70A Yrkande om undanröjande av dubbelskattning hos näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare (3092r)

Med blankett 70A yrkar man på avräkning i beskattningen i Finland av skatter som har betalts till utlandet.

Blanketten är avsedd för rörelseidkare och yrkesutövare samt för näringssammanslutningar. Skatter som en näringssammanslutning har betalt till utlandet kan avräknas i delägarens beskattning.

Använd e-tjänster

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten med skattedeklaration 5 (rörelseidkare och yrkesutövare) eller med skattedeklaration 6A (näringssammanslutning).