Anmälning av uppgifter: obligatoriska och kompletterande uppgifter

Lagstiftningsgrund: Lagen om inkomstdatasystemet (53/2018), 16 § 2 punkten 

Giltighet: 1.1.2024 – tills vidare 

Obligatoriska uppgifter 

Arbetsgivare och andra prestationsbetalare har en skyldighet att anmäla vissa uppgifter till inkomstregistret. I tabellen uppräknas de uppgifter som det är obligatoriskt att anmäla och de bestämmelser som ligger till grund för anmälningsskyldigheten.  

De uppgifter som det är obligatoriskt att anmäla och de bestämmelser som ligger till grund för anmälningsskyldigheten

Uppgifter som införs

Bestämmelse som ligger till grund för anmälningsskyldigheten

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. i lagen

 

1) uppgifter om löner, naturaförmåner, arvoden, pris och andra skattepliktiga förmåner samt om skattepliktiga kapitalinkomster som har samband med dessa,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

2) uppgifter om sjöarbetsinkomster, utlandsarbetsinkomster, arvoden till idrottsutövare och företagares löneinkomster,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

3) uppgifter om anställningsoptioner och aktiepremier och om fondandelar från personalfonder,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

4) uppgifter om vinstutdelning och överskott som grundar sig på arbetsinsats,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

5) uppgifter om ersättningar som i annan form än lön betalats för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst, om inkomsttagaren inte har förts in i det förskottsuppbördsregister som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

6) uppgifter om pensioner som betalats av arbetsgivaren,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

7) uppgifter om löner som betalats av en ställföreträdande betalare, om prestationer som betalats såsom lönegaranti och om kompletteringsdagpenning som betalats av en sjukkassa,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

8) uppgifter om ersättning för upphovsrätt eller patenträtt och om andra bruksavgifter,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

9) uppgifter om kostnadsersättningar,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

10) uppgifter från en utländsk arbetsgivare eller från en i enlighet med 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) utsedd företrädare om sådana löner som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen (1535/1992), om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen, och om andra löner, när löntagaren fortgående vistas i Finland över sex månader, samt uppgifter om den utsedda företrädaren,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

11) sådana uppgifter om arbetsinkomster som inte utgör grund för sjukförsäkringens dagpenningspremie med stöd av 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) som behövs för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

12) uppgifter om förskottsinnehållning som verkställts på de poster som avses i 1–10 punkten samt om källskatt och den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

13) sådana uppgifter om arbetstagare som sänts utomlands som behövs för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

14) uppgifter om de avgifter som kommunen, samkommunen, välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen tagit ut på förtroendevaldas mötesarvoden

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

15) uppgifter om sådana i 96 och 96 a § i inkomstskattelagen avsedda obligatoriska försäkringspremier och premier för kollektivt tilläggspensionsskydd samt sådana i 54 d § i den lagen avsedda premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar som tagits ut hos arbetstagaren,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

16) uppgifter om ogrundade förmåner som betalats till inkomsttagaren och uppgifter om belopp som återkrävts av prestationer som betalats till inkomsttagaren,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

17) uppgifter från en utländsk arbetsgivare eller från en i enlighet med 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare utsedd företrädare om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om den som låter utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens lön, samt uppgifter om den utsedda företrädaren,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

18) uppgifter som behövs för fullgörandet av de skyldigheter som avses i den överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt (FördrS 97/1997) som ingåtts med stöd av artikel 20 i avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden (FördrS 37/1991),

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

19) uppgifter om utlandstjänstgöring och om vistelse i Finland under utlandstjänstgöringen, när arbetsgivaren har underlåtit att verkställa förskottsinnehållning på lönen med stöd av bestämmelserna om utlandsarbetsinkomst i 77 § i inkomstskattelagen,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

20) uppgifter från arbetsgivaren om de löner som betalats av en ställföreträdande betalare och på vilka arbetsgivaren är skyldig att betala den sjukförsäkringsavgift som avses i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016),

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

21) uppgifter om det sammanlagda beloppet av den i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift avsedda sjukförsäkringsavgiften, som arbetsgivaren ska betala på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna, och avdragen från sjukförsäkringsavgiften.

