Du kan lämna uppgifterna redan på förhand och andra tips för sommarens inkomstregisteranmälningar

16.6.2022

Du kan lämna uppgifter till inkomstregistret upp till 45 dagar före betalningsdagen. Den innevarande dagen, dvs. dagen då du lämnar in dina uppgifter, ska räknas med i 45-dagarsperioden. Sådana uppgifter är exempelvis betalningar i pengar, naturaförmåner och anställningsförhållanden som börjar i framtiden.

Vissa framtida uppgifter kan lämnas utan tidsgräns. Sådana uppgifter är exempelvis anställningsförhållandets upphörande, arbets- och vistelseperioder samt frånvarouppgifter.

Med arbetsgivarens separata anmälan anmäls totalbeloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och beloppet på avdragen från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Dessa uppgifter kan lämnas tidigast en månad före ingången av redovisningsperioden. Uppgiften Ingen lönebetalning kan däremot lämnas i förväg för sex kalendermånader.

Läs mer om tidsfristerna för anmälningar

Det finns inget eget inkomstslag i inkomstregistret för semesterlön

Inkomst som betalats och kumulerats under semestern kan anmälas med inkomstslaget Tidlön (201). För semesterpenning finns det ett separat inkomstslag Semesterpenning (213).

Om betalningsgrunden för inkomst som betalats under semestern har varit t.ex. prestationslön eller provision, semesterlönen anmälas med inkomstslaget Provisionslön (220) eller Ackordslön (227) enligt betalningsgrund.

Vidare rekommenderas att betalaren anmäler semester som orsak till avlönad frånvaro och anmäler även frånvaroperioden och lönebeloppet under den avlönade frånvaron.

Anmäl sommaranställdas löner till inkomstregistret

Anmäl uppgifterna om de löner och arvoden som du har betalat till inkomstregistret. Det finns inga nedre gränser i euro för anmälan. Anmälningsskyldigheten gäller även kortvariga arbetsförhållande och prestationer som betalats till minderåriga.

Uppgifterna lämnas in till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

Utöver anmälan om löneuppgifter lämnar arbetsgivaren in arbetsgivarens separata anmälan en gång i månaden till inkomstregistret. Anmälan lämnas in senast på den 5:e dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningen.

Tjänsten Palkka.fi anmäler uppgifterna automatiskt

Om du beräknar lönerna i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi, överförs uppgifterna om de utbetalda lönerna automatiskt till inkomstregistret och då behöver inga anmälningar lämnas in separat till inkomstregistret.

Du kan också anmäla uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst. Man loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Ta del av e-tjänstens bruksanvisningar och logga in i tjänsten

Arbetsersättningar för behovsarbete anmäls också till inkomstregistret

Till exempel renoveringsarbetare, musiker och cateringanordnare arbetar ofta enligt behov. Anmäl arbetsersättningar som betalats till behovsarbetare i inkomstregistrets e-tjänst med anmälan om löneuppgifter om:

  • tjänsteleverantören inte är införd i förskottsuppbördsregistret
  • betalaren som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn betalar arbetsersättning till en inkomsttagare som är införd i förskottsuppbördsregistret, som saknar en pensionsförsäkring för företagare
  • inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Att vara införd i förskottsuppbördsregistret innebär att tjänsteleverantören själv sköter betalningen av skatter. Huruvida ett företag är infört i förskottsuppbördsregistret kan kontrolleras från företags- och organisationsdatasystemets webbsida.

Utländska säsongarbetares identifierare

Uppgifter anmäls till inkomstregistret i regel med inkomsttagarens finska personbeteckning. Om inkomsttagaren inte har en finsk personbeteckning, kan du anmäla uppgifterna med en utländsk identifierare.

Om inkomsttagaren inte har en utländsk identifierare heller, kan du anmäla uppgifterna utan kundnummer. Om inkomsttagaren inte har en finländsk identifierare, ska du på anmälan om löneuppgifter anmäla inkomsttagarens namn, adress, födelsetid och kön.

Om inkomsttagaren får senare en finsk personbeteckning, ska du anmäla både den finska personbeteckning och den utländska identifieraren.

Läs mera on inkomstregistrets kundnummer

Bekanta dig också

Hushåll som arbetsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när?

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2022