Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret: personer som anmält sig för intressentgruppssamarbetet och personer som deltar i intressentgruppstestningen

Artikel 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

Personuppgiftsansvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Besöksadress:
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens
dataskyddsombud

Noora Kontro

Hanna-Mari Korva

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Personuppgiftsbiträde

Skatteförvaltningens projekt Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret behandlar personuppgifter själv.

Personuppgifter som gäller intressentgruppstestare behandlas i ett servicehanteringssystem där ServiceNow är serviceleverantör.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen är att hålla kontakt med och sköta kommunikation till intressentgrupper i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret.

Avsikten med behandlingen är dessutom att sköta kontakten mellan intressentgrupper vid intressentgruppstestningen i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på följande bestämmelser:

  • artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
  • 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018)
Kategorier av registrerade

Intressentgruppssamarbetet: personer som anmält sig till intressentgruppssamarbetet

Intressentgruppstestningen: personer som deltar i intressentgruppstestningen

  • Uppgifterna om administratören för intressentgruppstestningen fås av administratören för intressentgruppsorganisationen själv.
  • Uppgifterna om övriga personer som deltar i testningen samlas in via administratören.
Kategorier av personuppgifter

Intressentgruppssamarbetet: namn, e-postadress och telefonnummer för intressentgruppsorganisationens kontaktperson

Intressentgruppstestningen: namn, e-postadress och telefonnummer för personen som deltar i intressentgruppstestningen

Särskilda kategorier av personuppgifter / fällande domar i brottmål och överträdelser Behandlas inte.
Kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna Personuppgifter som gäller intressentgruppstestare behandlas i ett servicehanteringssystem där ServiceNow är serviceleverantör. Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter.
Utlämnande av uppgifter till tredjeländer Uppgifter lämnas inte ut till tredjeländer.
Tidsfristerna för radering av kategorier av uppgifter

Uppgifterna förvaras i enlighet med Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan.

Uppgifterna avlägsnas från registret när det inte längre finns någon grund som baserar sig på användningsändamålet att behandla eller lagra dem.

Registrets innehåll och aktualitet kontrolleras regelbundet.

Den registrerades rättigheter och rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att från den personuppgiftsansvarige få en bekräftelse på att hens personuppgifter behandlas eller inte behandlas.

Deltagarna i intressentgruppstestningen ser sina uppgifter genom att logga in i Enter-portalen.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som rör den registrerade.

Deltagarna i intressentgruppstestningen kan själva redigera sina uppgifter i Enter-portalen.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begränsa den personuppgiftsansvariges behandling till exempel när den registrerade bestrider korrektheten i personuppgifterna. I så fall begränsas behandlingen under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätten att göra invändningar

Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hens specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av hens personuppgifter.

Deltagarna i intressentgruppstestningen kan begära att deras uppgifter avlägsnas med kontaktblanketten i Enter-portalen.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen i anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2023