Anvisningar för ifyllning av blankett 69B

Blankett 69B fylls i vid ansökan om tonnageskattskyldighet. Dessutom lämnas blanketten årligen som en bilaga till skattedeklarationen separat för varje fartyg.

Också uppgifterna för andra tonnagebeskattade för förslitning underkastade anläggningstillgångar (30§ i NärSkL) ges på den här blanketten.

Punkt A. Uppgifter per fartyg. Ange fartygsregistret, platsen för fartygets ledning och dräktigheterna. Dräktigheterna bör anges i enlighet med bestämmelserna i den giltiga konventionen om skeppsmätning. I samband med ansökan om tonnagebeskattning ska det bifogas en kopia av fartygets internationella mätbrev. Om mätbrevet inte går att fås ska det bifogas ett utdrag ur fraktavtalet eller en annan pålitlig utredning som anger fartygets dräktighet.

Punkt B. Maximibeloppet som av överlåtelse av tonnagebeskattade lösa anläggningstillgångar ska räknas till inkomst och lindring av skatteskulden. Tabellens vänstra sida fylls bara i vid ansökningsskedet för att utreda beloppet som högst räknas som inkomst för överlåtandet av fartyget.

Fartygets gängse värde. Det gängse värdet definieras i början av tonnageskatteperioden.

Andelen av fartygets gängse värde av de sammanlagda gängse värden. Fartygets gängse värde divideras med det sammanlagda gängse värdet för alla tonnagebeskattade fartyg och andra tonnagebeskattade anläggningstillgångar (30§ i NärSkL). Anteckna andelen i tabellen.

På fartyget tilldelad utgiftsrest. Utgiftsresten tilldelas fartyget fås genom att multiplicera den ovan nämnda andelen med den sammanlagda återstående utgiftsresten i beskattningen för alla tonnagebeskattade fartyg och andra tonnagebeskattade anläggningstillgångar (30§ i NärSkL).

Maximibeloppet som av överlåtelse av fartyget ska räknas till inkomst. Det fartygsspecifika beloppet som högst räknas som inkomst fås genom att dra av den ovan nämnda utgiftsresten som delats till fartyget från fartygets gängse värde. Det belopp som högst räknas som inkomst som fåtts på detta sätt delas med nio. Ange beloppet i tabellens högra kolumn. Det här beloppet förblir oförändrat under hela tonnageskatteperioden.

Beloppet som inte dragits av under tidigare år. Här anges det nettobelopp som inte dragits av från det belopp som högst räknas som inkomst under tidigare tonnageskatteår. Här beaktas alltså det sammanlagda beloppet av det som inte avdragits under tidigare år minskat med det sammanlagda beloppet som använts tidigare år.

Beloppet som dras av under skatteåret. Ange i denna punkt skatteårets avdrag. Beloppet kan högst vara avdragets maximibelopp (se punkt C på blanketten). Om avdragets maximibelopp inte begränsar skatteårets avdrag är skatteårets avdrag 1/9.

Det oavdragna beloppet som överförs till påföljande år. Om det avdragbara beloppet som beror på statsstödets maximibelopp är mindre än det nämnda årliga avdraget (1/9) blir skillnaden mellan dessa avdragbart under kommande år. Anteckna här skillnaden mellan det årliga avdraget (1/9) och statsstödets maximibelopp. Överför det här beloppet under nästa skatteår till punkten ”Beloppet som inte dragits av under tidigare år” på blanketten.

Om avdragets maximibelopp är större än det årliga avdraget (1/9) ska punkten lämnas tom.

Punkt C. Avdragets maximibelopp (avdragets årliga maximibelopp på grund av statsstödets maximibelopp)

Per fartyg beräknade sjömännens andel av lagstadgade pensionsförsäkringspremier, sjömännens andel av arbetslöshetsförsäkringspremier samt sjömansserviceavgiften i sin helhet, vilka räknats om till inkomst.  Det sammanlagda beloppet för premierna och avgifterna som meddelats i punkt C på blankett 69A divideras med den giltiga skattesatsen för samfundsskatt. Kvoten multipliceras med den ovan nämnda andelen (tabellens andra punkt). Anteckna det tal om fås i tabellen.

Per fartyg beräknat stöd för besättningsbyte, som räknats om till inkomst. Som stöd för besättningsbyte beaktas det belopp som NTM-centralen har betalat åt bolaget under respektive skatteår. Det betalda stödets sammanlagda belopp divideras med skattesatsen för samfundsskatt. Kvoten multipliceras med den ovan nämnda andelen (den andra raden under punkt B). Anteckna talet på blanketten.

Per fartyg beräknad tonnagebeskattad inkomst. Den tonnagebeskattade inkomsten multipliceras med den ovan nämnda andelen (den andra raden under punkt B). Anteckna talet på blanketten. Obs! Den tonnagebeskattade inkomsten fördelas på de fartyg för vilka det beräknas ett maximibelopp som räknas som inkomst. Beloppet kan alltså avvika från den inkomst som räknas för tonnageskatten som fastställs för fartyget.

Avdragets maximibelopp (avdragets årliga maximibelopp baserat på statstödets maximibelopp ändrat till inkomst). Beloppet som årligen dras av från maximibeloppet som räknas som inkomst får inte överskrida det årliga maximibeloppet för statsstödet som beviljas åt den skattskyldige med beaktande av övriga stöd som den skattskyldige får.

Detta maximibelopp fås genom att beräkna:

+   Sjömännens per fartyg beräknade andel av lagstadgade pensionsförsäkringspremier, sjömännens andel av arbetslöshetsförsäkringspremier och sjömansavgiften i sin helhet, vilka räknats om till inkomst
-    Per fartyg beräknat stöd för besättningsbyte, som räknats om till inkomst
+    Per fartyg beräknad tonnagebeskattad inkomst
  _____________________________________________________________
=   Avdragets maximibelopp

Punkt D. Uppgifter om ett hyrt fartyg. Ange om fartyget är inhyrt eller uthyrt, hyreskontraktets typ, t.ex. tidsbefraktning, resebefraktning, bareboatbefraktning eller information om fartyget t.ex. varit i linjefart. Om samma fartyg har flera olika hyresavtal under skatteåret ska avtalets start- och slutdatum antecknas i punkten Tilläggsuppgifter eller i en separat bilaga.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken