Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Har getts
31.12.2021
Diarienummer
VH/5624/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - 31.12.2022

Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer. Anvisningen har uppdaterats, och följande avsnitt har kompletterats:

 • Nya exempel har lagts till i anvisningen. Jämfört med den tidigare anvisningen har den löpande numreringen av exemplen ändrats.
 • Socialförsäkringsavgifterna har uppdaterats för 2022.
 • I kapitel 1.4 har anmälan av prestationer som betalats till allmänt skattskyldiga samfund preciserats.
 • I kapitel 2.4.2 har ett nytt exempel 15 på anmälan av NT2-uppgifter när arbetstagaren arbetar i flera olika stater lagts till.
 • I kapitel 2.7.3 har i exempel 34 arbetstagaravgifternas belopp rättats till genom att beräkna det på basis av rätt antal.
 • I kapitel 4.5.5 har ett nytt exempel 61 på en situation där vistelseperioden i Finland överskrider tidsgränsen enligt skatteavtalet och Finland får rätta att beskatta löneinkomst från början av arbetet lagts till.
 • I kapitel 5.2 har anvisningen om framställande av skattekort preciserats.
 • I kapitel 5.5 har anmälan av uppgiften ”Typ av undantagssituation för försäkring” i exempel 67 preciserats.

Preciseringar av teknisk karaktär har också lagts till i anvisningen. I övrigt motsvarar anvisningen till sitt innehåll den tidigare anvisningen.

1 Anmälningsskyldighet i internationella situationer

1.1 Allmänt om anmälan av internationella uppgifter

Uppgifter om inkomst för arbete utomlands till en inkomsttagare och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter när uppgifterna behövs för beskattningen eller när inkomsttagaren är försäkrad i Finland. Inkomster som betalats till en utländsk arbetstagare för arbete i Finland anmäls på motsvarande sätt i anmälan om löneuppgifter.

I internationella arbetssituationer ska inkomstuppgifterna alltid anmälas till inkomstregistret, om betalaren ska lämna information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. Till exempel om inkomsttagaren är försäkrad i Finland, är prestationsbetalaren skyldig att lämna en anmälan till inkomstregistret, arbetspensionsanstalterna och övriga sociala försäkringsanstalter. Då har det ingen betydelse om inkomsten betalas av en utländsk eller inhemsk arbetsgivare eller var arbetet utförs.

I anmälan om löneuppgifter ska en finländsk arbetsgivare anmäla uppgifter till inkomstregistret i följande internationella situationer:

 • Inkomst för utlandsarbete (till en person bosatt i utlandet och Finland).
 • Inkomst som betalats till en inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland för att arbeta.
 • Lön som ett utländskt koncernbolags betalat till en arbetstagare för arbete utomlands, då den finländska arbetsgivaren har skickat arbetstagaren till utlandet och arbetstagaren är försäkrad i Finland.
 • Avtalad försäkringslön för utlandsarbete.
 • Tilläggsuppgifter om utlandsarbete till Skatteförvaltningen (s.k. sexmånadersregeln).
 • Tilläggsuppgifter om arbete i ett annat nordiskt land till Skatteförvaltningen.

I denna anvisning avses med finländsk arbetsgivare

 • en fysisk person som är bosatt i Finland
 • ett företag som har grundats i Finland.

Med finländsk arbetsgivare jämställs dessutom

 • ett utländskt företag med fast driftställe i Finland
 • ett utländskt samfund som är allmänt skattskyldigt i Finland.

Anmälan till inkomstregistret lämnas dock inte, om ett finländskt företag bedriver affärsverksamhet på ett fast driftställe i en annan stat och betalar lön till en begränsat skattskyldig arbetstagare för arbete som utförts i utlandet som belastar resultatet för det fasta driftstället. Om arbete har utförts även i Finland gäller anmälningsplikten bara om det under lönebetalningsperioden utförts uteslutande eller huvudsakligen i Finland såsom avses i 10 § 1 mom. 4 punkten i inkomstskattelagen. Om arbetet har utförts uteslutande eller huvudsakligen i Finland ska hela lönen för löneutbetalningsperioden anmälas, alltså också andelen arbete som utförts utomlands. Dessutom ska anmälan alltid göras om arbetstagaren är försäkrad i Finland.

1.2 Utlandsregistrerat företag som arbetsgivare

I beskattningen ses som en utländsk arbetsgivare ett företag som inte grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland.

Ett utländskt företags skyldighet att anmäla uppgifter till inkomstregistret påverkas av om företaget är allmänt skattskyldigt eller begränsat skattskyldigt i Finland. Utländska företag är i allmänhet begränsat skattskyldiga i Finland. Undantag utgörs av utländska företag som är allmänt skattskyldiga i det fall att när deras ledning de facto är förlagd till Finland.

Läs mer om utländska företags allmänna och begränsade skattskyldighet i Skatteförvaltningens anvisningar Att inleda verksamhet i Finland och Utländska samfund som är allmänt skattskyldiga i Finland.

1.2.1 Allmänt skattskyldigt utländskt samfund

Enligt inkomstskattelagen är ett utländskt samfund allmänt skattskyldigt i Finland när dess verkliga ledning utövas i Finland. På ett allmänt skattskyldigt samfund tillämpas samma bestämmelser som på ett sådant samfund vars registrerade hemort är i Finland. Samfundet betraktas som en finländsk arbetsgivare och det har samma anmälningsskyldigheter till inkomstregistret som en finländsk arbetsgivare.

De anvisningar som behandlas i punkt 4 Anmälningsskyldighet för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare i denna anvisning tillämpas inte när arbetsgivaren är ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund. Rent generellt lämnar ett skattskyldigt samfund in uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som ett samfund som är registrerat i Finland.

1.2.2 Begränsat skattskyldigt utländskt företag

Om ett begränsat skattskyldigt utländskt företag har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, jämställs företaget med en finländsk arbetsgivare och det har samma anmälningsskyldigheter till inkomstregistret som en finländsk arbetsgivare.

I denna anvisning avses med termen ’utländsk arbetsgivare’ ett begränsat skattskyldigt utländskt företag som inte har ett fast driftställe i Finland. Även sådana företag är i vissa situationer skyldiga att anmäla uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret. Dessutom ska en utländsk arbetsgivare som hyr ut arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland till inkomstregistret lämna in uppgifter bland annat om arbetstagarens arbete i Finland med tanke på beskattningen.

Som utländsk arbetsgivare betraktas också en person som är arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland (begränsat skattskyldig).

En utländsk arbetsgivare ska lämna anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

 • lön betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland, och
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland
  • inkomsttagaren vistas i Finland över sex månader, även om hen inte är försäkrad i Finland
  • arbetstagaren är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare, och Finland har rätt att beskatta lönen enligt skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland eller skatteavtal mellan Finland och hemviststaten saknas.
 • lön betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland.

Dessutom ska en utländsk arbetsgivare som hyr ut en utländsk arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland lämna etableringsanmälan för hyrd arbetstagare till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov.

Om ett begränsat skatteskyldigt företag, som inte har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, betalar inkomsttagaren arbetsersättning behöver företaget inte anmäla arbetsersättningen till inkomstregistret även om inkomsttagaren är bosatt i Finland.

Om ett begränsat skattskyldigt utländskt företag har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, ska det också lämna uppgifter om betalda arbetsersättningar till inkomstregistret på samma sätt som finländska företag. Uppgiften behöver dock inte anmälas om företaget betalat arbetsersättning till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller arbetsersättningen inte i övrigt är inkomst från Finland enligt 10 § i inkomstskattelagen.

Detaljerade anvisningar för anmälningsskyldigheten för utländska arbetsgivare finns i avsnitt 4 Anmälningsskyldighet för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare.

1.3 Företrädare för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare

Det är antingen den utländska arbetsgivaren eller dennes företrädare som är skyldig att lämna in uppgifterna till inkomstregistret. En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare är skyldig att lämna anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret, om arbetsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret. Om arbetsgivaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, är företrädaren för den utländska arbetsgivaren skyldig att lämna de uppgifter som behövs för beskattningen till inkomstregistret. Om företrädaren dock inte anmäler uppgifterna ska den utländska arbetsgivaren göra det. Det finns bestämmelser om representanter i 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare.

Företrädaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning anmäla följande uppgifter till inkomstregistret (lagen om beskattningsförfarande 15 a § 3 mom.):

 • Lön som utbetalas av den utländska arbetsgivaren för arbete som utförts i Finland då en utländsk uthyrare har hyrt en arbetstagare till en uppdragsgivare som finns i Finland och då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar att Finland beskattar lönen.
 • Löneinkomst som betalats ut av en utländsk arbetsgivare då löntagaren vistas i Finland i över sex månader.

Dessutom ska företrädaren lämna etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, när arbetstagaren börjar arbeta i Finland. I etableringsanmälan ska man ange uppgifter om den uppskattade längden på den hyrda arbetstagarens arbete och lönebeloppet samt uppdragsgivaren när skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte förhindrar Finland att beskatta arbetstagarens lön. 

Om företrädarens skyldighet att anmäla ovan nämnda uppgifter föreskrivs i 15 a § i lagen om beskattningsförfarande.

Den utländska arbetsgivaren är dock alltid anmälningsskyldig gentemot försäkringsanstalter när inkomsttagaren ska försäkras i Finland oberoende av om arbetsgivaren har en företrädare.

1.4 Allmänt och begränsat skattskyldig inkomsttagare

Utbetalda prestationer anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter. Anmälan och inkomstslagen är de samma för alla inkomsttagare, såväl för begränsat skattskyldiga som för allmänt skattskyldiga. Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska vissa tilläggsuppgifter om inkomsttagaren emellertid anges på anmälan om löneuppgifter, se avsnitt 1.5. Allmän och begränsad skattskyldighet är uppgifter som påverkar beskattningen. De påverkar inte försäkringsskyldigheten.

Som allmänt skattskyldig ses en person som har sitt egentliga bo och hemvist i Finland eller som vistas över sex månader i Finland utan avbrott. En finländsk medborgare som flyttat utomlands ses i regel som allmänt skattskyldig tre kalenderår efter flyttåret.

En person anses vara begränsat skattskyldig om hen har sitt bo och hemvist i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. Dem finländska arbetsgivaren ska lämna in anmälan för den begränsat skattskyldiga personen oberoende av om prestationen omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om de skattskyldiga är försäkrade i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts i utlandet.

Ett företag anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland. Arbetsersättning som betalas ut till ett begränsat skattskyldigt företag (annan än fysisk person) anmäls till inkomstregistret enbart om källskatt tagits ut på inkomsten. Om en prestation till ett företag är en bruksersättning (royalty), ska den alltid anmälas till inkomstregistret.

Ett utländskt samfund är dock allmänt skattskyldigt i Finland i fall, då det har en verklig ledning i Finland. Prestationer som betalats till ett allmänt skattepliktigt samfund anmäls till inkomstregistret på samma sätt som prestationer som betalats till ett samfund som är registrerat i Finland.

Inkomstskattelagen innehåller därtill bestämmelser om allmän skattskyldighet, vilka gäller vissa specialgrupper, såsom dem som arbetar på finländska beskickningar i utlandet och i internationella organisationer.

Ytterligare information om skattskyldighetsställningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer och för utländska företag i anvisningarna Att inleda verksamhet i Finland och Utländska samfund som är allmänt skattskyldiga i Finland.

1.5 Tilläggsuppgifter om inkomsttagare och betalare i internationella situationer

I en internationell situation anmäls inkomster genom att använda samma inkomstslag i anmälan om löneuppgifter, oberoende av om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig. Om mottagaren är begränsat skattskyldig, ska man i uppgifterna om inkomsttagaren därtill anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja.

Om förskottsinnehållning i stället för källskatt har verkställts på källskattepliktig inkomst (t.ex. lön) till en begränsat skattskyldig, ska följande anges: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja. Betalaren kan verkställa förskottsinnehållning på källskattepliktig inkomst bara om inkomsttagaren lägger fram ett för det aktuella året beräknat skattekort för begränsat skattskyldiga och skattekortet är i kraft på betalningsdagen

Vad gäller följande specialgrupper ska en tilläggsuppgift om inkomsttagaren eller en övrig uppgift om betalaren ges i samband med inkomstslaget:

 • inkomst enligt nyckelpersonslagen
 • lön för gränskommunarbete (nordiska situationer)
 • lön eller arvode som betalats ut till en idrottsman
 • lön eller arbetsersättning som betalats ut till en konstnär
 • lön som betalas av en internationell specialorganisation
 • lön som betalas av en diplomatisk beskickning i Finland

Anmälningssättet för dessa specialgrupper har beskrivits närmare i punkten 5 Specialsituationer.

Som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anges Person som arbetar utomlands, om en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare. Hur denna tilläggsuppgift ska användas beskrivs närmare i avsnitt 4.5.1. Betalartypen Utländskt koncernbolag ska väljas som övrig uppgift om betalaren då ett utländskt koncernbolag betalar ut lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland. Uppgiften ska ges av det utsändande finländska företaget.

När ett offentligt samfund betalar inkomst till en begränsat skattskyldig, ska offentligt samfund anges som typ av betalare. Uppgiften behövs för internationellt informationsutbyte.

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare, om det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland används inte Utländsk arbetsgivare som typ av betalare vid anmälan.

1.6 Valutakonvertering

Uppgifter ska anmälas till inkomstregistret i euro. Om en prestation gjorts i en annan valuta, ska den konverteras till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen (Det inkomstbelopp som konverterats enligt referenskursen den dag då prestationen anmäls till inkomstregistret ska användas, om prestationen görs före förfallodagen i samband med till exempel en lönekörning.

1.7 Kundnummer

Betalarens kundnummer

En prestationsbetalare ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret i första hand med ett finländskt FO-nummer eller med en personbeteckning.

Om betalaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. Då ska även preciserande identifierings- och kontaktuppgifter anges, såsom namn och adress. Om betalaren har både en finländsk och utländsk identifierare, ska bägge anges.

Inkomsttagarens kundnummer

Inkomsttagarens uppgifter ska anmälas till inkomstregistret i första hand med den finländska personbeteckningen i befolkningsdatasystemet. Prestationsbetalaren ska be att få inkomsttagarens personbeteckning. Vad gäller en person med hemvist utomlands ska man därtill ge information om den utländska skatte- eller personbeteckningen, om betalaren besitter denna information. Om inkomsttagaren har både en finländsk och utländsk identifierare, anmäls bägge identifierare.

Om inkomsttagaren saknar finländsk personbeteckning, anges uppgifterna med inkomsttagarens utländska personnummer. Dessutom ska man om inkomsttagaren åtminstone ange namn, födelsedatum, kön och adress. Det är möjligt att ange adressen såväl i Finland som i hemviststaten till inkomstregistret.

För begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska man alltid också meddela hemviststaten, hemviststatens skattenummer (TIN) eller en utländsk personbeteckning och adressen i hemviststaten. Internationella avtal ålägger Skatteförvaltningen i Finland att förmedla uppgifter om inkomster från Finland till personer som är bosatta utomlands till andra länders skattemyndigheter. Betalaren ska bokföra lön till begränsat skattskyldiga, se avsnitt 5 Arbetsgivarens skyldigheter och förfarande i Skatteförvaltningens anvisning

Om inkomsttagaren har getts en konstgjord identifierare, ska den anmälas med typen Annan identifierare. Om inkomsttagaren saknar finländsk personbeteckning i befolkningsdatasystemet och Skatteförvaltningen har gett en konstgjord identifierare till inkomsttagaren till exempel för att betalaren enligt lagen om beskattningsförfarande utöver en utländsk beteckning ska ange en konstgjord identifierare som Skatteförvaltningen beviljat så att anmälan kan hänföras till rätt person. Varje gång uppgifter lämnas in med annan än en finländsk personbeteckning som införts i befolkningsdatasystemet, ska följande uppgifter anges: namn, födelsedatum, kön och adress. Även den utländska identifieraren ska anges.

2  Anmälning av inkomster som betalas ut för arbete utomlands

2.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring

En inkomsttagare som bor utomlands kan under vissa förutsättningar omfattas av Finlands socialskydd. Socialförsäkringsavgifter ska i så fall betalas utifrån inkomsttagarens inkomster. Prestationsbetalaren ska följaktligen anmäla nödvändiga uppgifter också till inkomstregistret.

En arbetstagare som åker från Finland och arbetar utomlands försäkras i Finland om

 • finländsk lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån EU:s förordning om social trygghet och hen har ett A1-intyg från Finland eller
 • finländsk lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån ett avtal om social trygghet och hen har ett intyg över den lagstiftning som ska tillämpas.

Närmare uppgifter om socialförsäkringsavgifter i olika situationer finns på försäkrarnas egna sidor:

 • Arbetspensionsförsäkring: prestationsbetalarens arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen (etk.fi)
 • arbetslöshetsförsäkring: Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi)
 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagare: prestationsbetalarens olycksfallsförsäkringsbolag eller Olycksfallsförsäkringscentralen (tvk.fi)
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift: Skatteförvaltningen (skatt.fi) och FPA (www.fpa.fi)

Om Finland och arbetsstaten inte ingått ett avtal om social trygghet, avgörs det om inkomsttagaren hör till Finlands socialskydd utifrån den nationella lagstiftningen. I så fall är det möjligt att arbetstagaren är försäkrad såväl i Finland som i arbetsstaten. I Finlands fastställs försäkringen separat vad gäller såväl arbetspensions-, arbetslöshets- och arbetsolycksfallsförsäkringen som det socialskydd som FPA sköter.

När en person sänds utomlands, ska försäkringslön fastställas för hen och utifrån denna fastställs arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter. Försäkringslön är den kalkylmässiga lön som skulle betalas om det arbete som motsvarar arbete som utförts utomlands utfördes i Finland. Olika aktörer har olika regler för när försäkringslön som utgör grunden för socialförsäkringsavgifter och när verklig utbetald lön används som bestämningsgrund. Läs mer i Pensionsskyddscentralens anvisning Försäkringslön som pensionsgrundande arbetsinkomst (på finska).

Utgångspunkten är att personens alla inkomster som ligger till grund för pensions- och andra försäkringsavgifter ska räknas in i försäkringslönen. Inkomsterna beräknas enligt vad de vore om personen skulle arbeta i Finland. En persons bonus, till exempel, tas i beaktande enligt hur mycket bonus som betalats i genomsnitt och utgör en del av den fasta försäkringslönen. Således fastställs försäkringslönen från första början så hög att den omfattar bonus som samlas under utlandskommenderingen till ett av parterna uppskattat belopp. Huruvida bonus realiseras eller inte har ingen betydelse. För bonus som realiseras under kommenderingstiden betalas ingen separat arbetspensionsförsäkringsavgift eftersom bonusen har tagits i beaktande redan vid fastställandet av försäkringslönen.

I alla situationer är det inte nödvändigt att fastställa försäkringslönen, till exempel om utlandskommenderingen varar i under sex månader. I så fall betalas socialförsäkringsavgifterna på basis av den faktiska utbetalda lönen.

Sexmånadersregeln i beskattningen är inte samma sak som den granskningsperiod på sex månader som används i fastställandet av försäkringslön. Vid fastställandet av försäkringslönen granskas den faktiska arbetstiden utomlands. Om arbetstiden överstiger sex månader, ska försäkringslön fastställas.

2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifterna och beskattningen avviker

I vissa situationer som gäller utlandsarbete är den inkomst som utgör grund för vissa socialförsäkringsavgifter annan än den inkomst som ligger till grund för beskattningen. I dessa situationer ska försäkringslönen anmälas till vissa inkomstregistrets informationsanvändare och den utbetalda lönen till andra.

I sådana situationer där försäkringslön fastställts, men den utbetalda lönen används till grund för beskattningen, använder Skatteförvaltningen och FPA den utbetalda lönen som grund för skatterna och avgifterna.

I dessa situationer fastställs arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter utifrån den utbetalda lönen, då inkomsten beskattas progressivt (inkomsten för såväl allmänt som begränsat skattskyldiga). I så fall anges i samband med försäkringslönen uppgiften Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift,
Som grund för försäkringsavgift: Nej. Utifrån uppgiften får Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna kännedom om att försäkringslön inte ligger till grund för sjukförsäkringsavgiften och vissa förmåner.

Pensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier betalas dock utifrån försäkringslönen. Försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring fastställs utifrån försäkringslönen, men ersättningar för inkomstbortfall vilka betalas utifrån försäkringar fastställs utifrån den utbetalda lönen.

De situationer där den inkomst som ligger till grund för socialförsäkringsavgifterna kan vara annan än den inkomst som ligger till grund för beskattningen är:

 • en allmänt skattskyldig som arbetar utomlands
  • försäkringslön fastställs, men sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten (punkt 3.1.2)
  • försäkringslön fastställs och lön betalas av ett utländskt koncernbolag, men sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten (punkt 3.2.2)
 • en begränsat skattskyldig arbetar utomlands
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland, men
   • inkomsten beskattas inte i Finland (punkt 6.1.1)
   • inkomsten beskattas i Finland, inkomsten beskattas enligt källskattelagen (punkt 6.1.2)
   • inkomsten beskattas i Finland, inkomsten beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning av begränsat skattskyldig) (punkt 6.1.3)
  • den allmänt eller begränsat skattskyldige är frivilligt försäkrad i Finland

I dessa situationer kan uppgifterna anmälas till inkomstregistret med en anmälan då prestationsbetalaren använder anmälningssätt 1 för att anmäla penninglönerna. Om prestationsbetalaren använder anmälningssätt 2, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret med två anmälningar. Det finns exempel på de uppgifter som ska ges med de olika anmälningssätten i ovan nämnda punkter.

Anmälningssätt 1

När en prestationsbetalare anmäler uppgifter till inkomstregistret genom att använda anmälningssätt 1, ska den anmäla följande inkomstslag:

 • Försäkringslön
 • Lön totalt.

Förutom dessa inkomstslag ska betalaren i anknytning till inkomstslaget Försäkringslön anmäla uppgiften: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej och Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift, Som grund för försäkringsavgift: Nej. Därtill ska man, genom att använda datagruppen Försäkringsuppgiftens typ, som anknyter till inkomstslaget Lön totalt, anmäla de socialförsäkringsavgifter som inte betalas utifrån inkomstslaget Lön totalt, utan vars betalningsgrund utgörs av försäkringslönen, till exempel:

 • Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter,
  Som grund för försäkringsavgift: Nej
 • Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
  Som grund för försäkringsavgift: Nej
 • Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift,
  Som grund för försäkringsavgift: Nej

Om man med datagruppen Försäkringsuppgiftens typ inte anmäler att avgifterna i fråga inte ska betalas utifrån inkomstslagslaget Lön totalt, påförs socialförsäkringsavgifter dubbelt utifrån såväl försäkringslönen som det totala beloppet på lönen.

Anmälningssätt 2

Vad gäller inkomstslag som anmäls med anmälningssätt 2, finns det i regel ett förval om de socialförsäkringsavgifter som inkomstslaget omfattas av. I inkomstslaget Tidlön i anmälningssätt 2 är förvalet att den omfattas av alla socialförsäkringsavgifter. Försäkringsuppgiftens typ är en uppgift enligt inkomstslag, men den kan inte kopplas till Tidlön-inkomstslaget.

För att undvika att socialförsäkringsavgifter betalas dubbelt utifrån såväl försäkringslönen som tidlönen, ska utbetalaren lämna in två anmälningar till inkomstregistret:

 • Försäkringslönen anmäls med en separat anmälan. I anknytning till Försäkringslön-inkomstslaget ska följande uppgift anges: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej och Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift,
  Som grund för försäkringsavgift: Nej.
 • Tidlön-inkomstslaget anmäls med en separat anmälan. Förutom Tidlön-inkomstslaget ska man anmäla:
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Typ av undantagssituation från försäkring-uppgifter gäller hela anmälan om löneuppgifter, och de kan inte kopplas till ett enskilt inkomstslag. Om information om försäkringslönen och tidlönen samt typen av undantagssituation för försäkring gavs med samma anmälan, skulle socialförsäkrarna inte få information om grunderna för försäkringsavgifterna.

2.3 En allmänt skattskyldig som arbetar utomlands

Det är möjligt att den så kallade sexmånadersregeln kan bli tillämplig på lön för en arbetstagare som arbetar utomlands (inkomstskattelagen 77 §). I så fall är den betalda lönen skattefri i Finland, och endast socialförsäkringsavgifter betalas på inkomsten, om inkomsttagaren omfattas av Finlands socialskydd. Ytterligare information om beskattning av utlandsarbete finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

Om sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten och inkomsttagaren är försäkrad i Finland verkställer arbetsgivaren så kallad miniinnehållning (arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) utifrån försäkringslönen på eget initiativ, då en skattekortsändring inte är nödvändig. Storleken på miniinnehållningen fastställs årligen med ett beslut av Skatteförvaltningen. Därtill tar arbetsgivaren ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien från lönen. Prestationsbetalaren anmäler Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren till inkomstregistret. Denna uppgift används alltid då en arbetstagare som är försäkrad i Finland arbetar utomlands som en utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare.

Om ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att arbeta utomlands och ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön och arbetstagaren är försäkrad i Finland, betalar det finländska företaget arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) och anmäler dem till inkomstregistret. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift fastställs för arbetstagaren i samband med förrättandet av beskattningen. I sådana situationer anmäler det utsändande företaget egna uppgifter i uppgifterna om betalaren och uppgiften Utländskt koncernbolag som övrig uppgift om betalaren samt uppgiften Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Försäkringslönen ska anmälas månatligen till inkomstregistret senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden.

När arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln enligt inkomstskattelagen på löneinkomsten, ska arbetsgivaren förutom inkomstslaget till inkomstregistret anmäla uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja och arbetsstatens landskod. Uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig kan kopplas till ett enskilt inkomstslag.

I de situationer där försäkringslön fastställts för arbetstagaren, men sexmånadersregeln inte är tillämplig, ska arbetsgivaren lämna uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej. Dessa situationer har redogjorts i punkterna 2.3.1.2 (en finländsk arbetsgivare betalar lönen) och 2.3.2.2 (ett utländskt koncernbolag betalar lönen) i anmälan. Om försäkringslön inte fastställts för tiden för utlandsarbete och sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten, är det inte nödvändigt att lämna uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig.

När en arbetsgivare låter bli att verkställa förskottsinnehållning på grund av att sexmånadersregeln är tillämplig på inkomsten, ska arbetsgivaren till inkomstregistret lämna in de kompletterande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver, se punkt 2.4

När en arbetsgivare sänder en arbetstagare för att arbeta i ett annat nordiskt land, ska arbetsgivaren till inkomstregistret lämna in de kompletterande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver, se punkt 2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden.

Nedan följer beskrivningar av olika situationer beroende på om inkomsten är skattepliktig eller inte i Finland och om försäkringsavgifter betalas på inkomsten till Finland eller inte. Plikterna för en finländsk betalare i situationer där löneutbetalningen överförs till ett utländskt koncernbolag har beskrivits i punkterna 2.3.2 (allmänt skattskyldig inkomsttagare) och 2.6.4 (begränsat skattskyldig inkomsttagare).

2.3.1 Försäkringslön fastställs

2.3.1.1 Sexmånadersregeln är tillämplig under hela löneperioden

Exempel 1: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Tyskland för att arbeta i två år. Arbetstagaren har ett A1-intyg som beviljas av PSC och den försäkringslön som fastställts för hen är 4 000 euro i månaden. Sexmånadersregeln tillämpas på inkomsten under hela löneperioden.

Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter betalas på basis av försäkringslönen. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (s.k. miniinnehållning) anmäls som förskottsinnehållning, även om förskottsinnehållning i övrigt inte behöver verkställas.

Exempel 1.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas: euro
352 Försäkringslön* 4000.00
Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja**  
Arbetsstatens landskod: DE  
402 Förskottsinnehållning (s.k. miniinnehållning) 74.40
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 60.00

* Försäkringslönen ska anmälas månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden.

** Sexmånadersregeln är tillämplig-uppgiften kan kopplas till ett enskilt inkomstslag.

Förutom ovan nämnda identifierings- och inkomstuppgifter ska prestationsbetalaren som uppgifter som relaterar till utlandsarbetet ge de preciserande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver om utlandsarbetet, se punkten Tilläggsuppgifter om utlandsarbete (sexmånadersregeln).

2.3.1.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

När sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsttagarens utländska lön, men försäkringslön fastställts för hen kan arbetsgivaren anmäla uppgifterna med en anmälan om löneuppgifter då den använder anmälningssätt 1 för att anmäla penninglöner. Om arbetsgivaren använder anmälningssätt 2, ska den lämna in två anmälningar till inkomstregistret. Se exempel 2.

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig och man till inkomsttagaren utöver penninglön betalar annan inkomst eller ger inkomsttagaren andra förmåner, ska uppgifterna anmälas enligt anmälningssätt 2, se exempel 3.

Närmare uppgifter om förfarandet, se punkt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifter och beskattningen avviker.

Då försäkringslön fastställts för arbetstagaren, men sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, ska betalaren förutom inkomstslaget anmäla uppgiften: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej.

2.3.1.2.1 Inkomsten beskattas i sin helhet i Finland

Exempel 2: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Sverige för att arbeta i ett år. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till hen från Finland. Arbetstagarens försäkringslön har fastställts till 5 300 euro i månaden. En lön på 5 000 euro per månad betalas ut till arbetstagaren. Under arbetet vistas arbetstagaren så mycket i Finland att sexmånadersregeln inte kan tillämpas på hens lön. Arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent på skattekortet är 33 %.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen (5 300 euro). Däremot beskattas arbetstagaren enligt den utbetalda lönen (5 000 euro), och även arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas enligt den faktiska lönen. Förskottsinnehållningen (5 000 euro x 33 % = 1 650 euro) verkställs utifrån den utbetalda lönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift ingår i förskottsinnehållningen.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 2, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 
Inkomstslag som ska anmälas:  euro  
352 Försäkringslön 5300.00 Uppgift som används av socialförsäkrarna och en del av förmånsbetalarna

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift

Som grund för försäkringsavgift: Nej

  Utifrån uppgiften får Skatteförvaltningen information om att inkomsten inte är skattefri och att sjukförsäkringsavgifter inte påförs utifrån försäkringslönen
101 Lön totalt 5000.00 Uppgift som används av Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Utifrån denna uppgift betalas inte inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

402 Förskottsinnehållning 1650.00  
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 378.95  

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.52  

På basis av de angivna uppgifterna betalas arbetspensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier och försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring utifrån försäkringslönen (5 300 euro), men arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas utifrån den faktiska lönen (5 000 euro). Dessutom beskattas inkomsttagaren enligt den utbetalda lönen.

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för vissa socialförsäkringsavgifter och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 2, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas: euro
352 Försäkringslön 5300.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:

Underställd sjukförsäkringsavgift

Som grund för försäkringsavgift:Nej

 
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 378.95

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.52

Anmälan av utbetald lön:

 
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 2  euro
201 Tidlön 5000.00
402 Förskottsinnehållning/strong> 1650.00

Förutom penninglön anges naturaförmåner

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig och man till inkomsttagaren utöver penninglön betalar annan inkomst eller ger inkomsttagaren andra förmåner, som naturaförmåner, ska uppgifterna anmälas enligt anmälningssätt 2 och två anmälningar om löneuppgifter lämnas in.

Exempel 3: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Tyskland för att arbeta i ett år. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren från Finland. Arbetstagarens försäkringslön har fastställts till 5 500 euro i månaden. En lön på 4 500 euro per månad betalas till arbetstagaren. Därtill har arbetstagaren en månatlig bostadsförmån värd 700 euro och en telefonförmån värd 20 euro. Den här månaden får arbetstagaren dessutom 1 000 euro i aktiepremie. Aktiepremien omfattas inte av socialförsäkringsavgifter.

Under arbetet vistas arbetstagaren så mycket i Finland att sexmånadersregeln inte kan tillämpas på hens lön. Arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent på skattekortet är 30 %.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen (5 500 euro). Arbetstagaren beskattas däremot enligt hela den betalda lönen (6 220 euro). Likaså betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift enligt den faktiska lönen som är underställd sjukförsäkringsavgiften (5 220 euro (4 500 + 700 + 20)). Aktiepremien räknas inte med eftersom den inte är underställd sjukförsäkringsavgiften. Förskottsinnehållningen (6 220 euro x 30 % = 1 866 euro) verkställs således utifrån den utbetalda lönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift ingår i den verkställda förskottsinnehållningen.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 3, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren:Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Inkomstslag som ska anmälas:  euro
352 Försäkringslön 5500.00
Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej  

Typ av försäkringsuppgift:

Underställd sjukförsäkringsavgift

Som grund för försäkringsavgift: Nej
 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

393.25

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

82.50

Anmälan av penninglön och förmåner:

Exempel 3 tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

 

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

 
Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)  

Anmälningssätt 2

 euro

201 Tidlön

4500.00

301 Bostadsförmån

700.00

330 Telefonförmån

20.00

320 Aktiepremie

1000.00

402 Förskottsinnehållning

1866.00

2.3.1.2.2 Arbetsstaten beskattar inkomst

Om ett fast driftställe även har arbetsgivarskyldigheter i arbetsstaten (till exempel ett fast driftställe), ska den i allmänhet uppbära skatt på inkomsttagarens lön även till arbetsstaten. Om sexmånadersregeln inte är tillämplig, kan betalaren inte låta bli att verkställa förskottsinnehållning i Finland. Inkomsttagaren kan dock ansöka om ändring av skattekortet, då det i innehållningsprocenten är möjligt att beakta skatter som ska betalas till utlandet.

Prestationsbetalaren kan anmäla skatt som den tagit ut på inkomsttagarens lön och redovisat till arbetsstaten under inkomstslaget Skatt som betalats till utlandet, som anmäls separat. Denna information är kompletterande information som ges på frivillig basis. I annat fall anmäls uppgifterna på samma sätt som i exemplen i föregående punkt .

Även om prestationsbetalaren anmäler skatt som betalats till utlandet till inkomstregistret, ska inkomsttagaren i den egna beskattningen lägga fram ett krav på undanröjande av eventuell dubbelbeskattning och också anmäla den skatt som betalats till utlandet.

2.3.1.3 Sexmånadersregeln blir tillämplig mitt under löneperioden

Om försäkringslön börjar tillämpas mitt under månaden, delas försäkringslönen med talet 30,33 då löneutbetalningsperioden är en månad. Det tal som fåtts på detta sätt multipliceras med det antal dagar då försäkringslönen är i kraft. Om månadslönen enligt kollektivavtalet ska divideras med antalet arbetsdagar används antalet arbetsdagar i månaden som divisor. Resultatet multipliceras sedan med antalet arbetsdagar då försäkringslön tillämpats.

Exempel 4: En försäkringslön uppgår till 5 000 euro i månaden. Ett arbete utomlands börjar mitt i månaden på så sätt att försäkringslön används för 13 dagar. Normal lön används för de återstående dagarna under månaden.

(5 000 euro / 30,33) x 13 = 2 143,09 euro beloppet på försäkringslönen för en knapp månad (13 dagar).

I exemplet nedan beskrivs anmälning i en situation där arbetstagarens arbete utomlands börjar mitt under löneutbetalningsperioden och försäkringslön fastställs för hen.

Exempel 5: En prestationsbetalare har en månad som löneutbetalningsperiod. Arbetstagaren börjar ett arbete som varar i ett år den 15 april i Frankrike. På hens lön tillämpas sexmånadersregeln från första början av arbetet. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till hen från Finland. Arbetstagarens månadslön är 3 400 euro, och den fastställda försäkringslönen är 3 800 euro i månaden. Arbetstagarens lön betalas från Finland under utlandskommenderingen. Hens förskottsinnehållningsprocent på skattekortet är 20 %.

Arbetsgivaren betalar under början av månaden socialförsäkringsavgifter enligt den faktiska lönen och under slutet av månaden enligt försäkringslönen. I månaden finns det 30,33 skattedagar. Beloppet på den utbetalda lönen är (3 400 euro / 30,33) x 14 dagar = 1 569,40 euro. Beloppet på försäkringslönen är (3 800 euro / 30,33) x 16 dagar = 2 004,62 euro. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning (313,88 euro) på den del av lönen (1 569,40 euro) som beskattas i Finland och miniinnehållning på försäkringslönen (30,87 euro).

I en sådan situation ska prestationsbetalaren lämna in två anmälningar till inkomstregistret: lönen för början av månaden ska anmälas med en anmälan om löneuppgifter och lönen för slutet av månaden med en annan.

Anmälning av lönen under början av månaden (arbetstagaren arbetar i Finland):

Exempel 5, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 1569.40 201 Tidlön 1569.40

402 Förskottsinnehållning

313.88

402 Förskottsinnehållning

313.88
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 112.21 413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 112.21
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 23.54 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 23.54

Anmälning av lönen under slutet av månaden (arbetstagaren arbetar utomlands, sexmånadersregeln är tillämplig, överenskommelse om försäkringslönen):

Exempel 5, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland/strong> (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmäls: euro

352 Försäkringslön

2004.62

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: FR

 
402 Förskottsinnehållning 30.87
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.33
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.07
2.3.1.4 Försäkringsuppgiften ändras mitt under löneperioden, sexmånadersregeln är tillämplig på en del av lönen under löneperioden

Försäkringsuppgiften gäller för hela anmälan. Om uppgiften ändras mitt under löneperioden, ska prestationsbetalaren lämna in två separata anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret.

Exempel 6: En prestationsbetalare har en månad som löneutbetalningsperiod. En arbetstagare börjar arbeta utomlands den 15 april. Sexmånadersregeln är tillämplig på utlandsarbetet. Arbetstagaren försäkras inte i Finland under utlandsarbetet. Arbetstagarens månadslön är 3 400 euro och hens lön betalas från Finland under utlandskommenderingen. Förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet är 20 %.

Arbetsgivaren betalar under början av månaden socialförsäkringsavgifter enligt den faktiska lönen. I månaden finns det 30,33 skattedagar. Beloppet på den utbetalda lönen är (3 400 euro / 30,33) x 14 dagar = 1 569,40 euro. Beloppet på förskottsinnehållningen uppgår till 313,88 euro. Socialförsäkringsavgifter betalas inte längre från och med slutet av månaden till Finland. Inte heller miniinnehållning verkställs, eftersom arbetstagaren inte är försäkrad i Finland. Prestationsbetalaren ska lämna in två separata anmälningar av löneuppgifter till inkomstregistret.

Anmälning av lönen under början av månaden (arbetstagaren arbetar i Finland och är försäkrad i Finland):

Exempel 6, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

1569.40

201 Tidlön

1569.40

402 Förskottsinnehållning

313.88

402 Förskottsinnehållning

 313.88

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

112.21

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 

 112.21

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

23.54

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 

 23.54

Anmälning av lönen under slutet av månaden (arbetstagaren arbetar utomlands, sexmånadersregeln är tillämplig, är inte försäkrad i Finland):
Lönebeloppet (3 400 euro / 30,33) x 16 dagar = 1 793,60 euro.

Exempel 6, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 1793.60 201 Tidlön 1793.60

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

2.3.2 Försäkringslön fastställs, lönen betalas ut av ett utländskt koncernbolag

Om en arbetstagare som sänts utomlands är försäkrad i Finland, ska arbetstagarens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter kumuleras till Finland, även om lönen betalas ut av ett utländskt koncernbolag eller ett annat företag, som är underkastat det utsändande finländska bolagets bestämmanderätt. I dessa situationer betalar det utsändande finländska företaget arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetstagarens andelar av pensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien). Det finländska företaget är också skyldigt att anmäla uppgifter om försäkringslönen eller den faktiska utbetalda lönen till inkomstregistret, om sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten.

I de anmälningar som ska lämnas in till inkomstregistret anmäler den finländske arbetsgivaren egna uppgifter i uppgifterna om betalaren, trots att den faktiska löneutbetalaren är ett utländskt företag. När ett utländskt koncernbolag betalar ut lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland, ska det finländska utsändande företaget som övrig uppgift om betalaren lämna uppgiften Utländskt koncernbolag och Person som arbetar utomlands, som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Uppgiften Utländskt koncernbolag anges också om lönen betalas delvis från Finland och delvis från utlandet. I sådana situationer anmäler den finländska arbetsgivaren det sammanlagda beloppet av löner som betalats från Finland och från utlandet samt beloppet av den verkställda förskottsinnehållningen, om sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten. Se exemplen i avsnitt 2.3.2.1.2 och 2.3.2.2.2.

Försäkringslönen ska anmälas månatligen till inkomstregistret senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden.

2.3.2.1 Sexmånadersregeln är tillämplig

När sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten och försäkringslön har fastställts, betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter utifrån försäkringslönen.

2.3.2.1.1 Hela lönen betalas från utlandet

Om det utländska företaget betalar arbetstagarens lön i sin helhet, flyter inte förskottsinnehållning av arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (så kallad miniinnehållning) in, eftersom lönen betalas ut av ett utländskt företag. Utifrån de uppgifter som lämnats in till inkomstregistret fastställer Skatteförvaltningen beloppet på arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av inkomsttagaren.

Exempel 7: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Italien för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 5 000 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det italienska dotterbolaget.

Eftersom arbetstagaren är försäkrad i Finland, är det finländska företaget skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter till Finland och anmäla försäkringslönen till inkomstregistret. Det italienska dotterbolaget tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien som beräknats utifrån försäkringslönen och redovisar avgifterna till det finländska företaget.

Det finländska företaget anmäler försäkringslönen och arbetstagarens andelar av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien till inkomstregistret. Utifrån den försäkringslön som anmälts till inkomstregistret fastställer Skatteförvaltningen arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av arbetstagaren.

Exempel  7.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas: euro

352 Försäkringslön

5000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

 

Arbetsstatens landskod: IT

 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

357.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

75.00

2.3.2.1.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland

Om en del av lönen betalas från Finland och en del från utlandet, och sexmånadersregeln är tillämplig på arbetstagarens lön, ska socialförsäkringsavgifterna även i detta fall betalas utifrån försäkringslönen. På anmälan om löneuppgifter anmäler det utsändande finländska företaget beloppet av den fastställda försäkringslönen, debiterade arbetstagaravgifter och beloppet av den miniinnehållning som verkställts som förskottsinnehållning.

Exempel 8: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Tyskland för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 6 800 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det tyska dotterbolaget. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen i Tyskland är 5 000 euro. I Finland betalas därtill 2 000 euro till arbetstagaren.

Sexmånadersregeln är tillämplig på lönen. Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter betalas på basis av försäkringslönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift (s.k. miniinnehållning) anmäls som förskottsinnehållning, även om förskottsinnehållning i övrigt inte behöver verkställas på lönen.

Exempel  8.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas euro

352 Försäkringslön

6800.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

 

Arbetsstatens landskod: DE

 

402 Förskottsinnehållning

104.72

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

486.20

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

102.00

2.3.2.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

Om en arbetstagare som sänts utomlands är försäkrad i Finland, men sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, betalas arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter utifrån den faktiska utbetalda lönen. Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen.

Den utbetalda lönen ligger till grund för arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den utsträckning som den hade varit förskottsinnehållningspliktig om arbetet utförts i Finland. Betalningsskyldigheten är med andra ord inte kopplad till försäkringslönen. Den utsändande finländska arbetsgivaren ska begära nödvändiga uppgifter om den utbetalda lönen av den utländska utbetalaren av lön. I Skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner fastställs också värdet på utländska naturaförmåner.

Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, beskattas inkomsten i Finland. Om rätt att beskatta lönen uppkommer för arbetsstaten, ska arbetstagaren framföra ett krav om undanröjande av dubbelbeskattningen i den skattedeklaration som ska lämnas in i Finland.

Om ett finländskt och utländskt företag hör till samma koncern, är den finländska arbetsgivaren skyldig att anmäla den lön som den utländska arbetsgivaren betalat ut till inkomstregistret. I samband med detta är det också möjligt att anmäla den skatt som en utländsk arbetsgivare eventuellt tagit ut utomlands med inkomstslaget Skatt som betalats till utlandet. Uppgifterna ska anges senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalning.

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig på arbetstagarens lön, ska arbetsgivaren anmäla både den faktiska lönen och försäkringslönen till inkomstregistret. Uppgifterna kan lämnas till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter då anmälningssätt 1 används. Vid användning av anmälningssätt 2 ska två anmälningar lämnas in. Närmare uppgifter om förfarandet finns i punkt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifter och beskattningen avviker.

2.3.2.2.1 Hela lönen betalas från utlandet

Exempel 9: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Danmark för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 5 300 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det danska dotterbolaget. Beloppet på den utbetalda lönen är 5 000 euro.

Arbetstagaren vistas hos sin Familj i Finland på sin fritid. Vistelsen i Finland kumuleras i sådan grad att sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten.

Eftersom arbetstagaren är försäkrad i Finland, är det finländska företaget skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter till Finland och anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Det danska dotterbolaget tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringspremierna från den betalda lönen. Andelen har beräknats utifrån försäkringslönen.

Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, är inkomsten skattepliktig också i Finland. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland enligt föreskrifterna i skatteavtalet. Därtill fastställer Skatteförvaltningen beloppet på sjukförsäkringsavgiften för arbetstagare i arbetstagarens slutliga beskattning utifrån den faktiska utbetalda lönen.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 9, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM BETALARE
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 
Inkomstslag som ska anmälas  euro  
352 Försäkringslön 5300.00 Uppgift som används av socialförsäkrarna och en del av förmånsbetalarna

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

  Utifrån uppgiften får Skatteförvaltningen information om att inkomsten inte är skattefri och att sjukförsäkringsavgifter inte påförs utifrån försäkringslönen
101 Lön totalt 5000.00 Uppgift som används av Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Försäkringsuppgiftens typ: Omfattas av försäkringsavgift: Nej

 

Utifrån denna uppgift betalas inte inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

378.95

 
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.50

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel  9, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare:  Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas euro

352 Försäkringslön

5300.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

378.95

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.50

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 9, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 2 euro

201 Tidlön

5000.00
2.3.2.2.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland

Om en del av lönen betalas från Finland och en del från utlandet, och sexmånadersregeln inte är tillämplig på arbetstagarens lön, ska arbetsgivaren anmäla både den faktiska betalda lönen och försäkringslönen till inkomstregistret.  

Exempel 10: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Tyskland för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 6 800 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det tyska dotterbolaget. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen från Tyskland är 5 000 euro. Från Finland betalas därtill 2 000 euro till arbetstagaren.

Arbetstagaren vistas hos sin familj i Finland på sin fritid. Vistelsen i Finland kumuleras i sådan grad att sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen. Däremot beskattas arbetstagaren enligt den faktiska lönen, och även arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas enligt den.

Förskottsinnehållning (i exemplet 30 %) verkställs på den lön som betalats i Finland (2 000 euro). Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i förskottsinnehållningen. Också lönen som betalats från Tyskland, 5 000 euro, ska anmälas till inkomstregistret.

Det finländska företaget anger följande på anmälan om löneuppgifter:

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 10, tabell 1/3
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare:Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas:  euro  

352 Försäkringslön

6800.00

Uppgift som används av socialförsäkrarna och en del av förmånsbetalarna

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

  Utifrån uppgiften får Skatteförvaltningen information om att inkomsten inte är skattefri och att sjukförsäkringsavgifter inte påförs utifrån försäkringslönen
101 Lön totalt 7000.00 Uppgift som används av Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

 

Typ av försäkringsuppgift:
Grund för försäkringsavgift: Nej

Utifrån denna uppgift betalas inte inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

402 Förskottsinnehållning (30 % x 2 000 euro)

600.00

 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

486.20

 

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 

102.00

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna anges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 10, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 
Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

6800.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

486.20

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

102.00

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 10, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

 

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

 
Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)  
Anmälningssätt 2  euro

201 Tidlön

7000.00

402 Förskottsinnehållning (30 % x 2 000 euro)

600.00

2.3.2.2.3 Försäkringslön fastställs inte, regelbundet arbete i två EU-stater

Om en person regelbundet arbetar i två EU-stater och har beviljats A1-intyg över tillhörande till den finländska sociala tryggheten, fastställs försäkringslön i allmänhet inte. Då fastställs socialförsäkringsavgifterna på basis av den faktiska lönen.

