Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

DAC6 – anmälning av ett rapporteringspliktigt arrangemang, ifyllnadsanvisning

Denna anvisning handlar om anmälan av ett gränsöverskridande arrangemang. Mer detaljerad information finns i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang.

Vem ska lämna in en anmälan?

Beroende på situation ansvarar antingen tjänsteleverantören eller den skattskyldige för anmälan om ett rapporteringspliktigt arrangemang. Se närmare information i Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 4 Tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar och kapitel 5 Den skattskyldiges anmälningsskyldighet.

När ska anmälan lämnas in?

Anmälan ska lämnas in inom 30 dagar från det att anmälningsskyldigheten har börjat, dvs. att arrangemanget har överskridit rapporteringströskeln. Se Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 7 Tidsfristerna för anmälningar.

Hur lämnar man in en anmälan?

Du kan lämna in din anmälan som en kod: uppgiftsparfil via tjänsten Ilmoitin.fi eller i MinSkatt. Efter identifieringen ska du i MinSkatt välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.​ Fysiska personer och dödsbon kan lämna in sina anmälningar även med pappersblanketten 6910r.

På vilket språk ska anmälan lämnas in?

Du kan lämna in din anmälan på finska, svenska eller engelska. Eftersom de uppgifter som lämnats in förmedlas till andra EU-länder rekommenderar Skatteförvaltningen att åtminstone beskrivningen av arrangemanget (sammanfattning) och de bestämmelser på vilka arrangemanget baseras på lämnas på engelska.

Ifyllnadsanvisning för blanketten

Arrangemangets referensnummer

 • Skatteförvaltningen ger ett identifierande referensnummer för varje arrangemang som rapporteras. Flera anmälningar kan förknippas med ett och samma arrangemang. Anmälningar som hänför sig till samma arrangemang ska anmälas med samma referensnummer.
 • Om anmälan hänför sig till ett arrangemang för vilket Skatteförvaltningen eller skattemyndigheten i ett annat EU-land tidigare har gett ett referensnummer, ange referensnumret här.
 • Ange här även ett referensnummer som en annan rapporteringsskyldig har anmält dig, om anmälan hänför sig till samma arrangemang.
 • Lämna denna punkt tom om du inte känner till ett tidigare referensnummer. Skatteförvaltningen ger ett referensnummer till det anmälda arrangemanget och meddelar dig om det.

Nummer för tidigare anmälan

 • Skatteförvaltningen ger ett identifierande anmälansnummer för varje anmälan. Med anmälansnumret hänför man den ersättande anmälan till den anmälan som ersätts.
 • Om du lämnar in en ersättande anmälan, ange anmälansnumret från Skatteförvaltningen här. I annat fall ska du lämna denna punkt tom.

Är arrangemanget marknadsförbart?

 • Om det arrangemang som anmäls är marknadsförbart (se Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 2.5 Marknadsförbart arrangemang), kryssa för rutan "Ja".
 • Om det arrangemang som anmäls inte är marknadsförbart, kryssa för rutan "Nej".

Är detta den första anmälan om ett marknadsförbart arrangemang?

 • Om du är den som planerar ett marknadsförbart arrangemang och du lämnar en första anmälan om detta arrangemang, kryssa för rutan "Ja". Du kan lämna en första anmälan utan den skattskyldiges uppgifter, om det marknadsförbara arrangemanget inte ännu har personer som ska utnyttja det.
 • Om anmälan hänför sig till ett marknadsförbart arrangemang som redan tidigare har anmälts, kryssa för rutan "Nej". Fyll i punkten Referensnummer det referensnummer som skattemyndigheten tidigare har gett till detta arrangemang. Du ser de övriga uppgifter som ska anmälas i denna situation i Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 7.3 Uppdatering av anmälan om ett marknadsförbart arrangemang.

Innehåller anmälan insiderinformation?

