Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om skatteåterbäring till energiintensiva företag, ifyllningsanvisning

Med denna ansökan kan du ansöka om återbäring av punktskatt på bränslen som företaget självt använt. Observera att skatteåterbäring inte kan beviljas för försörjningsberedskapsavgifter. Skatteåterbäring kan också beviljas för bränslen som använts för produktion av köpvärme som företaget skaffat. Ange sådana bränslen på bilageblanketten 1451r.

Ansök om återbäring i MinSkatt

Gör en ansökan om återbäring av punktskatt i MinSkatt

Du kan använda pappersblanketten (blankett 1450r) endast i undantagsfall. En länk till blanketten finns nedtill på sidan.

Detaljerade ifyllningsanvisningar

Sökande

Om du använder pappersblankett, ska du fylla i alla punkter i denna del. Ange FO-nummer även på de övriga sidorna av blanketten. En del uppgifter är redan ifyllda i MinSkatt.

Sökandens kontaktperson

Ange här namnet på den person som kan lämna ytterligare information om ansökan till Skatteförvaltningen.

Bränslen som företaget självt använt för andra ändamål än kombinerad el- och värmeproduktion

Ange här el och bränslen i skatteklass II som företaget använt för andra ändamål än kombinerad el- och värmeproduktion. Specificera uppgifterna enligt produkt och år då punktskatten betalats.

Bränslen som företaget självt använt för kombinerad el- och värmeproduktion

Ange här bränslen som företaget använt för kombinerad el- och värmeproduktion. Specificera uppgifterna enligt bränsle och år då punktskatten betalats.

Specifikation av punktskatter

Ange punktskatter som betalats på olika bränslen och el i skatteklass 2 utan försörjningsberedskapsavgifter. Ange avdragen från eller tilläggen till punktskatter samt beloppet av punktskatt efter dessa poster i de separata kolumnerna.

Avdragen och tilläggen kan specificeras i boxen nere på sidan eller i en separat utredning.

Energiprodukter som företaget inte självt använt

Återbäring kan inte ansökas för produkter som överlåtits till andra. Ange produktmängderna så att de motsvarar företagets egen användning.

Förädlingsvärde

Beräkna förädlingsvärdet enligt anvisningarna på blanketten.

Ansökt återbäringsbelopp

Beräkna det ansökta återbäringsbeloppet enligt anvisningarna på blanketten.

Tröskelvärde och återbäringsprocent för skatteåterbäring till energiintensiva företag 2020–2024

  2020 2021 2022 2023 2024
Tröskelvärde 0,5 % 1,0 % 1,7 % 3,7 % 3,7 %
Återbäringsprocent 85 % 85 % 85 % 85 % 45 %

Återbäring totalt

Ange här återbäringsbeloppet i euro.

Datum, underskrift och namnförtydligande

Kom ihåg att underteckna ansökan. Om du är ombud med fullmakt ska du bifoga fullmakten. Skicka ansökan per post till den adress som finns angiven upptill på blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2022