Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

80 Redogörelse för verksamheten – utländskt samfund, blankettanvisning

Blankett 80 är avsedd för utländska samfund som redogör för sin verksamhet i Finland. Fyll i bilagan om du anser att samfundet inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland.

Till blanketten ska dessutom bifogas följande bilagor:

 • kopior av alla entreprenadavtal, om bolaget bedriver byggnads- och installationsverksamhet i Finland
 • kopior av arbetsavtalen, om bolaget har anställda i Finland
 • kopior av alla avtal om uthyrning av arbetskraft, om bolaget hyr ut arbetskraft i Finland
 • kopior av alla uppdragsavtal, om bolagets verksamhet grundar sig på underentreprenader.
Verksamhet i Finland

Vilka varor eller tjänster säljer bolaget?

 • Uppge vilka varor bolaget säljer i Finland.
 • Om bolaget säljer tjänster i Finland, beskriv tjänsten ni säljer.
 • Exempel: ”montering av möbler”

Till vem säljer företaget varor eller tjänster?

 • Uppge namnen på de kunder till vilka bolaget säljer varor och tjänster i Finland.

Hur många procent av bolagets omsättning motsvarar den verksamhet som bedrivs i Finland?

 • Ange den procentandel av bolagets totala omsättning som motsvarar bolagets verksamhet i Finland. Lämna uppgiften enligt bokslutsuppgifterna.
Fyll i denna punkt om bolaget bedriver byggnads- och installationsverksamhet i Finland

I fråga om uppdrag ska ni ange uppdragsgivarens namn och FO-nummer samt entreprenadens första och sista dag.

 • Ange datumet i formen dd.mm.åååå (t.ex. 02.01.2017–28.04.2017).
 • Som objekt kan ni ange t.ex. entreprenadobjektets gatuadress, byggarbetsplatsens nummer eller annan identifikation av byggarbetsplatsen.
 • Om du ännu inte vet entreprenadens sista dag, ange den uppskattade utgångsdagen.

Om bolaget har fler än fem entreprenader, lämna uppgifterna i en separat bilaga. Kom ihåg att bifoga även kopior av entreprenadavtalen.

Bolagets personal

Hur många anställda har bolaget i Finland?

 • Ange i denna punkt hur många av bolagets anställda arbetar i Finland.

Hurdant arbete utför de anställda som arbetar i Finland?

 • Beskriv hurdana arbetsuppgifter arbetstagarna i Finland har.
 • Exempel: ”försäljning och marknadsföring”

Hur har lönen och målsättningarna fastställts för de anställda som arbetar i Finland?

 • Ange lönebeloppet för arbetstagarna som arbetar i Finland (timlön, månadslön eller provisionslön samt eventuella resultatpremier).
 • Ange också hurdana mål som uppställts för arbetstagarna i Finland.

Hurdant ansvar och hurdana befogenheter har de anställda som arbetar i Finland?

 • Beskriv de anställdas ansvar och befogenheter.
 • Ansvar kan innebära t.ex. att man håller kontakt med kunden och befogenhet t.ex. rätten att ingå avtal som är bindande för företaget.

Vem eller vilka ansvarar för kontakten med finländska kunder?

 • Ange namnen på anställda, deras arbetsuppgifter, avlöningsgrund och berätta om de arbetar i Finland.
 • De anställdas löner kan vara t.ex. tim-, månads- eller provisionsbaserade.

Kan de som har ansvaret för kundkontakter ta emot beställningar eller ingå avtal som är bindande för bolaget?

 • Kryssa för ”Ja” om de personer som har ansvaret för kundkontakter kan ta emot beställningar eller ingå avtal som är bindande för bolaget.

Arbetar dessa personer i Finland?

 • Kryssa för ”Ja” om de personer som har ansvaret för kundkontakter arbetar i Finland.
Bolagets lokaler

I Finland

Lokalernas adress

 • Ange lokalernas adress i Finland.

Lokalernas användningsändamål

 • Beskriv hurdan verksamhet bolaget bedriver i dessa lokaler i Finland.
  • Exempel: ”försäljning och marknadsföring”

Antalet anställda som arbetar i lokalerna och deras arbetsuppgifter

 • Ange hur många anställda som arbetar i bolagets lokaler i Finland och deras arbetsuppgifter.
 • Exempel: ”3 anställda, försäljning och marknadsföring”

Om bolaget inte har lokaler i Finland, från vilken plats/varifrån bedriver bolagets arbetstagare verksamheten?

 • Berätta varifrån de anställda bedriver verksamhet i Finland.
 • Exempel: ”hemma hos arbetstagaren”

Hemviststat

Lokalernas adress

 • Ange adressen till huvudrörelsens lokaler i bolagets hemviststat.

Lokalernas användningsändamål

 • Beskriv hurdan verksamhet bolaget bedriver i dessa lokaler i hemviststaten.
 • Exempel: ”bokföring och allmänna kontorsarbeten”
Bolagets ledning

Redogör för var bolagsledningen är bosatta (personens namn, arbetsuppgift och adress)

 • Ange de ledande personernas namn, arbetsuppgift och adress.

Vem fattar de viktigaste besluten som gäller bolaget (t.ex. rekrytering, inköps- eller försäljningsavtal)?

 • Ange namnet på personen som fattar de viktigaste besluten i bolaget.

Vem svarar för bolagets dagliga ledning?

 • Ange namnet på personen som svarar för bolagets dagliga ledning.

Var fattas besluten om bolaget (adress)?

 • Ange adressen där man fattar besluten om bolaget.
Sidan har senast uppdaterats 20.3.2017