Ibruktagandet av det positiva kreditupplysningsregistret

Det ingår tre faser i det första ibruktagandet av det positiva kreditupplysningsregistret. Vi informerar närmare om det andra ibruktagandet (2025–2026) under år 2024.

Anmälan som lämnare av uppgifter samt ansökan av dataanvändningstillstånd inleds i oktober 2023

Kreditgivarna anmäler sig som lämnare av uppgifter och ansöker om dataanvändningstillstånd från och med den 2 oktober 2023. Det går att sköta ärenden i e-tjänsten. Förutom att man kan anmäla sig och ansöka om dataanvändningstillstånd upprätthålls där även kontaktuppgifter. Det går också att anmäla sig och ansöka om dataanvändningstillstånd på pappersblankett.

Anmälan som lämnare av uppgifter avslutas den 30 november 2023. Efter detta måste nya anmälningsskyldiga på eget initiativ anmäla sig till Inkomstregisterenheten minst en månad innan de börjar anmäla uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret.

Det finns inte någon tidsfrist för ansökan om dataanvändningstillstånd i lagen. Det är dock skäl att ansöka om dataanvändningstillstånd i tid om kreditgivaren har för avsikt att inleda förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret från och med den 1 april 2024. Då hinner Inkomstregisterenheten fatta det beslut om dataanvändningstillstånd som krävs för att använda uppgifterna.

Bekanta dig med noggrannare anvisningar:

Den befintliga kreditstocken anmäls till registret i februari–mars 2024

Gränssnitten för anmälan om uppgifter öppnas den 1 februari 2024. Inkomstregisterenheten rekommenderar dock att kreditgivarna inleder anmälan av uppgifter till registret först från och med den 5 februari 2024 så att vi kan garantera tillräckligt stöd för dem som anmäler.

Varje anmälningsskyldig kan själv specificera sin tidsplan för anmälan av den befintliga kreditstocken till registret. Det lönar sig rock att inleda anmälningen i så god tid som möjligt. Då kan man försäkra sig om att alla uppgifter har anmälts senast den 31 mars 2024, som är den tidsgräns som finns i lagen. Inkomstregisterenheten ger inte individuella tidsplaner till de anmälningsskyldiga för inledandet av anmälan av uppgifter.

Anmälan om inledning och avslutande av uppladdning av befintliga krediter

Vi ber att de anmälningsskyldiga fyller i anmälan om inledning av uppladdning av befintliga krediter när datumet då den anmälningsskyldiga tänker anmäla de befintliga krediterna till registret är slutgiltigt känt. Vi ber också på blanketten om en uppskattning av antalet krediter som ska anmälas samt datumet då hela kreditstocken har anmälts. Om det exempelvis finns flera anmälningsskyldiga inom samma koncern ska ni fylla i anmälan om inledning av uppladdning separat med FO-numret för varje anmälningsskyldig.

Anmälan om inledning av uppladdning

Vi ber att de anmälningsskyldiga fyller i anmälan om avslutande av uppladdning av befintliga krediter när alla befintliga krediter som omfattas av anmälningsskyldigheten framgångsrikt har anmälts till registret. Om det exempelvis finns flera anmälningsskyldiga inom samma koncern ska ni fylla i anmälan om avslutande av uppladdning separat med FO-numret för varje anmälningsskyldig. 

Anmälan om avslutade av uppladdning

Informationen om att uppladdningen inleds och avslutas hjälper Inkomstregisterenheten att följa anmälan av uppgifter och hur ibruktagandet framskrider.

Anmälan av uppgifter

Gränssnitten för anmälan av kreditens uppgifter används för anmälan av den befintliga kreditstocken. Samma gränssnitt som används vid den fortlöpande anmälningen används alltså för anmälan. Gränssnittsbeskrivningarna finns på sidan Dokumentation på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats och gränssnitten kan testas vid intressentgruppstestning. Med hjälp av gränssnittet "Kontroll av kreditens uppgifter” är det möjligt för den anmälningsskyldige att kontrollera att de uppgifter som denne anmält till registret är korrekta.

Befintliga krediter anmäls till registret som ”ny kredit”-anmälningar. När den anmälningsskyldige har anmält kreditens uppgifter på ett lyckat sätt till registret måste denne inleda anmälan av ändringar i uppgifterna, såsom till exempel betalningstransaktioner, enligt de tidsfrister som fastställts i lag.

För befintliga krediter anmäls inga gamla betalningstransaktioner eller redan avslutade amorteringsfria perioder. Om det finns betalningsdröjsmål för en kredit vid tidpunkten för anmälan eller krediten har sagts upp ska den anmälningsskyldige först anmäla krediten till registret med gränssnittet ”ny anmälan”. Efter det anmäls uppgifterna om betalningsdröjsmålet och uppsägningen till registret med gränssnittet "betalningsdröjsmål".

Den anmälningsskyldige kan själv planera om denne vill anmäla alla sina krediter på en gång eller dela upp kreditstocken i mindre delar. Inkomstregisterenheten rekommenderar att materialen är så stora som möjligt (den maximala storleken är 10 000 anmälningar). De tekniska rekommendationerna finns i de allmänna anvisningarna för programutvecklare.

Bekanta dig med en närmare anvisning om anmälan av uppgifter.

Vi erbjuder stöd till anmälarna av uppgifter under tjänstetid på vardagar

På det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats publiceras en elektronisk blankett. Med den kan anmälare av uppgifter be om hjälp och lyfta fram felobservationer som anknyter till anmälan av uppgifter. Utökat stöd erbjuds 1.2–31.3.2024 och vi strävar efter att svara på begäranden så snabbt som möjligt.

Stöd erbjuds under tjänstetid från måndag till fredag kl. 8.00–16.15.

Användningen av uppgifter inleds den 1 april 2024

Utlämnandet av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret inleds den 1 april 2024. Då tas följande funktioner i registret i bruk:

 • Skickande av utdraget ur kreditupplysningsregistret till kreditgivare
 • E-tjänsten för privatpersoner
  • uppgifter om krediter som har sparats i registret samt uppgifter om borgen och tredjemanspant som ställts av personen
  • utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om personen
  • frivilligt kreditförbud
 • Skickande av uppgifter som gäller det frivilliga kreditförbudet till kreditupplysningsföretag
 • Skickande av uppgifter till myndigheter

Beredskapsutvärderingarna som gäller ibruktagandet pågår

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret gör beredskapsutvärderingar för att följa upp hur klara intressentgrupperna är att ta i bruk registret. Beredskapsutvärderingarna ger en helhetsbild av intressentgruppernas beredskap att ta i bruk registret. Beredskapsutvärderingarna som gäller ibruktagandet inleddes i februari 2023. Beredskapsutvärderingarna genomförs

 • 12 månader, 6 månader, 2 månader och 1 månad innan anmälan av uppgifter inleds den 1 februari 2024.
 • 1 månad innan utlämnandet av uppgifter inleds den 1 april 2024.

Projektet samarbetar nära med intressentgrupperna under ibruktagandena och därefter.  

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2023