Ogrundad förmån och återkrav

Om du har betalat lön eller förmån på felaktiga grunder, till fel person eller till för stort belopp, gör så här:

När felet upptäcks: korrigera den ursprungliga anmälan och ange uppgift om ogrundad förmån i den.

När inkomsten har återkrävts: gör en ny anmälan om återkravet.

Det är viktigt att anmäla en ogrundad förmån, för att det till exempel ska vara möjligt att använda rätt inkomst som grund för förmåner som beviljas inkomsttagaren.

Anmäl ogrundad förmån

Anmäl uppgift om ogrundad förmån omedelbart när felet har upptäckts. Gör anmälan senast inom en månad från det att den ogrundade förmånen har upptäckts.

Anmälan av en ogrundad förmån påverkas inte av huruvida prestationen som betalats till för högt belopp återkrävs eller om den helt eller delvis inte återkrävs.

Om du upptäcker en prestation till för högt belopp först när du redan har anmält inkomsten till inkomstregistret:

Korrigera den ursprungliga anmälan genom att lämna in en ersättande anmälan.

  • Om det inkomstslag som korrigeras består helt av en prestation till för högt belopp, lägg till uppgiften Ogrundad förmån direkt till det inkomstslag som korrigeras.
  • Om endast en del av det inkomstslag som korrigeras består av en prestation till för högt belopp, rätta först beloppet av det inkomstslag som korrigeras. Ange sedan beloppet av prestationen till för högt belopp som eget inkomstslag och lägg till uppgiften Ogrundad förmån till det.

Korrigera även arbetstagarens arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Om korrigeringen påverkar beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som ska betalas, korrigera dessutom även arbetsgivarens separata anmälan.

Om du upptäcker en prestation till för högt belopp innan anmälan skickas, ange prestationen till för högt belopp som en ogrundad förmån med inkomstslaget Ogrundad förmån (359).

Hur korrigerar jag inkomster som inte kan vara ogrundad förmån?

Följande kan inte vara ogrundade förmåner

 • naturaförmåner, som bilförmån och telefonförmån
 • övriga förmåner i annan form än pengar
 • avgifter och andra poster som dragits av på inkomster (inkomstslag i 400-serien)
 • skattefria kostnadsersättningar.

Läs mer om korrigering av naturaförmåner

Om du korrigerar övriga förmåner i annan form än pengar eller avgifter som dragits av på inkomster, gör en ersättande anmälan och rätta beloppet utan uppgiften Ogrundad förmån.

Om du har betalat för mycket skattefria kostnadsersättningar, ändra det belopp som betalats till för ett högt belopp till skattepliktiga inkomster i den ersättande anmälan, det vill säga ändra inkomstslaget till exempel till tidlön eller annat betalat tillägg. Lägg efter detta till inkomstslaget uppgiften Ogrundad förmån.

Om du upptäcker en prestation till för högt belopp först när du redan har anmält inkomsten till inkomstregistret:

Korrigera den ursprungliga anmälan genom att lämna in en ersättande anmälan.

  • Om det inkomstslag som korrigeras består helt av en prestation till för högt belopp, lägg till uppgiften Ogrundad förmån direkt till det inkomstslag som korrigeras.
  • Om endast en del av det inkomstslag som korrigeras består av en prestation till för högt belopp, rätta först beloppet av det inkomstslag som korrigeras. Ange sedan beloppet av prestationen till för högt belopp som eget inkomstslag och lägg till uppgiften Ogrundad förmån till det.

Om uppgiften Förmånsenhet har angetts för inkomstslaget, ändra antalet enheter till noll till de delar som inkomsten anmäls som ogrundad förmån.

Om du upptäcker en prestation till för högt belopp innan anmälan skickas, ange prestationen till för högt belopp som en ogrundad förmån med inkomstslaget Ogrundad förmån (1270).

Det finns tre olika sätt att anmäla återkrav

Anmäl återkravet först när inkomsten faktiskt har återkrävts av inkomsttagaren. För anmälan behöver du uppgifter om datumet för återkravet, det betalda beloppet och den inkomsttagare som betalat beloppet. Gör anmälan senast den 5:e kalenderdagen efter att du har fått dessa uppgifter.

