Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Beställning av kopia av bouppteckningsinstrument, ifyllnadsanvisning

I Arvlåtare

Anteckna här uppgifterna om arvlåtaren.

Om arvlåtaren saknar finsk personbeteckning ska du istället uppge födelsedatumet i formatet dd.mm.åååå.

II Beställare av kopia på bouppteckning

Anteckna här beställarens för- och efternamn, personbeteckning eller FO-nummer (ifall beställaren är en myndighet behöver inget signum uppges), telefonnummer i internationellt format (+ 385 40123 4567) samt adressen som du vill att kopian och de övriga handlingarna ska skickas till.

III Vad beställer du?

Ange med ett kryss om du beställer en kopia av enbart bouppteckningsinstrumentet eller också av dess bilagor.

I regel inkluderas i bouppteckningsinstrumentet endast de bilagor som finns angivna i handlingen i fråga. Sådana bilagor kan vara t.ex. testamenten, intyg om delgivning av testamente, äktenskapsförord, yrkan om laglott, gåvobrev, anmälan om avstående från arv, arvskiftesinstrument, ämbetsbetyg eller delägarförteckning.

Kopior av fakturor, kvitton eller saldointyg skickas inte med kopian av bouppteckningsinstrumentet om du inte i beställningen speciellt ber om dem.

Med bouppteckningsinstrumentets kopior avses inte i det här sammanhanget beskattningsberäkningar eller övriga beskattningsdokument. Det samma gäller redogörelser som lämnats in för verkställandet av beskattningen, t.ex. för att uppskatta gängse värden (t.ex. utlåtanden av fastighetsmäklare eller lägenhetsvärderingar).

Om du endast behöver kopior av ämbetsbetygen ska du be dem av
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingen.

IV Till vilket ändamål behöver du kopian?

Kryssa för till vilket ändamål du behöver kopian.

Om du behöver kopian för att upprätta bouppteckning för en annan avliden person ska du uppge hens personbeteckning i fältet ”Den avlidnes personbeteckning”.

Om du behöver kopian för att driva in en skuld ska du ange med ett kryss om gäldenären är den avlidne eller dödsboet eller en delägare av dödsboet.

Om du inte hittar ett lämpligt alternativ ska du kryssa för punkten ”För annat ändamål, vad?” och under den skriva din preciserade begäran.

V På vilka grunder ber du om kopian?

Ange med ett kryss om du är eller inte är delägare av dödsboet.

Om du är delägare av dödsboet behöver du inte närmare motivera din rätt att få en kopia.

Om du inte är delägare av dödsboet ska du redogöra på vilka grunder du har rätt att få en kopia.

I kopian av bouppteckningsinstrumentet lämnar Skatteförvaltningen endast de uppgifter synliga som behövs för det ändamål du har uppgett. Om du behöver en kopia där alla uppgifter är synliga ska du motivera din begäran. Vid behov ska du hänvisa till den lag och bestämmelse som din begäran grundar sig på.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna din ansökan.

Bilagor

Om du inte är delägare i dödsboet ska du vid behov bifoga till din beställning en kopia av dokumentet som bevisar att din begäran om att få en kopia av bouppteckningsinstrumentet är befogad. Sådana dokument kan till exempel vara:

  • en fullmakt av en person som har rätt att få en kopia av bouppteckningsinstrumentet eller något annat motsvarande uppdragsavtal (där rätten att handla för en annans räkning framkommer) eller ett förordnande av intressebevakning
  • en kopia av köpebrevet eller annat överlåtelsedokument om du beställer kopian av bouppteckningen för att ansöka om lagfart eller annan registrering.
  • en kopia av skuldebrevet eller betalningsprogrammen, om du beställer kopian av bouppteckningen för indrivning av skuld eller för att sköta ärenden som gäller skuldsanering i enlighet med lagen i fråga.
  • en kopia av tingsrättsbeslut om boutredningsman eller skiftesman.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017