Exempel 11: En person arbetar regelbundet två veckor i månaden för ett finländskt företag i Finland och två veckor för ett tyskt dotterbolag i Tyskland. Personens arbetsrättsliga arbetsgivare är det finländska företaget, men det tyska dotterbolaget betalar lönen för arbetet i Tyskland. Personen har beviljats A1-intyg för arbete i två länder i Finland. Försäkringslön har inte fastställts, eftersom personen endast arbetar i korta perioder utomlands. Lönen från Finland är 3 000 euro och lönen från Tyskland 4 000 euro.

Den finländska arbetsgivaren debiterar arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna av den lön på 3 000 euro som den betalat. Det tyska dotterbolaget debiterar i sin tur arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna av den lön på 4 000 euro som det betalat och redovisar beloppet till den finländska arbetsgivaren. Den finländska arbetsgivaren betalar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna på basis av hela lönen på 7 000 euro.

Sexmånadersregeln är inte tillämplig på inkomsten, dvs. inkomsten är skattepliktig i Finland. Den finländska arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning endast på den andel av lönen som den betalat. Arbetstagaren ska själv söka ändring av förskottsskatten så att den omfattar den lön som det tyska bolaget betalar.

Det finländska företaget anmäler hela den lön som den betalat till inkomstregistret på följande sätt:

 

Exempel 11.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 2  euro

201 Tidlön

7000.00

402 Förskottsinnehållning (25 % av 3 000 euro) 750.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 7 000 euro)

500.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 7 000 euro)

105.00

2.3.3 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

2.3.3.1 Sexmånadersregeln är tillämplig

Om en allmänt skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands inte är försäkrad i Finland och sexmånadersregeln är tillämplig på hens löneinkomst, ska den finländske arbetsgivaren anmäla inkomsten till inkomstregistret.

Exempel 12: En finsk medborgare har tjänstgjort i Belgien i två år för en lokal arbetsgivare. Hen är allmänt skattskyldig i Finland. Hen övergår till att arbeta vid ett finländskt företags verksamhetsställe i Belgien. Lönebeloppet uppgår till 3 000 euro. Sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd.

Exempel 12.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: BE

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: BE

 
2.3.3.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen för en allmänt skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands, är lönen skattepliktig inkomst i Finland. Den finländske arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållning på inkomsten till Finland enligt föreskrifterna på skattekortet och anmäla uppgifterna om den utbetalda lönen till inkomstregistret.

Därtill ska betalaren med Typ av undantagssituation för försäkring-uppgifterna anmäla att socialförsäkringsavgifter inte betalas till Finland, till exempel: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). Som kompletterande uppgift kan man anmäla till exempel: Avtal om social trygghet: A1-intyg eller avtal till Finland.

2.3.4 Löneinkomst och utlandsarbete som omfattas av lagen om sjömanspensioner

Lagen om sjömanspensioner innehåller inte något försäkringslönebegrepp. Om en inkomsttagare omfattas av lagen om sjömanspensioner, anmäler betalare inkomsten enligt den faktiskt utbetalda lönen. Socialförsäkringsavgifterna fastställs utifrån den utbetalda lönen.

Inkomstskattelagens sexmånadersregel kan inte tillämpas på inkomst från arbete ombord på ett finskt sjöfartyg. Med ett finskt fartyg jämställs även ett sådant utländskt fartyg som en finsk arbetsgivare hyr och med vilket följer endast en fåtalig besättning eller inte någon besättning alls.

Däremot kan den lön som fås för arbete på ett utländskt fartyg vara skattefritt med stöd av sexmånadersregeln.

Läs mera om anmälan av sjöarbetsinkomst i anvisningen Anmälning av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer: kapitel 2 Sjöarbetsinkomst.

2.3.5 Lön som betalats ut till en företagare och sexmånadersregeln

Om en inkomsttagare som åker utomlands för att arbeta är FöPL-försäkrad (företagarens pensionsförsäkring) och sexmånadersregeln är tillämplig på den utbetalda lönen, betalas socialförsäkringsavgifter utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

Den FöPL-arbetsinkomst som pensionsanstalten fastställt utgörs av den inkomst som ligger till grund för arbetspension- och sjukförsäkringsavgifterna och den ersätter företagarlön som grund för arbetspensions- och sjukförsäkringsavgiften. Arbetsinkomstuppgiften anmäls inte till inkomstregistret, men den lön som företagaren får anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningen. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift bestäms utgående från lönen.

Inkomsten anmäls till inkomstregistret enligt följande:

Lön som betalats ut till en företagare och sexmånadersregeln.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

2.3.6 Incitamentsarvoden och sexmånadersregeln

Inkomsten av en anställningsoption kan under vissa förutsättningar vara skattefri utifrån sexmånadersregeln. Om förutsättningarna är uppfyllda, kan arbetsgivaren tillämpa sexmånadersregeln då prestationen anmäls till inkomstregistret. Arbetsgivaren ska till exempel ordna en tillförlitlig uppföljning av arbetsdagarna och granska att förutsättningarna för skattefrihet uppfylls, innan anställningsoptionen anmäls till inkomstregistret.

Läs om förutsättningarna i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av anställningsoptioner och aktieemissioner som grundar sig på arbetsförhållande i internationella situationer.

Exempel 13: En arbetstagare som arbetar i Finland får 1.5.2019 anställningsoptioner, vars intjäningsperiod upphör 31.12.2020. Hen börjar tjänstgöra utomlands för sin arbetsgivare från och med 17.11.2019. Sexmånadersregeln är tillämplig såväl på lönen som på optionsförmånen. 

Arbetstagaren utnyttjar optionerna 1.4.2021. Hen får en förmån till ett värde på 90 000 euro av optionerna, vilken delas in i en skattepliktig och skattefri andel i Finland enligt arbetstid. Den skattepliktiga andelen i Finland uppgår till (200 / 600 x 90 000) = 30 000 euro.

Arbetsgivaren kan inte verkställa förskottsinnehållningen utifrån värdet på förmånen, om arbetsgivaren inte på samma gång betalar ut skattepliktig penninglön till arbetstagaren. Om sexmånadersregeln är tillämplig på penninglönen, är det inte nödvändigt att verkställa förskottsinnehållning på den skattepliktiga andelen av anställningsoptionen.

Förmånen av anställningsoptionerna anmäls till inkomstregistret med två anmälningar om löneuppgifter. I anmälan om löneuppgifter för april 2021 anmäls den skattepliktiga delen på 30 000 euro under inkomstslaget Anställningsoption. Optionsförmånsbeloppet på 60 000 euro som omfattas av sexmånadersregeln anmäls under inkomstslaget Anställningsoption och i anknytning till detta lämnas uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja och Arbetsstatens landskod.

Anmälan av anställningsoption som är skattepliktig i Finland:

Exempel 13, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Inkomstslag som ska anmälas

euro

343 Anställningsoption

30000.00

Anmälan av anställningsoption på vilken sexmånadersregeln är tillämplig:

Exempel 13, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren:: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas: euro

343 Anställningsoption

60000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

2.3.7 Skattefria kostnader i anslutning till arbete utomlands

Kostnadsersättningar i anslutning till arbetet utomlands anmäls till inkomstregistret med inkomstslaget Dagtraktamente (331). Som Typ av dagtraktamente anmäls i så fall Skattefria ersättningar relaterade till arbete i utlandet. Med skattefria kostnadsersättningar som anknyter till arbete utomlands avses skattefria ersättningar som hänför sig till arbete utomlands enligt 76 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen. Med uppgiften Typ av dagtraktamente anmäls alla skattefria kostnader som hänför sig till arbete utomlands, såsom flygkostnader, vägtullar och andra kostnader. Således anmäls även kostnader som baserar sig på ett verifikat av en trafikidkare med uppgiften Typ av dagtraktamente, om det är fråga om kostnadsposter som hänför sig till arbete utomlands enligt 76 § i inkomstskattelagen.

2.4 Tilläggsuppgifter om utlandsarbete (sexmånadersregeln)

2.4.1 Uppgifter som ska anmälas

Tilläggsuppgifter om utlandsarbete anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov. Som tilläggsuppgifter för utlandsarbete avses i detta avsnitt NT2-uppgifter och arbetsgivarens anmälan om vistelseperioderna i Finland. Uppgifterna kan ges antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att tilläggsuppgifter om utlandsarbete ges med en separat anmälan om löneuppgifter.

Uppgifterna ska anmälas då arbetsgivaren tillämpat sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen på löneinkomsten.

Lön för arbete utomlands är skattefri i Finland, om sexmånadersregeln 77 § i inkomstskattelagen är tillämplig på den. Ytterligare information om beskattning av utlandsarbete finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

Tilläggsuppgifter om arbete utomlands (NT2 och vistelseperioder i Finland) behöver inte anmälas till inkomstregistret om lönen betalas av en utländsk arbetsgivare. Tilläggsuppgifter om arbete utomlands anmäls bara om den finländska arbetsgivaren har försummat att verkställa förskottsinnehållning. Om lönen betalas av ett utländskt koncernbolag, anmäls inga tilläggsuppgifter om arbetet utomlands eftersom det finländska bolaget då inte har försummat att verkställa förskottsinnehållning.

2.4.1.1 Förskottsinnehållning verkställs inte till Finland (NT2-uppgifter)

En arbetsgivare kan låta bli att verkställa förskottsinnehållning på lön som den betalat ut för utlandsarbete, om förutsättningarna för sexmånadersregeln är uppfyllda. När en arbetsgivare låter bli att verkställa förskottsinnehållning på en inkomsttagares lön och tillämpar sexmånadersregeln, ska arbetsgivaren till inkomstregistret ge uppgifter om arbetet utomlands som NT2-uppgifter.

 I så fall ska följande uppgifter anmälas som NT2-uppgifter:

 • Arbetsstat eller -stater om flera (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 • Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Arbetsperioder utomlands (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Penninglön per månad (frivillig uppgift)
 • övriga ersättningar och förmåner (frivillig uppgift)
2.4.1.2 Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

Med anmälan ges följande uppgifter:

 • Vistelsetider i Finland (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum
 • Om arbetstagaren inte alls vistats i Finland under de anmälda tidsperioderna, ska betalaren i punkten Vistelsetid i Finland välja:
  • I anmälan ingår inte vistelseperioder i Finland (Ja/Nej)

2.4.2 Tidpunkt för lämnande av uppgifter och korrigering av uppgifter

En arbetsgivare ska innan utbetalningen av den första lönen för arbete utomlands bedöma om förskottsinnehållning ska verkställas på prestationen till Finland. Arbetsgivaren ska anmäla NT2-uppgifterna senast på den femte kalenderdagen efter den utbetalningsdag då arbetsgivaren för första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållningen.

NT2-uppgifterna ska lämnas in för respektive kalenderår. Om arbetet utomlands fortsätter till följande år, behövs inte de uppgifter som lämnats in tidigare korrigeras, utan de uppgifter som ändrats anmäls med en ny anmälan om löneuppgifter. NT2-uppgifterna ska då anmälas före utgången av januari i det år som följer.

NT2-uppgifterna för det sista arbetsåret ska korrigeras före utgången av januari i det år som följer, om förändringar har skett i dem. Till exempel om det egentliga slutdatumet för vistelsetiden eller arbetstiden utomlands skiljer sig från det uppskattade slutdatumet, ska NT2-uppgifterna för det sista arbetsåret korrigeras.

I det fall att arbetsstaten ändras, ska man alltid lämna in nya NT2-uppgifter, om förskottsinnehållningen fortfarande inte verkställs. NT2-uppgifterna ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen som följer efter den löneutbetalningsdag då förskottsinnehållningen för första gången inte verkställs på lön för arbete i landet i fråga. I punkten Arbetsperioderna i utlandet anmäls det verkliga startdatumet för arbetet utomlands.

Exempel 14: Den finländska arbetsgivaren skickar arbetstagaren, som är bosatt i Finland, till Tyskland för att arbeta 1.6.2021. Arbetet uppskattas ta slut 31.3.2022. Arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållningen från och med juni med stöd av sexmånadersregeln. På hösten 2021 kommer det fram att arbetet fortsätter enda fram till 30.4.2022.

Arbetsgivaren ska lämna in tilläggsuppgifter om utlandsarbete till inkomstregistret enligt följande:

- När arbetet inleds ska arbetsgivaren ge NT2-uppgifterna senast på den 5:e dagen efter lönebetalningen i juni. Som arbetsperiod anmäler arbetsgivaren 1.6.2021-31.3.2022.

- På hösten 2021 korrigeras inte uppskattningen om arbetets slutdatum.

- Nästa år 2022 ger arbetsgivaren NT2-uppgifterna som en ny anmälan. Uppgifterna ska lämnas in till inkomstregistret senast 31.1.2022.

Som arbetsperiod anmäler arbetsgivaren arbetsperioden som är känt vid den tidpunkt, dvs. 1.6.2021–30.4.2022.

I februari 2022 kommer det fram att arbetet fortsätter ännu fram till 30.6.2022. Arbetsgivaren korrigerar NT2-uppgifterna som inlämnats tidigare samma år i en ersättande anmälan.. Korrigeringen ska göras före 31.1.2023.

Exempel 15: En arbetstagare arbetar för en finländsk arbetsgivare utomlands från och med 1.6.2022 och arbetet ska pågå till 30.5.2023. Arbetstagaren arbetar i flera stater och arbetet i en stat varar 1–4 månader.

Arbetstagaren arbetar i Bahamas 1.8.2022–30.9.2022. Eftersom det inte finns ett skatteavtal med Bahamas som förhindrar arbetsstaten att beskatta lönen, tillämpar arbetsgivaren sexmånadersregeln på arbetet i Bahamas och verkställer inte förskottsinnehållning.

Arbetsgivaren uppger NT2-uppgifter och anmäler vistelse- och arbetsperioderna i Bahamas enligt följande:
• vistelseperioderna i arbetsstaten (Bahamas) för tiden 1.8.2022–30.9.2022
• arbetsperioderna i utlandet (Bahamas och andra stater) för tiden 1.6.2022–30.5.2023. Med andra ord kan arbetsperioderna i flera olika stater anmälas med samma anmälan.

Trots att förskottsinnehållning till en början verkställs till Finland, kan det senare visa sig att sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten. När det står klart att sexmånadersregeln är tillämplig, kan arbetsgivaren på eget initiativ låta bli att verkställa förskottsinnehållning till Finland. Därtill ska arbetsgivaren i så fall lämna in NT2-uppgifter till inkomstregistret. Om arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln retroaktivt, behöver NT2-uppgifter inte anges för de gamla månaderna. NT2-uppgifter ska anges från och med den dag arbetsgivaren inte verkställer förskottsinnehållning.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland ska även lämnas när sexmånadersregeln har tillämpats retroaktivt.

Exempel 16: En finländsk arbetsgivare skickar en arbetstagare  till Frankrike för att arbeta där i fyra månader från och med 1.1.2021. Förskottsinnehållning verkställs normalt i januari–februari i Finland. I början av mars avtalar man om att arbetet ska fortsätta till slutet av året och från och med mars verkställs ingen förskottsinnehållning längre i Finland, eftersom sexmånadersregeln blir tillämplig på lönen. Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland ska anges om sexmånadersregeln tillämpas, också i en situation där regeln har tillämpats retroaktivt.

Arbetsgivaren lämnar in NT2-uppgifterna i mars. Som arbetets startdatum anges den verkliga första dagen av utlandsarbetet, dvs. 1.1.2021. På anmälningarna om löneuppgifter för januari–februari anges inga NT2-uppgifter retroaktivt, eftersom förskottsinnehållningen för dessa månader ursprungligen verkställdes i Finland.

Läs mer om hur man korrigerar uppgifter om lön och förskottsinnehållning i avsnitt 2.7.1 Tillämpningen av sexmånadersregeln klarnar senare.

Om förskottsinnehållning inte har verkställts men det senare framgår att sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten, ska förändringarna i arbets- och vistelseperioderna som anmälts som NT2-uppgifter korrigeras i en ersättande anmälan om löneuppgifter.

Exempel 17: En finländsk arbetsgivare skickar en arbetstagare till Tyskland för att arbeta där i ett år från och med 1.1.2021. Arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln på lönen och debiterar miniinnehållning av försäkringslönen i Finland. Arbetsgivaren lämnar NT2-uppgifterna till inkomstregistret.

I april upphör dock arbetstagarens arbete i Tyskland, varefter hen återvänder till Finland. Tyskland får inte rätt att beskatta lönen, och sexmånadersregeln kan inte tillämpas på lönen för början av året.

Arbetsgivaren ska korrigera de NT2-uppgifter som inlämnats till inkomstregistret och i en ersättande anmälan ange de faktiska vistelse- och arbetsperioderna i Tyskland.

Arbetsgivaren ska också korrigera anmälningarna om löneuppgifter för januari–april, eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen, se avsnitt 2.7.2.

I arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland anmäls vistelsetiderna i Finland under tiden för arbetet i utlandet. Dessa uppgifter ska lämnas till inkomstregistret senast före utgången av januari följande år. I allmänhet vet arbetsgivaren inte vistelsetiderna i samband med lönebetalningen, utan arbetstagaren kan uppge dem i efterhand till arbetsgivaren. Uppgifterna kan dock lämnas direkt efter att utlandsarbetet upphört.

Vistelseperioderna i Finland ska anmälas oberoende av orsaken till arbetstagarens vistelse i Finland. Även om vistelsen i Finland kan anses bero på tvingande och oväntade orsaker enligt 77 § i inkomstskattelagen ska vistelseperioderna anmälas till inkomstregistret.

Om vistelseperioderna i Finland har anmälts felaktigt ska uppgifterna korrigeras genom en ersättande anmälan om löneuppgifter.

2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden

Överenskommelsen mellan de nordiska länderna om uppbörd och överföring av skatt (97/1997) det vill säga det så kallade TREKK-avtalet, reglerar informationsflödet och överföringen av skatter mellan de nordiska länderna. För detta ändamål ska arbetsgivaren till Skatteförvaltningen ge uppgifter om arbetet i ett annat nordiskt land enligt följande:

 • NT1-uppgifter då förskottsinnehållning fortsättningsvis verkställs till Finland
 • NT2-uppgifter då förskottsinnehållning inte verkställs till Finland.

Då Skatteförvaltningen fått NT-uppgifter, sänder de dem till skattemyndigheten i arbetsstaten. Därtill ger Skatteförvaltningen betalaren och inkomsttagaren ett meddelande över inlämnade NT-uppgifter.

NT-uppgifter lämnas för att skattemyndigheterna i hemvist- och arbetsstaten ska få information om i vilken stat förskottsskatt på löneinkomsten betalas. Om förskottsinnehållning till en början verkställts i Finland och NT1-uppgifter lämnats, ändras uppgifterna inte retroaktivt till NT2-uppgifter om det senare framgår att arbetsstaten får beskattningsrätt och förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, se avsnitt 2.5.2.

Ytterligare information om anmälan av arbete i Norden finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

2.5.1 Uppgifter som ska anmälas

Närmare uppgifter om arbete i ett nordiskt land anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov. Som tilläggsuppgifter för utlandsarbete avses i detta avsnitt NT1- och NT2-uppgifter och arbetsgivarens anmälan om vistelseperioderna i Finland. Uppgifterna kan ges antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att tilläggsuppgifter om utlandsarbete ges med en separat anmälan om löneuppgifter.

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land, ska antingen NT1- eller NT2-uppgifter alltid anmälas till inkomstregistret. När arbetsgivaren låtit bli att verkställa förskottsinnehållning på grund av att sexmånadersregeln är tillämplig, ska man förutom NT2-uppgifterna anmäla vistelseperioderna i Finland enligt beskrivningen i punkt 2.4.

2.5.1.1 Förskottsinnehållning verkställs till Finland (NT1-uppgifter)

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land, ska förskottsinnehållning verkställas till Finland om

 • arbetstagarens vistelse inte överstiger 183 dagar under 12 månader
 • lönen utbetalas av den finländska arbetsgivaren
 • lönen inte belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten och
 • det inte är fråga om uthyrning av arbetskraft.

Då förskottsinnehållning verkställs till Finland, ska arbetsgivaren lämna in NT1-uppgifter om den arbetstagare som arbetar i ett annat nordiskt land till inkomstregistret. Följande uppgifter ska lämnas in som NT1-uppgifter:

 • Arbetsstat (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 • Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Uppdragsgivare i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • identifierare, namn
  • adress
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
2.5.1.1.1  Anmälan av vistelseperioder i NT1-uppgifterna

På basis av vistelseperioderna som lämnas med NT1-uppgifterna kontrolleras att hemviststaten fortfarande har rätt att beskatta inkomsten och att arbetsstaten inte får beskattningsrätt med stöd av vistelsen. Enligt det nordiska skatteavtalet kan lön som betalas från hemviststaten beskattas i arbetsstaten, om arbetstagaren vistas över 183 dagar i arbetsstaten under 12 på varandra följande månader.

Om arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land i perioder så att tidsperioden mellan arbetets start- och slutdatum är högst 183 dagar, kan vistelseperioden anmälas som en tidsperiod, även om den även omfattar vistelse i Finland.

Exempel 18: En arbetstagare är bosatt i Finland och arbetar i Sverige från 1.5.2021 till 31.8.2021. Hen arbetar 3–4 dagar per vecka i Sverige och i övrigt i Finland. Antalet vistelsedagar i Sverige överstiger inte 183 under 12 månader, och således får Sverige inte rätt att beskatta lönen på basis av vistelsen. Eftersom vistelseperioden utan avbrott inte överstiger 183 dagar, kan arbetsgivaren i NT1-uppgifterna ange 1.5.2021 som vistelseperiods startdatum och 31.8.2021 som dess slutdatum. Den lön som betalas för arbetet i Finland respektive Sverige beskattas endast i hemviststaten dvs. Finland, och förskottsinnehållningen verkställs i Finland.

Om vistelseperioden mellan start- och slutdatum är över 183 dagar men den faktiska vistelsen i ett annat nordiskt land är högst 183 dagar under 12 månader, ska de faktiska vistelseperioderna anges i NT1-uppgifterna. Om vistelseperioden är över 183 dagar lång, anser arbetsstaten att den får rätt att beskatta lönen och kan yrka på att förskottsskatt ska betalas i arbetsstaten.

Exempel 19: En arbetstagare arbetar i Danmark från 1.6.2021 till 31.5.2022. Hen vistas i genomsnitt tre dagar per vecka i Danmark, vilket innebär att vistelsen inte överstiger 183 dagar under 12 månader. Arbetsgivaren kan inte ange vistelseperioderna som en period, utan varje vistelseperiod ska anmälas separat. Om vistelseperioderna inte är kända på förhand, anges en uppskattning i NT1-uppgifterna. Om det sker väsentliga förändringar i vistelseperioderna, kan de korrigeras i efterhand med en ersättande anmälan. Se avsnitt 2.5.4 om korrigering.

Det rekommenderas att en uppskattning av vistelseperioderna i arbetsstaten anges i anmälan om löneuppgifter och att förändringar i vistelseperioderna anges i en ersättande anmälan om löneuppgifter. Då får myndigheterna i både hemvist- och arbetsstaten information om vistelseperioderna under hela arbetsperioden med NT-uppgifterna i den senaste anmälan om löneuppgifter. Om det är möjligt att NT-uppgifterna kan förändras är det bra att ange dem i en separat anmälan om löneuppgifter, så att endast NT-behöver korrigeras genom en ersättande anmälan.

Exempel 20: En arbetstagare börjar arbeta i Sverige 5.5.2021. När arbetet börjar antar arbetsgivaren att arbetet kommer att pågå till 31.5.2021. Arbetsgivaren anger en uppskattning av vistelsetiderna i NT1-uppgifterna i maj. I slutet av maj blir det klart att arbetet i Sverige kommer att fortsätta även i juni. Arbetsgivaren anger i NT1-uppgifterna vistelseperioderna i Sverige under både maj och juni och lämnar dem i en ersättande anmälan om löneuppgifter.

2.5.1.2 Förskottsinnehållning verkställs inte i Finland (NT2-uppgifter)

När arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land och förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, ska uppgiften om att förskottsinnehållning inte verkställs alltid lämnas in som NT2-uppgifter. Arbetsgivaren kan låta bli att verkställa förskottsinnehållning av två orsaker:

 • med stöd av 77 § i inkomstskattelagen, som gäller utländsk arbetsinkomst
 • på grund av ett nordiskt skatteavtal då sexmånadersregeln inte är tillämplig, men då undantagandemetoden tillämpas för att undanröja dubbelbeskattning.

Lön som fåtts för arbete i ett annat nordiskt land är skattefri i Finland, om sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen är tillämplig på denna. Trots att sexmånadersregeln inte är tillämplig, kan arbetsstaten få beskattningsrätt enligt det nordiska skatteavtalet om inkomstbeskattning. Beskattningsrätt kan uppkomma till exempel utifrån att arbetsgivaren har ett fast driftställe i arbetsstaten. I så fall undanröjs dubbelbeskattning i hemviststaten, det vill säga i Finland. Om sexmånadersregeln dock inte är tillämplig på löneinkomsten, kan arbetsgivaren låta bli att verkställa förskottsinnehållning enbart om arbetstagaren ansökt om ändring av skattekortet.

I nordiska situationer ska följande uppgifter anmälas som NT2-uppgifter:

 • Arbetsstat eller -stater, om de är flera (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 • Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Arbetsperioder utomlands (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Penninglön per månad (frivillig uppgift)
 • övriga ersättningar och förmåner (frivillig uppgift)
2.5.1.3 Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land och sexmånadersregeln tillämpas på inkomsten, ska arbetsgivaren lämna in ”Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland”. Med anmälan ges följande uppgifter:

 • Vistelsetider i Finland (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum
 • Om arbetstagaren inte alls vistats i Finland under de anmälda tidsperioderna, ska betalaren i punkten Vistelsetider i Finland välja:
  • I anmälan ingår inte vistelseperioder i Finland (Ja/Nej)

2.5.2 Tidpunkt för lämnande av uppgifter

En arbetsgivare ska innan utbetalningen av den första lönen för arbete utomlands bedöma om förskottsinnehållning ska verkställas på prestationen till Finland. NT-uppgifterna ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete, när arbetstagaren börjat arbeta i ett annat nordiskt land.

NT2-uppgifterna ska lämnas in för respektive kalenderår. Om arbetet utomlands fortsätter till följande år, behövs inte de uppgifter som lämnats in tidigare korrigeras, utan de uppgifter som ändrats anmäls med en ny anmälan om löneuppgifter. NT2-uppgifterna ska då anmälas före utgången av januari i det år som följer.

NT2-uppgifterna för det sista arbetsåret ska korrigeras före utgången av januari i det år som följer, om förändringar har skett i dem. Till exempel om det egentliga slutdatumet för vistelsetiden eller arbetstiden utomlands skiljer sig från det uppskattade slutdatumet, ska NT2-uppgifterna för det sista arbetsåret korrigeras. Se exemplet i avsnitt 2.4.2.

I det fall att arbetsstaten ändras, ska man alltid lämna nya NT2-uppgifter, om förskottsinnehållningen fortfarande inte verkställs. NT2-uppgifterna ska lämnas senast på den femte kalenderdagen som följer efter den löneutbetalningsdag då förskottsinnehållningen för första gången inte verkställs på lön för arbete i landet i fråga.

I motsats till NT2-uppgifter lämnas inte NT1-uppgifter kalenderårsvis. NT1-uppgifterna lämnas endast när arbete i ett annat nordiskt land börjar.

I arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland anmäls vistelsetiderna i Finland under tiden för arbetet i utlandet. Dessa uppgifter ska lämnas till inkomstregistret för varje kalenderår senast före utgången av januari följande år. I allmänhet vet arbetsgivaren inte vistelsetiderna i samband med lönebetalningen, utan arbetstagaren kan uppge dem i efterhand till arbetsgivaren. Uppgifterna kan dock lämnas direkt efter att utlandsarbetet upphört.

Vistelseperioderna i Finland ska anmälas oberoende av orsaken till arbetstagarens vistelse i Finland. Även om vistelsen i Finland kan anses bero på tvingande och oväntade orsaker enligt 77 § i inkomstskattelagen ska vistelseperioderna anmälas till inkomstregistret.

Om vistelseperioderna i Finland har anmälts felaktigt ska uppgifterna korrigeras genom en ersättande anmälan om löneuppgifter.

2.5.3 Förskottsinnehållningsskyldigheten förändras under arbete i Norden

Trots att förskottsinnehållning till en början verkställs till Finland, kan det senare visa sig att sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten. I så fall har arbetsgivaren till en början gett NT1-uppgifter om arbetet i det nordiska landet. När det står klart att sexmånadersregeln är tillämplig, kan arbetsgivaren på eget initiativ låta bli att verkställa förskottsinnehållning till Finland. Då ska dessutom NT2-uppgifterna lämnas till inkomstregistret med en ny anmälan om löneuppgifter, om arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning för första gången. I enlighet med TREKK-avtalet kan en arbetsgivare inte i så fall returnera redan innehållna förskottsinnehållningar till arbetstagaren, utan ländernas myndigheter sköter överföringen av förskotten till det andra nordiska landet. Överföringen sker på basis av utredningar som arbetstagaren lämnat med skattedeklarationen.

Förfarandet ska vara det samma i situationer med nordiska länder, i vilka sexmånadersregeln inte är tillämplig och det först under arbetets gång framkommer att arbetsstaten får rätt att beskatta lönen utifrån skatteavtalet. Också i så fall har man först gett information om verkställandet av förskottsinnehållningen som NT1-uppgifter. När det framkommit att arbetsstaten har rätt att beskatta lönen, låter arbetsgivaren bli att verkställa förskottsinnehållning till Finland. Detta grundar sig på det skattekort som upprättats för arbetstagaren, där undanröjandet av dubbelbeskattning i Finland beaktats. Då ska arbetsgivaren också lämna uppgiften om att förskottsinnehållning inte verkställs som NT2-uppgifter i en ny anmälan om löneuppgifter när arbetsgivaren för första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållning.

Exempel 21: En arbetstagare arbetar i Sverige 1.11.2021–31.3.2022. Hemviststaten har rätt att beskatta inkomsten, och arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållningen i Finland. När arbetet börjar lämnar arbetsgivaren NT1-uppgifterna.

I februari 2022 blir det klart att arbetet i Sverige kommer att fortsätta till slutet av året. Arbetstagaren vistas över 183 dagar under 12 månader i arbetsstaten, och arbetsstaten får rätt att beskatta lönen. Arbetstagaren besöker Finland varje veckoslut och tillbringar även semester i Finland. Sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten. Arbetstagaren lämnar ett nytt skattekort som gäller från och med 1.3.2022 till arbetsgivaren. På basis av skattekortet uppbärs endast sjukförsäkringsavgiften i Finland.

Arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning i Finland (med undantag för sjukförsäkringsavgiften). Arbetsgivaren anmäler NT2-uppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar från den löneutbetalning då förskottsinnehållning inte längre verkställts. I NT2-uppgifterna anger arbetsgivaren de faktiska tidsperioderna för arbetet och vistelsen från och med 1.11.2021.

Arbetsstaten har fått rätt att beskatta lönen 1.11.2021. Eftersom förskottsinnehållning på inkomsten har verkställts i Finland, yrkar arbetstagaren i skattedeklaration på att Finland ska undanröja dubbelbeskattningen till den del som arbetsstaten beskattar lönen. Dessutom yrkar arbetstagaren på att skatt på lönen ska överföras till ett annat nordiskt land enligt TREKK-avtalet. Om arbetstagaren får skatteåterbäring från Finland efter undanröjandet av dubbelbeskattningen, kan skatt överföras till ett annat nordiskt land.

Även för januari–februari 2022 ska arbetstagaren i skattedeklarationen (våren 2023) yrka på undanröjande av dubbelbeskattning med stöd av skatteavtalet. Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen, finns det kvarskatt i den förhandsifyllda skattedeklarationen tills Skatteförvaltningen undanröjer dubbelbeskattningen. Skatt på lön i början av året kan överföras till ett annat nordiskt land enligt TREKK-avtalet.

2.5.4 Korrigering av uppgifter

Om tilläggsuppgifter om arbetet i ett nordiskt land anmälts felaktigt, ska uppgiften rättas då misstaget upptäcks. Uppgifterna korrigeras i första hand i en ersättande anmälan om löneuppgifter. Den tidigare anmälan korrigeras genom radering endast om uppgifterna ursprungligen anmälts fel, till exempel för fel arbetstagare eller om arbetet i ett annat nordiskt land aldrig påbörjades.

Exempel 22: En arbetsgivare skickar en arbetstagare på en ettårig utlandskommendering till Norge. Sexmånadersregeln är tillämplig på lönen, och arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning. Av misstag lämnar arbetsgivaren NT1-uppgifterna till inkomstregistret. Efter att arbetsgivaren upptäckt detta makulerar den anmälan om löneuppgifter och lämnar en ny anmälan om löneuppgifter, i vilken uppgifterna anges som NT2-uppgifter.

Arbetsgivaren kan inte ändra NT-uppgifterna med en ersättande anmälan, eftersom uppgiften Blanketter för utlandsarbete då skulle förändras.

Om förskottsinnehållning i början av arbetet har verkställts i Finland och NT1-uppgifterna lämnas och om förskottsinnehållning senare inte verkställs, eftersom arbetsstaten får beskattningsrätt, korrigeras eller makuleras inte tidigare inlämnade NT1-uppgifter. NT2-uppgifterna anges i en ny anmälan om löneuppgifter när förskottsinnehållning inte längre verkställs i Finland.

Om ändringar äger rum i de obligatoriska uppgifterna (se punkterna 2.5.1.1.1 och 2.5.1.2) så länge arbetet pågår, ska ändringarna göras senast före utgången av januari månad i det år som följer efter skatteåret. Om arbetsstaten ändras, ska nya NT1- eller NT2-uppgifter alltid ges beroende på om förskottsinnehållningen verkställs till Finland eller inte.

Exempel på förändringar i vistelseperioder under arbetet och korrigering av dem finns i avsnitt 2.5.1.1.

2.6 Begränsat skattskyldig som arbetar utomlands

En finländsk medborgare som flyttat utomlands blir i allmänhet begränsat skattskyldig från början av det fjärde året som följer på flytten. Lön från den privata sektorn för utlandsarbete till en begränsat skattskyldig är inte skattepliktig i Finland. Om lönen betalas ut av ett offentligt samfund, kan lönen i allmänhet beskattas i Finland.

Inkomster som betalats till en begränsat skattskyldig och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som prestationer till en allmänt skattskyldig. Därtill ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja. Uppgifterna anmäls med en finländsk personbeteckning då inkomsttagaren har en finländsk beteckning. Därtill anmäls vad gäller en begränsat skattskyldig inkomsttagare alltid en utländsk skatteidentifierare och hemviststaten samt kontaktuppgifter i hemviststaten. Om en begränsat skattskyldig arbetstagare saknar finländsk personbeteckning, ska betalaren utöver den utländska beteckningen ange arbetstagarens namn, födelsedatum, adress och kön.

När lön som betalas till en begränsat skattskyldig är skattepliktig i Finland, är det möjligt att ta ut källskatt eller förskottsinnehållning utifrån lönen. Om förskottsinnehållning tas ut i stället för källskatt på löneinkomst som betalas till en begränsat skattskyldig, iakttas så kallad progressiv beskattning av en begränsat skattskyldig. I så fall ska man i anmälan om löneuppgifter anteckna uppgiften: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja. Förskottsinnehållning kan verkställas från lönen enbart om arbetstagaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga som är i kraft vid betalningstidpunkten.

Om en begränsat skattskyldig är försäkrad i Finland, ska arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter betalas utifrån lönen, oberoende av om lönen beskattas i Finland eller inte. Om löneinkomsten omfattas av källskatt, tas arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ut och den anmäls till inkomstregistret vid sidan om källskatten. Om löneinkomsten omfattas av förskottsinnehållning, ingår arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i förskottsinnehållningen.

När en arbetstagare som är försäkrad i Finland arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare, ska tilläggsuppgiften om inkomsttagare Person som arbetar utomlands användas. När ett offentligt samfund betalar inkomst till en begränsat skattskyldig inkomsttagare, ska man i de övriga uppgifterna om betalaren anmäla att betalaren är ett offentligt samfund.

2.6.1 Inkomsttagaren är försäkrad i Finland

Utlandskommenderingen för en person som arbetar utomlands kan fortsätta så länge att hen blir begränsat skattskyldig i Finland. Om personen fortfarande är försäkrad i Finland och försäkringslön fastställts för hen, betalas socialförsäkringsavgifterna utifrån försäkringslönen. Lön som betalats ut inom privatsektorn beskattas inte i Finland, men prestationsbetalaren ska ta ut arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Om prestationen betalas ut av ett offentligt samfund, kan inkomsten beskattas i Finland. Den faktiska utbetalda lönen ligger till grund för beskattningen. Också arbete som utförts på ett finskt sjö- eller luftfartyg kan beskattas i Finland.

Om försäkringslön fastställts för inkomsttagaren, ska information om såväl försäkringslönen som den utbetalda lönen anmälas till inkomstregistret. Eftersom försäkringslönen ligger till grund för försäkringsavgifterna och den faktiska utbetalda lönen ska anmälas för Skatteförvaltningen, kan prestationsbetalaren ge uppgifter med en anmälan om löneuppgifter vid användning av anmälningssätt 1. Vid användning av anmälningssätt 2 ska två anmälningar ges till inkomstregistret. Närmare uppgifter om förfarandet finns i punkt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifter och beskattningen avviker.

2.6.1.1 Inkomsten beskattas inte i Finland

Exempel 23: En finländsk arbetsgivare inom privata sektorn har sänt en arbetstagare för att arbeta i Nederländerna. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland, enligt vilket hen omfattas av Finlands socialskydd. I början av utlandskommenderingen har en försäkringslön på 5 000 euro fastställts för hen. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen är 4 000 euro. När tre fulla kalenderår gått från flytten till utlandet, blir hen begränsat skattskyldig i Finland. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas inte lönen i Finland. Eftersom arbetstagaren fortfarande omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifter till Finland. Socialförsäkringsavgifterna (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

Sexmånadersregeln tillämpas på lön till den allmänt skattskyldige. Därför anmäls inte längre information om tillämpligheten för sexmånadersregeln till inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 23, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Inkomstslag som ska anmälas:  euro  
352 Försäkringslön 5000.00 Information utifrån vilken socialförsäkringsavgifterna fastställs (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter).

101 Lön totalt

4000.00 Uppgift som Skatteförvaltningen använder i det internationella informationsutbytet.

Försäkringsuppgiftens typ:
Omfattas av socialförsäkringsavgifter
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

 

Försäkringsuppgiftens typ: Omfattas av försäkringsavgift: Nej

Med denna information betalas inte socialförsäkringsavgifter utifrån inkomster som anmälts under inkomstslaget Lön totalt.

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

357.50

 

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

70.00

 

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

102.00

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 23, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

5000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

357.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

75.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

102.00

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 23, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  

Typ av undantagssituation för försäkring Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Anmälningssätt 2  euro

201 Tidlön

4000.00

2.6.1.2 Inkomsten beskattas i Finland, källbeskattning

Lön som betalats ut till en begränsat skattskyldig för arbete utomlands kan vara skattepliktig inkomst i Finland. Lönen är skattepliktig bland annat då utbetalaren är ett offentligt samfund. Också arbete som utförts på ett finskt sjö- eller luftfartyg kan beskattas i Finland. Källskatt eller förskottsinnehållning ska verkställas på lönen.

Om inkomsten är skattepliktig, kan prestationsbetalaren göra ett källskatteavdrag från inkomsten enbart om det finns anteckning om detta på källskattekortet. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ska anmälas separat.

Socialförsäkringsavgifter betalas utifrån försäkringslönen. Också arbetstagarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av försäkringslönen. Källskatt ska dock tas ut utifrån den utbetalda lönen.

När ett offentligt samfund betalar ut inkomst till en begränsat skattskyldig, ska man i de övriga uppgifterna om betalaren anmäla att betalaren är ett offentligt samfund.

Exempel 24: En begränsat skattskyldig tjänstgör för ett offentligt samfund i Frankrike. Hen har ett A1-intyg från Finland. Det har överenskommits att arbetstagarens försäkringslön uppgår till 3 000 euro. Socialförsäkringsavgifterna (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

En lön på 2 500 euro betalas ut till arbetstagaren. Arbetstagaren uppvisar till arbetsgivaren ett källskattekort med en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad. En källskatt på 35 % betalas utifrån den faktiska utbetalda lönen 35 % x (2 500 euro – 510) = 696,50.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 24, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finlands (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

3000.00

101 Lön totalt

2500.00

Försäkringsuppgiftens typ:
Omfattas av socialförsäkringsavgifter
Som grund för försäkringsavgift: Nej
 

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

42.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift 61.20

61.20

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 24, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN

Typ av betalare: Offentligt samfund

 
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

3000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 24, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike  

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Anmälningssätt 2

 euro

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

2.6.1.3 Inkomsten beskattas i Finland, beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning)

Prestationsbetalaren kan ta ut förskottsinnehållning på lön som den betalat ut till en begränsat skattskyldig, om inkomsttagaren uppvisar ett skattekort för en begränsat skattskyldig som är i kraft vid betalningstidpunkten. Ett skattekort för begränsat skattskyldiga kan inte längre användas i januari följande år på samma sätt som skattekort för allmänt skattskyldiga. I så fall ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla att inkomsten är förskottsinnehållningspliktig. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift anmäls inte separat, utan den omfattar en förskottsinnehållningsprocent.

Exempel 25: En begränsat skattskyldig tjänstgör för ett offentligt samfund i Frankrike vid Finlands beskickning. Hen är finländsk medborgare och enligt skatteavtalet har Finland rätt att beskatta lönen.

Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland. Försäkringslönen har överenskommits till 3 000 euro. Socialförsäkringsavgifterna (med undantag för arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

Beloppet på den utbetalda lönen är 2 500 euro. Arbetstagaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga, på vilket skatteprocenten är 20 %. Skatten betalas utifrån den faktiska utbetalda lönen på 20 % x 2 500 euro = 500 euro. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i skatteprocenten och den anmäls inte separat. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av den faktiska utbetalda lönen.

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med samma anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Anmälningssätt 1

Exempel 25, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Inkomstslag som ska anmäls:  euro  
352 Försäkringslön 3000.00 Uppgift som används av socialförsäkrare och en del av förmånsbetalarna

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

  Utifrån uppgiften får Skatteförvaltningen information om att sjukförsäkringsavgift inte påförs utifrån försäkringslönen
101 Lön totalt 2500.00 Uppgift som Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna använder;

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Försäkringsuppgiftens typ:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Försäkringsuppgiftens typ: Som grund för försäkringsavgift: Nej

Utifrån denna uppgift betalas inte inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

402 Förskottsinnehållning

500.00

 
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

 
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 25, tabell 2/3
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentlig samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

Försäkringsuppgiftens typ:

Underställd sjukförsäkringsavgift

Som grund för försäkringsavgift: Nej

3000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 25, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Övriga uppgifter om betalaren: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands;

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

Anmälningssätt 2

 euro

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

500.00

2.6.2 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

Om en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands inte är försäkrad i Finland, ska den finländska arbetsgivaren anmäla den faktiska utbetalda lönen till inkomstregistret.

Exempel 26: En finländsk arbetsgivare inom den privata sektorn anställer en person med hemvist i Nederländerna för att arbeta i Nederländerna.

Lönebeloppet uppgår till 2 500 euro. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas inte lönen i Finland. Eftersom arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, betalas inte socialförsäkringsavgifter till Finland. Inkomsten ska anmälas till inkomstregistret, trots vare sig skatt eller socialförsäkringsavgifter tas ut på den.

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret:

Exempel 26.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 2500.00 201 Tidlön 2500.00

Om arbetstagarens löneinkomst beskattas i Finland, ska källskatt eller förskottsinnehållning anges i anmälan om löneuppgifter.

Exempel 27: En begränsat skattskyldig som är bosatt i Nederländerna arbetar för ett finländskt offentligt samfund i Nederländerna. Lönen är 2 500 euro. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas lönen i Finland. Arbetstagaren har visat ett källskattekort där det finns en anteckning om källskatteavdrag. Källskattebeloppet är 35 %. Eftersom arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifterna inte till Finland.

Exempel 27.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 2500.00 201 Tidlön 2500.00
404 Källskatt 696.50 404 Källskatt 696.50
405 Källskatteavdrag 510.00 405 Källskatteavdrag 510.00

Exempel 28: En begränsat skattskyldig som är bosatt i Nederländerna arbetar för ett finländskt offentligt samfund i Nederländerna. Lönen är 2 500 euro. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas lönen i Finland. Arbetstagaren har visat ett skattekort för begränsat skattskyldiga, enligt vilket förskottsinnehållningen är 10 %. Eftersom arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifterna inte till Finland.

Exempel 28.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna 

Typ av undantagssituation för försäkring:: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 2500.00 201 Tidlön 2500.00
402 Förskottsinnehållning 250.00 402 Förskottsinnehållning 250.00

2.6.3 Inkomsttagaren är frivilligt försäkrad i Finland

En frivillig ArPL-försäkring (arbetstagarens arbetspensionsförsäkrings) kan tecknas för en arbetstagare som arbetar utomlands och inte omfattas av den obligatoriska ArPL-försäkringen. I så fall förutsätts det att övriga i lag föreskrivna förutsättningar för arbetstagare och arbetsgivaren uppfylls. Också vad gäller frivillig ArPL-försäkring ligger försäkringslönen till grund för pensionen.

En frivillig ArPL-försäkring anmäls till inkomstregistret genom att ge uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring). Därtill anmäler betalaren vid en undantagssituation för försäkring uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet om sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen samt olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, om betalaren inte är skyldig att betala andra socialförsäkringsavgifter än arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Exempel 29: En finländsk arbetsgivare inom den privata sektorn har sänt en arbetstagare för att arbeta i Frankrike. Personen omfattas inte längre av det finländska socialskyddet, utan försäkras i Frankrike i enlighet med den lokala lagstiftningen. Därtill har arbetsgivaren tecknat en frivillig pensionsförsäkring för arbetstagaren i Finland. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen är 4 800 euro. Den lön som ska försäkras i Frankrike uppgår till 3 400 euro. Som försäkringslön fastställs 1 400 euro.

Arbetstagaren är begränsat skattskyldig, och arbetstagarens inkomster beskattas inte i Finland. Eftersom arbetstagaren är försäkrad med en frivillig arbetspensionsförsäkring i Finland, betalar arbetsgivaren arbetspensionsavgiften utifrån försäkringslönen.

Sexmånadersregeln kan endast tillämpas på lön som betalas till en allmänt skattskyldig. Information om tillämpligheten hos sexmånadersregeln anmäls inte till inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1,  kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 29, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
Arbetspensionsanstaltens bolagskod: XX
Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangnummer:  NN-XXXXXXXXX
Typ av undantagssituation för försäkring: Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro  
352 Försäkringslön 1400.00 Uppgift på basis av vilken pensionsförsäkringsavgift fastställs.

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

4800.00 Uppgift som Skatteförvaltningen använder vid internationellt informationsutbyte.

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

100.10

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna anges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 29, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
Arbetspensionsanstaltens bolagskod: XX
Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangnummer:  NN-XXXXXXXXX
Typ av undantagssituation för försäkring: Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

1400.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

100.10

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 29, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, arbetslöshets-, sjukförsäkrings- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro
201 Tidlön 4800.00

Närmare uppgifter om frivillig ArPL-försäkring finns i arbetspensionslagstiftningen.

I motsvarande situationer kan en finländsk arbetsgivare teckna en frivillig försäkring även för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för arbetstagare som arbetar utomlands. Detta anmäls inte till inkomstregistret, utan arbetsgivaren sköter försäkringen direkt med försäkringsbolaget.

2.6.4 Ett utländskt koncernbolag betalar ut lön

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands är försäkrad i Finland och tjänstgör för ett koncernbolag, ska det utsändande finländska företaget betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien) till Finland. Avgifterna betalas utifrån försäkringslönen och uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret. Inkomsten är inte skattepliktig i Finland och vare sig förskottsinnehållning eller källskatt tas ut på den till Finland, om hela lönen betalas från utlandet.

När ett utländskt koncernbolag betalar lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland, ska det finländska utsändande företaget som övrig uppgift om betalaren ange uppgiften Utländskt koncernbolag och Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Uppgiften Utländskt koncernbolag anges också om lönen betalas delvis från utlandet och delvis från Finland. Till inkomstregistret anmäls endast försäkringslön och de försäkringsavgifter som betalats utifrån den. Om det handlar om en begränsat skattskyldig arbetsgivare och lönen betalas huvudsakligen från utlandet, behöver den faktiska betalda lönen inte anmälas.

I koncernsituationer bör man se till att bara det finländska utsändande företaget anmäler uppgiften till inkomstregistret och att det utländska koncernbolaget inte anmäler samma uppgifter. 

2.6.4.1 Hela lönen betalas från utlandet

Exempel 30: Ett finländskt koncernbolag skickar en arbetstagare till Italien för att arbeta hos ett bolag som ingår i samma koncern. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland, enligt vilket hen omfattas av Finlands socialskydd. I början av utlandskommenderingen har en försäkringslön på 6 800 euro fastställts för hen. Arbetsgivaren betalar en penninglön på 7 000 euro per månad till arbetstagaren.

När tre fulla kalenderår gått från flytten till utlandet, blir hen begränsat skattskyldig i Finland. Löneinkomst som en begränsat skattskyldig får för arbete utomlands beskattas inte i Finland. Eftersom arbetstagaren fortfarande omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifter till Finland på basis av försäkringslönen.

Eftersom personen är begränsat skattskyldig och hela lönen betalas från utlandet, ska det verkliga lönebeloppet från utlandet inte anmälas.

Det finländska företaget anmäler försäkringslönen och arbetstagarens andelar av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien till inkomstregistret. Utifrån de uppgifter som lämnats in till inkomstregistret fastställer Skatteförvaltningen beloppet på arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av inkomsttagaren.

Det finländska koncernbolaget anmäler följande till inkomstregistret:

Exempel 30.

UPPGIFTER OM BETALAREN

Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Italien  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: IT

Inkomstslag som ska anmälas  euro

352 Försäkringslön

6800.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

486.20

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

102.00

2.6.4.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland

Exempel 31: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Tyskland. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 7 000 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår delvis till det tyska dotterbolaget. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen från Tyskland är 5 000 euro. Från Finland betalas därtill 2 000 euro till arbetstagaren.

Personen har vistats i Tyskland så länge att hen blivit begränsat skattskyldig. Löneinkomst som en begränsat skattskyldig får för arbete utomlands beskattas inte i Finland. Eftersom arbetstagaren fortfarande är försäkrad i Finland, är det finländska företaget emellertid skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter för försäkringslönen till Finland. Dessutom ska arbetsgivaren ta ut arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift utifrån försäkringslönen.  

Sexmånadersregeln tillämpas på lön som betalas till den allmänt skattskyldige. Information om tillämpligheten hos sexmånadersregeln anmäls inte till inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Det finländska företaget anger följande på anmälan om löneuppgifter:

Exempel 31.

UPPGIFTER OM BETALAREN

Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Tyskland 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Inkomstslag som ska anmälas  euro

352 Försäkringslön

7000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

500.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

105.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

142.80

2.7 Korrigering av uppgifter i situationer med arbete utomlands

Uppgifter om att sexmånadersregeln är tillämplig ska korrigeras i inkomstregistret i följande situationer:

 • arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln retroaktivt och återbetalar förskottsinnehållning till arbetstagaren med stöd av regeln
 • arbetsgivaren har tillämpat sexmånadersregeln men upptäcker senare att förutsättningarna för tillämpningen inte uppfylls.

Om till exempel arbetsgivaren har tillämpat sexmånadersregeln men det senare framgår att förutsättningarna inte uppfylls, ska arbetsgivaren korrigera anmälningarna om löneuppgifter och lämna information om att sexmånadersregeln inte varit tillämplig. Detta är fallet om till exempel så kallade Finlandsdagar överskrids eller om arbetet pågår under sex månader och arbetsstaten inte får rätt att beskatta lönen.  

Om arbetsgivaren dock inte i förskottsuppbörden har tillämpat sexmånadersregeln och om arbetstagaren senare i skattedeklarationen yrkar på att regeln ska tillämpas och Skatteförvaltningen godkänner yrkandet, behöver arbetsgivaren inte korrigera anmälningarna om löneuppgifter i inkomstregistret. Då har arbetsgivaren inte tillämpat sexmånadersregeln när lön betalats, och arbetsgivaren känner inte nödvändigtvis till hur arbetstagarens beskattning har verkställts.

I fråga om arbete i Norden gäller det dock att notera att arbetsgivaren inte kan återbetala förskottsinnehållning på lön till arbetstagaren, även om sexmånadersregeln kunde tillämpas retroaktivt på inkomsten. Detta beror på överenskommelsen mellan de nordiska länderna om uppbörd och överföring av skatt (det så kallade TREKK-avtalet), enligt vilken en myndighet överför skatt som utan grund debiterats i ett nordiskt land till ett annat nordiskt land (arbetsstaten). Förfarandet beskrivs i avsnitt 2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden.

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan korrigeras så länge som de bevaras i registret, dvs. i 10 år från början av det år som följer efter registreringsåret. Läs mer i anvisningen .

2.7.1 Tillämpningen av sexmånadersregeln klarnar senare

Om det till en början planerats att arbetet utomlands varar endast i några månader, men arbetet utomlands fortsätter i över sex månader, är det möjligt att prestationsbetalaren måste rätta de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.

Exempel 32: En finländsk arbetsgivare sänder från början av februari en arbetstagare för att arbeta i fyra månader i Schweiz. I slutet av april kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om att utlandskommenderingen förlängs med fyra månader, det vill säga att kommenderingen sammanlagt varar i åtta månader.

Om förutsättningarna för sexmånadersregeln är uppfyllda och löneinkomsten är skattefri i Finland, kan arbetsgivaren rätta de uppgifter som den lämnat till inkomstregistret och till arbetstagaren returnera förskottsinnehållningarna på lönen, med undantag för miniinnehållning. Försäkringslön ska fastställas retroaktivt för en arbetstagare. Fastställandet av försäkringslön retroaktivt beskrivs i punkten 2.7.3.

Prestationsbetalaren har anmält lönerna för februari-april till inkomstregistret på samma sätt som om inkomsttagaren arbetat i Finland. Dessutom har arbetsgivaren som uppgift om inkomsttagaren anmält uppgiften Person som arbetar utomlands samt en uppgift om avtalet om social trygghet. I maj rättar prestationsbetalaren de uppgifter som den anmält till inkomstregistret. Betalaren meddelar tillämpandet av sexmånadersregeln genom att lämna in en ersättande anmälan för varje anmälan som sexmånadersregeln är tillämplig på. Inkomsttagarens lön uppgår till 4 000 euro i månaden och skatteprocenten enligt skattekortet är 25 %, det vill säga beloppet på förskottsinnehållningen har uppgått till 1 000 euro i månaden. Beloppet av inkomsttagarens försäkringslön fastställs retroaktivt till 4 000 euro i månaden.

Därtill returnerar arbetsgivaren differensen mellan förskottsinnehållningen och miniinnehållningen till arbetstagaren i maj. En separat anmälan om återbäringen ska lämnas in till inkomstregistret, med vilken det belopp som ska återbäras anmäls som ett negativt tal.

Prestationsbetalaren rättar anmälningarna om löneuppgifter för februari–april enligt följande:

Exempel 32, tabell 1/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: ZZ
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

352 Försäkringslön

4000.00

352 Försäkringslön

4000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: CH

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod:: CH

 

402 Förskottsinnehållning

1000.00

402 Förskottsinnehållning

1000.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

286.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

60.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

60.00

Återbäring av förskottsinnehållningen för februari-april anmäls enligt följande:

Exempel 32, tabell 2/2.
NY ANMÄLAN
Åtgärdstyp:  Ny anmälan
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG  euro

402 Förskottsinnehållning

-2755.20

2.7.2 Förutsättningarna för tillämpning av sexmånadersregeln uppfylls inte

Om det ursprungligen bedömts att sexmånadersregeln är tillämplig på lönen för utlandsarbetet men att det senare framgår att förutsättningarna inte uppfylls, ska arbetsgivaren korrigera anmälningarna om löneuppgifter till inkomstregistret. Även NT2-uppgifterna ska korrigeras.

Exempel 33: En finländsk arbetsgivare sänder i början av april en arbetstagare på utlandskommendering till Belgien fram till slutet av året. Försäkringslön fastställs för arbetstagaren, och arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln på lönen.

I början av augusti återvänder arbetstagaren till Finland. Hen kommer inte att fortsätta arbeta i Belgien. Eftersom arbetstagarens vistelse i Belgien inte får överstiga 183 dagar per kalenderår, får inte Belgien rätt att beskatta inkomsten. Därtill varar inte arbetet utomlands längre än sex månader så sexmånadersregeln kan inte tillämpas i Finland.

Arbetsgivaren ska korrigera anmälningarna om löneuppgifter till inkomstregistret och anmäla den faktiska lönen för Skatteförvaltningen samt att sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen. Även NT2-uppgifterna ska korrigeras, eftersom det har skett ändringar i dem.

Arbetsgivaren har anmält uppgifterna om löner som betalats i april–juli såsom i exempel 1 i avsnitt 2.3.1.1 Försäkringslönen fastställs > Sexmånadersregeln är tillämplig under hela löneperioden.

I augusti lämnar arbetsgivaren ersättande anmälningar om anmälningarna om löneuppgifter för april–juli. I de ersättande anmälningarna anger arbetsgivaren att sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten. De ersättande anmälningarna lämnas på samma sätt som i exempel 2 eller 3 i avsnitt 2.3.1.2.1 Sexmånadersregeln är inte tillämplig > Inkomsten beskattas i sin helhet i Finland. Beloppen av arbetstagaravgifterna och förskottsinnehållningen anmäls med ersättande anmälningar till det belopp som de debiterats ursprungligen.

2.7.3 Försäkringslön fastställs retroaktivt

Om ingen försäkringslön har fastställts för personen ska en sådan fastställas retroaktivt. Då korrigeras anmälningar som redan inlämnats och försäkringslönen anmäls som en ny uppgift. Om man blir tvungen att ändra försäkringslönens storlek, ska det tidigare anmälda beloppet korrigeras.

Försäkringslönen ska fastställas retroaktivt till exempel om en utlandskommendering som ursprungligen planerats vara en månad förlängs så att arbetstiden överskrider sex månader. Beloppet av en tidigare anmäld försäkringslön ska korrigeras till exempel om man senare betalar prestationer som inte tagits i beaktande i försäkringslönen, även om de borde ha ingått i den. Sådana prestationer kan utgöras till exempel av bonus.

Alltid när försäkringslönen fastställs retroaktivt, ska uppgifterna rättas i inkomstregistret med en ersättande anmälan. Korrigering av uppgifter beskrivs närmare i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

Exempel 34: En finländsk arbetsgivare sänder från början av februari en arbetstagare för att arbeta i fyra månader i Schweiz. Lönebeloppet uppgår till 4 000 euro i månaden och skatteprocenten enligt skattekortet är 25 %, det vill säga att beloppet på förskottsinnehållningen uppgått till 1 000 euro.

I slutet av april kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om att utlandskommenderingen förlängs med fyra månader, det vill säga att kommenderingen sammanlagt varar i åtta månader.

Försäkringslön fastställs retroaktivt för arbetstagaren från och med februari. Det överenskoms att försäkringslönen uppgår till 5 000 euro i månaden. Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter betalas på basis av försäkringslönen.

Prestationsbetalaren har anmält lönerna för februari-april till inkomstregistret på samma sätt som om inkomsttagaren arbetat i Finland och arbetstagaravgifter har tagits ut på basis av 4 000 euro. Dessutom har arbetsgivaren som uppgift om inkomsttagaren anmält uppgiften Person som arbetar utomlands samt en uppgift om avtalet om social trygghet. I maj korrigerar prestationsbetalaren de anmälningar som lämnats in till inkomstregistret för februari–april. Beloppen av arbetstagaravgifterna och förskottsinnehållningen anmäls med ersättande anmälningar till det belopp som de debiterats ursprungligen.

I maj betalar arbetsgivaren tillbaka differensen mellan förskottsinnehållningen och den miniinnehållning som ska göras utifrån försäkringslönen till arbetstagaren. En separat anmälan om återbäringen ska lämnas in till inkomstregistret, med vilken det belopp som ska återbäras anmäls som ett negativt tal.

När arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift eller arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart misstag inte innehållits i samband med löneutbetalningen, kan arbetsgivaren innehålla den avgift som inte innehållits vid föregående löneutbetalning i samband med de två följande löneutbetalningarna. Därför måste arbetsgivaren i detta fall själv betala såväl arbetstagarens avgiftsandelar som arbetsgivaravgifterna. Arbetstagarens avgiftsandel är skattepliktig inkomst för arbetstagaren och anmäls som naturförmån till inkomstregistret. Eftersom sexmånadersregeln dock är tillämplig på löneinkomst i inkomstbeskattningen, är arbetstagarens andel av betalningen skattefri i Finland enligt ISkL 77 §, och den anmäls inte separat till inkomstregistret, eftersom försäkringslönen är fastställd retroaktivt och arbetstagarens andel anses ingå i försäkringslönen

Eftersom beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ändras, ska arbetsgivaren korrigera också arbetsgivarens separata anmälan som den gett, med vilken det totala beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmälts till inkomstregistret. Förfarandet för att rätta arbetsgivarens separata anmälan är det samma som för en anmälan om löneuppgifter. Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan beskrivs närmare i avsnitt 7 Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan i Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

Prestationsbetalaren rättar anmälningarna om löneuppgifter för februari–april enligt följande:

Exempel 34, tabell 1/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: ZZ
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

5000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: CH

 

402 Förskottsinnehållning

1000.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

70.00

Därtill ska prestationsbetalaren anmäla återbäringen av förskottsinnehållningen med en ny anmälan enligt följande:

Exempel 34, tabell 2/2.
NY ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ny anmälan
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG  euro

402 Förskottsinnehållning

-2743.50

Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan beskrivs närmare i avsnitt 7 Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan i Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

3 Inlämnande av uppgifter om inkomsttagare som kommer till Finland från utlandet

Prestationer till en inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Det saknar betydelse om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig. Uppgifterna ska också anmälas i det fallet att inkomsten inte beskattas i Finland eller att arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

Uppgifterna anmäls i första hand med en finländsk personbeteckning. Närmare uppgifter om kundnummer finns i punkt 1.7 Kundnummer.

En utländsk arbetsgivares anmälningsskyldigheter beskrivs i punkt 4.

3.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring

En inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland omfattas i princip av Finlands socialskydd och socialförsäkringsavgifter betalas till Finland. Socialförsäkringsavgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som övriga inkomstslag.

När EU:s förordning om social trygghet tillämpas på en arbetstagare som kommer till Finland och hen har ett A1-intyg från sin avgångsstat, är hen vad gäller alla socialförsäkringar försäkrad i sin avgångsstat. I så fall betalas inte till Finland vare sig arbetstagarens eller arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och inte heller andra socialförsäkringsavgifter.

När en annan stats lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån avtalet om social trygghet och hen har ett intyg över det socialskyddet som ska tillämpas, betalas inte till Finland de försäkringsavgifter som avses i avtalet om social trygghet. Olika avtal om social trygghet gäller för olika försäkringsavgifter.

En arbetstagare som kommer från utlandet är sjukförsäkrad genast efter ankomsten till Finland, om hen för arbetet i Finland i lön får minst ett belopp som motsvarar beloppet av grunddagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa omvandlad till månadsinkomst (från och med 1.8.2022: 767,98 euro, 1.1.–31.7.2022: 741,75 euro). Till beloppet av månadsinkomsten räknas alla prestationer som erhållits under samma kalendermånad och inkomstgränsen är mottagarspecifik. Om månadsinkomsten understiger den ovan nämnda gränsen betalas ingen sjukförsäkringsavgift, även om arbetstagaren inte har något intyg på att hen omfattas av socialskyddet i avgångsstaten. En person som har flyttat till Finland permanent kan bli sjukförsäkrad i Finland även om månadsinkomsten understiger gränsen.

Övriga socialförsäkringsavgifter ska dock i allmänhet betalas. Det finns vissa undantag till detta och nedan nämnda aktörer ger närmare information om dessa.

Närmare uppgifter om socialförsäkringsavgifter i olika situationer finns på försäkrarnas egna webbsidor:

 • Arbetspensionsförsäkring: prestationsbetalarens arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen (etk.fi)
 • arbetslöshetsförsäkring: Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi)
 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagare: prestationsbetalarens olycksfallsförsäkringsbolag eller Olycksfallsförsäkringscentralen (tvk.fi)
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift: Skatteförvaltningen (skatt.fi) och FPA (www.fpa.fi).

3.2 En allmänt skattskyldig som arbetar i Finland

Inkomster för en allmänt skattskyldig som kommer från utlandet till Finland anmäls till inkomstregistret på samma sätt som inkomster för en person som har sin hemvist i Finland. Om socialskyddet i avgångsstaten tillämpas på arbetstagaren, tas inte de försäkringsavgifter som avtalet om social trygghet gäller ut av hen.

Exempel 35: En person med hemvist i Sverige kommer för att arbeta i två år i Finland för en finländsk arbetsgivare. Hen har ett A1-intyg från Sverige, vilket visar att hen är försäkrad i Sverige. Arbetsgivaren betalar inte socialförsäkringsavgifter till Finland och sjukförsäkringsavgifter påförs inte för arbetstagaren i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler försäkringsuppgifterna till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 35.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Exempel 36: En person med hemvist i Sydkorea kommer för att arbeta i ett år i Finland utsänd av en sydkoreansk arbetsgivare. Löneutbetalningen överförs till det finländska företaget. Arbetstagaren har ett intyg enligt vilket avtalet om social trygghet mellan Finland och Sydkorea tillämpas på hen. Avtalet gäller arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier. Därmed betalas inte dessa försäkringsavgifter till Finland. Övriga socialförsäkringsavgifter betalas till Finland.

Prestationsbetalaren anmäler försäkringsuppgifterna till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 36.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetslöshetsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

3.3 En begränsat skattskyldig arbetar i Finland

Inkomster som betalats till en begränsat skattskyldig och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som inkomster till en allmänt skattskyldig. Därtill ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja.

Uppgifterna anmäls med en finländsk personbeteckning då inkomsttagaren har en finländsk beteckning. Därtill anmäls vad gäller en begränsat skattskyldig inkomsttagare alltid en utländsk skatteidentifierare och hemviststaten samt kontaktuppgifter i hemviststaten. Om en begränsat skattskyldig arbetstagare saknar finländsk personbeteckning, ska betalaren utöver den utländska beteckningen ange arbetstagarens namn, födelsedatum, adress och kön.

Om förskottsinnehållning verkställs på löneinkomsten till den begränsat skattskyldige i stället för källskatt, ska följande uppgift antecknas: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja (så kallad progressiv beskattning av en begränsat skattskyldig). En betalare kan innehålla förskottsinnehållning av en löneinkomst till en begränsat skattskyldig enbart om arbetstagaren har ett skattekort för en begränsat skattskyldig, som är i kraft vid betalningstidpunkten.

Vid anmälning av uppgifter om en begränsat skattskyldig inkomsttagare till inkomstregistret kan anmälaren som kompletterande uppgifter meddela till exempel uppgiften Intyg över socialskydd och arbetstagarens vistelse- och arbetsperioder i Finland.

Nedan följer exempel på uppgifterna i en anmälan om löneuppgifter, då prestationer betalas till en begränsat skattskyldig inkomsttagare.

3.3.1 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

3.3.1.1 Inkomsten är källskattepliktig

Exempel 37: En person med hemvist i Estland kommer för att arbeta i fem månader i Finland för en finländsk arbetsgivare. Hen har ett A1-intyg från Estland, vilket visar att hen är försäkrad i Estland. Arbetstagaren har ansökt om källskattekort från skattebyrån.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 500 euro. På arbetstagarens källskattekort finns det en anteckning om betalarens rätt att göra ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden innan källskatt debiteras. Prestationsbetalaren tar ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Socialförsäkringsavgifter betalas inte till Finland, eftersom arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:

Exempel 37.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

3.3.1.2 Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig (progressiv beskattning)

Exempel 38: Liksom ovan, men i stället för ett källskattekort har arbetstagaren ett skattekort för en begränsat skattskyldig. Förskottsinnehållningen är 15 %. Prestationsbetalaren ska i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

Exempel 38.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

375.00

402 Förskottsinnehållning

375.00

3.3.2 Inkomsttagaren är försäkrad i Finland

3.3.2.1 Inkomsten är källskattepliktig

Exempel 39: I övrigt samma som i föregående exempel, men inkomsttagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat.

En person med hemvist i Estland kommer för att arbeta i fem månader i Finland för en finländsk arbetsgivare. Eftersom arbetstagaren inte har något A1-intyg från sin avgångsstat, är hen försäkrad i Finland. Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 500 euro.

På arbetstagarens skattekort finns det en anteckning om betalarens rätt att göra ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden innan källskatt debiteras. Prestationsbetalaren tar ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Socialförsäkringsavgifterna fastställs utifrån bruttolönen.

Sjukförsäkringsavgiften för den begränsat skattskyldige ska tas ut separat vid sidan om källskatt och anmälas till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Personen behöver emellertid inte betala dagpenningsavgiften för arbetstagarens sjukförsäkringsavgift till Finland, om lönen för ett år understiger 15 128 euro (år 2022). Sjukförsäkringens sjukvårdsavgift ska dock betalas, se avsnitt 4 Social trygghet och försäkringar i Skatteförvaltningens anvisning .

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:

Exempel 39.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift 17.00 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift 17.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

3.3.2.2 Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig (progressiv beskattning):

Exempel 40: I övrigt samma situation som i föregående exempel, men arbetstagaren har ett skattekort för en begränsat skattskyldig. Prestationsbetalaren ska i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

En begränsat skattskyldig person med hemvist i Estland kommer till Finland för att arbeta i fem månader för en finländsk arbetsgivare. Arbetstagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att hen är försäkrad i Finland. Arbetsgivaren betalar 2 500 euro i månadslön och verkställer förskottsinnehållning på lönen enligt innehållningsprocenten på 22 % på skattekortet, det vill säga 550 euro. Arbetsgivaren socialförsäkringsavgifter fastställs utifrån bruttolönen.

Då inkomsten beskattas progressivt, ingår arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i förskottsinnehållningsprocenten, varför arbetstagarens sjukförsäkringsavgift inte tas ut separat och inte heller anmäls till inkomstregistret.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:

Exempel 40.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland  

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

550.00

402 Förskottsinnehållning

550.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

3.3.3 Inkomsttagaren är försäkrad enbart vad gäller vissa socialförsäkringar

Allmän och begränsad skattskyldighet är uppgifter som påverkar beskattningen. De påverkar inte försäkringsskyldigheten. Följande försäkringsrelaterade situationer kan gälla för såväl allmänt som begränsat skattskyldiga inkomsttagare.

3.3.3.1 Inkomsttagaren är inte sjukförsäkrad i Finland

Om en person som kommer från utlandet till Finland inte är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen, är det inte nödvändigt att betala vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift utifrån den utbetalda lönen. Övriga försäkringsavgifter ska dock i allmänhet betalas. Se närmare om socialförsäkringsavgifter i punkt 3.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring.

Exempel 41: En arbetstagare kommer från Tyskland till Finland för att arbeta på deltid för en finländsk arbetsgivare i fem månader. Hen har inte något A1-intyg från Tyskland. Arbetstagaren flyttar inte permanent till Finland. Lönebeloppet uppgår till 650 euro i månaden. Källskattebeloppet är 35 % x 650 euro = 227,50 euro. Arbetstagaren har inte lämnat in något källskattekort till sin arbetsgivare och därför kan arbetsgivaren inte göra något källskatteavdrag på lönen före debiteringen av skatt.

Eftersom månadsinkomsten understiger månadsgränsen (från och med 1.8.2022: 767,98 euro, 1.1.–31.7.2022: 741,75 euro), är arbetstagaren enligt sjukförsäkringslagen inte försäkrad i Finland. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande: 

Exempel  41.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

650.00

201 Tidlön

650.00

404 Källskatt

227.50

404 Källskatt

227.50

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

46.48

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

 46.48

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

9.75

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

9.75

3.3.3.2 Inkomsttagaren är inte arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkrad i Finland

De avtal om social trygghet som Finland ingått gäller enbart för en del av socialförsäkringsavgifterna. Om det avtal om social trygghet som ska tillämpas inte gäller för vissa försäkringsavgifter, ska de betalas till Finland i enlighet med den finländska lagstiftningen. Läs närmare om avtal om social trygghet i arbetspensionslagstiftningen.

Exempel 42: En arbetstagare har sänts från Kina till Finland för att arbeta i fem månader. Hens lön betalas ut av ett finländskt företag. Hen har ansökt om ett skattekort där ett källskatteavdrag på 510 euro per månad beaktats. Lönebeloppet uppgår till 3 000 euro per månad. Källskattebeloppet är 35 % x (3 000 euro – 510 euro) = 871,50 euro.

Arbetstagaren har ett intyg från sitt avgångsland, enligt vilket det kinesiska socialskyddet tillämpas på hen. Avtalet om social trygghet mellan Finland och Kina gäller enbart pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Dessa avgifter betalas inte till Finland, men övriga socialförsäkringsavgifter betalas normalt. Utifrån lönen ska också arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter betalas.

Eftersom månadsinkomsten överstiger månadsgränsen (från och med 1.8.2022: 767,98 euro, 1.1.–31.7.2022: 741,75 euro), är arbetstagaren på basis av arbetet försäkrad i Finland. Utifrån lönen ska även arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter betalas.

Exempel 42.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Kina

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetslöshetsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: CN

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

871.50

404 Källskatt

871.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

3.4 Au pairer och praktikanter

Fickpengar som betalas till en au pair som kommer från utlandet till Finland är skattepliktig löneinkomst. En helpensionsförmån uppkommer för au pairen av boendet hos familjen. Även arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien är löneinkomst. Dessutom ska arbetsgivaren betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och andra socialförsäkringsavgifter. Läs mer om beskattning av au pair-arbetstagare i Skatteförvaltningens anvisning Som au pair från utlandet till Finland.

Skatteförvaltningen fastställer årligen värdet på naturaförmånerna med Skatteförvaltningens beslut om beräkningssätten för naturaförmåner.

Exempel 43: En au pair kommer till Helsingfors 30.4 och vistas i Finland i över sex månader, totalt 8 månader. Hen är allmänt skattskyldig i Finland.

Till en au pair betalas 400 euro i fickpengar varje månad. Därtill köper arbetsgivaren en bussbiljett som är värd 62,70 euro i månaden. Också den fullpensionsförmån på 538 euro i månaden som utgörs av rummet för en person är lön. Lön är även arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien.

Bruttolönen är 1 094,26 euro i månaden.

Utifrån lönen betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, eftersom månadsinkomsten överstiger gränsen för sjukförsäkringsskyldigheten (från och med 1.8.2022: 767,98 euro/mån, 1.1.–31.7.2022: 741,75 euro/mån). Arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien betalas också utifrån bruttolönen.

Förskottsinnehållning verkställs på au pairens bruttolön utifrån innehållningsprocenten på skattekortet och därtill debiteras arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien. Avgifterna tas ut från den bruttolön som betalas ut i penningform (bruttolön – naturaförmåner).

Eftersom au pairens skatteprocent är 0 i exemplet, är det inte nödvändigt att verkställa förskottsinnehållning och inte heller att anmäla den till inkomstregistret.

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret:

Fickpengarna anmäls med inkomstslaget Lön totalt eller Tidlön. Med inkomstslaget Övriga naturaförmåner anmäls bussbiljetten som arbetsgivaren betalat, fullpensionsförmånen och de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren. Dessutom anmäls de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som betalats för arbetstagaren separat med inkomstslagen 413 (Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare) och 414 (arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift).

Exempel 43, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

400.00

201 Tidlön

400.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

78.24

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

78.24

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

16.41

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

16.41

Inkomstslag som ska anmälas: euro Inkomstslag som ska anmälas: euro

317 Övriga naturaförmåner

694.26

317 Övriga naturaförmåner

694.26

Typ av förmån: Bostadsförmån

 

Typ av förmån: Bostadsförmån

 

Därtill bör man tänka på att ifall en familj som anställt en au pair får stöd för privat vård från FPA, ska familjen betala socialförsäkringsavgifter för stödet även om FPA betalar stödet för privat vård direkt till au pairen. Hur sådan inkomst ska anmälas beskrivs i avsnitt 2.3 i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare.

Om au pairen vistas i Finland i högst sex månader, är hen begränsat skattskyldig i Finland. Au pairen kan ansöka om ett skattekort för en begränsat skattskyldig från skattebyrån, då förskottsinnehållning tas ut i stället för källskatt från inkomsten. I så fall anmäls inkomstuppgifterna på samma sätt som i ovan nämnda exempel. Eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska betalaren anmäla följande uppgifter om inkomsttagaren:

Exempel 43, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

3.5 Skattepliktiga ersättningar för flyttnings- och resekostnader

I 69 c § i inkomstskattelagen som trädde i kraft vid ingången av 2020 finns bestämmelser om att 50 procent av de flyttnings- och resekostnader för arbetstagaren och hens familjemedlemmar som arbetsgivaren betalar är skattefria. Bestämmelsen är tillämplig både på personer som flyttar till Finland från utlandet och på personer som flyttar inom Finland. Förutsättningen för skattelättnaden är att arbetsställets placering är orsaken till att arbetstagaren flyttar. Som flyttningskostnader betraktas kostnader som direkt hänför sig till flyttningen, t.ex. kostnaderna för packning, uppackning och transport av flyttgods. Ersättningar för flyttnings- och resekostnader beskrivs i detalj i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Ersättningar för kostnader för arbetsresor i beskattningen.

Till inkomstregistret anmäls som förvärvsinkomst den skattepliktiga andelen av flyttnings- och resekostnader som arbetsgivaren ersatt, dvs. 50 procent av kostnader som arbetsgivaren betalat. Dessa betraktas som levnadskostnader för arbetstagaren och hens familjemedlemmar. Uppgifterna anmäls med inkomstslaget Annat betalt tillägg (216).  I de ovan beskrivna situationerna är inkomsten underställd socialförsäkringsavgifter.

Den skattefria andelen av ersättningar för flyttnings- och resekostnader anmäls inte till inkomstregistret och på den betalas inga socialförsäkringsavgifter.

3.6  Korrigering av uppgifter

3.6.1 En begränsat skattskyldig ändras till en allmänt skattskyldig

Om en inkomsttagare i början tänkt vistas högst sex månader i Finland men sedan vistas en längre tid i landet, blir inkomsttagaren allmänt skattskyldig i Finland från ankomstdagen. Om prestationsbetalaren har i sina anmälningar om löneuppgifter uppgett att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, måste prestationsbetalaren korrigera uppgiften genom att till inkomstregistret lämna in ersättande anmälningar om de tidigare månaderna.

3.6.1.1 Inkomsten har beskattats enligt källskattelagen

Om källskatt tagits ut på löneinkomsten för en begränsat skattskyldig och inkomsttagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, ska källskatten rättas till förskottsinnehållning. Rättelsen ska göras, så att inkomsten beskattas på rätt sätt. Därtill har prestationsbetalaren anmält uppgifter om den begränsat skattskyldige inkomsttagaren till inkomstregistret, vilka ska rättas genom att ge en ersättande anmälan.

Exempel 44: En begränsat skattskyldig person har vistats och arbetat i Finland för en finländsk arbetsgivare från januari till slutet av mars. Arbetsgivaren har betalat en lön på 2 500 euro per månad. På arbetstagarens skattekort finns det en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad. Prestationsbetalaren har tagit ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Arbetstagaren har ett A1-intyg som visar att hen är försäkrad i avgångsstaten och behöver därför inte försäkras i Finland.

Prestationsbetalaren har månatligen anmält uppgifter om de löner som betalats ut i januari–mars till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 44, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

Därtill är det möjligt att som kompletterande uppgifter anmäla arbets- och vistelseperioderna i Finland.

I mars kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att anställningsförhållandet fortsätts till slutet av året. Eftersom arbetstagarens vistelse i Finland pågår i över sex månader, blir hen allmänt skattskyldig från och med början av arbetet.

Prestationsbetalaren ska rätta sina anmälningar för januari–mars genom att ge ersättande anmälningar, så att inkomsten beskattas på rätt sätt. De debiterade källskatterna ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren. Med den ersättande anmälan anmäls inte källskatteavdrag, eftersom en allmänt skattskyldig arbetstagare inte är berättigad till avdraget.

För att socialskyddet i avgångsstaten fortfarande ska kunna tillämpas på arbetstagaren, måste A1-intyget vara i kraft fram till slutet av året. Om A1-intyget är i kraft till slutet av mars och det inte förlängs, ska arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter betalas till Finland genast från början av april.

Arbetstagaren ska senast i detta skede ansöka om finsk personbeteckning. Prestationsbetalaren ska lämna uppgifterna om arbetstagaren till inkomstregistret med både finsk personbeteckning och utländskt skattenummer eller utländsk personbeteckning. Om man med den ursprungliga anmälan om löneuppgifter inte angett en finländsk personbeteckning ska betalaren makulera de anmälningar som tidigare lämnats in och lämna in en ny anmälan. Det är inte möjligt att lägga till en ny identifierare för inkomsttagaren med en ersättande anmälan. Som kompletterande uppgifter kan också adress i utlandet och Finland anges. Mer information om makulering av anmälan om löneuppgifter finns i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

Med ersättande anmälan ges inte uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja. I så fall kan uppgifter som gäller allmänt skattskyldiga ges om inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera de uppgifter som denne gett för januari–mars enligt följande:

Exempel 44, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Anmälningens versionsnummer: (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Förnamn + Efternamn

Födelsedatum

Kön

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

696.50

402 Förskottsinnehållning

696.50

3.6.1.2 Inkomsten har beskattats enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning av begränsat skattskyldig)

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare ansökt om ett progressivt skattekort från skattebyrån, har arbetsgivaren verkställt förskottsinnehållning på lönen enligt innehållningsprocenten på skattekortet. Därtill har arbetsgivaren till inkomstregistret anmält uppgifter om en begränsat skattskyldig inkomsttagare i inkomsttagaruppgifterna, vilka ska korrigeras.

Exempel 45: En begränsat skattskyldig person har vistats och arbetat i Finland för en finländsk arbetsgivare från januari till slutet av mars. Arbetsgivaren har betalat en lön på 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ansökt om ett skattekort för begränsat skattskyldiga, på vilket skatteprocenten är 5 %. Arbetstagaren har ett A1-intyg som visar att arbetstagaren är försäkrad i sin avgångsstat och behöver därför inte försäkras i Finland.

Prestationsbetalaren har månatligen anmält uppgifter om de löner som betalats ut i januari–mars till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 45, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

I mars kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att anställningsförhållandet fortsätts till slutet av året. Eftersom arbetstagarens vistelse i Finland pågår i över sex månader, blir hen allmänt skattskyldig från och med början av arbetet. Arbetstagaren ansöker om ett skattekort för en allmänt skattskyldig från skattebyrån. Det nya skattekortet är giltigt från början av april.

Prestationsbetalaren ska rätta sina anmälningar för januari–mars, eftersom arbetsgivaren med sina anmälningar om löneuppgifter anmält att arbetstagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Prestationsbetalaren ska ge uppgifter om arbetstagaren till inkomstregistret genom att använda såväl den finländska personbeteckningen som den utländska skatte- eller personbeteckningen. Också adressen utomlands och i Finland kan ges som kompletterande uppgifter.

Med ersättande anmälan ges inte uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja. I så fall kan uppgifter som gäller allmänt skattskyldiga ges om inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera de uppgifter som denne gett för januari–mars enligt följande:

Exempel 45, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum:ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

3.6.2 Källbeskattningen blir progressiv beskattning för begränsat skattskyldiga

Den löneinkomst som en begränsat skattskyldig fått är källskattepliktig inkomst. Arbetsgivaren kan ta ut källskatt på inkomsten också utan källskattekort, men i så fall är det inte möjligt att göra källskatteavdrag för inkomsten.

En begränsat skattskyldig kan dock kräva att löneinkomsten beskattas progressivt enligt lagen om beskattningsförfarande. I så fall ska hen uppvisa ett skattekort för en begränsat skattskyldig till arbetsgivaren. När progressiv beskattning tillämpas på löneinkomsterna, beskattas hela årets förvärvsinkomster på samma sätt.

Om källskatt först tagits ut utifrån löneinkomsten och en anmälan om löneuppgifter lämnats in om detta till inkomstregistret och inkomsttagaren därefter uppvisar ett skattekort för begränsat skattskyldiga, ska prestationsbetalaren rätta sina anmälningar om löneuppgifter som tidigare inlämnats till inkomstregistret.

Exempel 46: En begränsat skattskyldig arbetstagare kommer till Finland för att tjänstgöra för en finländsk arbetsgivare från maj till slutet av september för fem månader. Lönebeloppet uppgår till 3 000 euro. Arbetstagaren har ansökt om ett källskattekort med en innehållningsprocent på 35 % från skattebyrån. Därtill innehåller källskattekortet en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad.

I samband med löneutbetalningen i maj tar arbetsgivaren ut källskatt på 35 % x (3 000 euro – 510) = 871,50 euro utifrån lönen. Därtill tar arbetsgivaren ut sjukförsäkringsavgiften och arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien från lönen.

Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 46, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

871.50

404 Källskatt

871.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

Efter den första löneutbetalningen ansöker arbetstagaren om en finländsk personbeteckning och ett progressivt skattekort från skattebyrån. Skattekortet är i kraft från och med början av juni. Innehållningsprocenten på skattekortet är 10 %.

Prestationsbetalaren ska rätta sin anmälan om löneuppgifter för maj månad genom att lämna in en ersättande anmälan. Den debiterade källskatten ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift totalt. Med den ersättande anmälan anmäls inte källskatteavdraget, eftersom arbetstagaren inte är berättigad till ett sådant då inkomsten beskattas progressivt.

Dessutom ska prestationsbetalaren i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

Prestationsbetalaren ska lämna uppgifterna om inkomsttagaren till inkomstregistret med både finsk personbeteckning och utländskt skattenummer eller utländsk personbeteckning. Om man med den ursprungliga anmälan om löneuppgifter inte angett en finländsk personbeteckning ska betalaren makulera de anmälningar som tidigare lämnats in och lämna in en ny anmälan. Det är inte möjligt att lägga till en ny identifierare för inkomsttagaren med en ersättande anmälan.

Exempel 46, taulukko 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdatum: ZZ
Lönebetalningsperiodens startdatum: ZZ
Lönebetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

402 Förskottsinnehållning

871.50

402 Förskottsinnehållning

871.50

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

3.6.3 Ändringar och rättelser av försäkringsuppgifterna

3.6.3.1 Skyldigheten att betala sjukförsäkringsavgiften retroaktivt

En arbetstagare som kommer från utlandet är sjukförsäkrad genast efter ankomsten till Finland, om hen för arbetet i Finland i lön får minst ett belopp som motsvarar beloppet av grunddagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa omvandlad till månadsinkomst (från och med 1.8.2022: 767,98 euro, 1.1.–31.7.2022: 741,75 euro). Till beloppet av månadsinkomsten räknas alla prestationer som erhållits under samma kalendermånad och inkomstgränsen är mottagarspecifik. Om månadsinkomsten understiger den ovan nämnda gränsen betalas ingen sjukförsäkringsavgift, även om arbetstagaren inte har något intyg på att hen omfattas av socialskyddet i avgångsstaten.

Ibland kan det till en början se ut som att månadsinkomsten för en person som kommit till Finland för att arbeta understiger den ifrågavarande gränsen (från och med 1.8.2022: 767,98 euro, 1.1.–31.7.2022: 741,75 euro). Då ska arbetstagarens sjukförsäkringsavgift inte tas ut och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte heller betalas. Läget kan emellertid förändras så att månadsgränsen överskrids och personen på basis av sitt arbete blir sjukförsäkrad i Finland. Om gränsen överskrids ska sjukförsäkringsavgifter betalas för inkomsten för hela den aktuella månaden.

Inkomstgränsen kan även överskridas retroaktivt. Om arbetstagaren förblir begränsat skattskyldig och inkomsten är källskattepliktig, kan arbetsgivaren ta ut arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i samband med framtida löneutbetalningar genom att höja källskatteprocenten. Källskatten får dock inte höjas med mer än tio procent av det belopp som ska betalas utan samtycke av inkomsttagaren. I en sådan situation ska den sjukförsäkringsavgift som tagits ut av arbetstagaren anmälas till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412).

För en allmänt skattskyldig arbetstagare och en begränsat skattskyldig arbetstagare som valt progressiv beskattning av förvärvsinkomster i stället för källskatt fastställs sjukförsäkringsavgiften i arbetstagarens slutliga beskattning.

Om uppgiften om sjukförsäkring förändras retroaktivt, ska prestationsbetalaren makulera anmälan till inkomstregistret och lämna en ny anmälan.

Exempel 47: En begränsat skattskyldig person som bor stadigvarande i Tyskland arbetar som deltidsanställd i Finland från januari till slutet av maj för en finländsk arbetsgivare. Det avtalade lönebeloppet är 670 euro per månad. På arbetstagarens skattekort finns det en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad, eller 17 euro per dag. Arbetsgivaren har tagit ut källskatt på 35 % x (670 euro – (5 dagar x 17 euro/dag)), det vill säga 204,75 euro, på inkomsten.

Arbetstagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att hen omfattas av Finlands socialskydd utifrån sitt arbete. Eftersom lönebeloppet inte överskrider den fastställda månadsinkomsten blir arbetstagaren inte sjukförsäkrad i Finland på basis av arbetet och därmed ska inte heller någon sjukförsäkringsavgift betalas. Övriga socialförsäkringsavgifter ska betalas.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifter om de löner som betalats ut i januari (15.1) till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 47, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Förnamn + Efternamn

Födelsedatum

Kön

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

670.00

201 Tidlön

670.00

404 Källskatt

204.75

404 Källskatt

204.75

405 Källskatteavdrag

85.00

405 Källskatteavdrag

85.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

Därtill är det möjligt att som kompletterande uppgifter anmäla arbets- och vistelseperioderna i Finland.

Lönebetalningsdagen var den 15 januari. I slutet av januari får arbetsgivaren vetskap om att personen arbetat övertid i januari och att 100 euro i övertidsersättning kommer att betalas till personen i slutet av januari. Därmed kommer månadsgränsen för sjukförsäkring att överskridas och personen blir sjukförsäkrad i Finland.

Prestationsbetalaren ska makulera sin anmälan om löneuppgifter som lämnats in i mitten av januari och lämna in ersättande anmälan.

Arbetsgivaren kan ta ut arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i samband med nästa lönebetalning genom att höja källskatteprocenten och anmäla sjukförsäkringsavgiften separat på anmälan om löneuppgifter.

Eftersom arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland, ska arbetsgivaren också rätta arbetsgivarens separata anmälan som den gett vad gäller det totala beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Korrigeringen beskrivs i anvisningen .

Löneuppgifter ska makuleras enligt följande:

Exempel 47, tabell 2/3.
MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER
Makulering av anmälan om löneuppgifter: Kodvärde
Materialets ägare:
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Dessutom ska en ny anmälan lämnas in där betalaren inte har angett någon Typ av undantagssituation för försäkring om sjukförsäkringen:

Exempel 47, tabell 3/3.
NY ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: XX
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Efternamn + Förnamn

Födelsedatum

Kön

Adress i arbetsstat: Adress i hemviststaten

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

670.00

201 Tidlön

670.00

404 Källskatt

204.75

404 Källskatt

204.75

405 Källskatteavdrag

85.00

405 Källskatteavdrag

85.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

För övertidsersättningen på 100 euro som betalats i slutet av januari anges en separat anmälan senast inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Inte heller på denna anmälan ska betalarna ange uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring om sjukförsäkringsavgiften.

3.6.3.2 Uppgiften om försäkringsskyldigheten ändras
3.6.3.2.1 Inkomsttagaren har inte varit försäkrad i Finland

Exempel 48: En arbetstagare som kommer från utlandet till Finland har för avsikt att arbeta i Finland hela kalenderåret 1.1–31.12. Arbetstagaren har ett A1-intyg till Finland. I så fall betalas inte någon socialförsäkringsavgift till Finland.

Prestationsbetalaren har till inkomstregistret i anmälningar om löneuppgifter för januari−maj anmält uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

I slutet av maj klarnar det för arbetsgivaren att arbetstagarens A1-intyg annullerats i slutet av föregående år.

Arbetsgivaravgifterna har uteblivit och arbetstagarens andelar av försäkringsavgifterna har inte tagits ut under fem månader.

Om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift eller arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart misstag inte innehållits i samband med löneutbetalningen, kan arbetsgivaren innehålla den avgift som inte innehållits vid föregående löneutbetalning i samband med de två följande löneutbetalningarna. Eftersom avgifterna inte tagits ut under fem månader, är arbetsgivaren i denna situation tvungen att själv betala såväl arbetstagarens avgiftsandelar som arbetsgivaravgifterna. Arbetstagarens avgiftsandel är skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Anmälan av inkomst till inkomstregistret beskrivs i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar, punkt 1.3.

De anmälningar om löneuppgifter som getts till inkomstregistret i januari–maj ska makuleras och nya anmälningar om löneuppgifter ska ges. Korrigering av uppgifter genom makulering beskrivs närmare i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, kapitel 6.

Läs mer om hur man rättar arbetstagarens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och arbetsgivarens separata anmälan i avsnitt 3.6.3.1 Skyldigheten att betala sjukförsäkringsavgiften retroaktivt.

Från och med juni anmäler arbetsgivaren löneuppgifterna till inkomstregistret normalt med en ny anmälan om löneuppgifter.

3.6.3.2.2 Inkomsttagaren har varit försäkrad i Finland

Exempel 49: En arbetstagare som kommer från utlandet till Finland har för avsikt att arbeta i Finland hela kalenderåret 1.1–31.12. Arbetstagaren har inte något A1-intyg till Finland. Arbetsgivaren har betalat socialförsäkringsavgifterna till Finland och anmält nödvändiga uppgifter till inkomstregistret.

I slutet av maj ger arbetstagaren arbetsgivaren ett A1-intyg som hen fått från avgångslandet, vilket varit i kraft från början av året. Arbetsgivaren ska försäkra personen i det andra landet från början av året.

Följaktligen har arbetsgivaren obefogat betalat socialförsäkringsavgifter till Finland under fem månader.

Arbetsgivaren ska makulera de anmälningar som denne gett till inkomstregistret i januari–maj och lämna in nya anmälningar om löneuppgifter. De uppgifter som ska anmälas med en ny anmälan om löneuppgifter är:

 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av Finlands socialskydd (pensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland.

Prestationsbetalaren ska korrigera beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan. Till arbetsgivaren returneras de försäkringsavgifter som betalats felaktigt i januari–maj och arbetsgivaren ska returnera de arbetstagaravgifter som tagits ut felaktigt till arbetstagaren. Arbetsgivaren ska ge en anmälan om de försäkringsavgifter som returnerats till arbetstagaren till inkomstregistret. Förfarandet beskrivs i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, i punkten 2.4 Anmälan av negativa tal.

4 Anmälningsskyldighet för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare

4.1 Utländsk arbetsgivare

I denna anvisning ses som en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ett företag som inte grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland. Som utländsk arbetsgivare betraktas också en person som är arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland (begränsat skattskyldig).

Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland, jämställs det med en finländsk arbetsgivare och det har samma anmälningsskyldigheter till inkomstregistret som en finländsk arbetsgivare. De anvisningar för anmälan som behandlas i detta avsnitt tillämpas inte när den utländska arbetsgivaren är allmänt skattskyldig i Finland.

En utländsk prestationsbetalare ska i första hand anmäla uppgifterna till inkomstregistret med finskt FO-nummer eller finsk personbeteckning. Om betalaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. Då ska även preciserande identifierings- och kontaktuppgifter, såsom namn och adress, anges. Om betalaren har både en finländsk och en utländsk identifierare, ska bägge anges. Ytterligare information om kundnummer finns i avsnitt 1.7 Kundnummer.

I Övriga uppgifter om betalaren ska man som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare, om det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen. Dessutom ska en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i vissa situationer utöver inkomstuppgifter ange tilläggsuppgifter om inkomsttagaren. Detta beskrivs närmare i exemplen i avsnitt 4.5. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska dessa uppgifter inte lämnas in.

4.2 En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna in uppgifter till inkomstregistret

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska lämna in anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

 • Lön betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland och någon av följande förutsättningar uppfylls:
  • Inkomsttagaren är försäkrad i Finland.
  • Inkomsttagaren vistas i Finland över sex månader, även om hen inte är försäkrad i Finland.
  • Inkomsttagaren arbetar i Finland som hyrd arbetstagare för en uppdragsgivare i Finland. Uppgifterna ska lämnas när skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland tillåter att den uthyrda arbetstagarens lön beskattas i Finland eller när det inte finns något skatteavtal.
 • Lön betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland.

Om en utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen eller frivilligt har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister i Finland, är anmälningsskyldigheten mer omfattande. Läs mer om i avsnitt 4.4.

Om ett begränsat skattskyldigt utländskt företag inte har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, behöver företaget inte anmäla arbetsersättningar till inkomstregistret även om inkomsttagaren är bosatt i Finland.

Om ett utländskt företag har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, ska det också lämna uppgifter om betalda arbetsersättningar till inkomstregistret på samma sätt som finländska företag. Uppgiften behöver dock inte anmälas om företaget betalat arbetsersättning till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller arbetsersättningen inte i övrigt är inkomst från Finland enligt 10 § i inkomstskattelagen.

4.3 Socialförsäkringsavgifterna och försäkring

En utländsk arbetsgivare ska betala socialförsäkringsavgifterna till Finland om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Om Finland har ett avtal om social trygghet med arbetstagarens avgångsstat och arbetstagaren har ett intyg från avgångsstaten som visar att hen omfattas av den sociala tryggheten där, betalas inte sådana socialförsäkringsavgifter till Finland som omfattas av avtalet.

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska på basis av lönen betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift endast om ett fast driftställe bildas för den i Finland i inkomstbeskattningen. Om arbetsgivaren inte har ett fast driftställe, behöver arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte betalas, även om arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan, om företaget har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen eller om det har frivilligt införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Företaget lämnar in en arbetsgivarens separata anmälan per månad. Om man på basis av de löner och andra prestationer som betalats ut under en rapporteringsmånad inte betalar någon sjukförsäkringsavgift, ska arbetsgivaren ange 0 euro på punkten Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt).

Ett allmänt skattskyldigt samfund är skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift när arbetstagaren är försäkrad i Finland. Det ska även lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret. Läs mer om utländska företags allmänna och begränsade skattskyldighet i Skatteförvaltningens anvisningar Att inleda verksamhet i Finland och Utländska samfund som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: arbetsgivarens separata anmälan.

Socialförsäkringsavgifter och andra avgifter som en arbetstagare debiterats i en utländsk hemviststat anmäls inte till inkomstregistret.

4.4 Fast driftställe i inkomstbeskattningen och registrering av arbetsgivare

Om en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland enligt inkomstbeskattningen eller frivilligt har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister i Finland, är anmälningsskyldigheten mer omfattande än för andra utländska arbetsgivare.

Huruvida ett fast driftställe bildas i inkomstbeskattningen påverkar ett begränsat skattskyldigt utländskt arbetsgivares skyldighet att anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister och vilka tilläggsuppgifter om inkomsttagaren som ska anmälas till inkomstregistret.

Om en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, ska den lämna uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som finländska arbetsgivare. Som övrig uppgift om betalaren anmäls då inte uppgiften Utländsk arbetsgivare.

Inte heller en allmänt skattskyldig utländsk samfund ska som övrig uppgift om betalaren anmäla uppgiften Utländsk betalare.

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare som har ett fast driftställe i Finland, behöver dock inte till inkomstregistret anmäla lön som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller som i övrigt enligt 10 § i inkomstskattelagen inte är inkomst som har erhållits i Finland. Anmälan ska dock alltid lämnas om arbetstagaren är försäkrad i Finland. 

Ett begränsat skattskyldigt utländskt arbetsgivare ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister som regelbunden arbetsgivare, om det enligt inkomstbeskattningen har ett fast driftställe i Finland och det betalar löner för arbete som utförts i Finland. I vissa fall kan företaget dock betraktas som arbetsgivare som betalar lön tillfälligt. Ytterligare information om registrering av arbetsgivare finns i Skatteförvaltningens anvisning Arbetsgivarskyldigheter för företag. Om den utländska arbetsgivaren är införd i arbetsgivarregistret och under någon månad inte betalar lön alls, ska företaget ändå ange uppgiften Ingen lönebetalning med arbetsgivarens separata anmälan.

Om den begränsat skattskyldiga utländska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i Finland i inkomstbeskattningen, kan denne frivilligt ansöka om införande i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Då ska den lämna uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som finländska arbetsgivare. Arbetsgivaren ska dock utöver inkomstuppgifter lämna tilläggsuppgifter om inkomsttagare till inkomstregistret (se avsnitt 4.5.3., 4.5.4 och 4.5.5) samt som övrig uppgift om betalaren ange att prestationsbetalaren är en utländsk arbetsgivare.

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare som frivilligt har ansökt till arbetsgivarregistret behöver dock inte till inkomstregistret anmäla lön som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller som i övrigt enligt 10 § i inkomstskattelagen inte är inkomst som har erhållits i Finland. Anmälan ska dock alltid lämnas om arbetstagaren är försäkrad i Finland.  

4.5 Anmälan av uppgifter till inkomstregistret då arbetsgivaren är utländsk och begränsat skattskyldig

4.5.1 Lön som betalats ut till en inkomsttagare som arbetar utomlands, då inkomsttagaren är försäkrad i Finland

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska i vissa situationer anmäla inkomst som betalats till inkomsttagare till inkomstregistret även när arbetet har utförts utomlands. En utländsk arbetsgivare är anmälningsskyldig då inkomsttagaren ska försäkras i Finland. Försäkringsskyldighet kan föreligga till exempel när inkomsttagaren normalt arbetar i flera EU/EES-länder eller Schweiz. Inkomsttagaren har då A1-intyg som beviljats av Pensionsskyddscentralen i Finland.

När en inkomsttagare som arbetar utomlands är försäkrad i Finland, ska man i tilläggsuppgifter om inkomsttagaren ange Person som arbetar utomlands. I Övriga uppgifter om betalaren ska man som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare, om det begränsat skattskyldiga utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland.

Tilläggsuppgiften Person som arbetar utomlands ska anges i följande fall:

 • Inkomsttagaren arbetar utomlands hos en utländsk arbetsgivare och arbetsgivaren ska försäkras i Finland. Den utländska arbetsgivaren är skyldig att lämna in uppgifterna till inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten omfattar såväl begränsat som allmänt skattskyldiga arbetsgivare.
 • Inkomsttagaren arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare och inkomsttagarens arbete utomlands ska försäkras i Finland. Den finländska arbetsgivaren är skyldig att lämna in uppgifterna till inkomstregistret.

Tilläggsuppgiften Person som arbetar utomlands anges inte om en inkomsttagare som huvudsakligen arbetar i Finland gör en kortvarig arbetsresa till utlandet och inte heller om prestationsbetalaren inte är skyldig att försäkra inkomsttagaren (till exempel en inkomsttagare som är försäkrad i enlighet med lagen om pension för företagare).

I koncernsituationer gäller det att se till att uppgiften inte anmäls två gånger till inkomstregistret, se avsnitt 2.6.4. Ett utländskt koncernbolag betalar ut lön.

En inkomsttagare kan vara allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland. I sådana situationer anmäls de uppgifter som påverkar beskattningen på samma sätt som i avsnitt 2.3 En allmänt skattskyldig arbetar i utlandet och 2.6 En begränsat skattskyldig arbetar i utlandet.

4.5.2 Lön som utbetalas till allmänt skattskyldiga

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla löneinkomst som den betalar ut till en inkomsttagare som vistas i Finland i över sex månader (allmänt skattskyldig i Finland).

Skyldigheten att anmäla uppgifter till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov gäller enbart arbete som utförts i Finland. En allmänt skattskyldig är dock skattskyldig gentemot Finland för sina globala inkomster. Om arbetstagaren under samma löneutbetalningsperiod arbetar dels i Finland och dels utomlands, ska den utländska arbetsgivaren ge information om hela inkomsten, det vill säga också om andelen för det arbete som utförts utomlands. Om arbetstagaren är försäkrad i Finland, ska en anmälan lämnas in till inkomstregistret också då arbetet i sin helhet utförts utomlands.

Arbetsgivaren ska försäkra arbetstagaren i Finland, om denne omfattas av Finlands socialskydd.

Exempel 50: En person som är stadigvarande bosatt i Finland arbetar för ett begränsat skattskyldigt utländskt företag. Arbetsgivaren har inget fast driftställe i Finland och har inte ansökt om registrering i arbetsgivarregistret Arbetstagarens lön betalas från utlandet. Arbetstagaren arbetar enbart i Finland. Hen omfattas av socialskyddet i Finland.

En lön på 3 500 euro per månad betalas till arbetstagaren.

Den inkomst som betalas till arbetstagaren är skattepliktig i Finland. Eftersom hen omfattas av socialskyddet i Finland, är den utländska skyldig att försäkra arbetstagaren i Finland och betala socialförsäkringsavgifterna till Finland. Arbetsgivaren behöver dock inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till Finland, eftersom den är begränsat skattskyldig och inte har ett fast driftställe i Finland enligt inkomstbeskattningen. 

Följande uppgifter ska anmälas till inkomstregistret:

Exempel 50.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3500.00

201 Tidlön

3500.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

250.25

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

250.25

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

52.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

52.50

4.5.3 Hyrd arbetskraft

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare som hyr arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland ska till inkomstregistret anmäla de prestationer som arbetsgivaren betalar till de hyrda arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta.

Med uppdragsgivare i Finland avses i denna anvisning en fysisk, i Finland bosatt person, ett i Finland grundat företag, ett begränsat skattskyldigt utländskt företag som har ett fast driftställe i Finland eller ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund.

Uppgifterna ska lämnas in då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst. Uppgifterna ska också lämnas när skatteavtal saknas.

En utländsk arbetsgivare ska dessutom till inkomstregistret lämna in de uppgifter som ingår i etableringsanmälan för en utländsk hyrd arbetstagare. Uppgifterna lämnas endast för Skatteförvaltningen. Uppgifterna kan lämnas antingen med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas att uppgifterna i etableringsanmälan lämnas i en separat anmälan om löneuppgifter.

Om arbetsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret, ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Om arbetsgivaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, är företrädaren för den utländska arbetsgivaren skyldig att lämna de uppgifter som behövs för beskattningen till inkomstregistret. Om företrädaren dock inte anmäler uppgifterna ska den utländska arbetsgivaren göra det. Ytterligare information om en företrädares anmälningsskyldighet finns i avsnitt 1.3 Företrädare för en utländsk arbetsgivare.

När en företrädare anmäler uppgifter till inkomstregistret på arbetsgivarens vägnar ska man i uppgifterna om företrädaren ange Företrädaren fungerar som uppgiftslämnare. Företrädaren anger sina uppgifter i uppgiftsgruppen för företrädare. I både etableringsanmälan och anmälan om löneuppgifter anger företrädaren att prestationsbetalaren är den egentliga arbetsgivaren. Företrädaren kan lämna uppgifterna elektroniskt, om den har fullmakt att agera på den egentliga arbetsgivares vägnar. Om fullmakt saknas ska uppgifterna lämnas på pappersblankett. Även då anges arbetsgivaren som prestationsbetalare.

4.5.3.1 Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Etableringsanmälan för en utländsk hyrd arbetstagare ska ges för varje hyrd arbetstagare, oberoende av längden på arbetet. Uppgifterna ska lämnas då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst eller då ett skatteavtal saknas. När en arbetstagare börjar jobba i Finland, ska etableringsanmälan ges senast på den femte kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen. Uppgifterna kan lämnas antingen med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att etableringsanmälan för hyrd arbetstagare lämnas i en separat anmälan om löneuppgifter.

Uppgifterna ska omfatta Hyrd arbetstagare som bor utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren, arbetets uppskattade längd, den finländska uppdragsgivarens och den utländska arbetsgivarens företrädare. Dessutom ska den uppskattade lönen under hela skatteåret anges. Därtill ska en uppskattning av antalet arbetsdagar anmälas då inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
BLANKETTER FÖR UTLANDSARBETE
Typ av blankett: Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat:

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands
Uppskattning av lönebelopp:

Arbetstid i Finland:

Startdatum

Slutdatum
Antal arbetsdagar:
UPPGIFTER OM UTLÄNDSK HYRD ARBETSKRAFT
Den finländska uppdragsgivarens identifierare
Representantens namn
Representantens identifierare
Representantens adress
Representanten fungerar som uppgiftslämnare (uppgiften anmäls då företrädaren ger uppgifter för arbetsgivarens räkning)
4.5.3.2 Lön som en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare betalar till en hyrd arbetstagare

När en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare anmäler till inkomstregistret lön som betalas till en hyrd arbetstagare som bor utomlands, ska anges som tilläggsuppgift om inkomsttagaren Hyrd arbetstagare som bor utomlands. Uppgiften ska lämnas oberoende av arbetsperiodens längd och om arbetstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland.

Tilläggsuppgiften Hyrd arbetstagare som bor utomlands lämnas endast när den begränsat skattskyldiga utländska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i Finland enligt inkomstbeskattningen. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, anges denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren inte. Då anger betalaren som övrig uppgift om betalaren inte heller uppgiften Utländsk arbetsgivare. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska dessa uppgifter inte anmälas.

Anmälan ska endast lämnas till inkomstregistret för hyrda arbetstagare från följande stater eller regioner: Bermuda, Caymanöarna, Spanien, Georgien, Guernsey, Island, Jersey, Kazakstan, Cypern, Lettland, Litauen, Isle of Man, Moldavien, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Tadzjikistan, Danmark, Turkiet, Turkmenistan, Vitryssland och Estland.

Anmälan ska även anges för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.

Dessutom ska anmälan lämnas för hyrda arbetstagare från länder med vilka Finland inte har skatteavtal. Avtalen finns på sidan Gällande skatteavtal.

Om en arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, ska uppgiften anmälas till inkomstregistret med uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring. Antalet arbetsdagar ska anmälas när inkomst betalas till en begränsat skattskyldig.

Läs mer om beskattning av utländska hyrda arbetstagare i Finland i Skatteförvaltningens anvisning Utländska hyrda arbetstagare och beskattningen i Finland.

Exempel 51: En arbetstagare som bor i Estland kommer till Finland för att arbeta i fem månader. Hens utländska arbetsgivare har hyrt hen för att arbeta för en uppdragsgivare i Finland. Den utländska arbetsgivaren är begränsat skattskyldig i Finland. Arbetsgivaren har inget fast driftställe i Finland och har inte ansökt om registrering i arbetsgivarregistret Arbetstagaren har ett A1-intyg från avgångsstaten, enligt vilket hen omfattas av Estlands socialskydd.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 000 euro till arbetstagaren för arbetet i Finland. Under löneutbetalningsperioden har arbetstagaren arbetat 15 dagar i Finland. Eftersom arbetsgivaren är ett begränsat skattskyldigt företag som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte har ansökt om registrering i arbetsgivarregistret, är denne inte skyldig att verkställa skatt på arbetstagarens lön. Arbetstagaren ska ansöka om förskottsskatt och själv betala skatt i Finland. Förskottsskatten anmäls inte till inkomstregistret.

Eftersom arbetstagaren vistas under sex månader i Finland är hen begränsat skattskyldig i Finland.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 51.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2000.00

201 Tidlön

2000.00

Antal arbetsdagar:15

 

Antal arbetsdagar: 15  

Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

Exempel 52: En arbetstagare som bor i Polen kommer till Finland för att arbeta i åtta månader. Hens utländska arbetsgivare har hyrt hen för att arbeta för en uppdragsgivare i Finland. Arbetsgivaren är begränsat skattskyldig i Finland. Arbetsgivaren har inget fast driftställe i Finland och har inte ansökt om registrering i arbetsgivarregistret. Arbetstagaren har ett A1-intyg från avgångsstaten, enligt vilket hen omfattas av Polens socialskydd.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 000 euro till arbetstagaren för arbetet i Finland. Eftersom arbetsgivaren är ett begränsat skattskyldigt företag som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte har ansökt om registrering i arbetsgivarregistret, är denne inte skyldig att ta ut skatt på arbetstagarens lön. Arbetstagaren ska ansöka om förskottsskatt och själv betala skatt i Finland. Förskottsskatten anmäls inte till inkomstregistret.

Eftersom arbetstagaren vistas över sex månader i Finland är hen allmänt skattskyldig i Finland.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 52.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-Nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Polen (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2000.00

201 Tidlön

2000.00

Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

4.5.4 En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivares lön till en arbetstagare när arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)

Avtal om nettolön är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar att betala skatter och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning. Om en utländsk arbetsgivare inte har ett fast driftställe i Finland och inte verkställer förskottsinnehållning i Finland, ska den förutom den lön som ska betalas utifrån avtalet om nettolön som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäla uppgiften Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön). Därtill ska uppgiften Utländsk arbetsgivare ges som övrig uppgift om betalaren.

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren lämnas dock inte, om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland eller om arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning på arbetstagarens lön.  Övriga uppgifter om betalaren anges inte, om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska dessa uppgifter inte lämnas in.

Det finns närmare uppgifter om avtal om nettolön i Skatteförvaltningens anvisning Skattepliktig löneinkomst då ett utländskt företag betalar nettolön för arbete som utförts i Finland.

4.5.4.1 Anmälan av bruttolön till inkomstregistret (avtal om nettolön)

Bruttolönen dvs. den skattepliktiga löneinkomsten ska anmälas till inkomstregistret. Också socialförsäkringsavgifter betalas utifrån bruttolönen. Vid beräkningen av bruttolönen är det möjligt att ta hjälp av skatteprocenträknaren och bruttolöneräknaren på Skatteförvaltningens webbplats.

Exempel 53: En månadslön på 4 000 euro har överenskommits med personen (48 000 euro om året). Beloppet av den skattepliktiga lönen blir 82 500 euro per år, när den beräknas utifrån nettolönen och man även beaktar socialförsäkringsavgifterna. Lönebeloppet uppgår således till 6 875 euro per månad.

Betalaren anmäler följande i anmälan om löneuppgifter varje månad:

Exempel 53.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i hemviststaten  (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstaten: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (nettolöneavtal)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

6875.00

201 Tidlön

6875.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

491.56

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

491.56

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

103.13

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

103.13

Arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret beloppet av den skattepliktiga löneinkomsten som beräknats enligt Skatteförvaltningens anvisning. Anmälan om löneuppgifter kan korrigeras senare om den ursprungligen beräknade bruttolönen inte omfattar alla avdrag vilkas skatteförmån enligt avtalet om nettolön tillhör arbetsgivaren. Även naturaförmåner ska beaktas vid beräkningen av den skattepliktiga lönen och de ska anmälas separat till inkomstregistret.

Exempel 54: En nettolön på 80 000 euro om året (6 666,66 euro i månaden) har avtalats med arbetstagaren. Förutom penninglönen får arbetstagaren naturaförmån på 5 000 euro per år (416,66 euro i månaden). Arbetstagaren omfattas inte av den sociala tryggheten i Finland.

Den enligt Skatteförvaltningens anvisning beräknade kalkylmässiga kvarskatten är 57 356,71 euro. Således är den skattepliktiga bruttolönen per år 141 736,71 euro, varav naturaförmånerna utgör 5 000 euro och penninglönen 137 731,71 euro.

Betalaren anmäler varje månad naturaförmånen 416,66 euro och penninglönen 11 478,05 euro skilt för sig till inkomstregistret.

4.5.4.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland (avtal om nettolön)

I det följande beskrivs en situation där en utländsk arbetsgivare betalar penninglön i enlighet med avtalet om nettolön och därtill betalar ett finländskt företag penninglön.

När den finländska betalaren till exempel ger en bostadsförmån till arbetstagaren som en del av nettolönearrangemanget och även betalar penninglön, ska förskottsinnehållning verkställas på den lön som den finländska betalaren betalar. Den finländska betalaren ska anmäla den lön som betalas i Finland till inkomstregistret. Den utländska arbetsgivaren ska till inkomstregistret anmäla det belopp som fås när man avdrar de belopp som den finländska betalaren anmält från den skattepliktiga totala löneinkomsten.

Exempel 55: En utländsk arbetsgivare betalar sin arbetstagare 28 600 euro per år i lön för arbete i Finland. Därtill får arbetstagaren en nettopenninglön på 36 000 euro om året (3 000 euro i månaden) av en finländsk betalare. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd.

Nettolönen från utlandet och Finland är sammanlagt 64 600 euro. Den nettolön som betalas både från Finland och från utlandet tas i beaktande vid fastställandet av bruttolönen om arbetsgivaren svarar för de skatter som orsakas av löner som betalas både av den utländska och den finländska betalaren. Den enligt Skatteförvaltningens anvisning beräknade kalkylmässiga restskatten är i detta fall 34 961,74 euro och den skattepliktiga bruttolönen blir 99 561,74 euro per år.

Till den finländska betalaren har arbetstagaren lämnat in ett skattekort där skatteprocenten är 35,5 %. Eftersom den avtalade nettolönen för Finlands del är 3 000 euro per månad, beräknar den finländska betalaren bruttolönen enligt procentsatsen för nettolönen på skattekortet och kommer fram till 4 651,16 euro som bruttolön per månad. På denna andel (4 651,16 euro) verkställer den finländska betalaren förskottsinnehållning enligt den på skattekortet angivna procentsatsen.

Till inkomstregistret anmäler den finländska betalaren varje månad bruttolön på 4 651,16 euro och förskottsinnehållning på 1 651,16 euro. Som skattepliktig bruttolön anmäler den utländska betalaren differensen mellan den totala bruttolönen och den lön som den finländska betalaren anmält, i det här fallet 43 747,79 euro per år dvs. 3 645,65 euro per månad.

4.5.4.3 Arbete i Finland och utomlands under samma löneutbetalningsperiod (avtal om nettolön)

En utländsk arbetsgivare ska lämna två separata anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret, om följande villkor uppfylls:

 • avtal om nettolön har ingåtts med arbetstagaren
 • arbetstagaren arbetar under samma löneutbetalningsperiod i både Finland och utomlands
 • arbetstagarens hemviststat enligt skatteavtalet är inte Finland.

Eftersom arbetstagarens hemviststat enligt skatteavtalet inte är Finland, har Finland inte rätt att beskatta lön för arbete som utförts utomlands. Tilläggsuppgiften om inkomsttagarens avtal om nettolön anmäls endast för lön som betalats för arbete i Finland. Inkomst som betalats för arbete utomlands anmäls med en separat anmälan om löneuppgifter utan tilläggsuppgiften om inkomsttagaren. På detta sätt anmäls arbetstagarens totala lön till inkomstregistret.

Om arbetstagaren inte är försäkrad i Finland, anges typen av undantagssituation för försäkring i bägge anmälningarna om löneuppgifter. Om arbetstagaren är försäkrad för arbete i Finland men inte utomlands, ska man även då i anmälan om löneuppgifter för utlandsarbete som typ av undantagssituation för försäkring ange "Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands sociala trygghet".

Exempel 56: Ett svenskt moderbolag skickar en anställd på utlandskommendering till Finland. Arbetstagaren har A1-intyg från Sverige och har försäkrats i Sverige för hela arbetsperioden. Det svenska bolaget har inget fast driftställe i Finland. Arbetstagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, men hemviststaten enligt skatteavtalet är Sverige under utlandskommenderingen. Under kommenderingen arbetar personen i både Finland och utomlands. Eftersom arbetstagarens hemviststat är Sverige, har Finland endast rätt att beskatta den lön som betalas för arbetsdagar i Finland.

