Täyttöohje_Förenklat ledsagardokument

Europeiska unionen

1. Allmänt

1.1 Enligt artikel 34 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16  december 2008 ska ett förenklat ledsagardokument användas vid transport av beskattade varor mellan medlemsstater.

1.2 Ledsagardokumentet ska fyllas i så att det blir lättläst och upp- gifterna får inte kunna raderas. Uppgifterna får förtryckas. Korrigeringar får inte göras.

1.3   Kraven på det papper som ska användas och storleken på fälten är fastställda i EU:s officiella tidning (EUT) nr C 164  av den 1 juli 1989, s. 3. Vitt papper i A4-format ska användas till samtliga exemplar med en högsta avvikelse på längden av minus 5 och plus 8 mm.

1.4   All outnyttjad plats ska spärras så att inget kan tillfogas.

1.5    Det förenklade ledsagardokumentet ska utfärdas i tre exemplar:

Exemplar 1 behålls av avsändaren,
Exemplar 2 medföljer varorna och behålls av mottagaren,
Exemplar 3 medföljer varorna och skickas tillbaka till avsändaren med ett mottagningsbevis utfärdat av den i fält 4 angivna personen om avsändaren exempelvis ska använda det för återbetalning av skatt.

2. Rubriker

Fält 1

Avsändare: fullständigt namn, adress och registreringsnummer till mervärdesskatt och punktskatt om sådana finns, för den person som tillhandahåller varorna i en medlemsstat.

Fält 2

Referensnummer som identifierar leveransen i leverantörens bokföring (t.ex. fakturanummer).

Fält 3

Beskattningsmyndighet: namn och adress på den myndighet i mottagarlandet som i förväg blivit aviserad om leveransen.

Fält 4

Mottagare: fullständigt namn, adress och registreringsnummer till mervärdesskatt och punktskatt om sådana finns.

Fält 5

Transportör: ange "avsändare", "mottagare" eller namn och adress på den person som ansvarar för den första transporten om det avviker från fält 1 eller 4. Transportsättet ska också anges.

Fält 6

Anmälans referensnummer och datum: anmälan och/eller godkännandet från beskattningsmyndigheten i mottagarlandet innan transporten påbörjas.

Fält 7

Leveransplats: leveransadressen om varorna inte levereras till den plats som anges i fält 4.

Fält 8

Godsbeskrivning, märkning, antal och art: märkning och antal kollin t.ex. containrar; antal mindre förpackningar däruti, t.ex. kartonger och beskrivning av varorna. Beskrivningen kan fortsätta på en bilaga som bifogas varje exemplar av dokumentet. En följesedel kan användas som bilaga.

Alkoholstyrkan, angiven i volymprocent vid 20 ° C, ska anges för alkohol och andra alkoholhaltiga drycker än öl. Alkoholstyrkan i öl anges antingen i Platograd, i volymprocent vid 20 ° C eller bådadera, beroende på avsändar- och mottagarlandets bestämmelse.

För mineraloljor anges densiteten vid 15 ° C.

Fält 9

Varukod: KN-nummer.

Fält 10

Kvantitet: antal, vikt eller volym allt efter vad som är skattemässigt relevant i destinationsmedlemsstaten, t.ex.:

 • antal 1 000 st (cigaretter),
 • nettovikt (cigarrer och cigarrcigaretter),
 • liter av varan vid 20 ° C med två decimaler (alkohol och alkoholhaltiga drycker),
 • liter vid 15 ° C (mineraloljor).

Fält 11

Bruttovikt: leveransens bruttovikt.

Fält 12

Nettovikt: varornas vikt exkl. emballage, ska anges för samtliga punktskattepliktiga varor utom cigaretter.

Fält 13

Fakturabelopp eller värde: fakturabeloppet inkl. punktskatt. Om transporten inte ingår i en försäljning anges handelsvärdet. I så fall tillfogas "ej försäljning".

Fält 14

Intyg: Detta utrymme är förbehållet vissa intyg som kan krävas på mottagarens exemplar (ex. 2)

 1. Vad gäller vin ska vid behov intyg om vinets ursprung och kvalitet lämnas enligt unionslagstiftningen.
 2. Vad gäller vissa slag av sprit ska vid behov intyg lämnas om produktionsplatsen enligt unionslagstiftningen.
 3. Öl som bryggts av ett litet självständigt bryggeri så som detta definieras i det speciella direktivet från rådet rörande utformningen av punktskatterna på alkohol och alkoholhaltiga drycker, ska förses med följande intyg om avsikten är att begära nedsättning av punktskatten i mottagarlandet:

  Härmed intygas att ölet bryggts på en liten anläggning med en produktion under föregående år av ...... hl.
   
 4. Etylalkohol som framställts av ett litet destilleri så som detta definieras i det speciella direktivet från rådet rörande utformningen av punktskatterna på alkohol och alkoholhaltiga drycker, ska förses med följande intyg om avsikten är att begära nedsättning av punktskatten i mottarlandet:

  Härmed intygas att den angivna varan framställts vid en liten anläggning med en produktion under föregående år av ...... hl.

Fält 15

Undertecknarens företag, osv.: Dokumentet ska skrivas under av användaren eller för hans räkning om inte avsändaren är befriad från detta och får ersätta underskriften med stämpel och anteckningen UNDERSKRIVES EJ. Om avsändaren kräver att få det tredje exemplaret återsänt med mottagningsbevis ska det antecknas.

Fält A

Myndighetens anteckningar: de kontrollåtgärder som genomförs registreras på exemplar 2 och 3. Alla antecknignar ska dateras och styrkas med den ansvarige tjänstemannens signatur och stämpel.

Fält B

Mottagningsbevis: detta utfärdas av mottagaren och återsänds till avsändaren på dennes begäran, för att användas vid ansökan om återbetalning av skatt.