Skattedeklaration av en godkänd upplagshavare - Punktskatt på alkoholdrycker, anvisningar

Godkända upplagshavare ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Godkända upplagshavare ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag får punktskatten betalas den första vardagen därefter (46 § 1 mom. i punktskattelagen).

Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldigas bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen).

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod

Skatteperiod för vilken deklarationen avges. En godkänd upplagshavares skatteperiod är en kalendermånad. Kan till exempel anges 3/14 eller mars -14.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer anges i formen 1234567-8. Om tillståndet att verka som godkänd upplagshavare har beviljats till en fysisk person, och inte ett företag, så anges personbeteckningen i detta fält.

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration

Punktskattebeteckningen som utfärdats av myndigheten och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen. Punktskattebeteckningen finns angiven med fetstil i tillståndsbeslutet angående godkänd upplagshavare.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Inget att deklarera           

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Produkter

Viner och mellanprodukter

Överlåtna mängder av viner och andra alkoholdrycker och mellanprodukter tillverkade genom jäsning anges i hela liter.

Öl

Den överlåtna mängden öl anges i centiliter etylalkohol (eacl = volymprocenten x litermängden; till exempel 4,5 % öl, 10 st. burkar á 0,33 liter = 4,5 x 10 x 0,33 liter = 14,85 eacl = 14 eacl). Den överlåtna mängden öl anges dessutom i hela liter i sitt eget fält.

 

Ölets produktgruppskod är fyrsiffrig om det rör sig om ett öl som produceras av ett mindre bryggeri (9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker). Ett mindre bryggeri vars årliga produktion överstiger 10 000 000 liter men understiger 15 000 000 liter deklarerar dock den mängd som överstiger 10 000 000 liter i produktgrupp 11 eller 12.

Etylalkohol

Mängden etylalkohol anges i centiliter etylalkohol (eacl = volymprocenten x litermängden; till exempel 38 % etylalkohol, 10 st. flaskor á 0,5 liter = 38 x 10 x 0,5 liter = 190 eacl). Den överlåtna mängden etylalkohol anges dessutom i hela liter i sitt eget fält.

Skattebelagda mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

De skuggade fälten ska inte fyllas i. Mängderna anges i hela liter (viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker och mellanprodukter) eller i hela centiliter etylalkohol (öl och etylalkohol). Dessutom anges mängderna öl och etylalkohol i hela liter i sitt eget fält.

Punktskatt på alkoholdrycker (euro)

För respektive produktgrupp anges punktskatten i euro med en cents noggrannhet för den mängd alkoholdryck som frisläppts för konsumtion från skatteupplaget under skatteperioden. Som frisläppande för konsumtion betraktas också bl.a. det att punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag tas för eget bruk och att det i ett skatteupplag konstateras outredd konsumtion av produkter.

Obs! I skattetabellen som finns som bilaga till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker har punktskatten angetts i en hundradels cents noggrannhet. Denna noggrannhet bör användas vid beräkning av skattesatser. 

Skattefria mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod.

Skattefria leveranser från skatteupplag och egen skattefri användning under skatteperioden anges i hela liter i fältet för respektive produktgruppskod.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

Lagnamn och paragraf

Kod

Förklaring

Punktskattelagen

17 § 1 mom.

171a

Flyttningar under ett uppskovsförfarande

17 § 1 mom.

 

 

171b

Tullagerförfarande/exportförfarande

Produkter som hänförs till tullagerförfarandet som avses i artikel 98 eller till exportförfarandet som avses i artikel 161 i tullkodexen.

9 §

9H1

Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande

Produkter som inom ramen för ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av produkternas egen beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat), force majeure eller oförutsägbara omständigheter (till exempel brand eller skada).

 

När varor förstörts eller gått förlorade meddelas detta i skattedeklarationen för den skatteperiod då detta har inträffat eller då man upptäckt detta.

 

Obs! När man i fältet för skattefrihetskoden 9H1 i skattedeklarationen angett att varor förstörts eller gått förlorade, anmäler man inte med en skattedeklaration om dessa varor eventuellt senare förstörs eller blir förstörda i samband med avfallshantering. (Koden 10H1 används alltså inte i dylika situationer).

 

10 §

10H1

Förstöring av produkter

 

Produkter som med myndighetens tillstånd har förstörts inom ramen för ett uppskovsförfarande. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

 

Obs! Fråga om annan förstöring än förstöring av fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade produkter.

19 §

190

Proviantering

 

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

 

18 §

180

Befrielse från punktskatt

Produkter levererade till diplomater, internationella organisationer eller andra som anges i 18 § för ett skattefritt ändamål.

 

Lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

8 § 1 punkten

811

Produkter  som används för tillverkning av i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker avsedda produkter eller ättika.

8 § 2 punkten

812

Produkter  som används för tillverkning av andra produkter, om produkten inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras

8 § 3 punkten

813

Produkter som används för vetenskaplig forskning och undervisning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom
laboratorieverksamhet

8 § 4 punkten

814

Produkter  som ingår i sådana aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller av drycker som innehåller högst 1,2
volymprocent etylalkohol

8 § 5 punkten

815

Produkter som ingår i sådana läkemedel som avses i läkemedelslagen samt produkter som används för tillverkning av
produkter och utrustning som avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
.

8 § 6 punkten

816

Produkter som ingår i livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel

8 § 7 punkten

817

Produkter som ingår i sådana kosttillskott som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning som utfärdats med stöd av 7 § och 9 § 3 mom. i livsmedelslagen

8 § 8 punkten

818

Produkter som används vid tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på läskedrycker.

8 § 9 punkten

819

Produkter som levereras till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad
sjukvård samt till hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen förvetenskapliga eller medicinska ändamål

8 § 10 punkten

8110

Produkter som levereras till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård för vetenskapliga eller medicinska ändamål

Med sådan tillverkning som avses i 8 § 1 mom. i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker jämställs kvalitetsövervakning och annan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengöring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion.

Anvisningar för användningen av skattefrihetskoder i skattedeklarationen:

Kod 811

Den godkända upplagshavaren anger mängderna av de produkter som denne själv har använt för tillverkning av alkohol och alkoholdrycker eller ättika.

Produkter som har använts för tillverkning anges i skattedeklarationen oberoende av om det är fråga om användning av självtillverkade produkter eller användning av produkter som mottagits från ett annat skatteupplag.

Obs! Om den godkända upplagshavaren av produkter som omfattas av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker levererar produkter till en annan godkänd upplagshavare av samma produkter, flyttas produkterna under ett uppskovsförfarande. För den som flyttar produkterna saknar det betydelse om mottagaren senare använder produkterna för tillverkning av alkoholdrycker eller ättika eller för något annat ändamål. Den skattefria flyttningen anges med kod 171a. (Mottagaren anmäler en eventuell skattefri användning senare med en egen skattedeklaration.)

Kod 818

Med kod 818 anmäls även överlåtelse av produkter till läskedrycksindustrin om mottagaren inte innehar tillstånd som godkänd upplagshavare för alkohol och alkoholdrycker.

Skatterna totalt före avdrag

Alla skattebelagda leveranser sammanräknade i euro med en cents noggrannhet.

Avdrag anges i slutet av blanketten. Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Produkter som returnerats till lagret (kod 16P1 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag kan inte göras för sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av sin beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat).

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet.  Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Sammanlagt belopp att betala i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift. 

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken