Skattedeklaration – Punktskatt på läskedrycker

Godkända upplagshavare ska avge en skattedeklaration för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden (31 § 1 mom. i punktskattelagen). Godkända upplagshavare ska

betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller en helgfri lördag får punktskatten betalas den första vardagen därefter (46 § 1 mom. i punktskattelagen). Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldigas bokföring (46 § 3 mom. i punktskattelagen).

Då skattedeklarationen lämnas in med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Den skattskyldiges namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken den skattskyldige vill att skattebeslutet skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Skatteperiod

Skatteperiod för vilken deklarationen avges. En godkänd upplagshavares skatteperiod är en kalendermånad. Kan till exempel anges 3/14 eller mars -14.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer anges i formen 1234567-8. Om tillståndet att verka som godkänd upplagshavare har beviljats till en fysisk person, och inte ett företag, så anges personbeteckningen i detta fält.

Punktskattebeteckning eller beteckning för gemensam deklaration

Punktskattebeteckningen som utfärdats av myndigheten och som fungerar som identifikation för skattedeklarationen.

Punktskattebeteckningen finns angiven med fetstil i det av myndigheten beviljade tillståndsbeslutet angående godkänd upplagshavare.

Kundens referens

Den skattskyldige kan ange sin egen referens.

Den skattskyldiges nationalitet, om inte finsk

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används vid skattedeklarering.

Inget att deklarera                         

Den här rutan kryssas för om den skattskyldige inte har några skattebelagda eller skattefria produktmänger eller några skatteavdrag att deklarera för skatteperioden.

Punktskatt på läskedrycker 

Beskattningen av produkterna är bunden till tulltariffnomenklaturen. De skattepliktiga varukoderna och produktgrupperna som härletts från dem framgår av skattetabellerna i bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). Läskedrycker deklareras per produkt eller produktgrupp. Lagen om punktskatt på läskedrycker tillämpas inte på småproducenter av läskedrycker vars läskedrycksproduktion är högst 50 000 liter per kalenderår. Med mängden avses färdig utspädd dryck. Det förutsätts också att småproducenten av läskedrycker är rättsligt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch. Småproducenten ska på begäran lämna in en tillförlitlig utredning av sin oberoende ställning och av sin produktion under ett kalenderår för myndigheten. (1 § 4 mom. i lagen om punktskatt på läskedrycker.)

Produktindelningen följer tulltariffnomenklaturen

Angivande av produktmängder på blanketten

Mängderna anges produktgruppsvis i hela enheter utan att ta med de överskjutande delarna.

Skattebelagda mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattebelagd mängd.

Den mängd läskedryck som under en skatteperiod överlåtits till skattepliktig konsumtion från ett skatteupplag ska anmälas vid respektive produktgrupp. Som frisläppande för konsumtion betraktas också bl.a. det att punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag tas för eget bruk och att det i ett skatteupplag konstateras outredd konsumtion av produkter. De skattepliktiga mängderna anges i hela liter eller kilogram beroende på produktgrupp. De skuggade fälten ska inte fyllas i.

Att beakta vid skattedeklarering av produkter som hör till varukod 2009

Varukod 2009 omfattar både drycker som avnjuts som sådana samt saftkoncentrat.

När produkten för vilken skattedeklarationen avges är en dryck som avnjuts som sådan anges den i fältet för produktgrupp 1 eller 1A. Mängden anges i liter.

När produkten för vilken skattedeklarationen avges är ett saftkoncentrat anges den i fältet för produktgrupp 1L eller 1AL. Produktens skattebelagda kvantitet anges enligt den dryckesmängd som fås av saftkoncentratet. Mängden anges i liter. Obs! Själva saftkoncentratmängden anges inte.

Punktskatt på läskedrycker (euro)

För respektive produktgrupp anges punktskatten i euro med en cents noggrannhet för den mängd läskedrycker som överlåtits till konsumtion.

Skattefria mängder

Anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd.

Den sammanlagda mängden av skattefria leveranser och av skattefri egen användning under en skatteperiod anges i hela liter eller kilogram i fältet för respektive produktgrupps skattefrihetskod.

Att beakta vid deklarering av skattefria mängder av produkter som hör till varukod 2009

Varukod 2009 omfattar både drycker som avnjuts som sådana samt saftkoncentrat.