Inkomst kan inte anmälas som återkrävd om den inte först har anmälts som en ogrundad förmån. Återkrävd inkomst kan inte anmälas som ett negativt tal i inkomstregistret.

Ange det återkrävda beloppet med en ny anmälan. Ange datumet för återkravet som betalningsdag, dvs. den dag då inkomsttagaren har betalat tillbaka prestationen som betalats till för högt belopp. Använd samma inkomstslag som du angav som ogrundad förmån för inkomsten.

Återkrav av inkomst kan anmälas på tre olika sätt:

Vid bruttoåterkrav återkräver betalaren en prestation till för högt belopp brutto av inkomsttagaren. Det belopp som återkrävs innehåller den ursprungliga förskottsinnehållningen på inkomsten.

Vid nettoåterkrav återkräver betalaren en prestation till för högt belopp av inkomsttagaren där förskottsinnehållningens andel som verkställts på den ursprungliga betalningsdagen först har dragits av.

Vid kvittning drar betalaren av den tidigare prestationen till för högt belopp från följande prestation som hen betalar.

  • Kvittning av lön, dvs. behandling som förskottslön, snedvrider inkomsttagarens inkomstbelopp. En inkomsttagare kan beviljas förmåner på felaktiga grunder, och förmånsbetalaren kan bli tvungen att begära tilläggsutredningar.
   • Använd därför alltid helst brutto- eller nettoåterkrav.
   • Kvittning är överhuvudtaget tillåten endast om prestationen till för högt belopp kan dras av till fullt belopp från nästa lön. Vid kvittning ska uppgift om ogrundad förmån och återkrav inte anmälas.
  • Läs mer om kvittning av förmåner i anvisningen Förmåner: Återkrav och regress.

Anmäl följande uppgifter om återkrav:

  • Inkomstslag
  • Återkrav – Ja
  • Återkrävt belopp
  • Datum för återkrav (den dag då inkomsttagaren har återbetalat prestationen till för högt belopp till betalaren)
  • Hänför sig till det återkrävda beloppet
   • förskottsinnehållning (om nettoåterkrav har tillämpats)
   • källskatt (om nettoåterkrav har tillämpats)
  • Ursprunglig löneutbetalningsperiod

Dessutom kan följande kompletterande uppgifter lämnas in om återkrävd inkomst:

  • Intjäningsperiod för återkrävd inkomst
  • Ursprunglig betalningsdag

Du kan endast anmäla prestationer som betalats i form av pengar som återkrävda. Till exempel kan naturaförmåner eller avgifter som dragits av på inkomster (inkomstslag i 400-serien) inte anmälas som återkrävda.

Korrigera arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier, om du inte korrigerade dem redan i samband med anmälan om ogrundad förmån. Arbetstagaravgifter kan korrigeras i samband med återkrav endast om inkomst som betalats till för högt belopp återkrävs under samma kalenderår.

Anmäl följande uppgifter om återkrav:

  • Inkomstslag
  • Återkrav – Ja
  • Återkrävt belopp
  • Datum för återbetalning (den dag då inkomsttagaren har återbetalat prestationen till för högt belopp till betalaren)
  • Förskottsinnehållning som hänför sig till
   • förskottsinnehållning (om nettoåterkrav har tillämpats)
   • källskatt (om nettoåterkrav har tillämpats)
  • Ursprunglig betalningsperiod

Vid återbäring på eget initiativ är det inte fråga om återbetalning av en ogrundad förmån. Återbäring på eget initiativ behandlas i anvisningen Förmåner – Anmälan av information till inkomstregistret.

Detaljerade anvisningar och exempel

Löneuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om korrigering:

Kapitel 3: Anmälan av en prestation som betalats enligt fel grunder och retroaktiv korrigering

Kapitel 4: Återkrav av betald prestation

Kapitel 8: De viktigaste reglerna för korrigering och anmälan av överprestationer

Förmånsuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om korrigering:

Kapitel 6: Anmälan av ogrundad förmån och återkrav

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2023