Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Giltighet
- 19.12.2018

1 Anmälningsskyldighet i internationella situationer

1.1 Allmänt om anmälan av internationella uppgifter

Uppgifter om inkomster som betalats ut till en inkomsttagare för arbete utomlands och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter då uppgifterna behövs för beskattningen eller då inkomsttagaren är försäkrad i Finland. På motsvarande sätt anmäls inkomster av arbete i Finland till en arbetstagare som kommit från utlandet till Finland med en anmälan om löneuppgifter.

I internationella arbetssituationer ska inkomstuppgifterna alltid anmälas till inkomstregistret, om betalaren ska lämna information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. Till exempel om en inkomsttagare är försäkrad i Finland, har prestationsbetalaren en skyldighet att lämna in uppgifter till inkomstregistret gentemot arbetspensionsanstalterna och övriga socialförsäkrare. I så fall är det inte av betydelse om inkomsten betalas av en utländsk eller inhemsk arbetsgivare eller var arbetet utförs.

En finländsk arbetsgivare ska anmäla uppgifter med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande internationella situationer:

 • Inkomst som betalats för arbete utomlands (till en person som bor utomlands och i Finland).
 • Inkomst som betalats till en inkomsttagare som kommer till Finland för att arbeta.
 • Lön som betalats av ett utländskt koncernbolag för arbete utomlands, då en finländsk arbetsgivare sänt en arbetstagare utomlands och denne är försäkrad i Finland
 • Försäkringslön som överenskommits för utlandsarbete.
 • Tilläggsuppgifter om utlandsarbete för Skatteförvaltningen (så kallade sexmånadersregeln).
 • Närmare uppgifter om nordiskt arbete för Skatteförvaltningen.

1.2 Utländsk arbetsgivare

Också utländska arbetsgivare har en skyldighet att anmäla uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret. Därtill ska en utländsk arbetsgivare som hyr ut arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland, med tanke på beskattningen, till inkomstregistret lämna in uppgifter bland annat om arbetstagarens arbete i Finland.

I beskattningen ses som en utländsk arbetsgivare ett företag som inte grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland. Som utländsk arbetsgivare ses också en person som verkar som arbetsgivare och inte har sin hemvist i Finland (begränsat skattskyldig).

Om ett utländskt företag har ett fast driftställe i Finland i inkomstskattningen, ska det ansöka om införande i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, om det betalar ut löner som hänför sig till det fasta driftstället. I så fall har arbetsgivaren i beskattningen samma arbetsgivarplikter som en finländsk arbetsgivare och arbetsgivaren ska lämna in uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som ett finländskt företag.

Ett utländskt företag som inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland, men som betalar löner för arbete som utförts i Finland, kan om det så önskar ansöka om införande i arbetsgivarregistret i Finland. I så fall har företaget samma arbetsgivarplikter som finländska företag i beskattningen. Arbetsgivaren ska dock lämna in uppgifter till inkomstregistret genom att förutom inkomstslaget använda tilläggsuppgifter om inkomsttagaren, se nedan i punkten 4 Anmälningsskyldighet för en utländsk arbetsgivare.

En utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Finland i inkomstbeskattningen, ska lämna in en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

 • Inkomst betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland och
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland
  • inkomsttagaren vistas i Finland i över sex månader, även om han eller hon inte är försäkrad i Finland
  • arbetstagaren är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare, och Finland har rätt att beskatta lönen enligt skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland.
 • Inkomst betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland.

I dessa situationer ska uppgifter alltid lämnas in, oberoende av om företaget finns i arbetsgivarregistret eller inte.

Därtill ska en utländsk arbetsgivare, som hyr ut en arbetstagare som kommer från utlandet till en uppdragsgivare i Finland, lämna in en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare.

Det finns närmare anvisningar om anmälan av en utländsk arbetsgivare i punkt 4 i Anmälningsskyldighet för en utländsk arbetsgivare.

1.3 Företrädare för en utländsk arbetsgivare

En utländsk arbetsgivare är skyldig att ge en anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret, om arbetsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret. Om arbetsgivaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, har en företrädare för en utländsk arbetsgivare en subsidiär skyldighet att anmäla de uppgifter som är nödvändiga i beskattningen till inkomstregistret. Om företrädaren dock inte lämnar in uppgifterna, ska den utländske arbetsgivaren anmäla uppgifterna. Det finns bestämmelser om företrädare i 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare.

En företrädare har en skyldighet att för sin arbetsgivares räkning anmäla följande uppgifter till inkomstregistret (15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande):

 • Lön som betalats ut av en utländsk arbetsgivare för arbete som utförts i Finland, då ett utländskt personaluthyrningsföretag hyrt en arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland och då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta lönen.
 •  Löneinkomst som betalats ut av en utländsk arbetsgivare då löntagaren vistas i Finland i över sex månader.

Därtill ska företrädaren lämna in en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, då arbetstagaren börjar jobba i Finland. Med etableringsanmälan ska man anmäla uppgifter om den uppskattade längden på den hyrda arbetstagarens arbete, lönebeloppet och uppdragsgivaren, då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens lön. 

Det finns bestämmelser om företrädarens skyldighet att anmäla ovan nämnda uppgifter i 15a § i lagen om beskattningsförfarande.

Anmälningsskyldighet gentemot försäkrarna föreligger dock alltid för en utländsk arbetsgivare då inkomsttagaren ska försäkras i Finland, oberoende av om arbetsgivaren har en företrädare eller inte.

1.4 Allmänt och begränsat skattskyldig inkomsttagare

Utbetalda prestationer anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter. Anmälan och inkomstslagen är de samma för alla inkomsttagare, såväl för begränsat skattskyldiga som för allmänt skattskyldiga. Allmän och begränsad skattskyldighet är uppgifter som påverkar beskattningen. De påverkar inte försäkringsskyldigheten.

Som allmänt skattskyldig ses en person som har sitt egentliga bo och hemvist i Finland eller som vistas över sex månader i Finland utan avbrott. En finländsk medborgare som flyttat utomlands ses i regel som allmänt skattskyldig tre kalenderår efter flyttåret.

En person anses vara begränsat skattskyldig om han eller hon har sitt bo och hemvist i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. Betalningar till begränsat skattskyldiga personer ska anmälas oberoende av om prestationen omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om de skattskyldiga är försäkrade i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts i utlandet.

Ett företag anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland. Arbetsersättning som betalas ut till ett begränsat skattskyldigt företag (annan än fysisk person) anmäls till inkomstregistret enbart om källskatt tagits ut på inkomsten. Om en prestation till ett företag är en bruksersättning (royalty), ska den alltid anmälas till inkomstregistret.

Inkomstskattelagen innehåller därtill bestämmelser om allmän skattskyldighet, vilka gäller vissa specialgrupper, såsom dem som arbetar på finländska beskickningar i utlandet och i internationella organisationer.

Det finns närmare uppgifter som skattskyldighetsställningen i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet.

1.5 Tilläggsuppgifter om inkomsttagare och betalare i internationella situationer

I en internationell situation anmäls inkomster genom att använda samma inkomstslag i anmälan om löneuppgifter, oberoende av om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig. Om mottagaren är begränsat skattskyldig, ska man i uppgifterna om inkomsttagaren därtill anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja.

Vad gäller följande specialgrupper ska en tilläggsuppgift om inkomsttagaren eller en övrig uppgift om betalaren ges i samband med inkomstslaget:

 • inkomst enligt nyckelpersonslagen
 • lön för gränskommunarbete (nordiska situationer)
 • lön eller arvode som betalats ut till en idrottsman
 • lön eller arbetsersättning som betalats ut till en konstnär
 • lön som betalas ut av en specialorganisation.

Anmälningssättet för dessa specialgrupper har beskrivits närmare i punkten 5 Specialsituationer.

Betalartypen Utländskt koncernbolag ska väljas som övrig uppgift om betalaren då ett utländskt koncernbolag betalar ut lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland. Uppgiften ska ges av det utsändande finländska företaget. Därtill ska Person som arbetar utomlands anges som tilläggsuppgift om inkomsttagaren. Den finns närmare information om anmälning i punkterna 2.3.2 Försäkringslön fastställs, lönen betalas ut av ett utländskt koncernbolag (allmänt skattskyldig inkomsttagare) och 2.6.4 Ett utländskt koncernbolag betalar ut lön (begränsat skattskyldig inkomsttagare). 

När ett offentligt samfund betalar ut inkomst till en begränsat skattskyldig, ska man i de övriga uppgifterna om betalaren anmäla att betalaren är ett offentligt samfund. Informationen behövs för det internationella informationsutbytet.

1.6 Valutakonvertering

Uppgifter ska anmälas till inkomstregistret i euro. Om en prestation gjorts i en annan valuta, ska den konverteras till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen (Finlands bank > Valutakurs). Det inkomstbelopp som konverterats enligt referenskursen den dag då prestationen anmäls till inkomstregistret ska användas, om prestationen görs före förfallodagen i samband med till exempel en lönekörning.

1.7 Kundnummer

Betalarens kundnummer

En prestationsbetalare ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret i första hand med ett finländskt FO-nummer eller med en personbeteckning.

Om betalaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. Då ska även preciserande identifierings- och kontaktuppgifter anges, såsom namn och adress. Om betalaren har både en finländsk och utländsk identifierare, ska bägge anges.

Inkomsttagarens kundnummer

Inkomsttagarens uppgifter ska anmälas till inkomstregistret i första hand med en finländsk personbeteckning. Vad gäller en person med hemvist utomlands ska man därtill ge information om den utländska skatte- eller personbeteckningen. Om inkomsttagaren har både en finländsk och utländsk identifierare, anmäls bägge identifierare.

