Register över behandling av personuppgifter inom projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret: beställare av nyhetsbrevet och projektmeddelandet, personer som anmält sig för intressentgruppssamarbetet och personer som deltar i intressentgruppstestningen

Artikel 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

 

Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Besöksadress:
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens dataskyddsansvariga

Noora Kontro

Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Personuppgiftsbiträde Skatteförvaltningens projekt Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret behandlar personuppgifter själv.

Personuppgifter som gäller intressentgruppstestare behandlas i ett servicehanteringssystem där ServiceNow är serviceleverantör.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Avsikten med behandlingen är att hålla kontakt med och sköta kommunikation till intressentgrupper i projektet för Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret. Avsikten med behandlingen är dessutom att sköta kontakten mellan intressentgrupper vid intressentgruppstestningen i projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret.


Behandlingen av personuppgifter baserar sig på följande bestämmelser:

  • artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
  • 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018)
Kategorier av registrerade

Elektroniskt nyhetsbrev och projektmeddelandet: Beställare av elektroniska nyhetsbrev och projektmeddelandet.


Intressentgruppssamarbete: Personer som anmält sig för samarbete med intressentgrupper


Intressentgruppstestning: personer som deltar i intressentgruppstestningen

  • Vid intressentgruppstestningen fås uppgifterna om organisationens administratör av personen själv.
  • Uppgifterna om övriga personer som deltar i testningen fås av administratören.
Kategorier av personuppgifter

Nyhetsbrev och projektmeddelandet: E-postadress som angetts av personen


Intressentgruppssamarbete: Kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer i intressentgruppen


Intressentgruppstestning: namn, e-postadress och telefonnummer för personen som deltar i intressentgruppstestningen

Särskilda kategorier av personuppgifter/fällande domar i brottmål samt överträdelser Behandlas inte.
Kategorier av mottagare av personuppgifter Personuppgifter som gäller intressentgruppstestare behandlas i ett servicehanteringssystem där ServiceNow är serviceleverantör. Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter.
Utlämnande av uppgifter till tredjeländer Uppgifterna lämnas inte ut till tredjeländer.
Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter Uppgifterna avlägsnas från registret när det inte längre finns någon grund som baserar sig på användningsändamålet att behandla eller lagra uppgifterna.
Den registrerades rättigheter och rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Rätten att få tillgång till uppgifter

Den registrerade har rätt att från den personuppgiftsansvarige få en bekräftelse på att hens personuppgifter behandlas eller inte behandlas.

Rätten att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som gäller den registrerade utan obefogat dröjsmål.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter

Den registrerade kan begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av hens personuppgifter till exempel när den registrerade bestrider korrektheten i personuppgifterna. I så fall begränsas behandlingen under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hens specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av hens personuppgifter.

Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen i anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2023