Den avtalade nettolönen för arbetet i Finland är 50 000 euro, och bruttolönen för arbetet i Sverige är 40 000 euro. Bruttolönen beräknas på basis av nettolönen enligt Skatteförvaltningens anvisning. Bruttolönen för arbetet i Finland är 75 000 euro.

För Skatteförvaltningens behov ska två separata anmälningar om löneuppgifter lämnas till inkomstregistret.                 

I anmälan om löneuppgifter 1 anges följande uppgifter:

 • 75 000 euro för arbete som utförts i Finland
 • tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

I anmälan om löneuppgifter 2 anges följande uppgifter:

 • 40 000 euro för arbete som utförts utomlands
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Totalt anmäls löneinkomst på 115 000 euro till inkomstregistret.

Exempel 57: Ett indiskt moderbolag skickar en anställd på utlandskommendering till Finland, och arbetstagaren har ett indiskt intyg över den tillämpliga socialskyddslagstiftningen. Arbetstagaren är pensionsförsäkrad i Indien för allt arbete. Avtalet om social trygghet med Indien omfattar endast pensionsförsäkring. I fråga om övriga försäkringsavgifter fastställs försäkringsskyldigheten enligt finsk lagstiftning.

Det indiska bolaget har inget fast driftställe i Finland. Arbetstagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, men hemviststaten enligt skatteavtalet är Indien under utlandskommenderingen. Under kommenderingen arbetar arbetstagaren i både Finland och utomlands. Eftersom arbetstagarens hemviststat är Indien, har Finland endast rätt att beskatta den lön som betalas för arbetsdagar i Finland.

Den avtalade nettolönen för arbetet i Finland är 50 000 euro, och bruttolönen för arbetet i Indien är 40 000 euro. Bruttolönen beräknas på basis av nettolönen enligt Skatteförvaltningens anvisning. Bruttolönen för arbetet i Finland är 75 000 euro.

För Skatteförvaltningens behov ska två separata anmälningar om löneuppgifter lämnas till inkomstregistret.

I anmälan om löneuppgifter 1 anges följande uppgifter:

 • 75 000 euro för arbete som utförts i Finland
 • tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring).

I anmälan om löneuppgifter 2 anges följande uppgifter:

 • 40 000 euro för arbete som utförts utomlands
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Totalt anmäls löneinkomst på 115 000 euro till inkomstregistret.

Exempel 58: Ett ryskt moderbolag skickar en anställd på utlandskommendering tills vidare till Finland vidare. Eftersom Finland och Ryssland saknar avtal om social trygghet, fastställs försäkringsskyldigheten enligt finsk lagstiftning. Arbetstagaren är försäkrad i Finland för endast det arbete som utförs i Finland. Det ryska bolaget har inget fast driftställe i Finland. Arbetstagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, men hemviststaten enligt skatteavtalet är Ryssland under utlandskommenderingen.

Om arbetet i Finland pågår under 2 år pensionsförsäkras personen inte i Finland.

Under kommenderingen arbetar arbetstagaren i både Finland och utomlands. Eftersom arbetstagarens hemviststat är Ryssland, har Finland endast rätt att beskatta den lön som betalas för arbetsdagar i Finland.

Den avtalade nettolönen för arbetet i Finland är 50 000 euro, och bruttolönen för arbetet i Ryssland är 40 000 euro. Bruttolönen beräknas på basis av nettolönen enligt Skatteförvaltningens anvisning. Bruttolönen för arbetet i Finland är 75 000 euro.

För Skatteförvaltningens behov ska två separata anmälningar om löneuppgifter lämnas till inkomstregistret.

I anmälan om löneuppgifter 1 anges följande uppgifter:

 • 75 000 euro för arbete som utförts i Finland
 • tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
 • typ av betalare: Utländsk arbetsgivare.

I anmälan om löneuppgifter 1 gäller det att beakta att om arbetet i Finland pågår under 2 år pensionsförsäkras personen inte i Finland. Då anges typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring).

I anmälan om löneuppgifter 2 anges följande uppgifter:

 • 40 000 euro för arbete som utförts utomlands
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Totalt anmäls löneinkomst på 115 000 euro till inkomstregistret.

4.5.4.4 Korrigering av uppgifter vid avtal om nettolön

När lön betalas enligt ett avtal om nettolön, utgörs den skattepliktiga lönen i Finland av det totala beloppet av nettolönen, den kalkylmässiga skatten i Finland och eventuellt betalda socialförsäkringsavgifter (s.k. uppgrossning till bruttolön eller baklängesberäkning av lönen). Om omständigheterna förändras kommer även beloppen av skatteårets skattepliktiga lön och kalkylmässiga skatt att förändras. Sådana förändringar kan uppkomma till exempel om lönen ändras, anställningen upphör tidigare eller fortsätter längre än man förutsett, eller till exempel om ett skatteavdrag realiseras först senare under samma år. I dessa situationer bör man korrigera inkomstbelopp som anmälts tidigare till inkomstregistret.

Redan inlämnade anmälningar om löneuppgifter betraktas inte som felaktigt angivna om bruttolönens belopp ändras på grund av förändrade omständigheter mitt under året (till exempel att anställningen upphör eller arbetstagaren får löneförhöjning). Ändringar i beloppet av det kalkylmässiga lönebeloppet kan tas i beaktande i anmälningarna som gäller de följande lönebetalningsperioderna, dock senast på anmälan för december samma år.

Exempel 59: Personen har börjat arbeta i januari och den avtalade nettolönen är 60 000 euro om året (5 000 euro i månaden). Därmed är bruttolönen 90 000 om året. Från och med januari anmäler arbetsgivaren bruttolönen 7 500 euro. Det här fortsätter till slutet av juni, när arbetstagaren blir befordrad och får löneförhöjning. Från och med början av juli är nettolönen 8 000 euro i månaden. Nettolönen under skatteåret är därmed 78 000 euro och bruttolönen 127 000 euro.

Från juli anmäler betalaren en större bruttolön jämfört med början av året. I början av juli beräknas alltså den nya skattepliktiga bruttolönen och från den nya skattepliktiga lönen för hela året avdras det tidigare anmälda beloppet. Differensen fördelas på anmälningar under de återstående månaderna av året. I den här situationen visar de anmälningar som lämnats in till inkomstregistret att personen fått högre lön från och med en viss tidpunkt.

Om den skatteförmån som bildas av arbetstagarens personliga avdrag hör till arbetsgivaren, ska arbetsgivaren alltid korrigera uppgifter som lämnats tidigare för ifrågavarande år, om arbetstagaren är försäkrad i Finland. I en situation där en redan lämnad anmälan ska korrigeras (till exempel för att personliga avdrag påverkar bruttolönen eller anställningen har upphört), korrigeras endast betalningsårets sista anmälan om löneuppgifter. Vid behov korrigeras tidigare anmälningar om det inte är möjligt att korrigera bara den senaste, till exempel om lönen har sjunkit så mycket att även beloppet i tidigare anmälningar måste minskas.

Om andra typer av fel än ovan nämnda upptäcks i redan inlämnade anmälningar, till exempel inknappningsfel, ska de korrigeras utan oskäligt dröjsmål enligt anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Om arbetstagarens status som skattskyldig ändras, läs om korrigeringen av uppgifterna i avsnitt 3.6.1.

4.5.5 Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska anmäla uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret, då inkomsttagaren vistas i över sex månader i Finland (allmänt skattskyldig i Finland). Inkomsten ska anmälas till inkomstregistret också när skatteavtal förhindrar Finland att beskatta inkomsten. Skatteavtal förhindrar Finland att beskatta inkomster, om en arbetstagare vistas i Finland i högst 183 dagar under på varandra följande månader eller ett kalenderår beroende på bestämmelserna i skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland (se dock undantaget i punkt 4.5.3 Hyrd arbetskraft).

Tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet ges då en utländsk arbetsgivare inte har ett fast driftställe i Finland. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, beskattas lönen i Finland och anmäls normalt utan tilläggsuppgifter om inkomsttagaren. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska inkomster anmälas utan tilläggsuppgiften om inkomsttagaren.

När inkomster anmäls ska man ange landskoden för den stat som har rätt att beskatta inkomsten.

Om vistelsen i Finland varar längre än 183 dagar under 12 på varandra följande månader eller ett kalenderår beroende på skatteavtal, ska prestationsbetalaren korrigera uppgifter som lämnats till inkomstregistret genom att lämna en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan anges inkomsten utan tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats i högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

Exempel 60: En arbetstagare kommer till Finland från Polen 1.11.2020 för att arbeta och återvänder till hemlandet 31.5.2021. Hens arbetsgivare är ett begränsat skattskyldigt polskt företag som inte har ett fast driftställe i Finland. Lönen är 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Polen, enligt vilket hen omfattas av Polens socialskydd.

Arbetstagaren vistas 20 dagar i månaden i Finland, dvs. sammanlagt 140 dagar under utlandskommenderingen. Hen är allmänt skattskyldig i Finland.

Enligt skatteavtalet mellan Polen och Finland får Finland rätt att beskatta löneinkomst som betalas av en utländsk arbetsgivare, om en arbetstagare vistas över 183 dagar under 12 på varandra följande månader i Finland. Eftersom vistelseperioden i Finland inte överstiger tidsgränsen enligt skatteavtalet, får Finland inte rätt att beskatta löneinkomsten. Betalaren ska dock anmäla de löner som betalats till inkomsttagaren till inkomstregistret.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 59.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Polen

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

Landskod: PL   Landskod: PL  

Exempel 61: En arbetstagare kommer till Finland från Polen 1.11.2020 för att arbeta och har för avsikt att återvända till hemlandet 31.5.2021. Hens arbetsgivare är ett begränsat skattskyldigt polskt företag som inte har ett fast driftställe i Finland. Lönen är 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Polen, enligt vilket hen omfattas av Polens socialskydd.

Arbetstagaren vistas 20 dagar per månad i Finland. dvs. under perioden 1.11.2020–31.5.2021 vistas hen i Finland totalt 140 dagar. Hen är allmänt skattskyldig i Finland. Prestationsbetalaren har anmält uppgifterna till inkomstregistret med tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats i högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

Arbetet i Finland fortsätter dock fram till 31.8.2021. Vistelsens totala längd i Finland uppgår till 200 dagar.

Enligt skatteavtalet mellan Polen och Finland får Finland rätt att beskatta löneinkomst som betalas av en utländsk arbetsgivare, om en arbetstagare vistas över 183 dagar under 12 på varandra följande månader i Finland.

Eftersom vistelsen i Finland överskrider tidsgränsen i skatteavtalet, får Finland rätt att beskatta löneinkomsten från början av arbetet. Prestationsbetalaren ska lämna in ersättande anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret från början av arbetet. I ersättande anmälningar om löneuppgifter anger inte betalaren tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats i högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

5 Specialsituationer

5.1 Inkomst enligt nyckelpersonslagen

När lagen om källskatt för löntagare från utlandet (s.k. nyckelpersonslagen) kan tillämpas på löneinkomst, ska uppgiften Nyckelperson anmälas i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren. Det finns information om förutsättningarna att tillämpa nyckelpersonslagen i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Med samma tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäls också lön från vilken källskatt debiterats på basis av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.

Särskild källskatt som debiterats lönen anmäls som debiterad källskatt. Källskatten täcker också arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, varför  arbetstagarens sjukförsäkringsavgiften inte tas ut separat. Om en arbetstagare dock omfattas av Finlands socialskydd, ska övriga socialförsäkringsavgifter betalas.

När lagen om nyckelpersoner tillämpas på inkomsten ange tilläggsuppgiften Nyckelperson endast om arbetstagaren har ett skattekort med en anteckning om att lagen om nyckelpersoner är tillämplig. Uppgifter om hela lönen ska ges till inkomstregistret också i det fallet att arbetstagaren enligt skatteavtalet kan anses ha hemviststat i den andra staten och utifrån denna grund beskattas inte en del av lönen i Finland.

Nyckelpersonslagen kan tillämpas i högst 48 månader. Om tillämpningen av nyckelpersonslagen upphör mitt i året och personen därefter fortsätter att arbeta i Finland, används inte tilläggsuppgiften Nyckelperson då lönen för den återstående delen av året anmäls.

Exempel 62: En amerikansk medborgare med hemvist i USA kommer till Finland för att arbeta som specialsakkunnig för en finländsk arbetsgivare i fyra år. Hen ansöker om skattekort och uppvisar en utredning om att nyckelpersonslagen är tillämplig. Skattebyrån antecknar på skattekortet att nyckelpersonslagen kan tillämpas på inkomsten.

Arbetsgivaren betalar en penninglön på 7 000 euro per månad till arbetstagaren. Inkomsttagaren har inte något intyg över tillämpning av avgångsstatens socialskyddslagstiftning, det vill säga att hen omfattas av Finlands socialskydd.

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift tas inte ut separat utifrån lönen. Däremot ska socialförsäkringsavgifter betalas.

Nyckelpersonen är allmänt skattskyldig i Finland. Den särskilda källskatten för nyckelpersoner, vilken ska tas ut utifrån inkomsten, anmäls till inkomstregistret som källskatt.

Exempel 62.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Nyckelperson
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

7000.00

201 Tidlön

7000.00

404 Källskatt

2450.00

404 Källskatt

2450.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

500.50

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

500.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

105.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

105.00

5.2 Lön för gränskommunarbete

Som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anges Person som arbetar i en gränskommun när det är fråga om arbete i gränskommun som avses i det nordiska skatteavtalet och inkomsttagaren bor i Sverige eller Norge. En annan förutsättning är att inkomsttagaren arbetar i en kommun på finska sidan som gränsar till samma landsgräns. Bestämmelsen om beskattningen av gränskommunarbete i det nordiska skatteavtalet är tillämplig enbart på löneinkomst.

Inkomstskatt uppbärs inte i Finland, men den finländska arbetsgivare ska betala socialförsäkringsavgifter och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift på basis av lönen. Inkomsttagaren ska lämna skattekort till arbetsgivaren med en anteckning om tillämpningen av bestämmelsen.

Om arbetstagaren har ett A1-intyg från sin avgångsstat, betalas socialförsäkringsavgifter till den stat som beviljat intyget.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. En separat anmälan ska ges om dessa inkomster till inkomstregistret, där den tilläggsuppgift om inkomsttagare vilken gäller gränskommunarbete inte används.

Om inkomsttagaren är bosatt i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige eller Norge, anges tilläggsuppgiften Person som arbetar i en gränskommun för inkomsttagaren.

Gränskommuner är:

 • De finsk-svenska gränskommunerna är
  • i Finland: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och
  • i Sverige: Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.
 • De finsk-norska gränskommunerna är
  • i Finland: Enontekis, Enare och Utsjoki och
  • i Norge Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Det finns närmare uppgifter om gränskommunarbete i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av gränsgångare.

Exempel 63: En person som bor i Haparanda arbetar i Torneå. Hen åker dagligen från sitt hem till Finland för att arbeta. Hens lön är 3 000 euro i månaden.

Arbetstagaren är begränsat skattskyldig i Finland. Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas hens lön i Sverige som är hens hemviststat. Utifrån sitt arbete omfattas hen dock av Finlands socialskydd. Arbetstagaren har ansökt om ett skattekort från skattebyrån, enligt vilket lön som betalas för hens arbete i gränskommunen inte beskattas i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 63.

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Sverige 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar i gränskommun

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: SE

Anmälningssätt 1

euro

Anmälningssätt 2

euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

5.3 Idrottsmän

Det är möjligt att betala ut lön eller arvoden till idrottsmän. Löner och arvoden för idrottsmän anmäls till inkomstregistret genom att i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren lämna uppgiften Idrottsman och använda antingen löne- eller arbetsersättningsinkomstslaget.

Det finns närmare uppgifter om prestationer som betalas ut till idrottsmän och de socialförsäkringsavgifter som ska betalas utifrån dessa i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestation som betalas ut till företagare och andra specialsituationer.

Arvode som betalats åt en begränsat skattskyldig idrottsman anmäls till inkomstregistret oberoende av om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Exempel 64: En idrottsman med hemvist i Italien kommer till Finland för att spela i fem månader. Hen är allmänt skattskyldig i Finland. Hen har ett A1-intyg enligt vilket hen under arbetstiden omfattas av socialskyddet i sin avgångsstat. Beloppet på den lön som ska betalas till hen är 3 000 euro per månad, på vilken källskatt på 15 % det vill säga 450 euro tas ut.

Exempel 62.

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Italien 

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Idrottsman

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: IT

Anmälningssätt 1

euro

Anmälningssätt 2

 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

450.00

404 Källskatt

450.00

Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

Exempel 65: En idrottsman med hemvist i Italien kommer till Finland för att spela i fem månader. Hen är allmänt skattskyldig i Finland. Hen har inte något A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att hen omfattas av Finlands socialskydd. Beloppet på den lön som ska betalas till hen är 3 000 euro, på vilken källskatt på 15 % det vill säga 450 euro tas ut. Därtill ska arbetstagarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens andel av pensionsförsäkringsavgiften tas ut utifrån inkomsten, om idrottsmannen enligt lagen ska ålderdomsförsäkras.

Lön för idrottsman är en inkomst som är underställd arbetstagarens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter. Om pensionsförsäkringsavgiften för idrottsmän tas ut av arbetstagaren, anmäls den till inkomstregistret under punkten Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare, så att uppgiften förmedlas till beskattningen.

Exempel 65.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Italien

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Idrottsman

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: IT

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

450.00

404 Källskatt

450.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

60.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

60.00

Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

5.4 Uppträdande artist

Ersättning till en uppträdande artist kan vara arbetsersättning eller löneinkomst. Uppträdande artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-konstnärer samt musiker. När lön eller arbetsersättning betalas ut till en uppträdande artist för arbete som uppträdande artist, ska man i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren anmäla uppgiften Uppträdande artist.

Arvode som betalats åt en begränsat skattskyldig uppträdande artist anmäls till inkomstregistret oberoende av om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Exempel 66: En dansare med hemvist i Frankrike kommer till Finland för att arbeta i tre månader i en teaterproduktion. Hen är allmänt skattskyldig i Finland. Hen har ett A1-intyg från Finland, enligt vilket hen omfattas av socialskyddet i Frankrike.

Dansaren har ansökt om ett källskattekort från skattebyrån, enligt vilket en källskatt på 15 % ska tas ut utifrån inkomsten. En lön på 2 000 euro betalas till hen och av detta belopp är 300 euro källskatt.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 66.

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike 

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Uppträdande artist

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Anmälningssätt 1

euro

Anmälningssätt 2

euro

101 Lön totalt

2000.00

201 Tidlön

2000.00

404 Källskatt

300.00

404 Källskatt

300.00

Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

5.5 Lön som betalas ut av en internationell specialorganisation

Med en internationell specialorganisation avses en organisation, på vilken tillämpas avtal om privilegier där det bland annat finns bestämmelser om omfattningen av organisationens och dess anställdas skattskyldighet. Exempel på sådana specialorganisationer är Kemikalieverket ECHA, Helsingforskommissionen HELCOM, Wider-institutet och Internationella Organisationen för Migration IOM.

När prestationsbetalaren är en specialorganisation som inrättats genom ett internationellt avtal och när avtal om en specialorganisation tillämpas på inkomsttagaren ska betalaren som övrig uppgift ange Internationell specialorganisation.

Om betalaren är en internationell specialorganisation, ska betalaren också ange uppgiften Utländsk arbetsgivare. Uppgiften anges alltid oavsett om ett avtal som gäller specialorganisationen ska tillämpas på inkomsttagarens inkomst.

Lön som betalats ut av en specialorganisation beskattas inte i Finland utifrån något avtal om internationella specialorganisationer. Lönen kan dock vara underställda försäkringsavgifter beroende på avtalet.

Om inkomsttagarens löneinkomst inte beskattas i Finland enligt bestämmelserna i skatteavtalet anges Internationell specialorganisation inte som övrig uppgift om betalaren. I dessa situationer ska inkomsttagaren i skattedeklarationen yrka på att skatteavtalet tillämpas på inkomsten. Detta är fallet till exempel då lönen betalas av ett kulturcenter i anslutning till en utländsk beskickning.

Med Typ av undantagssituation för försäkring anmäls de försäkringsavgifter för vars del försäkringsskyldighet inte föreligger till inkomstregistret. Om inkomsten inte är underställd några som helst försäkringsavgifter anges uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk--, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

En specialorganisation är inte skyldig att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, även om arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Exempel 67: En anställd vid en specialorganisation omfattas av det boendebaserade socialskyddet i Finland. Specialorganisationen har inte försäkringsskyldighet i fråga om andra försäkringsavgifter.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 65.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
Typ av betalare: Internationell specialorganisation
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

5.6  Lön som betalas av en diplomatisk beskickning i Finland till en utländsk medborgare

Tilläggsuppgiften Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning anges när en främmande stats diplomatiska eller motsvarande beskickning eller ett konsulat i Finland betalar lön till arbetstagare som inte är finländsk medborgare. Om arbetstagaren är en finländsk medborgare, anges inte uppgiften Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning. Beskickningen ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret, om den är skyldig att lämna information till vissa användare av inkomstregistret.

Tilläggsuppgiften Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning anges om inkomsttagare, vars lön inte beskattas i Finland enligt 12 § i inkomstskattelagen. Tilläggsuppgiften om inkomsttagaren anges dock inte när lönen betalas av till exempel ett kulturcenter i anslutning till beskickningen. Om ett skatteavtal i en sådan situation begränsar Finlands beskattningsrätt, ska inkomsttagaren i skattedeklarationen yrka på att skatteavtalet ska tillämpas på beskattningen.

Om betalaren är en beskickning i Finland, ska betalaren också ge uppgiften Utländsk arbetsgivare. Uppgiften anges alltid oavsett inkomsttagarens nationalitet.

De försäkringsavgifter som inte omfattas av försäkringsskyldighet ska anmälas till inkomstregistret genom att använda Typ av undantagssituation för försäkring. Om inkomsten inte omfattas av någon försäkringsavgift, ska man till inkomstregistret anmäla uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Exempel 68: En främmande stats beskickning i Finland betalar ut en lön på 3 500 euro till en arbetstagare. Arbetstagaren är inte finländsk medborgare. Hen är arbetspensions-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrad. Arbetstagaren omfattas dock inte av det bosättningsbaserade finländska socialskyddet.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret under uppgiften Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring), som är en Typ av undantagssituation för försäkring-uppgift.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 68.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som får lön från en diplomatisk beskickning

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 3500.00 201 Tidlön 3500.00
413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25 413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50

Exempel 69: En främmande stats beskickning i Finland betalar ut en lön på 3 500 euro till en arbetstagare. Arbetstagaren är finsk medborgare. Arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Eftersom arbetstagaren är finsk medborgare, anger betalaren inte tilläggsuppgiften Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning. Uppgiften Utländsk arbetsgivare ska dock anmälas.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 69.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 3500.00 201 Tidlön 3500.00
413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25 413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50

5.7 Arbetsersättning eller royalty som betalats ut till en begränsat skattskyldig

Arbetsersättning eller royalty till ett samfund

Prestationsbetalaren ska anmäla arbetsersättning till ett begränsat skattskyldigt samfund till inkomstregistret, om källskatt uppburits. Inkomsten anmäls med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Royalty (till exempel för upphovsrätt) till ett begränsat skattskyldigt samfund ska alltid anmälas till inkomstregistret oberoende av om källskatt uppburits. Inkomsten anmäls med inkomstslaget Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig (362).

När prestationen betalas till ett begränsat skattskyldigt utländskt samfund ska man dessutom som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren ange Samfund. I uppgifterna om inkomsttagaren ska också anges Begränsat skattskyldig: Ja.

Om prestationen betalas till ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund ska den anmälas på samma sätt som om inkomsttagaren vore ett finländskt samfund.

Arbetsersättning eller royalty till en fysisk person

Om arbetsersättning eller royalty, dvs. en bruksersättning betalats till en begränsat skattskyldig fysisk person, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret, även om källskatt inte uppburits. Arbetsersättning anmäls med inkomstslaget Arbetsersättning (336) och royalty med inkomstslaget Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig (362).

I uppgifterna om inkomsttagaren ska anges Begränsat skattskyldig: Ja.

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Arbetsersättning till ett begränsat skattskyldigt utländskt företag.

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2022