Anvisningar för ifyllning av blankett 69A

Blankett 69A fylls i vid ansökan om tonnageskattskyldighet. Dessutom inlämnas blanketten årligen som en bilaga till skattedeklarationen med undantag av punkt B, som bara fylls i vid ansökan.

Dessutom lämnas denna blankett in om det har skett ändringar i bolaget som påverkar uppskattningen av tonnageskattgiltigheten.

Punkt A. Bolagets hela tonnagebeskattade flotta. Ange i tabellen de sammanlagda bruttodräktigheterna för bolagets tonnagebeskattade flotta samt procentandelarna. Märk att i den tredje kolumnen beräknas andelarna av bolagets hela tonnage, dvs. inklusive fartyg som inte är tonnagebeskattade eller tonnageskattgiltiga. Märk också att ett fartyg kan höra till flera kategorier.  Ett fartyg under finländsk flagg som ägs av bolaget antecknas i alla tre kategorier om bolaget också bemannar fartyget.

Punkt B. Fördelning av förluster i början av tonnageskatteperioden. Om bolaget har oanvända fastställda förluster ska de fördelas som förluster för den tonnagebeskattade och den inkomstbeskattade verksamheten i början av tonnagebeskattningsperioden. Förluster från den inkomstbeskattade verksamheten som uppkommit före tonnageskatteperioden avdras från den inkomstbeskattade verksamhetens inkomster i enlighet med inkomstskattelagen. Förluster som uppkommit vid tonnagebeskattad verksamhet allokeras inte på inkomstbeskattningen.

Punkt C. Lindring av skatteskulden. För lindring av latent skatteskuld ska här anges det beloppet för bemanningskostnadsstödet som inte har fåtts med beaktande av det årliga statsstödets maximala belopp. Till exempel för tonnagebeskattade fartyg som är införda i handelsfartygsförteckningen blir lättnadens maximala belopp efter fullt bemanningskostnadsstöd som betalats av Trafikverket sjömännens andel av de lagstadgade pensionsförsäkringspremierna, sjömännens andel av arbetslöshetsförsäkringspremierna samt sjömansserviceavgiften i sin helhet. Det här beloppet fördelas per fartyg i förhållande till de gängse värdena och överförs för varje fartygs del till blankett 69B (punkt B).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken