Välfärdsområdena och reformen av familjeledigheter formar en rytm för inkomstregistrets år 2022

24.2.2022

I början av 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovård samt räddningsväsendets tjänster från kommunerna till välfärdsområdena. Samtidigt börjar välfärdsområdena i den egna verksamheten använda de löne-, förmåns- och pensionsuppgifter som är tillgängliga i inkomstregistret.

På motsvarande sätt ändras kommunernas och samkommunernas rätt att få uppgifter, när en del uppgifter överförs från kommunerna och samkommunerna till 21 nya välfärdsområden. Dessutom är det välfärdsområdena som anmäler löne- och förmånsuppgifterna. I vår kommer inkomstregistret att på sin webbplats lägga ut bland annat en separat anvisning till välfärdsområdena om ärenden som bör beaktas vid anmälan.

Dessutom planerar inkomstregistret att inleda distribution av information från inkomstregistret till några andra nya informationsanvändare i början av 2023. Potentiella nya användningsändamål är till exempel utredningar av fenomen kring grå ekonomi, migrationsförvaltningens olika uppgifter, ekonomi- och skuldrådgivning, rättshjälp och intressebevakning samt stämningsmansfunktioner.

Reformen av familjeledigheter innebär nya inkomstslag för förmåner

I år fokuserar utvecklingen av inkomstregistret på de obligatoriska ändringarna som härrör från lagstiftningen. Även den småskaliga utvecklingen framskrider enlig tidsplanen: intressentgrupperna har lämnat in sina egna önskemål om ändring till Inkomstregisterenheten för bedömning. Mer information om helhetsbilden av ändringarna 2023 ges på intressentgruppsmötena i vår och på programvaruhusdagarna i juni.

Reformen av familjeledigheter, som ska träda i kraft i början av augusti 2022, är den mest betydande lagstiftningsändringen som i detta skede är känd och som påverkar inkomstregistret. Reformen kommer att innebära fyra nya inkomstslag för anmälan om förmåner i inkomstregistret. Dessutom kommer förändringen att påverka de organisationer som använder uppgifterna om familjeledigheter.

Andra lagändringar som är under beredning

I lagstiftningsberedningen finns två nya användningsändamål med uppgifterna för UF-centret: ett rekryteringsförsök och uppgifter i anslutning till incitamentsmodellen för kommunernas navigatorverksamhet.

En annan beslutshelhet som följs upp är stödet för sysselsättning av personer över 55 år. Förslaget innefattar en riktlinje om en ny omställningsskyddspenning som ska motsvara den uppsagda personens lön för en månad. Omställningskyddspenningen ska ingå i inkomstregistrets datainnehåll.

Vid utvecklingen under innevarande år beaktar inkomstregistret också eventuella ändringar av personbeteckningen. Förberedelserna för ändringarna har samband med ett projekt som bereder revideringen av personbeteckningar och identitetshanteringar garanterade av staten.

Inkomstregistret ansluter sig inte till Suomi.fi-informationsleden

Finansministeriet har beviljat inkomstregistret dispens att inte ansluta sig till informationsleden. Anmälan och utlämnande av information fortsätter på samma sätt som tidigare via inkomstregistrets egna gränssnitt.

Kvaliteten på uppgifter som lagras i inkomstregistret följs upp noggrannare

Framöver följer inkomstregistret ännu noggrannare upp att anmälan har gjorts i rätt tid samt anmälningar i pappersform, anmälningar från ställföreträdande betalare och betalarnas felsituationer. Utifrån uppföljningen skickas handledande meddelanden och riktade meddelanden till betalare. Syftet med meddelandena är att förbättra informationens kvalitet och hjälpa betalare att lämna in uppgifter i rätt form. Dessutom utvärderas effekten av årsändringarna.

Hösten 2022 inleds också två utredningar som syftar till att förbättra kvaliteten på information som lagrats i inkomstregistret. I en utredning om en centraliserad kvalitetskontroll bedöms hur informationens kvalitet ska kunna övervakas centralt, vilka lagändringar som behövs och vilka fördelar en centraliserad kvalitetskontroll kan ge.

Den andra av utredningarna handlar om lagring av övervakningsinformation i inkomstregistret. Utredningen kartlägger om informationsanvändarna ska ha möjlighet att föra in övervakningsinformation i inkomstregistret. Övervakningsinformationen är uppgifter som en användare har kontrollerat i sin kontroll, till exempel korrekta inkomstbelopp. Samtidigt bedöms vilka lagändringar utökningen av datainnehållet kommer att kräva.

I båda utredningarna utvärderas även genomförbarheten av åtgärderna samt kostnaderna och tidsplanen för åtgärderna. Syftet är att genomföra utredningarna i samarbete med inkomstregistrets intressentgrupper i år och nästa år. När utredningarna är färdiga, fattas separata beslut om eventuella åtgärder.

Ett sammandrag av utsikterna för utvecklingen av inkomstregistret efter 2022 finns på vår webbplats som handlar om utvecklingen.

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2022