Om inkomsttagaren saknar finländsk personbeteckning, ska dessutom namn, födelsetid, kön och adress anges. Det är möjligt att ange adressen såväl i Finland som i hemviststaten till inkomstregistret. För begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska man alltid också meddela hemviststaten, hemviststatens skattenummer (TIN), om identifieraren används i den begränsat skattskyldiges hemviststat, och kontaktuppgifterna i hemviststaten.

2 Anmälning av inkomster som betalats ut för arbete utomlands

2.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring

En inkomsttagare som bor utomlands kan under vissa förutsättningar omfattas av Finlands socialskydd. Socialförsäkringsavgifter ska i så fall betalas utifrån inkomsttagarens inkomster. Prestationsbetalaren ska följaktligen anmäla nödvändiga uppgifter också till inkomstregistret.

En arbetstagare som åker från Finland och arbetar utomlands försäkras i Finland om

 • finländsk lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån EU:s förordning om social trygghet och han eller hon har ett A1-intyg från Finland eller
 • finländsk lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån ett avtal om social trygghet och han eller hon har ett intyg över den lagstiftning som ska tillämpas.

Närmare uppgifter om socialförsäkringsavgifter i olika situationer finns på försäkrarnas egna sidor:

 • Arbetspensionsförsäkring: prestationsbetalarens arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen (www.etk.fi)
 • arbetslöshetsförsäkring: Arbetslöshetsförsäkringsfonden (www.tvr.fi)
 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagare: prestationsbetalarens olycksfallsförsäkringsbolag eller Olycksfallsförsäkringscentralen (www.tvk.fi)
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift: Skatteförvaltningen (www.skatt.fi) och FPA (www.fpa.fi).

Om Finland och arbetsstaten inte ingått ett avtal om social trygghet, avgörs det om inkomsttagaren hör till Finlands socialskydd utifrån den nationella lagstiftningen. I så fall är det möjligt att arbetstagaren är försäkrad såväl i Finland som i arbetsstaten. I Finlands fastställs försäkringen separat vad gäller såväl arbetspensions-, arbetslöshets- och arbetsolycksfallsförsäkringen som det socialskydd som FPA sköter.

När en person sänds utomlands, ska försäkringslön fastställas för honom eller henne och utifrån denna fastställs arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter. Försäkringslön är den kalkylmässiga lön som skulle betalas om det arbete som motsvarar arbete som utförts utomlands utfördes i Finland. Olika aktörer har olika regler för när försäkringslön som utgör grunden för socialförsäkringsavgifter och när verklig utbetald lön används som bestämningsgrund.

I alla situationer är det inte nödvändigt att fastställa försäkringslönen, till exempel om utlandskommenderingen varar i under sex månader. I så fall betalas socialförsäkringsavgifterna på basis av den faktiska utbetalda lönen. Närmare uppgifter finns i den juridiska tjänsten gällande arbetspensioner (www.tyoelakelakipalvelu.fi).

Sexmånadersregeln i beskattningen är inte samma sak som den granskningsperiod på sex månader som används i fastställandet av försäkringslön. Vid fastställandet av försäkringslönen granskas den faktiska arbetstiden utomlands. Om arbetstiden överstiger sex månader, ska försäkringslön fastställas.

2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifterna och beskattningen avviker

I vissa situationer som gäller utlandsarbete är den inkomst som utgör grund för vissa socialförsäkringsavgifter annan än den inkomst som ligger till grund för beskattningen. I dessa situationer ska försäkringslönen anmälas till vissa inkomstregistrets informationsanvändare och den utbetalda lönen till andra

I sådana situationer där försäkringslön fastställts, men den utbetalda lönen används till grund för beskattningen, använder Skatteförvaltningen och FPA den utbetalda lönen som grund för skatterna och avgifterna.

I dessa situationer fastställs arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter utifrån den utbetalda lönen, då inkomsten beskattas progressivt (inkomsten för såväl allmänt som begränsat skattskyldiga). I så fall anges i samband med försäkringslönen uppgiften Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift,
Som grund för försäkringsavgift: Nej. Utifrån uppgiften får Skatteförvaltningen och en del av utbetalarna av förmåner information om att försäkringslön inte ligger till grund för sjukförsäkringsavgiften och vissa förmåner.

Pensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier betalas dock utifrån försäkringslönen. Försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring fastställs utifrån försäkringslönen, men ersättningar för inkomstbortfall vilka betalas utifrån försäkringar fastställs utifrån den utbetalda lönen.

De situationer där den inkomst som ligger till grund för socialförsäkringsavgifterna kan vara annan än den inkomst som ligger till grund för beskattningen är:

 • en allmänt skattskyldig som arbetar utomlands
  • försäkringslön fastställs, men sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten (punkt 2.3.1.2)
  • försäkringslön fastställs och lön betalas av ett utländskt koncernbolag, men sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten (punkt 2.3.2.2)
 •  en begränsat skattskyldig arbetar utomlands
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland, men
   • inkomsten beskattas inte i Finland (punkt 2.6.1.1)
   • inkomsten beskattas i Finland, inkomsten beskattas enligt källskattelagen (punkt 2.6.1.2)
   • inkomsten beskattas i Finland, inkomsten beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning av begränsat skattskyldig) (punkt 2.6.1.3)

I dessa situationer kan uppgifterna anmälas till inkomstregistret med en anmälan då prestationsbetalaren använder anmälningssätt 1 för att anmäla penninglönerna. Om prestationsbetalaren använder anmälningssätt 2, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret med två anmälningar. Det finns exempel på de uppgifter som ska ges med de olika anmälningssätten i ovan nämnda punkter.

Anmälningssätt 1

När en prestationsbetalare anmäler uppgifter till inkomstregistret genom att använda anmälningssätt 1, ska den anmäla följande inkomstslag:

 • Försäkringslön
 • Lön totalt.

Förutom dessa inkomstslag ska betalaren i anknytning till inkomstslaget Försäkringslön anmäla uppgiften: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej och Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift, Som grund för försäkringsavgift: Nej. Därtill ska man, genom att använda datagruppen Försäkringsuppgiftens typ, som anknyter till inkomstslaget Lön totalt, anmäla de socialförsäkringsavgifter som inte betalas utifrån inkomstslaget Lön totalt, utan vars betalningsgrund utgörs av försäkringslönen, till exempel:

 • Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter, 
  Som grund för försäkringsavgift: Nej
 • Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier,
  Som grund för försäkringsavgift: Nej
 • Försäkringsuppgiftens typ: Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift,
  Som grund för försäkringsavgift: Nej

Om man med datagruppen Försäkringsuppgiftens typ inte anmäler att avgifterna i fråga inte ska betalas utifrån inkomstslagslaget Lön totalt, påförs socialförsäkringsavgifter dubbelt utifrån såväl försäkringslönen som det totala beloppet på lönen. 

Anmälningssätt 2

Vad gäller inkomstslag som anmäls med anmälningssätt 2, finns det i regel ett förval om de socialförsäkringsavgifter som inkomstslaget omfattas av. I inkomstslaget Tidlön i anmälningssätt 2 är förvalet att den omfattas av alla socialförsäkringsavgifter. Försäkringsuppgiftens typ är en uppgift enligt inkomstslag, men den kan inte kopplas till Tidlön-inkomstslaget.

För att undvika att socialförsäkringsavgifter betalas dubbelt utifrån såväl försäkringslönen som tidlönen, ska utbetalaren lämna in två anmälningar till inkomstregistret:

 • Försäkringslönen anmäls med en separat anmälan. I anknytning till Försäkringslön-inkomstslaget ska följande uppgift anges: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej och Försäkringsuppgiftens typ: Underställd sjukförsäkringsavgift,
  Som grund för försäkringsavgift: Nej.
 • Tidlön-inkomstslaget anmäls med en separat anmälan. Förutom Tidlön-inkomstslaget ska man anmäla:
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Typ av undantagssituation från försäkring-uppgifter gäller hela anmälan om löneuppgifter, och de kan inte kopplas till ett enskilt inkomstslag. Om information om försäkringslönen och tidlönen samt typen av undantagssituation för försäkring gavs med samma anmälan, skulle socialförsäkrarna inte få information om grunderna för försäkringsavgifterna.

2.3 En allmänt skattskyldig som arbetar utomlands

Det är möjligt att den så kallade sexmånadersregeln kan bli tillämplig på lön för en arbetstagare som arbetar utomlands (inkomstskattelagen 77 §). I så fall är den betalda lönen skattefri i Finland, och endast socialförsäkringsavgifter betalas på inkomsten, om inkomsttagaren omfattas av Finlands socialskydd.

Lön för arbete som utförts utomlands är skattefri inkomst i Finland, om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

 • personen vistas utomlands på grund av detta arbete
 • vistelsen varar oavbrutet i minst sex månader
 • arbetstagaren vistas inte i Finland i mer än i snitt sex dagar per arbetsmånad
 • arbetsstaten enligt skatteavtalet har rätt att beskatta den aktuella inkomsten, om Finland och arbetsstaten ingått ett avtal om inkomstbeskattningen.

Om sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten och inkomsttagaren är försäkrad i Finland verkställer arbetsgivaren så kallad miniinnehållning (arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) utifrån försäkringslönen på eget initiativ, då en skattekortsändring inte är nödvändig. Storleken på miniinnehållningen fastställs årligen med ett beslut av Skatteförvaltningen. Därtill tar arbetsgivaren ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien från lönen. Prestationsbetalaren anmäler Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren till inkomstregistret. Denna uppgift används alltid då en arbetstagare som är försäkrad i Finland arbetar utomlands som en utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare.

