Makulering av uppgifter

Med makulering av uppgifter avses fullständig radering av uppgifter i inkomstregistret.

Raderingen ska hänvisas till rätt anmälan med en anmälningsreferens. Vid makulering av hela materialet ska materialreferensen för det aktuella materialet användas.

Makulering av uppgifter används för korrigering i vissa situationer

Om du korrigerar uppgifter genom makulering ska du makulera din tidigare anmälan och sedan ange alla uppgifter på nytt med en nya anmälan. Gör makuleringen av den gamla anmälan och den nya anmälan under samma dag.

Vanligen kan du korrigera uppgifter i anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan och anmälan om förmånsuppgifter med en ersättande anmälan.

Makulera anmälan om löneuppgifter

Korrigera en anmälan om löneuppgifter genom makulering endast om någon av följande uppgifter innehåller ett fel eller behöver korrigeras:

 • betalningsdag eller annan anmälningsdag
 • löneutbetalningsperiod
 • prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: idrottare eller samfund
 • typ av betalare: tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)
 • den egentliga arbetsgivarens kundnummer i situationer med ställföreträdande betalare
 • inkomsttagarens födelsedatum
 • uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • pensionsarrangemangsnummer
 • arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
 • typ av undantagssituation för försäkring:
  • uppgiften Ingen försäkringsskyldighet
  • uppgiften Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd
  • uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring).

Makulera arbetsgivarens separata anmälan

Korrigera arbetsgivarens separata anmälan genom makulering endast om någon av följande uppgifter innehåller ett fel eller behöver korrigeras:

 • rapporteringsperiod
 • prestationsbetalarens kundnummer
 • pensionsarrangemangsnummer
 • arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer.

Makulera anmälan om förmånsuppgifter

Korrigera en anmälan om förmånsuppgifter genom makulering endast om någon av följande uppgifter innehåller ett fel eller behöver korrigeras:

 • prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag
 • betalarens kundnummer
 • inkomsttagarens kundnummer
 • inkomsttagarens födelsedatum
 • ställföreträdande mottagarens kundnummer
 • tilläggsuppgifter om inkomstslaget: återkrav, återbäring på eget initiativ eller dröjsmålsförhöjning
 • ursprunglig intjäningsperiod
 • intjäningsperiod (se undantag nedan)
 • intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen (se undantag nedan).

Intjäningsperioden för en anmälan om förmånsuppgifter kan ändras med en ersättande anmälan i följande situationer:

 • En del av förmånen blir en ogrundad förmån. Då delas inkomsten in i delar och en separat intjäningsperiod ska anges för varje del.
 • Inkomsten ändras retroaktivt, och den tidigare utbetalda förmånen beaktas som delprestation för en ny förmån, till exempel ändras förtida ålderspension till invalidpension. Förmånen blir med andra ord inte en ogrundad förmån, utan betalaren anmäler uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget” för förmånen.

Dessutom ska anmälan om förmånsuppgifter makuleras om banken återbetalar den betalda inkomsten till betalaren, till exempel på grund av felaktigt kontonummer. När inkomsten betalas på nytt ska en ny anmälan om den lämnas in, där uppgifterna motsvarar den faktiska betalningen.

Så här makulerar du en anmälan

Om du makulerar en enskild anmälan i e-tjänsten ska du hämta den tidigare inlämnade anmälan som ska raderas och klicka på ”Makulera”.

I det tekniska gränssnittet och i laddningstjänsten finns det separata materialtyper för makulering. Välj som typ av material makulering av anmälan om löneuppgifter, makulering av arbetsgivarens separata anmälan eller makulering av anmälan om förmånsuppgifter. Ange betalarens identifierare och referensen för det ursprungliga materialet eller den ursprungliga anmälan som ska makuleras.

Med pappersblankett kan du enbart makulera anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar.

Detaljerade anvisningar och exempel

Löneuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om makulering:

Kapitel 6: Korrigering av uppgifter i anmälan om löneuppgifter genom makulering av en tidigare inlämnad anmälan

Kapitel 7.2: Korrigering av uppgifter i arbetsgivarens separata anmälan genom makulering av en tidigare anmälan

Förmånsuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om makulering:

Kapitel 5.6: Korrigering av uppgifter i anmälan om förmånsuppgifter genom makulering av en inlämnad anmälan

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2022