Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

66 Anvisning för ifyllande: Utredning av koncernförhållanden för skatteredovisning (3085)

Blankett 66 lämnas in tillsammans med den normala inkomstskattedeklarationen, dvs. med huvudskattedeklaration 6B, 4 eller 6. Blanketten ska lämnas in även om samfundet har lämnat in blankett 65 (Utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag) som bilaga.

Uppgifterna på blanketten används vid redovisningen av samfundsskatter till kommuner enligt lagen om skatteredovisning. Samfundsskatten redovisas till kommunerna enligt bestämmelserna i lagen om skatteredovisning (532/1998). Vid fastställandet av kommunernas utdelning behövs bl.a. uppgifterna om samfund som står i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986).

Ett i lagen om koncernbidrag vid beskattningen avsett koncernförhållande uppstår om modersamfundet äger minst nio tiondedelar (9/10) av aktiekapitalet eller andelarna i ett annat inhemskt samfund. Som dottersamfund betraktas även ett aktiebolag eller andelslag i vilket modersamfundet tillsammans med ett eller flera av sina dottersamfund äger minst nio tiondedelar av aktiekapitalet respektive andelarna. Det är endast kravet på ägarandelen (9/10) som behöver uppfyllas; i övrigt behöver bestämmelserna i lagen om koncernbidrag vid beskattningen inte uppfyllas.

Blanketten fylls i av det högsta inhemska modersamfundet i hela koncernen. Detta modersamfund deklarerar således uppgifterna om alla de dottersamfund som uppfyller kravet på ägarandelen enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen. Om kravet på ägarandelen om 9/10 i förhållandet till hela koncernens modersamfund inte uppfylls, ska det högsta modersamfundet i underkoncernen alltid fylla i blankett 66 om alla de dottersamfund som uppfyller kravet på ägarandelen. Uppgifterna om koncernstrukturen anmäls enligt läget vid modersamfundets egen bokslutstidpunkt.

På blanketten anges endast de inhemska samfunden i koncernen. I stället för ett utländskt moderbolag ifylls blanketten av det högsta inhemska modersamfundet i koncernen. Uppgifterna om ett utländskt moderbolags enda finländska dottersamfund eller uppgifterna om ett inhemskt samfunds utländska dotterbolag anmäls alltså inte.

På blankett 66 anmäls som samfund i koncernen aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetsaktiebolag samt ekonomiska föreningar. Därför ska uppgifterna om bl.a. kreditinstitut, försäkrings- och pensionsanstalter anmälas på blanketten trots att lagen om koncernbidrag vid beskattningen inte kan tillämpas på dem. Eftersom det är fråga om redovisning av samfundsskatt, anmäls uppgifterna om till exempel öppna bolag och kommanditbolag inte på blanketten.

Exempel på hur blanketten ska fyllas i:

Exempel 1
Det tyska A AG äger 100 procent av det finländska B Abp. B Abp äger 100 procent av det finländska C Ab och 90 procent av det finländska D Ab. D Ab äger i sin tur 100 procent av det finländska andelslaget E och 60 procent av det finländska F Ab.

Uppgifterna om det tyska moderbolaget ska inte anmälas. Det högsta inhemska modersamfundet B Abp fyller i blankett 66. På blanketten anges B Abp som modersamfund. B Abp anmäler också namnen och FO-numren för sina dottersamfund C, D och E i punkten ”Dottersamfund i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) vid modersamfundets bokslutstidpunkt.” Uppgifterna om F Ab anmäls inte, eftersom kravet på ägarandelen om 9/10 inte uppfylls.

Exempel 2
Det finländska A Abp äger 60 procent av det finländska B Ab och 90 procent av det finländska C Ab. B Ab äger i sin tur 100 procent av det finländska D Ab och 90 procent av det finländska E Ab och av det tyska F AG.

Det högsta inhemska modersamfundet A Abp fyller i blankett 66. På blanketten antecknas A Abp som modersamfund, som anmäler namnet och FO-numret för sitt dottersamfund C i punkten ”Dottersamfund i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) vid modersamfundets bokslutstidpunkt.”

Kravet på ägarandelen om 9/10 enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen uppfylls inte mellan samfunden A och B. Därför inlämnar också underkoncernens modersamfund B Ab blankett 66 tillsammans med sin skattedeklaration enligt bokslutstidpunkten. På blanketten anges B Ab som modersamfund. Namnen och FO-numren för dottersamfunden D och E antecknas i punkten ”Dottersamfund i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) vid modersamfundets bokslutstidpunkt.” Uppgifterna om bolaget F AG anmäls inte, eftersom bolaget är utländskt.

 

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2015