Om ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att arbeta utomlands och till exempel ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön och arbetstagaren är försäkrad i Finland, betalar det finländska företaget arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) och anmäler dem till inkomstregistret. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift påförs som kvarskatt för arbetstagaren. I sådana situationer anmäler det utsändande företaget egna uppgifter i uppgifterna om betalaren och uppgiften Utländskt koncernbolag som övrig uppgift om betalaren samt uppgiften Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

När arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln enligt inkomstskattelagen på löneinkomsten, ska arbetsgivaren förutom inkomstslaget till inkomstregistret anmäla uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja och arbetsstatens landskod. I de situationer där försäkringslön fastställts för arbetstagaren, men sexmånadersregeln inte är tillämplig, ska arbetsgivaren lämna uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej. Dessa situationer har redogjorts i punkterna 2.3.1.2.1 (en finländsk arbetsgivare betalar lönen) och 2.3.2.2 (ett utländskt koncernbolag betalar lönen) i anmälan. Om försäkringslön inte fastställts för tiden för utlandsarbete och sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten, är det inte nödvändigt att lämna uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig.

När en arbetsgivare låter bli att verkställa förskottsinnehållning på grund av att sexmånadersregeln är tillämplig på inkomsten, ska arbetsgivaren till inkomstregistret lämna in de kompletterande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver, se punkt 2.4 Tilläggsuppgifter om utlandsarbetet.

När en arbetsgivare sänder en arbetstagare för att arbeta i ett annat nordiskt land, ska arbetsgivaren till inkomstregistret lämna in de kompletterande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver, se punkt 2.4 Tilläggsuppgifter om nordiskt arbete.

Nedan följer beskrivningar av olika situationer beroende på om inkomsten är skattepliktig eller inte i Finland och om försäkringsavgifter betalas på inkomsten till Finland eller inte. Plikterna för en finländsk betalare i situationer där löneutbetalningen överförs till ett utländskt koncernbolag har beskrivits i punkterna 2.3.2 (allmänt skattskyldig inkomsttagare) och 2.6.4 (begränsat skattskyldig inkomsttagare).

2.3.1 Försäkringslön fastställs

2.3.1.1 Sexmånadersregeln är tillämplig under hela löneperioden

Exempel 1: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Tyskland för att arbeta i två år. Arbetstagaren har ett A1-intyg som beviljas av PSC och den försäkringslön som fastställts för honom är 4 000 euro i månaden. Sexmånadersregeln tillämpas på inkomsten under hela löneperioden.

Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter betalas på basis av försäkringslönen. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (s.k. miniinnehållning) anmäls som förskottsinnehållning, även om förskottsinnehållning i övrigt inte behöver verkställas.* Försäkringslönen kan anmälas månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden.
** Sexmånadersregeln är tillämplig-uppgiften kan kopplas till ett enskilt inkomstslag.

Förutom ovan nämnda identifierings- och inkomstuppgifter ska prestationsbetalaren som uppgifter som relaterar till utlandsarbetet ge de preciserande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver om utlandsarbetet, se punkten Tilläggsuppgifter om utlandsarbete (sexmånadersregeln).

2.3.1.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

När sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsttagarens utländska lön, men försäkringslön fastställts för honom eller henne, kan arbetsgivaren anmäla uppgifterna med en anmälan om löneuppgifter då den använder anmälningssätt 1 för att anmäla penninglöner. Om arbetsgivaren använder anmälningssätt 2, ska den lämna in två anmälningar till inkomstregistret.

Närmare uppgifter om förfarandet, se punkt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifter och beskattningen avviker.

Då försäkringslön fastställts för arbetstagaren, men sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, ska betalaren förutom inkomstslaget anmäla uppgiften: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej.

2.3.1.2.1 Inkomsten beskattas i sin helhet i Finland

Exempel 2: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Sverige för att arbeta i ett år. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till honom från Finland. Arbetstagarens försäkringslön har fastställts till 5 300 euro i månaden. En lön på 5 000 euro per månad betalas ut till arbetstagaren. Under arbetet vistas arbetstagaren så mycket i Finland att sexmånadersregeln inte kan tillämpas på hans lön. Arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent på skattekortet är 33 %.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen (5 300 euro). Däremot beskattas arbetstagaren enligt den utbetalda lönen (5 000 euro), och även arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas enligt den faktiska lönen. Förskottsinnehållningen (5 000 euro x 33 % = 1 650 euro) verkställs utifrån den utbetalda lönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift ingår i den verkställda förskottsinnehållningen.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande: På basis av de angivna uppgifterna betalas arbetspensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier och försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring utifrån försäkringslönen (5 300 euro), men arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas utifrån den faktiska lönen (5 000 euro). Dessutom beskattas inkomsttagaren enligt den utbetalda lönen.

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för vissa socialförsäkringsavgifter och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:Anmälan av utbetald lön:

2.3.1.2.2 Arbetsstaten beskattar inkomst

Om ett fast driftställe i inkomstbeskattningen bildas för prestationsbetalaren i arbetsstaten, ska den i allmänhet ta ut skatt på inkomsttagarens lön också till arbetsstaten. Om sexmånadersregeln inte är tillämplig, kan betalaren inte låta bli att verkställa förskottsinnehållning i Finland. Inkomsttagaren kan dock ansöka om ändring av skattekortet, då det i innehållningsprocenten är möjligt att beakta skatter som ska betalas till utlandet.

Prestationsbetalaren kan anmäla skatt som den tagit ut på inkomsttagarens lön och redovisat till arbetsstaten under inkomstslaget Skatt som betalats till utlandet, som anmäls separat. Denna information är kompletterande information som ges på frivillig basis. I annat fall anmäls uppgifterna på samma sätt som i föregående exempel.

Även om prestationsbetalaren anmäler skatt som betalats till utlandet till inkomstregistret, ska inkomsttagaren i den egna beskattningen lägga fram ett krav på undanröjande av eventuell dubbelbeskattning och också anmäla den skatt som betalats till utlandet.

2.3.1.3 Sexmånadersregeln blir tillämplig mitt under löneperioden

Om försäkringslön börjar tillämpas mitt under månaden, delas försäkringslönen med talet 30,33 då löneutbetalningsperioden är en månad. Det tal som fåtts på detta sätt multipliceras med det antal dagar då försäkringslönen är i kraft.

Exempel 3: En försäkringslön uppgår till 5 000 euro i månaden. Ett arbete utomlands börjar mitt i månaden på så sätt att försäkringslön används för 13 dagar. Normal lön används för de återstående dagarna under månaden.

(5 000 euro / 30,33) x 13 = 2 143,09 euro beloppet på försäkringslönen för en knapp månad (13 dagar).

I exemplet nedan beskrivs anmälning i en situation där arbetstagarens arbete utomlands börjar mitt under löneutbetalningsperioden och försäkringslön fastställs för honom.

Exempel 4: En prestationsbetalare har en månad som löneutbetalningsperiod. Arbetstagaren börjar ett arbete som varar i ett år den 15 april i Storbritannien. På hans lön tillämpas sexmånadersregeln från första början av arbetet. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till honom från Finland. Arbetstagarens månadslön är 3 400 euro, och den fastställda försäkringslönen är 3 800 euro i månaden. Arbetstagarens lön betalas från Finland under utlandskommenderingen. Hans förskottsinnehållningsprocent på skattekortet är 20 %.

Arbetsgivaren betalar under början av månaden socialförsäkringsavgifter enligt den faktiska lönen och under slutet av månaden enligt försäkringslönen. I månaden finns det 30,33 skattedagar. Beloppet på den utbetalda lönen är (3 400 euro / 30,33) x 14 dagar = 1 569,40 euro. Beloppet på försäkringslönen är (3 800 euro / 30,33) x 16 dagar = 2 004,62 euro. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning (313,88 euro) på den del av lönen (1 569,40 euro) som beskattas i Finland och miniinnehållning på försäkringslönen (31,67 euro).

I en sådan situation ska prestationsbetalaren lämna in två anmälningar till inkomstregistret: lönen för början av månaden ska anmälas med en anmälan om löneuppgifter och lönen för slutet av månaden med en annan.

Anmälning av lönen under början av månaden (arbetstagaren arbetar i Finland): Anmälning av lönen under slutet av månaden (arbetstagaren arbetar utomlands, sexmånadersregeln är tillämplig, överenskommelse om försäkringslönen):
 

2.3.1.4 Försäkringsuppgiften ändras mitt under löneperioden, sexmånadersregeln är tillämplig på en del av lönen under löneperioden

Försäkringsuppgiften gäller för hela anmälan. Om uppgiften ändras mitt under löneperioden, ska prestationsbetalaren lämna in två separata anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret.

Exempel 5: En prestationsbetalare har en månad som löneutbetalningsperiod. En arbetstagare börjar arbeta utomlands den 15 april. Sexmånadersregeln är tillämplig på utlandsarbetet. Arbetstagaren försäkras inte i Finland under utlandsarbetet. Arbetstagarens månadslön är 3 400 euro och hans lön betalas från Finland under utlandskommenderingen. Förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet är 20 %.