 • Om beskrivningen om arrangemanget innehåller insiderinformation, kryssa för rutan "Ja". Ange även publiceringsdagen för insiderinformationen. Publiceringsdagen är en obligatorisk uppgift om arrangemanget innehåller insiderinformation. Om publiceringsdagen inte är känd ännu, ange den uppskattade dagen då informationens karaktär av insiderinformation har upphört. Om informationens karaktär av insiderinformation har den dagen ännu inte upphört, meddela detta till Skatteförvaltningen via e-post raportoitavatjarjestelyt@vero.fi.
 • Om beskrivningen om arrangemanget inte innehåller insiderinformation, kryssa för rutan "Nej".

1. Uppgifter om anmälaren

 • Om den anmälningsskyldiga är en juridisk person, kryssa för rutan "Juridisk person" och ange FO-numret. Om den anmälningsskyldiga är en utländsk juridisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 1 och 7–17.
 • Om den anmälningsskyldiga är en fysisk person, kryssa för rutan "Fysisk person" och ange personbeteckningen. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 2–17.
 • Anmälarens personbeteckning eller FO-nummer, namn, postanstalt och hemviststat är obligatoriska uppgifter. Födelsedatumet och -orten av en fysisk person är obligatoriska uppgifter.

Anmälarens roll

 • Anmälarens roll och anknytning till anmälningsstaten är obligatoriska uppgifter.
 • Om du lämnar in din anmälan i egenskap av en tjänsteleverantör, kryssa för rutan "Tjänsteleverantör" och välj det av alternativen på basis av vilken du anmäler uppgifter i Finland.
 • Om du lämnar in din anmälan i egenskap av en skattskyldig, kryssa för rutan "Skattskyldig" och välj det av alternativen på basis av vilken du anmäler uppgifter i Finland.
 • Om du är skyldig att rapportera uppgifter i flera EU-länder, kryssa även för denna ruta.

Tjänsteleverantörens ställning

 • Uppgifterna om tjänsteleverantörens ställning är obligatoriska då anmälaren är en tjänsteleverantör.
 • Välj rätt alternativ enligt din ställning i arrangemanget: tjänsteleverantör eller leverantör av stödtjänster (se Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 4.1 Tjänsteleverantör)
 • Om du i egenskap av en tjänsteleverantör har befriats från anmälningsskyldigheten p.g.a. tystnadsplikt, kryssa även för denna ruta.

Grunden för den skattskyldiges anmälan

 • Grunden för den skattskyldiges anmälan är en obligatorisk uppgift om anmälaren är skattskyldig.
 • Välj det alternativ p.g.a. vilket du är anmälningspliktig.

2. Uppgifter om den skattskyldige

 • Ange identifieringsuppgifterna om den skattskyldige under denna punkt. Om det finns fler skattskyldiga, ange uppgifterna om var och en av dem på en separat blankett. På tilläggsblanketterna kan du endast fylla i de punkter där identifieringsuppgifterna anges.
 • Ytterligare information om den berörda skattskyldige finns i Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 5.2 Berörd skattskyldig.
 • Om den skattskyldige är en juridisk person, kryssa för rutan "Juridisk person" och ange FO-numret. Om den skattskyldige är en utländsk juridisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 1 och 7-16.
 • Om den skattskyldige är en fysisk person, kryssa för rutan "Fysisk person" och ange personbeteckningen. Om den skattskyldige är en utländsk fysisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 2-16.
 • Personens namn, postanstalt och hemviststat samt huruvida den skattskyldige är en juridisk person eller en fysisk person är obligatoriska uppgifter.

3. Uppgifter om en person i intressegemenskap

 • Ange under denna punkt identifieringsuppgifterna av en person eller ett företag som står i intressegemenskap till den berörda skattskyldige.
 • Ange även personbeteckningen eller FO-numret av den berörda skattskyldige till vilken personen eller företaget står i intressegemenskap. Om det finns fler personer i intressegemenskap, ange uppgifterna om var och en av dem på en separat blankett. På tilläggsblanketterna kan du endast fylla i de punkter där identifieringsuppgifterna anges.
 • Ytterligare information om personer i intressegemenskap finns i Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 3.5.1 Hybrida missmatchningar.
 • Om personen i intressegemenskap är en juridisk person, kryssa för rutan "Juridisk person" och ange FO-numret. Om personen i intressegemenskap är en utländsk juridisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 1 och 7-16.
 • Om personen i intressegemenskap är en fysisk person, kryssa för rutan "Fysisk person" och ange personbeteckningen. Om personen i intressegemenskap är en utländsk fysisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 2-16.
 • Personens namn, postanstalt och hemviststat samt huruvida personen i intressegemenskap är en juridisk person eller en fysisk person är obligatoriska uppgifter.

4. Uppgifter om andra deltagare i arrangemanget

 • Om det utöver skattskyldiga och personer i intressegemenskap finns andra deltagare i arrangemanget, ange deras identifieringsuppgifter under denna punkt. Om det finns flera andra deltagare i arrangemanget, ange uppgifterna om var och en av dem på en separat blankett. På tilläggsblanketterna kan du endast fylla i de punkter där identifieringsuppgifterna anges.
 • Om deltagaren i arrangemanget är en juridisk person, kryssa för rutan "Juridisk person" och ange FO-numret. Om deltagaren i arrangemanget är en utländsk juridisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 1 och 8-16.
 • Om deltagaren i arrangemanget är en fysisk person, kryssa för rutan "Fysisk person" och ange personbeteckningen. Om deltagaren i arrangemanget är en utländsk fysisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 2-16.
 • Personens namn, postanstalt och hemviststat samt huruvida deltagaren i arrangemanget är en juridisk person eller en fysisk person är obligatoriska uppgifter.

5. Uppgifter om personer som påverkas av arrangemanget

 • Om arrangemanget påverkar personer som inte deltar i arrangemanget, ange deras identifieringsuppgifter under denna punkt. Om det finns fler personer som påverkas av arrangemanget, ange uppgifterna om var och en av dem på en separat blankett. På tilläggsblanketterna kan du endast fylla i de punkter där identifieringsuppgifterna anges.
 • Om personen är en juridisk person, kryssa för rutan "Juridisk person" och ange FO-numret. Om personen är en utländsk juridisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 1 och 7-16.
 • Om personen är en fysisk person, kryssa för rutan "Fysisk person" och ange personbeteckningen. Om personen är en utländsk fysisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 2-16.
 • Personens namn, postanstalt och hemviststat samt huruvida personen är en juridisk person eller en fysisk person är obligatoriska uppgifter.

6. Övriga tjänsteleverantörer

 • Om du känner till andra tjänsteleverantörer som deltar i arrangemanget ange deras identifieringsuppgifter under denna punkt. Om det finns flera sådana personer, ange uppgifterna om var och en av dem på en separat blankett. På tilläggsblanketterna kan du endast fylla i de punkter där identifieringsuppgifterna anges.
 • Om tjänsteleverantören är en juridisk person, kryssa för rutan "Juridisk person" och ange FO-numret. Om tjänsteleverantören är en utländsk juridisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 1 och 7-16.
 • Om tjänsteleverantören är en fysisk person, kryssa för rutan "Fysisk person" och ange personbeteckningen. Om tjänsteleverantören är en utländsk fysisk person, ange TIN-koden. Fyll i namnet och kontaktuppgifterna i blankettens punkter 2–16.
 • Personens namn, postanstalt och hemviststat samt huruvida tjänsteleverantören är en juridisk person eller en fysisk person är obligatoriska uppgifter.

7. Uppgifter om det gränsöverskridande arrangemanget

Genomförandedatum

 • Ange det datum då den första konkreta åtgärden för arrangemangets genomförande har vidtagits eller kommer att vidtas. Om ett exakt datum inte är känt, ange ett uppskattat genomförandedatum.
 • Genomförandedatum är en obligatorisk uppgift.