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap.; lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1, 3 och 6 mom.

Uppgifter som avses i 6 § 3 mom. i lagen

 

1) de uppgifter om arbetsinkomst som avses i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), med undantag för arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), dessutom införs pensionsordningsnumret, de uppgifter om tjänstgöringstider som avses i 153 § i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och uppgift om tidpunkten för anställningsförhållandet upphörande, när anställningsförhållandet upphör med anledning av övergång till ålderspension,

Lag om pension för arbetstagare (395/2006) 144 §, 147 §, 195 § och 198 §; lag om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 141 §, 143 § och 138 §; pensionslag för den offentliga sektorn (81/2016) 151 § och 153 §; lag om sjömanspensioner (1290/2006) 139 §, 219 §, 221 § och 215 §

2) sådana uppgifter om arbetsinkomst som avses i 81 § och 168 § 2 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) samt uppgift om försäkringsnumret och försäkringsbolaget när det gäller försäkringar för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom, om arbetsgivaren samtidigt har flera gällande försäkringar,

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 159 §, 160 §, 252 § och 260 §

3) uppgift om arbetstagarens yrkeskategori, som behövs för bestämmande av i 21 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar avsedda försäkringspremier,

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 159 §, 160 §, 252 § och 260 §

4) de uppgifter om grunden för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som avses i 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998),

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 § och 22 a § 

5) i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner avsedd uppgift om huruvida prestationsmottagaren är delägare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 § och 22 a § 

6) uppgifter från arbetsgivaren om de löner som betalats av en ställföreträdande betalare och på vilka arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivarens andra än i 2 mom. avsedda socialförsäkringsavgifter.

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 § och 22 a §; lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 159 §, 160 §, 252 § och 260 §; lag om pension för arbetstagare (395/2006) 144 §, 147 §, 195 § och 198 §; lag om sjömanspensioner (1290/2006) 139 §, 219 §, 221 § och 215 §

Uppgifter som avses i 6 § 4 mom. i lagen

 

I fråga om prestationsbetalare som antecknats i det arbetsgivarregister som avses i 31 § i lagen om förskottsuppbörd införs även uppgift om att det under en kalendermånad inte har skett några sådana transaktioner om vilka det med stöd av 2 och 3 mom. i denna paragraf ska föras in uppgifter.

Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 23 §

Uppgifter som avses i 6 § 5 mom. i lagen

 

1) uppgifter om pensioner och andra förmåner,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

2) uppgifter om ersättning för inkomstbortfall på grund av brottsskada, viltskada eller annan motsvarande skada samt om ersättning för försämrad utkomst,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

3) uppgifter om andra skattepliktiga prestationer som betalats med stöd av en frivillig försäkring än sådana som hänför sig till jord- och skogsbruk eller näringsverksamhet, de belopp av dessa som ska räknas som skattepliktig inkomst och de förluster som är avdragbara i beskattningen, (7.6.2019/737)

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

4) uppgifter om prestationer som betalats med stöd av ett kapitaliseringsavtal, de belopp av dessa som ska räknas som skattepliktig inkomst och de förluster som är avdragbara i beskattningen, (7.6.2019/737)

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

5) uppgifter om i 61 a § i inkomstskattelagen avsedda dröjsmålsförhöjningar på de poster som avses i 1–4 punkten i detta moment,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

6) uppgifter om förskottsinnehållning som verkställts på de poster som avses i 1–5 punkten i detta moment samt om källskatt och den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

7) uppgifter om grundlösa förmåner som hänför sig till de prestationer som avses i 1–5 punkten i detta moment samt om belopp av dem som återkrävts hos inkomsttagaren,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

8) uppgift om antalet dagar för vilka förmåner på grund av arbetslöshet har betalats till inkomsttagaren,

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

9) uppgifter om prestationer som avses i 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva.

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom., Lag om skatt på arv och gåva (378/1940) 28 a §.

Uppgifter som avses i 6 § 6 mom. i lagen

 

1) uppgifter om de i 11 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) avsedda förmåner som inverkar på utkomststödet och med dessa jämförbara prestationer samt dröjsmålsförhöjningar som hänför sig till sådana prestationer,

Folkpensionslag (568/2007) 85 § 3 mom. 1, 2, 7 och 9 punkten samt 4 mom., 86 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 91 §, Lag om utkomststöd (1412/1997) 18 a §, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 20 §

2) uppgifter om kostnadsersättningar som betalats enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) eller lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Lag om pension för arbetstagare (395/2006) 120 § 4 mom. och 198 §, Lag om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 143 §, Pensionslag för den offentliga sektorn (81/2016) 151 § och 153 §, Lag om sjömanspensioner (1290/2006) 221 §

3) uppgifter om grundlösa förmåner som hänför sig till de prestationer som avses i 1 och 2 punkten i detta moment samt om belopp av dem som återkrävts hos inkomsttagaren.

Folkpensionslag (568/2007) 85 § 3 mom. 1, 2, 7 och 9 punkten samt 4 mom., 86 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 91 §, Lag om utkomststöd (1412/1997) 18 a §, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 20 §

Lag om pension för arbetstagare (395/2006) 120 § 4 mom. och 198 §, Lag om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 143 §, Pensionslag för den offentliga sektorn (81/2016) 151 § och 153 §, Lag om sjömanspensioner (1290/2006) 221 §

Uppgifter som avses i 6 § 7 mom. i lagen

 

Uppgifter om de prestationer som avses i 5 och 6 mom. införs på motsvarande sätt i inkomstregistret även om prestationen helt eller delvis har betalats till en ställföreträdande mottagare. Uppgift om att en prestation har betalats till en ställföreträdande mottagare sparas dock inte, om denne är en intressebevakare, en intressebevakningsfullmäktig, en vårdnadshavare eller ett dödsbo. Om den ställföreträdande mottagaren är en annan förmånsbetalare, införs också den ställföreträdande mottagarens uppgift om vilken i 5 eller 6 mom. avsedd prestation som senare helt eller delvis har täckts av den prestation som förmånsbetalaren har betalat.

Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 3 kap., Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 16 § och 29 § 1 och 6 mom.

Folkpensionslag (568/2007) 85 § 3 mom. 1, 2, 7 och 9 punkten samt 4 mom., 86 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 91 §, Lag om utkomststöd (1412/1997) 18 a §, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 20 §

Kompletterande uppgifter  

Utöver obligatoriska uppgifter kan arbetsgivarna och andra prestationsbetalare frivilligt anmäla kompletterande uppgifter till inkomstregistret (lagen om inkomstdatasystemet 7 §)

De kompletterande uppgifter som kan anmälas frivilligt räknas upp i en tabell. Uppgifterna beskrivs närmare i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

De kompletterande uppgifter som kan anmälas frivilligt

ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER

Uppgifter om betalaren

 • Uppgift om betalarens underorganisation, om betalaren använder sin egen kod för underorganisationen
 • Kontaktspråk
 • Typ av betalare, om betalaren är hushåll i arbetsgivarring

Uppgifter om inkomsttagaren

 • Inkomsttagarens verksamhetsställe
 • Inkomsttagarens underorganisation
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren, dvs. en uppgift att inkomsttagaren är
  • en person utan FO-nummer som använder ett faktureringsföretag
  • i delägarställning visavi betalaren
  • sysselsatt med statens sysselsättningsanslag

Uppgifter om inkomsttagarens anställningsförhållande

 • Uppgift om inkomsttagaren står i ett anställningsförhållande
 • Kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet
 • Typ av anställningsförhållande
 • Anställningsförhållandets längd
 • Uppgifter om orsak för avslutande av anställningsförhållandet
  • Uppgiften är obligatorisk, om det är fråga om ett anställningsförhållande som försäkrats enligt OffPL eller ett anställningshållande hos Finlands Bank
 • Avlöningsform
 • Deltidsprocent
 • Ordinarie avtalad veckoarbetstid
 • Fritt formulerad yrkesbenämning