Arbetsgivaren betalar under början av månaden socialförsäkringsavgifter enligt den faktiska lönen. I månaden finns det 30,33 skattedagar. Beloppet på den utbetalda lönen är (3 400 euro / 30,33) x 14 dagar = 1 569,40 euro. Beloppet på förskottsinnehållningen uppgår till 313,88 euro. Socialförsäkringsavgifter betalas inte längre från och med slutet av månaden till Finland. Inte heller miniinnehållning verkställs, eftersom arbetstagaren inte är försäkrad i Finland. Prestationsbetalaren ska lämna in två separata anmälningar av löneuppgifter till inkomstregistret.

Anmälning av lönen under början av månaden (arbetstagaren arbetar i Finland och är försäkrad i Finland):Anmälning av lönen under slutet av månaden (arbetstagaren arbetar utomlands, sexmånadersregeln är tillämplig, är inte försäkrad i Finland):

Lönebeloppet (3 400 euro / 30,33) x 16 dagar = 1 793,60 euro.

2.3.2 Försäkringslön fastställs, lönen betalas ut av ett utländskt koncernbolag

Om en arbetstagare som sänts utomlands är försäkrad i Finland, ska arbetstagarens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter kumuleras till Finland, även om lönen betalas ut av ett utländskt koncernbolag eller ett annat företag, som är underkastat det utsändande finländska bolagets bestämmanderätt. I dessa situationer betalar det utsändande finländska företaget arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetstagarens andelar av pensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien). Det finländska företaget är också skyldigt att anmäla uppgifter om försäkringslönen eller den faktiska utbetalda lönen till inkomstregistret, om sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten.

I de anmälningar som ska lämnas in till inkomstregistret anmäler den finländske arbetsgivaren egna uppgifter i uppgifterna om betalaren, trots att den faktiska löneutbetalaren är ett utländskt företag. När ett utländskt koncernbolag betalar ut lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland, ska det finländska utsändande företaget som övrig uppgift om betalaren lämna uppgiften Utländskt koncernbolag och Person som arbetar utomlands, som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Försäkringslönen kan anmälas månatligen till inkomstregistret senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden.

2.3.2.1 Sexmånadersregeln är tillämplig

När sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten och försäkringslön har fastställts, betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter utifrån försäkringslönen. Förskottsinnehållning av arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (så kallad miniinnehållning) flyter inte in, eftersom lönen betalas ut av ett utländskt företag. Utifrån de uppgifter som lämnats in till inkomstregistret fastställer Skatteförvaltningen beloppet på arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av inkomsttagaren och den betalas som kvarskatt.

Exempel 6: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Italien för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 5 000 euro har fastställts för honom. Löneutbetalningen övergår till det italienska dotterbolaget.

Eftersom arbetstagaren är försäkrad i Finland, är det finländska företaget skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter till Finland och anmäla försäkringslönen till inkomstregistret. Det italienska dotterbolaget tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien från den lön som den betalar ut och redovisar avgifterna till det finländska företaget.

Det finländska företaget anmäler försäkringslönen och arbetstagarens andelar av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien till inkomstregistret. Utifrån den försäkringslön som anmälts till inkomstregistret fastställer Skatteförvaltningen beloppet på arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av arbetstagaren och den betalas som kvarskatt.
 

2.3.2.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

Om en arbetstagare som sänts utomlands är försäkrad i Finland, men sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, betalas arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter utifrån den faktiska utbetalda lönen. Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen.

Den utbetalda lönen ligger till grund för arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den utsträckning som den hade varit förskottsinnehållningspliktig om arbetet utförts i Finland. Betalningsskyldigheten är med andra ord inte kopplad till försäkringslönen. Den utsändande finländska arbetsgivaren ska begära nödvändiga uppgifter om den utbetalda lönen av den utländska utbetalaren av lön. I Skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner fastställs också värdet på utländska naturaförmåner.

Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, beskattas inkomsten i Finland. Om rätt att beskatta lönen uppkommer för arbetsstaten, ska arbetstagaren framföra ett krav om undanröjande av dubbelbeskattningen i den skattedeklaration som ska lämnas in i Finland.

Om ett finländskt och utländskt företag hör till samma koncern, är den finländska arbetsgivaren skyldig att anmäla den lön som den utländska arbetsgivaren betalat ut till inkomstregistret. I samma samband är det också möjligt att anmäla den skatt som en utländsk arbetsgivare eventuellt tagit ut utomlands.

Uppgifterna kan lämnas till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter då anmälningssätt 1 används. Vid användning av anmälningssätt 2 ska två anmälningar lämnas in. Närmare uppgifter om förfarandet finns i punkt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifter och beskattningen avviker.

Exempel 7: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Danmark för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 5 300 euro har fastställts för honom. Löneutbetalningen övergår till det danska dotterbolaget. Beloppet på den utbetalda lönen är 5 000 euro.

Arbetstagaren vistas hos sin Familj i Finland på sin fritid. Vistelsen i Finland kumuleras i sådan grad att sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten.

Eftersom arbetstagaren är försäkrad i Finland, är det finländska företaget skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter till Finland och anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Det danska dotterbolaget tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien utifrån den lön som det betalat ut.

Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, är inkomsten skattepliktig också i Finland. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland enligt föreskrifterna i skatteavtalet. Därtill fastställer Skatteförvaltningen beloppet på sjukförsäkringsavgiften för arbetstagare i arbetstagarens slutliga beskattning utifrån den faktiska utbetalda lönen och den betalas som kvarskatt.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande: Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

 

Anmälan av utbetald lön:

 

2.3.3 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

2.3.3.1 Sexmånadersregeln är tillämplig

Om en allmänt skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands inte är försäkrad i Finland och sexmånadersregeln är tillämplig på hans löneinkomst, ska den finländske arbetsgivaren anmäla inkomsten till inkomstregistret.

Exempel 8: En finsk medborgare har tjänstgjort i Belgien i två år för en lokal arbetsgivare. Han är allmänt skattskyldig i Finland. Han övergår till att arbeta vid ett finländskt företags verksamhetsställe i Belgien. Lönebeloppet uppgår till 3 000 euro. Sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd.

2.3.3.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen för en allmänt skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands, är lönen skattepliktig inkomst i Finland. Den finländske arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållning på inkomsten till Finland enligt föreskrifterna på skattekortet och anmäla uppgifterna om den utbetalda lönen till inkomstregistret.

Därtill ska betalaren med Typ av undantagssituation för försäkring-uppgifterna anmäla att socialförsäkringsavgifter inte betalas till Finland, till exempel: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). Som kompletterande uppgift kan man anmäla till exempel: Avtal om social trygghet: A1-intyg eller avtal till Finland.

2.3.4 Löneinkomst och utlandsarbete som omfattas av lagen om sjömanspensioner

Lagen om sjömanspensioner innehåller inte något försäkringslönebegrepp. Om en inkomsttagare omfattas av lagen om sjömanspensioner och sexmånadersregeln är tillämplig, anmäler betalare inkomsten enligt den faktiskt utbetalda lönen. Socialförsäkringsavgifterna fastställs utifrån den utbetalda lönen.

2.3.5 Lön som betalats ut till en företagare och sexmånadersregeln

Om en inkomsttagare som åker utomlands för att arbeta är FöPL-försäkrad (företagarens pensionsförsäkring) och sexmånadersregeln är tillämplig på den utbetalda lönen, betalas socialförsäkringsavgifter utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Inkomsten anmäls till inkomstregistret enligt följande:

 

2.3.6 Incitamentsarvoden och sexmånadersregeln

Inkomsten av en anställningsoption kan under vissa förutsättningar vara skattefri utifrån sexmånadersregeln. Om förutsättningarna är uppfyllda, kan arbetsgivaren tillämpa sexmånadersregeln då prestationen anmäls till inkomstregistret. Arbetsgivaren ska till exempel ordna en tillförlitlig uppföljning av arbetsdagarna och vid anmälning av en anställningsoption till inkomstregistret granska att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda.

Läs om förutsättningarna i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av anställningsoptioner.

Exempel 9: En arbetstagare som arbetar i Finland får 1.5.2017 anställningsoptioner, vars intjäningsperiod upphör 12.12.2018. Han börjar tjänstgöra utomlands för sin arbetsgivare från och med 17.11.2017. Sexmånadersregeln är tillämplig såväl på lönen som på optionsförmånen. 

Arbetstagaren utnyttjar optionerna 1.4.2019. Han får en förmån till ett värde på 90 000 euro av optionerna, vilken delas in i en skattepliktig och skattefri andel i Finland enligt antalet arbetsdagar. Den skattepliktiga andelen i Finland uppgår till (200 / 600 x 90 000) 30 000 euro.

Arbetsgivaren kan inte verkställa förskottsinnehållningen utifrån värdet på förmånen, om arbetsgivaren inte på samma gång betalar ut skattepliktig penninglön till arbetstagaren. Om sexmånadersregeln är tillämplig på penninglönen, är det inte nödvändigt att verkställa förskottsinnehållning på den skattepliktiga andelen av anställningsoptionen.

Förmånen av anställningsoptionerna anmäls till inkomstregistret. I anmälan om löneuppgifter för april 2019 anmäls den skattepliktiga delen på 30 000 euro under inkomstslaget Anställningsoption. Optionsförmånsbeloppet på 60 000 euro som omfattas av sexmånadersregeln anmäls under inkomstslaget Anställningsoption och i anknytning till detta lämnas uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja och Arbetsstatens landskod.

