Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret: prenumeranter på nyhetsbrevet och projektmeddelandet för det positiva kreditupplysningsregistret

Artikel 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

 

Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Besöksadress:
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens dataskyddsansvariga

Noora Kontro

Hanna-Mari Korva

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Personuppgiftsbiträde Skatteförvaltningens projekt Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret behandlar personuppgifter själv.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Avsikten med behandlingen är att hålla kontakt med och sköta kommunikation till intressentgrupper i projektet för Inrättandet av Ändamålet med behandlingen är att leverera det elektroniska nyhetsbrevet och projektmeddelandet för projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret till de personer som har prenumererat på dem.

Personuppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrevet och projektmeddelandet.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på följande bestämmelser:

  • artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), den registrerades samtycke
Kategorier av registrerade

Prenumeranter på nyhetsbrevet och projektmeddelandet

Kategorier av personuppgifter

E-postadress som personen har angett

Särskilda kategorier av personuppgifter / fällande domar i brottmål samt överträdelser Behandlas inte.
Kategorier av mottagare av personuppgifter Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter.
Utlämnande av uppgifter till tredjeländer Uppgifterna lämnas inte ut till tredjeländer.
Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för skickandet av nyhetsbrevet och projektmeddelandet (ända tills personen avslutar sin prenumeration eller projektet avslutar nyhetsbrevtjänsten eller projektmeddelandetjänsten).

Prenumeranten på nyhetsbrevet och projektmeddelandet har i samband med mottagandet av varje nyhetsbrev och projektmeddelande möjlighet att avsluta prenumerationen. Personuppgifterna för dem som avslutat sin prenumeration raderas utan dröjsmål.

Den registrerades rättigheter och rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att från den personuppgiftsansvarige få en bekräftelse på att hens personuppgifter behandlas eller inte behandlas.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som rör den registrerade.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begränsa den personuppgiftsansvariges behandling till exempel när den registrerade bestrider korrektheten i personuppgifterna. I så fall begränsas behandlingen under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt till radering

Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hens specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av hens personuppgifter.

Prenumeranten på nyhetsbrevet och projektmeddelandet har i samband med mottagandet av varje nyhetsbrev och projektmeddelande möjlighet att avsluta prenumerationen. Personuppgifterna för dem som avslutat sin prenumeration raderas utan dröjsmål.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen i anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2023