Register över behandling av personuppgifter inom projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret

Artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret inhämtar och lagrar personers kontaktuppgifter för kommunikativa syften.

projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har 1.10.2020 inlett planeringen av systemet. Representanterna för intressentgrupperna är med i planeringen och fastställandet av registret.

Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATTEFÖRVALTNINGEN
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens dataskyddsansvariga

Noora Kontro

Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Personuppgiftsbiträde Skatteförvaltningen/projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Kontaktuppgifterna används för kommunikativa uppgifter. Syftet med behandlingen är att sköta den nödvändiga kommunikationen med intressentgrupperna.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på följande punkter:

  • artikel 6 punkt 1 e i dataskyddsförordningen
  • 4 § 1 punkten i dataskyddslagen.
Kategorier av registrerade

Elektroniskt nyhetsbrev och projektmeddelandet: Beställare av elektroniska nyhetsbrev och projektmeddelandet.

Intressentgruppssamarbete: Personer som anmält sig för samarbete med intressentgrupper

Kategorier av personuppgifter

Nyhetsbrev och projektmeddelandet: E-postadress som angetts av personen

Intressentgruppssamarbete: Kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer i intressentgruppen

Särskilda kategorier av personuppgifter/fällande domar i brottmål samt överträdelser Behandlas inte.
Kategorier av mottagare av personuppgifter Uppgifterna lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
Utlämnande av uppgifter till tredjeländer Uppgifterna lämnas inte ut till tredjeländer.
Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter Uppgifterna sparas tills kontaktpersonen byts eller när uppgifterna inte längre behövs.
Sidan har senast uppdaterats 17.6.2021