Inkomstregistrets datasäkerhetscertifikat

Informationssäkerheten för Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet har beviljats ett internationellt informationssäkerhetscertifikat enligt standarden ISO/IEC 27001 den 22.8.2019. Certifikatet är ett bevis på att verksamhetsmodellen som används vid inkomstregistret styr hanteringen av informationssäkerheten i stor omfattning.

Inkomstregistret innehåller heltäckande information om inkomst- och personuppgifter. För tillfället anmäls betalda löner och från och med år 2021 också pensions- och förmånsinkomster till inkomstregistret. Med hjälp av ledningssystemet för informationssäkerheten säkerställs att inkomstregistrets uppgifter förblir fullständiga samt tillgängliga för parter som behöver dem. Dessutom säkerställs att uppgifterna inte försvinner eller hamnar i orätta händer. Standarden ISO/IEC 27001 beaktar säkerheten brett ur olika synvinklar.

Närmare information om informationssäkerhetscertifikatet enligt standarden ISO/IEC 27001 finns på Kiwa Inspectas webbsida, på finska.