Arrangemangets värde

 • Ange arrangemangets värde i euro. Arrangemangets värde kan vara t.ex. köpesumman, värdet av egendom som överlåts eller det investerade kapitalbeloppet.
 • Arrangemangets värde är en obligatorisk uppgift.

Kriteriet om huvudsaklig nytta

 • Ange huruvida arrangemanget uppfyller förutsättningarna för det s.k. kriteriet om huvudsaklig nytta. Ytterligare information om kriteriet finns i Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kap. 3.2.
 • Om förutsättningarna för kriteriet om huvudsaklig nytta uppfylls, kryssa för rutan ”Ja”. Du kan välja något av kännetecknen DAC6A1–DAC6B3, DAC6C1bi, DAC6 C1c eller DAC6C1d endast om du har valt "Ja".
 • Om förutsättningarna för kriteriet om huvudsaklig nytta inte uppfylls, kryssa för rutan ”Nej”. Om du har valt "Nej", kan du endast välja följande kännetecken: DAC6C1a, DAC6C1bii, DAC6C2–DAC6C4, DAC6D1a–DAC6D1Other, DAC6D2 och DAC6E1–DAC6E3.
 • Kriteriet om huvudsaklig nytta är en obligatorisk uppgift, om något av följande kännetecken är tillämpligt till arrangemanget: DAC6A1–DAC6B3, DAC6C1bi, DAC6 C1c eller DAC6C1d.

Grund för anmälningsskyldighet

 • Välj det alternativ p.g.a. vilket rapporteringströskeln har överskridits.
 • Grunden för anmälningsskyldighet är en obligatorisk uppgift.

Arrangemangets namn

 • Ange arrangemangets namn som är allmänt känt eller ge ett beskrivande namn till arrangemanget
 • Arrangemangets namn är en obligatorisk uppgift.

EU-länder som berörs av arrangemanget

 • Ange med landskoder, separerade med komma, alla de EU-länder som berörs av arrangemanget.
 • EU-länder som berörs av arrangemanget är en obligatorisk uppgift.

Beskrivning av arrangemanget (sammanfattning)

 • Skriv en kort beskrivning av arrangemangets centrala egenskaper och faser där det framgår hur och i vilka stater arrangemanget genererar skattefördelar.
 • Beskrivningens maximilängd är 4 000 tecken.
 • Beskrivningen av arrangemanget är en obligatorisk uppgift.

Bestämmelser som arrangemanget grundar sig på

 • Skriv en detaljerad beskrivning om de nationella bestämmelser på vilkas tillämpning den skattefördel som genereras av arrangemanget grundar sig på.
 • Beskriv här både finska bestämmelser och andra staters bestämmelser som har utnyttjats i arrangemanget.
 • Beskrivningens maximilängd är 4 000 tecken.
 • Beskrivning av de bestämmelser som arrangemanget grundar sig på är en obligatorisk uppgift.

