Anmäl yrkesklassen för den arbetsolycksfallsförsäkrade till inkomstregistret

26.1.2022

En arbetsgivare ska teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare innan anställningsförhållandet börjar, om villkoren för försäkringen uppfylls.

När arbetstagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad ska du på en löneanmälan till inkomstregistret alltid också ange yrkesklassen för arbetstagaren med de 5-siffriga koderna i Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10). Yrkesklassificeringen har publicerats på Statistikcentralens webbplats. Anvisningar om val av yrkesklasskod får du av ditt olycksfallsförsäkringsbolag.

En felaktig uppgift om yrkesklassen eller om den saknas påverkar beloppet av försäkringspremien. Försäkringspremierna påförs i regel på basis av de uppgifter som kommer från inkomstregistret en gång om året.

I de flesta löneberäkningsprogram kan du spara uppgifterna om arbetsolycksfallsförsäkringen i programmet separat för varje arbetstagare. Du kan anteckna uppgifterna i arbetstagarens uppgifter redan när arbetet börjar.

Arbetsolycksfallsförsäkrare behöver också dessa uppgifter

Om arbetsgivaren har mer än en arbetsolycksfallsförsäkring ska du anmäla arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnummer. Med hjälp av dem riktas de utbetalda lönerna till rätt försäkring. Kom också ihåg att anmäla försäkringsnumret om försäkringsbolaget har bytts.

Anmäl dessutom uppgifter om frånvaro och anställningsförhållande. Arbetsolycksfallsförsäkrare behöver uppgifterna för att fastställa ersättningen för inkomstbortfall.

Vid situationer med en ställföreträdande betalare ska du på anmälan för den egentliga arbetsgivaren använda inkomstslagen för en ställföreträdande betalare (inkomstslagen 321–325 för löner).

Använd typ av undantagssituation för försäkring endast om försäkringsskyldigheten inte gäller

På anmälan om löneuppgifter som gäller en arbetstagare som ska arbetsolycksfallsförsäkras får du inte som typ av undantagssituation för försäkring ange ”Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)”.

Typ av undantagssituation för försäkring används om arbetsolycksfallsförsäkringen endast i vissa situationer där försäkringsskyldigheten inte gäller.

Försäkringsskyldigheten för FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare

När du betalar lön till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare ska du anmäla uppgiften om arbetspensionsförsäkringen (FöPL eller LFöPL) och typ av undantagssituation för försäkring:

  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift tas ut på företagarens lön. Anmäl beloppet av sjukförsäkringsavgiften en gång per månad med arbetsgivarens separata anmälan.

Korrigering av uppgifter

Felaktiga uppgifter korrigeras i allmänhet med en ersättande anmälan. Om du har anmält en felaktig yrkesklass ska du korrigera yrkesklassen med en ersättande anmälan. Ange alla uppgifter på nytt med den ersättande anmälan, alltså utöver de nya och ändrade uppgifterna ska du också ange de uppgifter som var rätt på den ursprungliga anmälan.

Om du felaktigt har anmält uppgiften Ingen försäkringsskyldighet ska du korrigera uppgifterna genom att upphäva. Upphäv den inlämnade anmälan och ange alla uppgifter på nytt med en ny anmälan. Gör den nya anmälan och upphäv den gamla under samma dag.

Om du på samma anmälan korrigerar både yrkesklassen och uppgiften Ingen försäkringsskyldighet ska du korrigera uppgifterna genom att upphäva.

Om du får en begäran att korrigera uppgifter eller har en arbetsolycksfallsförsäkring i kraft, men inte har betalat någon lön som hänför sig till den, ska du kontakta det bolag där du har arbetsolycksfallsförsäkringen. Kontaktuppgifterna finns på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats.

Närmare anvisningar och exempel finns i de detaljerade anvisningarna:

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2022