Uppgifter om försäkringar

 • Intyg över socialskydd
 • Försäkringsnummer och bolagskod för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen
  • Uppgiften är obligatorisk, om arbetsgivaren har försäkrat sina arbetstagare med flera försäkringar
 • Referensnummer för betalningen och betalningsspecifikation för arbetspensionsanstalten

Uppgifter som hänför sig till betald inkomst

 • Intjäningsperioderna för inkomsterna
 • Uppgift om att prestationen har betalats i annan form än pengar
 • Uppgift om att den betalda prestationen är av engångsnatur
 • Uppgifter som hänför sig till löneenhet
  • enhet: timme, dag, vecka, period
  • enhetspris
  • antalet enheter
 • Ursprunglig betalningsdag för inkomst som återkrävts och förskottsinnehållning eller källskatt som verkställts vid betalningstidpunkten
 • Inkomsternas uttagsperioder, om inkomsten avser sjöarbetsinkomst.

Uppgifter relaterade till internationellt arbete

 • Arbetsperioderna i Finland, om det inte är fråga om hyrda arbetstagare
 • Adress i arbetsstaten
 • Arbetsort
 • Penninglön i månaden
 • Övriga ersättningar och förmåner

Frånvarouppgifter

 • Anmälningsperiod för frånvaro
 • Uppgifter om avlönad frånvaro
  • frånvaroperiod
  • antalet frånvarodagar
  • orsak till frånvaro
  • lönebeloppet för avlönad frånvaro
  • uppskattat datum som frånvaron fortsätter till
  • uppgifter om ersättningsansökan för FPA
 • Uppgifter om oavlönad frånvaro
  • frånvaroperiod
  • antalet frånvarodagar
  • orsak till frånvaro
 • Uppgifter om ersättningsansökan (FPA)
  • typ av betalningsuppgift
  • referensnummer för betalningen
  • betalningsspecifikation
  • ytterligare information om ersättningsansökan

Inkomstslag

Penninglöner

 • 201 Tidlön
 • 202 Initiativarvode
 • 203 Bonuslön
 • 204 Kompletteringslön för förmånstid
 • 205 Ersättning för nödarbete
 • 206 Ersättning för kvällsarbete
 • 207 Kvällsskiftstillägg
 • 208 Ersättning för uppsägningstid
 • 209 Kilometerersättning (skattepliktig)
 • 210 Mötesarvode
 • 211 Ersättning för lördagsarbete
 • 212 Ersättning för mertidsarbete
 • 213 Semesterpenning
 • 214 Föreläsningsarvode
 • 215 Arvode för förtroendeuppdrag
 • 216 Annat betalt tillägg
 • 217 Ersättning för väntetid
 • 218 Miljötillägg
 • 219 Dellön för sjuktiden
 • 220 Provisionslön
 • 221 Ersättning för söndagsarbete
 • 222 Syntetisk option
 • 223 Resultatpremie
 • 224Penningersättning från arbetstidsbank
 • 225 Ersättning för arbetstidsutjämning
 • 226 Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande
 • 227 Ackordlön
 • 229 Skadestånd vid avslutande av ett anställningsförhållande
 • 231 Frivillig ersättning vid avslutande av ett anställningsförhållande
 • 230 Beredskapsersättning
 • 232 Ersättning för veckovila
 • 233 Vinstarvode
 • 234 Semesterersättning
 • 235 Övertidsersättning
 • 236 Nattersättning
 • 237 Nattskiftstillägg
 • 238 Annat regelbundet tillägg
 • 239 Ersättning för kompensationsledighet

Inkomstslag som anmäls separat

 • 301 Bostadsförmån
 • 303 Måltidsersättning
 • 330 Telefonförmån
 • 334 Kostförmån

Poster som ska dras av från lönen

 • 406 Lön som ska betalas ut
 • 408 Övriga poster som ska dras av från nettolönen
 • 409 Nettolön
 • 416 Skatt som betalats till utlandet
 • 417 Utmätning

ANMÄLAN OM FÖRMÅNER

 • Identifieringsuppgifter om den ställföreträdande mottagaren
  • Den ställföreträdande mottagarens identifierare, adress och typ
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024