Anmälan av anställningsoption som är skattepliktig i Finland:Anmälan av anställningsoption på vilken sexmånadersregeln är tillämplig: 

2.4 Tilläggsuppgifter om utlandsarbete (sexmånadersregeln)

2.4.1 Uppgifter som ska anmälas

Tilläggsuppgifter om utlandsarbete anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningen. Uppgifterna kan ges antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att tilläggsuppgifter om utlandsarbete ges med en separat anmälan om löneuppgifter. 

Uppgifterna ska anmälas då arbetsgivaren tillämpat sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen på löneinkomsten.

Lön som fåtts för arbete utomlands är skattefri i Finland, om sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen är tillämplig på denna. Det finns närmare information om beskattningen av arbete utomlands i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

2.4.1.1 Förskottsinnehållning verkställs inte till Finland (NT2-uppgifter)

En arbetsgivare kan låta bli att verkställa förskottsinnehållning på lön som den betalat ut för utlandsarbete, om förutsättningarna för sexmånadersregeln är uppfyllda. När en arbetsgivare låter bli att verkställa förskottsinnehållning på en inkomsttagares lön och tillämpar sexmånadersregeln, ska arbetsgivaren till inkomstregistret ge uppgifter om arbetet utomlands som NT2-uppgifter.

 I så fall ska följande uppgifter anmälas som NT2-uppgifter:

 •  Arbetsstat eller -stater om flera (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 •  Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 •  Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Arbetsperioder utomlands (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 •  Penninglön per månad (frivillig uppgift)
 •  övriga ersättningar och förmåner (frivillig uppgift)

2.4.1.2 Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

Med anmälan ges följande uppgifter:

 • Vistelsetider i Finland (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum
 • Om arbetstagaren inte alls vistats i Finland under de anmälda tidsperioderna, ska betalaren i punkten Vistelsetid i Finland välja:
  • I anmälan ingår inte vistelseperioder i Finland (Ja/Nej)

2.4.2 Tidpunkt för lämnande av uppgifter

En arbetsgivare ska innan utbetalningen av den första lönen för arbete utomlands bedöma om förskottsinnehållning ska verkställas på prestationen till Finland. Arbetsgivaren ska anmäla NT2-uppgifterna senast på den femte kalenderdagen efter den utbetalningsdag då arbetsgivaren för första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållningen.

Trots att förskottsinnehållning till en början verkställs till Finland, kan det senare visa sig att sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten. När det står klart att sexmånadersregeln är tillämplig, kan arbetsgivaren på eget initiativ låta bli att verkställa förskottsinnehållning till Finland. Därtill ska arbetsgivaren i så fall lämna in NT2-uppgifter till inkomstregistret.

I arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland anmäls vistelsetiderna i Finland under arbetstiden utomlands. Dessa uppgifter ska anmälas till inkomstregistret senast före utgången av januari i det år som följer efter utbetalningsåret. Vistelsetiderna i Finland är i allmänhet inte ännu kända då lönen betalas ut, utan arbetstagaren kan anmäla dem i efterskott till arbetsgivaren. Uppgifterna kan dock lämnas in genast när utlandsarbetet upphört eller enligt löneperiod medan arbetet pågår. I den senast nämnda situationen gäller det dock att se till att uppgifterna omfattar hela skatteåret.

2.4.3 Korrigering av uppgifter

Om tilläggsuppgifter om utlandsarbete anmälts felaktigt, ska uppgiften rättas då misstaget upptäcks.

Om ändringar äger rum i de obligatoriska uppgifterna (se punkt 2.4.1.1) så länge arbetet pågår, ska korrigeringar göras senast före utgången av januari månad i det år som följer efter skatteåret. Om arbetsstaten ändras, ska nya NT2-uppgifter lämnas in, om arbetsgivaren fortsättningsvis låter bli att verkställa förskottsinnehållning

2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden

Överenskommelsen mellan de nordiska länderna om uppbörd och överföring av skatt (97/1997) det vill säga det så kallade TREKK-avtalet, reglerar informationsflödet och överföringen av skatter mellan de nordiska länderna. För detta ändamål ska arbetsgivaren till Skatteförvaltningen ge uppgifter om arbetet i ett annat nordiskt land enligt följande:

 • NT1-uppgifter då förskottsinnehållning fortsättningsvis verkställs till Finland
 • NT2-uppgifter då förskottsinnehållning inte verkställs till Finland.

Då Skatteförvaltningen fått NT-uppgifter, sänder de dem till skattemyndigheten i arbetsstaten. Därtill ger Skatteförvaltningen betalaren ett intyg över att förskottsinnehållning verkställts i Finland då inkomsten fortsättningsvis beskattas i Finland.

Det finns närmare uppgifter om arbete i ett nordiskt land i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

2.5.1 Uppgifter som ska anmälas

Närmare uppgifter om arbete i ett nordiskt land anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov. Uppgifterna kan ges antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att tilläggsuppgifter om utlandsarbete ges med en separat anmälan om löneuppgifter.

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land, ska antingen NT1- eller NT2-uppgifter alltid anmälas till inkomstregistret. När arbetsgivaren låtit bli att verkställa förskottsinnehållning på grund av att sexmånadersregeln är tillämplig, ska man förutom NT2-uppgifterna anmäla vistelseperioderna i Finland enligt beskrivningen i punkt 2.4.

2.5.1.1 Förskottsinnehållning verkställs till Finland (NT1-uppgifter)

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land, ska förskottsinnehållning verkställas till Finland om

 • arbetstagarens vistelse inte överstiger 183 dagar under 12 månader
 • lönen utbetalas av den finländska arbetsgivaren
 • lönen inte belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten och 
 • det inte är fråga om uthyrning av arbetskraft.

Då förskottsinnehållning verkställs till Finland, ska arbetsgivaren lämna in NT1-uppgifter om den arbetstagare som arbetar i ett annat nordiskt land till inkomstregistret. Följande uppgifter ska lämnas in som NT1-uppgifter:

 • Arbetsstat (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 • Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Uppdragsgivare i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • identifierare, namn
  • adress
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)

2.5.1.2 Förskottsinnehållning verkställs inte i Finland (NT2-uppgifter)

När arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land och förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, ska uppgiften om att förskottsinnehållning inte verkställs alltid lämnas in som NT2-uppgifter. Arbetsgivaren kan låta bli att verkställa förskottsinnehållning av två orsaker:

 • med stöd av 77 § i inkomstskattelagen, som gäller utländsk arbetsinkomst
 •  på grund av ett skatteavtal då sexmånadersregeln inte är tillämplig, men då undantagandemetoden tillämpas för att undanröja dubbelbeskattning.

Lön som fåtts för arbete i ett annat nordiskt land är skattefri i Finland, om sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen är tillämplig på denna. Trots att sexmånadersregeln inte är tillämplig, kan arbetsstaten få beskattningsrätt enligt det nordiska skatteavtalet om inkomstbeskattning. Beskattningsrätt kan uppkomma till exempel utifrån att arbetsgivaren har ett fast driftställe i arbetsstaten. I så fall undanröjs dubbelbeskattning i hemviststaten, det vill säga i Finland. Om sexmånadersregeln dock inte är tillämplig på löneinkomsten, kan arbetsgivaren låta bli att verkställa förskottsinnehållning enbart om arbetstagaren ansökt om ändring av skattekortet.

I nordiska situationer ska följande uppgifter anmälas som NT2-uppgifter:

 • Arbetsstat eller -stater, om de är flera (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 •  Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Arbetsperioder utomlands (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Penninglön per månad (frivillig uppgift)
 • övriga ersättningar och förmåner (frivillig uppgift)

2.5.1.3 Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land och sexmånadersregeln tillämpas på inkomsten, ska arbetsgivaren lämna in ”Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland”. Med anmälan ges följande uppgifter:

 • Vistelsetider i Finland (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum
 • Om arbetstagaren inte alls vistats i Finland under de anmälda tidsperioderna, ska betalaren i punkten Vistelsetider i Finland välja:
  • I anmälan ingår inte vistelseperioder i Finland (Ja/Nej)

2.5.2 Tidpunkt för lämnande av uppgifter

En arbetsgivare ska innan utbetalningen av den första lönen för arbete utomlands bedöma om förskottsinnehållning ska verkställas på prestationen till Finland. NT-uppgifterna ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete, när arbetstagaren börjat arbeta i ett annat nordiskt land.

Trots att förskottsinnehållning till en början verkställs till Finland, kan det senare visa sig att sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten. I så fall har arbetsgivaren till en början gett NT1-uppgifter om arbetet i det nordiska landet. När det står klart att sexmånadersregeln är tillämplig, kan arbetsgivaren på eget initiativ låta bli att verkställa förskottsinnehållning till Finland. Därtill ska arbetsgivaren i så fall lämna in NT2-uppgifter till inkomstregistret. I enlighet med TREKK-avtalet kan en arbetsgivare inte i så fall returnera redan innehållna förskottsinnehållningar till arbetstagaren, utan ländernas myndigheter sköter överföringen av förskotten till det andra nordiska landet.

Förfarandet ska vara det samma i situationer med nordiska länder, i vilka sexmånadersregeln inte är tillämplig och det först under arbetets gång framkommer att arbetsstaten får rätt att beskatta lönen utifrån skatteavtalet. Också i så fall har man först gett information om verkställandet av förskottsinnehållningen som NT1-uppgifter. När det framkommit att arbetsstaten har rätt att beskatta lönen, låter arbetsgivaren bli att verkställa förskottsinnehållning till Finland. Detta grundar sig på det skattekort som upprättats för arbetstagaren, där undanröjandet av dubbelbeskattning i Finland beaktats. I så fall ska arbetsgivaren också ge information om att den låtit bli att verkställa förskottsinnehållning som NT2-uppgifter.

I arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland anmäls vistelsetiderna i Finland. Dessa uppgifter ska anmälas till inkomstregistret senast före utgången av januari i det år som följer efter utbetalningsåret. Vistelsetiderna i Finland är i allmänhet inte ännu kända då lönen betalas ut, utan arbetstagaren kan anmäla dem i efterskott till arbetsgivaren. Uppgifterna kan dock inlämnas genast när utlandsarbetet upphört eller enligt löneperiod medan arbetet pågår. I den senast nämnda situationen gäller det dock att se till att uppgifterna omfattar hela skatteåret.

2.5.3 Korrigering av uppgifter

Om tilläggsuppgifter om arbetet i ett nordiskt land anmälts felaktigt, ska uppgiften rättas då misstaget upptäcks.

Om ändringar äger rum i de obligatoriska uppgifterna (se punkterna 2.5.1.1 och 2.5.1.2) så länge arbetet pågår, ska ändringarna göras senast före utgången av januari månad i det år som följer efter skatteåret. Om arbetsstaten ändras, ska nya NT1- eller NT2-uppgifter alltid ges beroende på om förskottsinnehållningen verkställs till Finland eller inte.

2.6 Begränsat skattskyldig som arbetar utomlands

En finländsk medborgare som flyttat utomlands blir i allmänhet begränsat skattskyldig från början av det fjärde året som följer på flytten. Lön från den privata sektorn för utlandsarbete till en begränsat skattskyldig är inte skattepliktig i Finland. Om lönen betalas ut av ett offentligt samfund, kan lönen i allmänhet beskattas i Finland.

Inkomster som betalats till en begränsat skattskyldig och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som prestationer till en allmänt skattskyldig. Därtill ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja. Uppgifterna anmäls med en finländsk personbeteckning då inkomsttagaren har en finländsk beteckning. Därtill anmäls vad gäller en begränsat skattskyldig inkomsttagare alltid en utländsk skatteidentifierare och hemviststaten samt kontaktuppgifter i hemviststaten. Om en begränsat skattskyldig arbetstagare saknar finländsk personbeteckning, ska betalaren utöver den utländska beteckningen ange arbetstagarens namn, födelsetid, adress och kön.

När lön som betalas till en begränsat skattskyldig är skattepliktig i Finland, är det möjligt att ta ut källskatt eller förskottsinnehållning utifrån lönen. Om förskottsinnehållning tas ut i stället för källskatt på löneinkomst som betalas till en begränsat skattskyldig, iakttas så kallad progressiv beskattning av en begränsat skattskyldig. I så fall ska man i anmälan om löneuppgifter anteckna uppgiften: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja. Förskottsinnehållning kan verkställas enbart om arbetstagaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga.

Om en begränsat skattskyldig är försäkrad i Finland, ska arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter betalas utifrån lönen, oberoende av om lönen beskattas i Finland eller inte. Om löneinkomsten omfattas av källskatt, tas arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ut och den anmäls till inkomstregistret vid sidan om källskatten. Om löneinkomsten omfattas av förskottsinnehållning, ingår arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i förskottsinnehållningen.

När en arbetstagare som är försäkrad i Finland arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare, ska tilläggsuppgiften om inkomsttagare Person som arbetar utomlands användas. När ett offentligt samfund betalar inkomst till en begränsat skattskyldig inkomsttagare, ska man i de övriga uppgifterna om betalaren anmäla att betalaren är ett offentligt samfund.

2.6.1 Inkomsttagaren är försäkrad i Finland

Utlandskommenderingen för en person som arbetar utomlands kan fortsätta så länge att han eller hon blir begränsat skattskyldig i Finland. Om personen fortfarande är försäkrad i Finland och försäkringslön fastställts för honom eller henne, betalas socialförsäkringsavgifterna utifrån försäkringslönen. Lön som betalats ut inom privatsektorn beskattas inte i Finland, men prestationsbetalaren ska ta ut arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Om prestationen betalas ut av ett offentligt samfund, kan inkomsten beskattas i Finland. Den faktiska utbetalda lönen ligger till grund för beskattningen. Också arbete som utförts på ett finskt sjö- eller luftfartyg kan beskattas i Finland.

Om försäkringslön fastställts för inkomsttagaren, ska information om såväl försäkringslönen som den utbetalda lönen anmälas till inkomstregistret. Eftersom försäkringslönen ligger till grund för försäkringsavgifterna och den faktiska utbetalda lönen ska anmälas för Skatteförvaltningen, kan prestationsbetalaren ge uppgifter med en anmälan om löneuppgifter vid användning av anmälningssätt 1. Vid användning av anmälningssätt 2 ska två anmälningar ges till inkomstregistret. Närmare uppgifter om förfarandet finns i punkt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifter och beskattningen avviker.

2.6.1.1 Inkomsten beskattas inte i Finland

Exempel 10: En finländsk arbetsgivare inom privata sektorn har sänt en arbetstagare för att arbeta i Nederländerna. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland, enligt vilket hon omfattas av Finlands socialskydd. I början av utlandskommenderingen har en försäkringslön på 5 000 euro fastställts för henne. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen är 4 000 euro. När tre fulla kalenderår gått från flytten till utlandet, blir hon begränsat skattskyldig i Finland. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas inte lönen i Finland. Eftersom arbetstagaren fortfarande omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifter till Finland. Socialförsäkringsavgifterna (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

Sexmånadersregeln tillämpas på lön till den allmänt skattskyldige. Därför anmäls inte längre information om tillämpligheten för sexmånadersregeln till inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:Anmälan av utbetald lön:

2.6.1.2 Inkomsten beskattas i Finland, källbeskattning

Lön som betalats ut till en begränsat skattskyldig för arbete utomlands kan vara skattepliktig inkomst i Finland. Lönen är skattepliktig bland annat då utbetalaren är ett offentligt samfund. Också arbete som utförts på ett finskt sjö- eller luftfartyg kan beskattas i Finland. Källskatt eller förskottsinnehållning ska verkställas på lönen.

Om inkomsten är skattepliktig, kan prestationsbetalaren göra ett källskatteavdrag från inkomsten enbart om det finns anteckning om detta på källskattekortet. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ska anmälas separat.

Socialförsäkringsavgifter betalas utifrån försäkringslönen. Också arbetstagarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av försäkringslönen. Källskatt ska dock tas ut utifrån den utbetalda lönen.

När ett offentligt samfund betalar ut inkomst till en begränsat skattskyldig, ska man i de övriga uppgifterna om betalaren anmäla att betalaren är ett offentligt samfund.

Exempel 11: En begränsat skattskyldig tjänstgör för ett offentligt samfund i Frankrike. Han har ett A1-intyg från Finland. Det har överenskommits att arbetstagarens försäkringslön uppgår till 3 000 euro. Socialförsäkringsavgifterna (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

En lön på 2 500 euro betalas ut till arbetstagaren. Arbetstagaren uppvisar till arbetsgivaren ett källskattekort med en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad. En källskatt på 35 % betalas utifrån den faktiska utbetalda lönen 35 % x (2 500 euro – 510) = 696,50.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:  2 Anmälningssätt

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:Anmälan av utbetald lön:

2.6.1.3 Inkomsten beskattas i Finland, beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning)

Prestationsbetalaren kan ta ut förskottsinnehållning på lön som den betalat ut till en begränsat skattskyldig, om inkomsttagaren uppvisar ett skattekort för en begränsat skattskyldig. I så fall ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla att inkomsten är förskottsinnehållningspliktig. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift anmäls inte separat, utan den omfattar en förskottsinnehållningsprocent.

Exempel 12: En begränsat skattskyldig tjänstgör för ett offentligt samfund i Frankrike vid Finlands beskickning. Han är finländsk medborgare och enligt skatteavtalet har Finland rätt att beskatta lönen.

Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland. Försäkringslönen har överenskommits till 3 000 euro. Socialförsäkringsavgifterna (med undantag för arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

Beloppet på den utbetalda lönen är 2 500 euro. Arbetstagaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga, på vilket skatteprocenten är 20 %. Skatten betalas utifrån den faktiska utbetalda lönen på 20 % x 2 500 euro = 500 euro. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i skatteprocenten och den anmäls inte separat. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av den faktiska utbetalda lönen.

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med samma anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Anmälningssätt 1

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften

Anmälan av försäkringslön:Anmälan av utbetald lön:


2.6.2 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

Om en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands inte är försäkrad i Finland, ska den finländska arbetsgivaren anmäla den faktiska utbetalda lönen till inkomstregistret.

Exempel 13: En finländsk arbetsgivare inom den privata sektorn anställer en person med hemvist i Nederländerna för att arbeta i Nederländerna.

Lönebeloppet uppgår till 2 500 euro. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas inte lönen i Finland. Eftersom arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, betalas inte socialförsäkringsavgifter till Finland. Inkomsten ska anmälas till inkomstregistret, trots vare sig skatt eller socialförsäkringsavgifter tas ut på den.

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret:Om arbetstagarens löneinkomst är skattepliktig i Finland, anmäls den källskatt eller förskottsinnehållning som tagits ut på inkomsten enligt följande:

Anmälan av inkomst som är underkastad källskatt:Anmälan av inkomst som är underkastad förskottsinnehållning: 

2.6.3 Inkomsttagaren är frivilligt försäkrad i Finland

En frivillig ArPL-försäkring (arbetstagarens arbetspensionsförsäkrings) kan tecknas för en arbetstagare som arbetar utomlands och inte omfattas av den obligatoriska ArPL-försäkringen. I så fall förutsätts det att övriga i lag föreskrivna förutsättningar för arbetstagare och arbetsgivaren uppfylls. Också vad gäller frivillig ArPL-försäkring ligger försäkringslönen till grund för pensionen.

