Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om CFD-avtal, dvs. finansiella kontrakt som avser prisdifferenser

En inkomst som man fått av en positiv prisdifferens enligt ett CFD-kontrakt (Contracts for Difference) utgör skattepliktig kapitalinkomst i beskattningen enligt inkomstskattelagen. En utgift som följer av en negativ prisdifferens är inte enligt inkomstskattelagen avdragbar i beskattningen. (Centralskattenämndens beslut 80/2009; Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2010:74: ej ändring).

Årsanmälan om CFD-kontrakt lämnas inte med årsanmälan om värdepappersaffärer, utan med årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL (blankett 7805r / posterna VSTVERIE och VSTVVYHT).

Positiv inkomst av ett CFD-kontrakt anmäls med prestationsslag 2D Annan ränta eller kapitalinkomst. Negativt resultat anmäls inte.


CSN:s förhandsavgöranden som har publicerats

D:A7/8210/2009
A:16.12.2009
N:80/2009
Beskattning av personlig inkomst, Derivat, CFD-avtal

A hade i avsikt att ingå ett CFD-kontrakt, dvs. ett marginalkontrakt vars värde förändras i enlighet med värdeförändringen av den underliggande egendom som avses i kontraktet. A hade enligt villkoren rätt att få betalning av den underliggande egendomens positiva värdeförändring och å andra sidan var han skyldig att betala för den underliggande egendomens negativa värdeförändring. Till sin natur var CFD-kontraktet inte en standardiserad option eller termin och det var inte heller föremål för handel på värdepappersbörsen eller annan motsvarande marknad.

Den inkomst som A erhållit genom CFD-kontraktets positiva prisdifferens utgör sådan skattepliktig kapitalinkomst som avses i 32 § i inkomstskattelagen.

Utgiften som A haft till följd av CFD-kontraktets negativa prisdifferens var till sin natur inte sådan utgift för inkomstens förvärvande eller bibehållande som avses i 54 § 1 mom. i inkomstskattelagen och inte heller i övrigt en avdragbar utgift i beskattningen.

Det CFD-kontrakt som ansökan gällde var inte en i 50 § 3 mom. 1 eller 2 punkten i inkomstskattelagen avsedd standardiserad option eller termin eller ett med dem jämförbart derivatavtal. Utgiften för CFD-kontraktet ansågs således inte utgöra sådan förlust som enligt det nämnda lagrummet kan likställas med överlåtelseförlust. Utgiften ansågs inte heller utgöra någon annan sådan förlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för åren 2009 och 2010.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 32 §, 50 § och 54 § 1 mom. (ej vunnit laga kraft)
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2010:74: Centralskattenämndens beslut ändras inte.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2014