattningsvärde. Fastighetsskatten redovisas i sin helhet till den kommun där fastigheten är belägen.

Fastighetsbeskattningen slutfördes år 2020 för första gången flexibelt, vilket innebar att beskattningen inte slutfördes samtidigt för alla utan kundspecifikt mellan maj och oktober. Till följd av detta inföll även förfallodagarna för fastighetsskatten vid olika tidpunkter hos olika kunder och inte längre i september och oktober såsom tidigare. För de flesta inföll fastighetsskattens första förfallodag i augusti.

Fastigheternas beskattningsvärden och fastighetsskattesatserna

De beskattningsvärden för fastigheter som utgör grund för skatten 2020 uppgår till 240,4 miljarder euro, varav byggnadernas andel är 193 miljarder euro (80 %) och markens andel 47,4 miljarder euro (20 %). Jämfört med i fjol steg byggnadernas beskattningsvärden med 1,1 % och markens med 0,4 % i hela landet. Tillväxttakten av beskattningsvärden för både byggnader och mark avtog från året innan.

Riksdagen föreskriver en nedre och övre gräns för fastighetsskattesatserna och kommunen fastställer fastighetsskattesatsen inom ramen för dessa gränser. Det gjordes inga ändringar i de nedre och övre gränserna år 2020.

År 2020 höjde drygt 70 kommuner på minst av en av sina fastighetsskattesatser då antalet kommuner som gjorde detta var 50 stycken år 2019. År 2020 höjde 37 kommuner på den allmänna fastighetsskattesatsen, 31 kommuner på skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende, 35 kommuner på skattesatsen för övriga bostadsbyggnader och 25 kommuner på skattesatsen för kraftverk. 20 kommuner höjde på fastighetsskatten för obebyggda tomter och fem kommuner på fastighetsskatten för allmännyttiga samfund.

År 2020 sänkte 13 kommuner på ett av fastighetsskattesatserna (19 kommuner år 2019). Den allmänna fastighetsskattesatsen, skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende, skattesatsen för övriga bostadsbyggnader och fastighetsskattesatsen för obebyggda tomter sänktes allihopa i två kommuner. Fastighetsskattesatsen för allmännyttiga samfund sänktes i fem kommuner.

Hur fastighetsskatten fördelar sig

Av alla som betalar fastighetsskatt är privatpersonerna (fysiska personer och dödsbon) de flesta till antalet, 93 procent, men deras andel av totalbeloppet av fastighetsskatten i euro är bara en knapp tredjedel (29,5 %). Aktiebolagen (20 %) och bostadsaktiebolagen (21,5j %) står för kring en femtedel och fastighetsaktiebolagen för 15 procent. Återstående cirka 14 procent betalas av offentliga samfund och övriga juridiska personer.

Graf 1: Debiterad fastighetsskatt 2020 i andelar enligt kundens rättsliga form

Sett till skattens storlek betalar de flesta personkunderna (98 %) en fastighetsskatt på under tusen euro medan medeltalet ligger på 292 euro. Företag och organisationer betalar betydligt större belopp i fastighetsskatt genom att de brukar äga både fler och större fastigheter. Fastighetsskatten är i snitt över 10 000 euro för t.ex. fastighetsaktiebolag och andra aktiebolag som äger fastigheter.

Drygt en tredjedel av fastighetsskatten betalas i Nyland. Näst mest fastighetsskatt inflyter från Birkaland (cirka 9 %) och Egentliga Finland (7 %). Norra Karelens, Kajanalands, Mellersta Österbottens och Ålands sammanräknade andel av fastighetsskatteintäkterna utgör något under 5 procent.

Graf 2: Debiteard fastighetsskatt 2020 i miljoner euro enligt landskap

Nästan 74 % av fastighetsskatten, 1,43 miljarder euro (+2 %), betalas för byggnader. Markens andel är drygt 26 procent, dvs. 0,51 miljarder euro (+0,9 %). Därmed är markens andel av fastighetsskatten 6 procentenheter högre än den är av beskattningsvärdet. Orsaken är att byggnader i regel har en lägre skattesats än mark (den allmänna fastighetsskattesatsen och skattesatsen för obebyggda byggplatser).

Fastighetsskatt debiteras inte om den skattskyldiges skattebelopp underskrider 10 euro. Den nedre gränsen för debiteringen sänktes år 2020, under tidigare år var gränsen 17 euro. För 1,2 procent av kunderna understeg fastighetsskattebeloppet år 2020 den nedre gränsen för debiteringen. År 2019 var motsvarande siffra 2,2 procent. År 2020 utgjorde fastighetsskatterna på under 10 euro sammanlagt drygt 123 000 euro medan fastighetsskatterna på under 17 euro utgjorde år 2019 sammanlagt ca 375 000 euro.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2021