En frivillig ArPL-försäkring anmäls till inkomstregistret genom att ge uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring)

Närmare uppgifter om frivillig ArPL-försäkring finns i den juridiska tjänsten gällande arbetspension (www.tyoelakelakipalvelu.fi).

I motsvarande situationer kan en finländsk arbetsgivare teckna en frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för arbetstagare som arbetar utomlands. Detta anmäls inte till inkomstregistret, utan arbetsgivaren sköter försäkringen direkt med försäkringsbolaget.

2.6.4 Ett utländskt koncernbolag betalar ut lön

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands är försäkrad i Finland och tjänstgör för ett koncernbolag, ska det utsändande finländska företaget betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien) till Finland. Avgifterna betalas utifrån försäkringslönen och uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret. Inkomsten är inte skattepliktig i Finland och vare sig förskottsinnehållning eller källskatt tas ut på den till Finland.

När ett utländskt koncernbolag betalar lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland, ska det finländska utsändande företaget som övrig uppgift om betalaren ange uppgiften Utländskt koncernbolag och Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Det finländska företaget anmäler försäkringslönen och arbetstagarens andelar av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien till inkomstregistret. Utifrån de uppgifter som lämnats in till inkomstregistret fastställer Skatteförvaltningen beloppet på arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av inkomsttagaren och den betalas som kvarskatt.

2.7 Korrigering av uppgifter i situationer med arbete utomlands

2.7.1 Tillämpningen av sexmånadersregeln klarnar senare

Om det till en början planerats att arbetet utomlands varar endast i några månader, men arbetet utomlands fortsätter i över sex månader, är det möjligt att prestationsbetalaren måste rätta de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.

Exempel 14: En finländsk arbetsgivare sänder från början av februari en arbetstagare för att arbeta i fyra månader i Schweiz. I slutet av april kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om att utlandskommenderingen förlängs med fyra månader, det vill säga att kommenderingen sammanlagt varar i åtta månader.

Om förutsättningarna för sexmånadersregeln är uppfyllda och löneinkomsten är skattefri i Finland, kan arbetsgivaren rätta de uppgifter som den lämnat till inkomstregistret och till arbetstagaren returnera förskottsinnehållningarna på lönen, med undantag för miniinnehållning. I allmänhet ska försäkringslön fastställas retroaktivt för en arbetstagare. Fastställandet av försäkringslön retroaktivt beskrivs i punkten 2.7.2.

Prestationsbetalaren har anmält lönerna för februari-april till inkomstregistret på samma sätt som om inkomsttagaren arbetat i Finland. I maj rättar prestationsbetalaren de uppgifter som den anmält till inkomstregistret. Betalaren anmäler att sexmånadersregeln är tillämplig med en ersättande anmälan. Lönebeloppet uppgår till 4 000 euro och skatteprocenten enligt skattekortet är 25 %, det vill säga att beloppet på förskottsinnehållningen uppgått till 1 000 euro.

Därtill returnerar arbetsgivaren differensen mellan förskottsinnehållningen och miniinnehållningen till arbetstagaren i maj. En separat anmälan om återbäringen ska lämnas in till inkomstregistret, med vilken det belopp som ska återbäras anmäls som ett negativt tal. År 2017 uppgick miniinnehållningen till 1,58 %, det vill säga till 63,20 euro. Följaktligen uppgår beloppet på återbäringen till 3 000 – 189,60 = 2 810,40.

I detta exempel fastställs inte försäkringslönen retroaktivt.

Prestationsbetalaren rättar anmälningarna om löneuppgifter för februari–april enligt följande: Återbäring av förskottsinnehållning anmäls enligt följande: 

Vad gäller arbete i ett nordiskt land ska det dock observeras att arbetsgivaren inte kan returnera förskottsinnehållning på en lön till arbetstagaren, trots att sexmånadersregeln kan tillämpas retroaktivt på inkomsten. Detta beror på Överenskommelsen mellan de nordiska länderna om uppbörd och överföring av skatt (det så kallade TREKK-avtalet), enligt vilken en myndighet överför skatt som obefogat tagits ut i ett nordiskt land till ett annat nordiskt land (arbetsstaten). Förfarandet beskrivs i punkten 2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden.

2.7.2 Försäkringslön fastställs retroaktivt

Om försäkringslönen fastställs retroaktivt, ska uppgifterna rättas i inkomstregistret med en ersättande anmälan.

Exempel 15: En finländsk arbetsgivare sänder från början av februari en arbetstagare för att arbeta i fyra månader i Schweiz. Lönebeloppet uppgår till 4 000 euro och skatteprocenten enligt skattekortet är 25 %, det vill säga att beloppet på förskottsinnehållningen uppgått till 1 000 euro.

I slutet av april kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om att utlandskommenderingen förlängs med fyra månader, det vill säga att kommenderingen sammanlagt varar i åtta månader.

Försäkringslön fastställs retroaktivt för arbetstagaren från och med februari. Det överenskoms att försäkringslönen uppgår till 5 000 euro. Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter betalas på basis av försäkringslönen.

Prestationsbetalaren har anmält lönerna för februari-april till inkomstregistret på samma sätt som om inkomsttagaren arbetat i Finland. I maj rättar prestationsbetalaren de uppgifter som den anmält till inkomstregistret.

Arbetsgivaren returnerar differensen mellan förskottsinnehållningen och miniinnehållningen till arbetstagaren. År 2017 är miniinnehållningen 1,58 %, det vill säga 5 000 euro x 1,58 % = 79 euro.

När arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift eller arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart misstag inte innehållits i samband med löneutbetalningen, kan arbetsgivaren innehålla den avgift som inte innehållits vid föregående löneutbetalning i samband med de två följande löneutbetalningarna. Därför måste arbetsgivaren i detta fall själv betala såväl arbetstagarens avgiftsandelar som arbetsgivaravgifterna. Arbetstagarens avgiftsandel är skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Eftersom sexmånadersregeln dock är tillämplig på löneinkomsten i inkomstbeskattningen, är arbetstagarens andel av avgiften skattefri i Finland utifrån ISkL 77 §.

Eftersom beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ändras, ska arbetsgivaren korrigera också arbetsgivarens separata anmälan som den gett, med vilken det totala beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmälts till inkomstregistret. Förfarandet för att rätta arbetsgivarens separata anmälan är det samma som för en anmälan om löneuppgifter.

Prestationsbetalaren rättar anmälningarna om löneuppgifter för februari–april enligt följande: Därtill ska prestationsbetalaren anmäla återbäringen av förskottsinnehållningen med en ny anmälan enligt följande: 

Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan beskrivs närmare i kapitel 7, Korrigering av uppgifter i arbetsgivarens separata anmälan, i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

3 Inlämnade av uppgifter om inkomsttagare som kommer till Finland från utlandet

Prestationer till en inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Det saknar betydelse om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig. Uppgifterna ska också anmälas i det fallet att inkomsten inte beskattas i Finland eller att arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

Uppgifterna anmäls i första hand med en finländsk personbeteckning. Närmare uppgifter om kundnummer finns i punkt 1.7 Kundnummer.

En utländsk arbetsgivares anmälningsskyldigheter beskrivs i punkt 4.

3.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring

En inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland omfattas i princip av Finlands socialskydd och socialförsäkringsavgifter betalas till Finland. Socialförsäkringsavgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som övriga inkomstslag.

När EU:s förordning om social trygghet tillämpas på en arbetstagare som kommer till Finland och han eller hon har ett A1-intyg från sin avgångsstat, är han eller hon vad gäller alla socialförsäkringar försäkrad i sin avgångsstat. I så fall behöver inte Finland betala vare sig arbetstagarens eller arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och inte heller andra socialförsäkringsavgifter.

När en annan stats lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån avtalet om social trygghet och han eller hon har ett intyg över det socialskyddet som ska tillämpas, är det inte nödvändigt att till Finland betala de försäkringsavgifter som avtalet om social trygghet gäller. Olika avtal om social trygghet gäller för olika försäkringsavgifter.

Om en arbetstagare som kommer från utlandet till Finland arbetar i Finland i högst fyra månader, är det inte nödvändigt att betala vare sig arbetstagarens eller arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till Finland, trots att arbetstagaren inte har ett intyg över att han eller hon omfattas av det socialskyddet i sin hemviststat. Övriga socialförsäkringsavgifter ska dock i allmänhet betalas. Det finns vissa undantag till detta och nedan nämnda aktörer ger närmare information om dessa.

Om arbetet i Finland inte uppfyller det så kallade arbetsvillkoret, är det inte nödvändigt att betala vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Övriga socialförsäkringsavgifter ska dock i allmänhet betalas. Det finns närmare uppgifter om arbetsvillkoret till exempel på FPA:s sidor.

Närmare uppgifter om socialförsäkringsavgifter i olika situationer finns på försäkrarnas egna sidor:

 • Arbetspensionsförsäkring: prestationsbetalarens arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen (www.etk.fi)
 • arbetslöshetsförsäkring: Arbetslöshetsförsäkringsfonden (www.tvr.fi)
 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagare: prestationsbetalarens olycksfallsförsäkringsbolag eller Olycksfallsförsäkringscentralen (www.tvk.fi)
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift: Skatteförvaltningen (www.skatt.fi) och FPA (www.fpa.fi).

