Inkomstregistret år 2023: positivt kreditupplysningsregister och förnyad bedömning av den registeransvariges ansvar

20.2.2023

Nyheten uppdaterades den 13 april 2023: Ändringar i hanteringen av elektronisk identitet kommer inte att genomföras tills vidare.

Utvecklingen av inkomstregistret fortgår 2023.

Den registeransvariges ansvar för att uppgifter är korrekta bedöms på nytt

Betalaren ansvarar alltid för att de uppgifter som anmälts till inkomstregistret är korrekta och att fel korrigeras. Inkomstregisterenheten fungerar som registeransvarig, men enligt gällande lagar kan den till exempel inte korrigera anmälda uppgifter.

I en utredning som inleddes förra hösten bedömer vi detta på nytt tillsammans med intressenterna. Vi granskar särskilt den registeransvariges ansvar för att uppgifter är korrekta och inkomsttagarens rätt att kräva att den registeransvarige korrigerar uppgifterna.

I utredningen kartlägger vi vilka lagändringar som krävs så att situationen överensstämmer med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dessutom bedömer vi åtgärdernas genomförbarhet, kostnader och tidsplan. Utredningen blir klar under 2023 och när den är klar kommer vi att besluta om eventuella åtgärder separat.

Kundernas röst hörs i småskalig utveckling

Vi utvecklar inkomstregistret utifrån kundernas respons. De som anmäler uppgifter och deltar i kundråden samt de organisationer som använder uppgifterna kan också föreslå ändringar i inkomstregistret genom ändringsbegäranden. Respons och  ändringsbegäranden behandlas som en del av processen för småskalig utveckling av inkomstregistret.

Vi följer aktivt med inskrivningarna i det kommande regeringsprogrammet och de lagändringar som är under beredning och som eventuellt påverkar inkomstregistret. Vi meddelar alltid om ändringar minst två gånger om året: på programvaruhusdagen i maj-juni och på det allmänna kundevenemanget i november-december.

Dessutom förbereder vi oss att i år bland annat handleda välfärdsområdena i anmälan av inkomstuppgifter, stöda nya användare av uppgifter som inlett verksamheten i början av året, svara på uppföljningen av Statens revisionsverks revision samt tillsammans med de organisationer som använder uppgifterna utreda huruvida de använder alla de uppgifter de fått i sin verksamhet.

Tre helheter förknippade med utvecklingen

Detta år handlar den centrala utvecklingen i inkomstregistret om elektronisk identitet, inkomstregistrets driftsäkerhet samt det positiva kreditupplysningsregistret.

Ändringar i hanteringen av elektronisk identitet

Obs! Ändringar i hanteringen av elektronisk identitet kommer inte att genomföras tills vidare, eftersom lagstiftningsarbetet relaterat till helheten har avbrutits. Vi följer med situationen.

I slutet av förra året möjliggjorde vi anmälan av de nya skiljetecknen i personbeteckningen till inkomstregistret. På våren uppdaterar vi VTJ-gränssnittet samt genomför ändringar som hänför sig till distansregistrering av personbeteckningen i inkomstregistret senast 1.9.

Dessutom bedömer vi bland annat utnyttjandet av digital plånbok samt rätten för en person som fått en distansregistrerad personbeteckning att ge tillstånd till att uträtta ärenden. Om införande av identifieringskoden i inkomstregistret beslutar vi tidigast sommaren 2024.

Tryggande av inkomstregistrets driftsäkerhet

I ett annat pågående projekt uppdaterar vi den tekniska lösningen för centrala registertjänster i inkomstregistret. En ny molnarkitekturbaserad lösning gör det möjligt att förbättra registrets prestanda och kapacitet. Målet är att överföringen till den nya tekniska plattformen ska vara klar senast 2027.

Ett positivt kreditupplysningsregister

Ett positivt kreditupplysningsregister är ett nationellt register som är under beredning och där uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster samlas in. Registeransvarig för det nya registret är Inkomstregisterenheten, som också ansvarar för inkomstregistret. Anmälan till det positiva kreditupplysningsregistret och ansökan om informationstillstånd inleds i oktober 2023. På positivakreditupplysningsregistret.fi kan du följa med hur projektet framskrider.

Ett sammandrag av utsikterna för inkomstregistrets utveckling

Ett sammandrag av utsikterna för inkomstregistrets utveckling efter 2023 finns på vår webbsida om utvecklingen. På sidan kan du också läsa mer om bland annat processen för småskalig utveckling.

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2023