När produkten för vilken den skattefria mängden anmäls är en dryck som avnjuts som sådan anges den i fältet för produktgrupp 1 eller 1A, i fältet för ifrågavarande skattefrihetskod. Mängden anges i liter.

När produkten för vilken den skattefria mängden anmäls är ett saftkoncentrat anges den i fältet för produktgrupp 1L eller 1AL, i fältet för ifrågavarande skattefrihetskod. Produktens skattefria kvantitet anges enligt den dryckesmängd som fås av saftkoncentratet. Mängden anges i liter. Obs! Själva saftkoncentratmängden anges inte.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

Lagnamn och paragraf

Kod

Förklaring

Punktskattelagen

 

 

17 § 1 mom.

171a

Flyttningar under ett uppskovsförfarande

17 § 1 mom.

171b

Tullagerförfarande/exportförfarande

Produkter som hänförs till tullagerförfarandet som avses i artikel 98 eller till exportförfarandet som avses i artikel 161 i tullkodexen.

9 §

9H1

Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande

Produkter som inom ramen för ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av produkternas egen beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat), force majeure eller oförutsägbara omständigheter (till exempel brand eller skada).

När varor förstörts eller gått förlorade meddelas detta i skattedeklarationen för den skatteperiod då detta har inträffat eller då man upptäckt detta.

Obs! När man i fältet för skattefrihetskoden 9H1 i skattedeklarationen angett att varor förstörts eller gått förlorade, anmäler man inte med en skattedeklaration om dessa varor eventuellt senare förstörs eller blir förstörda i samband med avfallshantering. (Koden 10H1 används alltså inte i dylika situationer).

10 §

10H1

Förstöring av produkter

Produkter som med myndighetens tillstånd har förstörts inom ramen för ett uppskovsförfarande. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

Obs! Fråga om annan förstöring än förstöring av fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade produkter.

18 §

180

Befrielse från punktskatt

Produkter levererade till diplomater, internationella organisationer eller andra som anges i 18 § för ett skattefritt ändamål.

19 §

190

Proviantering

Produkter som på de villkor som myndigheten fastställer är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

Lagnamn och paragraf

Kod

Förklaring

Lagen om punktskatt på läskedrycker

4 § 1 punkten

41V

Läskedrycker som används för tillverkning av sötsaker, glass eller läskedrycker.

4 § 2 punkten

42V

Läskedrycker som används som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel.

4 § 3 punkten

43V

Läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987).

 

 

44V

Läskedrycker som används för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

4 § 5 punkten

45V

Läskedrycker som används för tillverkning av produkter som avses i 1 § 3 mom. (produkter som avses i 1 § 3 mom. omfattar livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och synnerligen energifattiga livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för viktkontroll).

4 § 6 punkten

46V

Läskedrycker som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion annanstans inom Europeiska unionen än i Finland.

Anvisningar för användningen av skattefrihetskoder i skattedeklarationen (se bilagan).

Skattebeloppen totalt före avdrag

Den sammanlagda punktskatten på produkterna i skattedeklarationen anges i euro med en cents noggrannhet.

Avdrag

Avdrag anges i slutet av blanketten. Avdragen anges i euro med en cents noggrannhet.

Produkter som returnerats till lagret (kod 16P1 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag kan inte göras för sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av sin beskaffenhet (till exempel att de blivit gamla eller avdunstat).

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade (kod 16H2 i blanketten)

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet. Man ska kunna bevisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka avdrag görs ska förstöras under myndighetens övervakning eller på ett sätt som den godkänt.

Avdrag som inte dragits av för föregående skatteperioder (kod 16K3 i blanketten)

Om avdrag inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får det oavdragna beloppet avdras i deklarationerna för innevarande års följande skatteperioder eller för följande kalenderårs skatteperioder

(Avdrag från skatt, punktskattelagen 16 §).

Uppgifterna om avdrag som inte dragits av under föregående skatteperioder finns i beskattningsbesluten för perioderna i fråga.

Obs! Trots att man i skattedeklarationen inte specificerar avdragen per produkt/produktgrupp och inte anger produktmängder, ska dessa uppgifter dock framgå ur den skattskyldiges bokföring. Ur den skattskyldiges bokföring ska varje skatteavdrag med motivering framgå.