8. Kännetecken

 • Välj ett eller fler kännetecken från listan på basis av vilket arrangemanget är rapporteringspliktigt. Ytterligare information om kännetecken finns i Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kap. 3.
 • Minst ett kännetecken ska väljas.
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 12 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj kännetecknet DAC6A1 (Konfidentialitetsvillkor).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 13 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj kännetecknet DAC6A2a eller DAC6A2b. Välj DAC6A2a, om tjänsteleverantörens arvode fastställs enligt skatteförmånsbeloppet, och DAC6A2b, om tjänsteleverantörens arvode beror på huruvida arrangemanget ger faktiska skattefördelar.
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 14 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj kännetecknet DAC6A3 (Arrangemangets standardiserade handlingar och strukturer).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 15 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj kännetecknet DAC6B1 (Användning av förluster av det förvärvade bolaget).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 16 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj kännetecknet DAC6B2 (Omvandling av inkomst).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 17 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj kännetecknet DAC6B3 (Handel med sig själv).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 18 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj något av kännetecknen DAC6C1a–DAC6C1d beroende på vilken av bestämmelsens förutsättningar som uppfylls:
  • DAC6C1a, om mottagaren av en avdragbar prestation inte har någon skatterättslig hemvist i någon stat (18.1 § 1 punkten)
  • DAC6C1bi, om det inte finns någon samfundsbeskattning i hemviststaten av mottagaren av en avdragbar prestation eller skattesatsen är nära noll (18.1 § 2 punkten)
  • DAC6C1bii, om hemviststaten av mottagaren av en avdragbar prestation är på EU:s eller OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner (18.1 § 2 b punkten)
  • DAC6C1c, om den avdragbara prestationen är skattefri i mottagarens hemviststat (18.1 § 3 punkten)
  • DAC6C1d, om en avdragbar prestation gynnas av en särskild skattelättnad i mottagarens hemviststat (18.1 § 4 punkten).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 19 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj något av kännetecknen DAC6C2–DAC6C4 beroende på vilken av bestämmelsens förutsättningar som uppfylls:
  • DAC6C2, om avdrag på samma tillgångar görs i flera länder (19.1 § 1 punkten)
  • DAC6C3, om befrielse från dubbel beskattning av samma inkomst eller kapital yrkas i mer än en stat (19.1 § 2 punkten)
  • DAC6C4, om det finns ett arrangemang som inbegriper gränsöverskridande överföringar av tillgångar och om det i de berörda staterna föreligger en betydande skillnad i vederlagen (19.1 § 3 punkten).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 20 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning välj något av kännetecknen DAC6D1a–DAC6D1Other beroende på hur arrangemanget försvagar rapporteringen av upplysningar om finansiella konton:
  • DAC6D1a, om det i arrangemanget används ett konto, en produkt eller en investering som inte är ett finansiellt konto men vars egenskaper väsentligen liknar ett finansiellt konto
  • DAC6D1b, om det i arrangemanget överförs finansiella konton eller tillgångar till jurisdiktioner som inte rapporterar upplysningar om finansiella konton
  • DAC6D1c, om arrangemanget innefattar åtgärder genom vilka inkomst och kapital omklassificeras till produkter som inte omfattas av det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton
  • DAC6D1d, om man i arrangemanget överför eller omvandlar ett finansiellt institut eller ett finansiellt konto eller tillgångarna däri till sådana som inte omfattas av rapportering inom ramen för det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton
  • DAC6D1e, om det i arrangemanget används sådana juridiska personer, juridiska konstruktioner eller juridiska strukturer som utesluter rapportering av en persons uppgifter från rapporteringen av upplysningar om finansiella konton
  • DAC6D1f, om arrangemanget undergräver finansiella instituts förfaranden för kundkännedom
  • DAC6D1Other, om arrangemanget hänför sig till annan rapportering av upplysningar om finansiella konton.
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 21 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj kännetecknet DAC6D2 (Verklig förmånstagare).
 • Om arrangemanget uppfyller förutsättningarna i 22 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, välj något av kännetecknen DAC6E1–DAC6E3 beroende på vilken av bestämmelsens förutsättningar som uppfylls:
  • DAC6E1, om man tillämpar unilaterala safe harbour-regler
  • DAC6E2, om svårvärderade immateriella tillgångar överförs mellan personer i intressegemenskap
  • DAC6E3, om arrangemanget inbegriper en koncernintern gränsöverskridande överföring av funktioner, risker eller tillgångar.

Hur kan man korrigera en anmälan som lämnats in?

Du kan korrigera en anmälan som lämnats in genom att lämna in en ny, ersättande anmälan. En ersättande anmälan ska fyllas i sin helhet och det anmälansnummer och det referensnummer som Skatteförvaltningen har gett till den tidigare anmälan ska användas. En ersättande anmälan ersätter den tidigare anmälan som lämnats in med samma anmälansnummer.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023