Avdragen totalt

Det sammanlagda avdraget anges i euro med en cents noggrannhet.

Belopp att betala

Sammanlagt belopp punktskatt på läskedrycker att betala i euro med en cents noggrannhet.

Datum och underskrift

Datum då deklarationen fylls i och den befullmäktigades/skattskyldiges underskrift.

Den som fyllt i skattedeklarationen/ansvarsperson (namn, telefon och e-postadress)

Den skattskyldiges namn, telefonnummer och e-postadress anges.

Bilaga

Anvisningar för användningen av skattefrihetskoder i skattedeklarationen:

Kod

41V Den godkända upplagshavaren anger mängderna av de produkter som omfattas av lagen om punktskatt på läskedrycker och som denne själv har använt för tillverkningen av produkter som omfattas av nämnda lag.

Med koden 41V anmäls också överlåtelse av produkter som omfattas av lagen om punktskatt på läskedrycker till en i lagen avsedd småtillverkare för att användas vid tillverkning av sötsaker, glass eller läskedrycker.

Produkter som har använts för tillverkning anges i skattedeklarationen oberoende av om det är fråga om användning av produkter som man själv tillverkat eller användning av produkter som mottagits till skatteupplaget någon annanstans ifrån.

Obs! Om den godkända upplagshavaren av produkter som omfattas av lagen om punktskatt på läskedrycker levererar produkter till en annan godkänd upplagshavare av samma produkter, flyttas produkterna under ett uppskovsförfarande. För den som flyttar produkterna saknar det betydelse om mottagaren senare använder produkterna för tillverkning av produkter som omfattas av lagen om punktskatt på läskedrycker eller för något annat ändamål. Den skattefria flyttningen anges med koden 171a. (Mottagaren anmäler en eventuell skattefri användning senare med en egen skattedeklaration).

42V Den godkända upplagshavaren anger mängderna av de produkter som omfattas av lagen om punktskatt på läskedrycker och som upplagshavaren överlåtit till t.ex. ett bageri som råvara för livsmedel.

43V Den godkända upplagshavaren anger de mängder av läskedrycker som upplagshavaren överlåtit till läkemedelsfabriker eller andra aktörer med rätt att tillverka läkemedel för att användas för tillverkning av läkemedel.

44V Den godkända upplagshavaren anger mängderna av de läskedrycker som upplagshavaren själv har använt för tillverkning av alkoholdrycker. Den godkända upplagshavaren ska i detta fall också ha tillstånd att verka som godkänd upplagshavare av alkohol.

Den godkända upplagshavaren anger mängderna av de läskedrycker som upplagshavaren överlåtit till en annan aktör för att användas vid tillverkning av alkoholdrycker. Då är mottagaren en godkänd upplagshavare av alkohol utan tillstånd att verka som godkänd upplagshavare av läskedrycker. Den godkända upplagshavare som överlåtit produkterna har alltså överlåtit produkterna för skattefri konsumtion (tillverkning av alkoholdrycker) och anmäler detta i sin punktskattedeklaration med koden 44V. (Mottagaren avger ingen skattedeklaration).

Obs! Om den godkända upplagshavaren av produkter som omfattas av lagen om punktskatt på läskedrycker levererar produkter till en annan godkänd upplagshavare av samma produkter, flyttas produkterna under ett uppskovsförfarande. För den som flyttar produkterna saknar det betydelse om mottagaren senare använder produkterna för tillverkning av produkter som omfattas av lagen om punktskatt på alkohol eller för något annat ändamål. Den skattefria flyttningen anges med koden 171a.

(Mottagaren anmäler en eventuell skattefri användning senare med en egen skattedeklaration).

45V Den godkända upplagshavaren anger mängderna av de läskedrycker som upplagshavaren har överlåtit för att användas vid tillverkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och synnerligen energifattiga livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för viktkontroll.

46V Den godkända upplagshavaren anger mängderna av de produkter som omfattas av lagen om punkskatt på läskedrycker och som upplagshavaren levererat till en EU-stat för konsumtion. Fastän anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) eller något specifikt följedokument inte används vid flyttning inom EU-området av produkter som omfattas av lagen om punktskatt på sötsaker, är det skäl att be mottagaren om kvittering av de mottagna produkterna i t.ex. fraktsedeln.