3.2 En allmänt skattskyldig som arbetar i Finland

Inkomster för en allmänt skattskyldig som kommer från utlandet till Finland anmäls till inkomstregistret på samma sätt som inkomster för en person som har sin hemvist i Finland. Om socialskyddet i avgångsstaten tillämpas på arbetstagaren, tas inte de försäkringsavgifter som avtalet om social trygghet gäller ut av honom eller henne.

Exempel 16: En person med hemvist i Sverige kommer för att arbeta i två år i Finland för en finländsk arbetsgivare. Han har ett A1-intyg från Sverige, vilket visar att han är försäkrad i Sverige. Arbetsgivaren behöver inte betala socialförsäkringsavgifter till Finland och sjukförsäkringsavgifter påförs inte för arbetstagaren i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler försäkringsuppgifterna till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 17: En person med hemvist i Sydkorea kommer för att arbeta i ett år i Finland utsänd av en sydkoreansk arbetsgivare. Löneutbetalningen överförs till det finländska företaget. Arbetstagaren har ett intyg enligt vilket avtalet om social trygghet mellan Finland och Sydkorea tillämpas på honom. Avtalet gäller arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier. Övriga socialförsäkringsavgifter betalas till Finland.

Prestationsbetalaren anmäler försäkringsuppgifterna till inkomstregistret enligt följande: 

3.3 En begränsat skattskyldig arbetar i Finland

Inkomster som betalats till en begränsat skattskyldig och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som inkomster till en allmänt skattskyldig. Därtill ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja. Uppgifterna anmäls med en finländsk personbeteckning då inkomsttagaren har en finländsk beteckning. Därtill anmäls vad gäller en begränsat skattskyldig inkomsttagare alltid en utländsk skatteidentifierare och hemviststaten samt kontaktuppgifter i hemviststaten. Om en begränsat skattskyldig arbetstagare saknar finländsk personbeteckning, ska betalaren utöver den utländska beteckningen ange arbetstagarens namn, födelsetid, adress och kön.

Om förskottsinnehållning verkställs på löneinkomsten till den begränsat skattskyldige i stället för källskatt, ska följande uppgift antecknas: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja (så kallad progressiv beskattning av en begränsat skattskyldig). En betalare kan innehålla förskottsinnehållning av en löneinkomst till en begränsat skattskyldig enbart om arbetstagaren har ett skattekort för en begränsat skattskyldig.

Vid anmälning av uppgifter om en begränsat skattskyldig inkomsttagare till inkomstregistret kan anmälaren som kompletterande uppgifter meddela till exempel uppgiften Intyg över socialskydd och arbetstagarens vistelse- och arbetsperioder i Finland.

Nedan följer exempel på uppgifterna i en anmälan om löneuppgifter, då prestationer betalas till en begränsat skattskyldig inkomsttagare.

3.3.1 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

3.3.1.1 Inkomsten är källskattepliktig

Exempel 18: En person med hemvist i Estland kommer för att arbeta i fem månader i Finland för en finländsk arbetsgivare. Han har ett A1-intyg från Estland, vilket visar att han är försäkrad i Estland. Arbetstagaren har ansökt om källskattekort från skattebyrån.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 500 euro. På arbetstagarens källskattekort finns det en anteckning om betalarens rätt att göra ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden innan källskatt debiteras. Prestationsbetalaren tar ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Socialförsäkringsavgifter behöver inte betalas till Finland, eftersom arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret: 

3.3.1.2 Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig (progressiv beskattning)

Exempel 19: Liksom ovan, men i stället för ett källskattekort har arbetstagaren ett skattekort för en begränsat skattskyldig. Prestationsbetalaren ska i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

3.3.2 Inkomsttagaren är försäkrad i Finland

3.3.2.1 Inkomsten är källskattepliktig

Exempel 20: I övrigt samma som i föregående exempel, men inkomsttagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat.

En person med hemvist i Estland kommer för att arbeta i fem månader i Finland för en finländsk arbetsgivare. Eftersom arbetstagaren inte har något A1-intyg från sin avgångsstat, är hon försäkrad i Finland.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 500 euro. På arbetstagarens skattekort finns det en anteckning om betalarens rätt att göra ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden innan källskatt debiteras. Prestationsbetalaren tar ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Socialförsäkringsavgifterna fastställs utifrån bruttolönen. Sjukförsäkringsavgiften för den begränsat skattskyldige ska tas ut separat vid sidan om källskatt och anmälas till inkomstregistret.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:

3.3.2.2 Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig (progressiv beskattning):

Exempel 21: I övrigt samma situation som i föregående exempel, men arbetstagaren har ett skattekort för en begränsat skattskyldig. Prestationsbetalaren ska i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

En begränsat skattskyldig person med hemvist i Estland kommer till Finland för att arbeta i fem månader för en finländsk arbetsgivare. Arbetstagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att han är försäkrad i Finland. Arbetsgivaren betalar 2 500 euro i månadslön och verkställer förskottsinnehållning på lönen enligt innehållningsprocenten på 22 % på skattekortet, det vill säga 550 euro.

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i förskottsinnehållningsprocenten, varför arbetstagarens sjukförsäkringsavgift inte tas ut separat och inte heller anmäls till inkomstregistret. Övriga socialförsäkringsavgifter fastställs utifrån bruttolönen.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret: 

3.3.3 Inkomsttagaren är försäkrad enbart vad gäller vissa socialförsäkringar

Allmän och begränsad skattskyldighet är uppgifter som påverkar beskattningen. De påverkar inte försäkringsskyldigheten. Följande försäkringsrelaterade situationer kan gälla för såväl allmänt som begränsat skattskyldiga inkomsttagare.

3.3.3.1 Inkomsttagaren är inte sjukförsäkrad i Finland

Om en person som kommer från utlandet till Finland inte är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen, är det inte nödvändigt att betala vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift utifrån den utbetalda lönen. Övriga försäkringsavgifter ska dock i allmänhet betalas. Se närmare om socialförsäkringsavgifter i punkt 3.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring.

Exempel 22: En arbetstagare kommer från Tyskland till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare i tre månader. Han har inte något A1-intyg från Tyskland. Han har ansökt om ett skattekort där ett källskatteavdrag på 510 euro per månad beaktats. Lönebeloppet uppgår till 2 000 euro per månad. Källskattebeloppet är 35 % x (2 000 euro – 510) = 521,20 euro.

Eftersom arbetet i Finland varar i mindre än fyra månader, är arbetstagaren inte försäkrad enligt sjukförsäkringslagen i Finland. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande:

3.3.3.2 Inkomsttagaren är inte arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkrad i Finland

De avtal om social trygghet som Finland ingått gäller enbart för en del av socialförsäkringsavgifterna. Om det avtal om social trygghet som ska tillämpas inte gäller för vissa försäkringsavgifter, ska de betalas till Finland i enlighet med den finländska lagstiftningen. Läs närmare om avtal om social trygghet i den juridiska tjänsten gällande arbetspension (www.tyoelakelakipalvelu.fi).

Exempel 23: En arbetstagare har sänts från Kina till Finland för att arbeta i fem månader. Arbetstagaren har ett intyg från sitt avgångsland, enligt vilket det kinesiska socialskyddet tillämpas på honom. Hans lön betalas ut av ett finländskt företag. Avtalet om social trygghet mellan Finland och Kina gäller enbart pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Det är inte nödvändigt att betala dessa uppgifter till Finland, men övriga socialförsäkringsavgifter betalas normalt. Utifrån lönen ska också arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter betalas.

Inkomstuppgifter såsom i föregående exempel. 

3.4 Au pairer och praktikanter

Fickpengar som betalas till en au pair som kommer från utlandet till Finland är skattepliktig löneinkomst. En helpensionsförmån uppkommer för au pairen av boendet hos familjen. Au pairens lön uppfyller dock inte i allmänhet det så kallade arbetsvillkoret, varför det inte är nödvändigt att betala vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift utifrån denna. Övriga socialförsäkringsavgifter ska dock betalas.

Om au pairen dock kommer till Finland för över två år, ska arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter betalas, om inte arbetstagaren har ett intyg från FPA om att han eller hon inte är sjukförsäkrad i Finland eller omfattas av det bosättningsbaserade socialskyddet.

Skatteförvaltningen fastställer årligen värdet på naturaförmånerna med Skatteförvaltningens beslut om beräkningssätten för naturaförmåner.

Exempel 24: En au pair kommer till Helsingfors 30.4.2017 och vistas i Finland i över sex månader. Hon är allmänt skattskyldig i Finland. Under år 2017 hann hon arbeta i åtta månader i Finland.

Den så kallade nettolön som lämnar i handen för au pairen är 300 euro i månaden. Därtill betalas ett busskort på 52,40 euro per månad till henne. Också den fullpensionsförmån på 498 euro i månaden som utgörs av rummet för en person är lön. Bussbiljetten och fullpensionsförmånen är naturaförmåner. Räknat enligt bruttolöneräknaren på webbplatsen skatt.fi blir lönen 921,84 euro per månad. När bruttolönen räknas beaktas de skatter som ska tas ut från inkomsten och arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien. Förskottsinnehållningsprocenten blir 0 %. Utifrån lönen betalas vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, eftersom lönen understiger 1 187 euro i månaden, det vill säga att arbetsvillkoret inte är uppfyllt (den gräns i euro som varierar årligen kan granskas från FPA:s sidor). Arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien betalas utifrån bruttolönen.

Förskottsinnehållning verkställs på au pairens bruttolön utifrån innehållningsprocenten på skattekortet och därtill debiteras arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien. Avgifterna tas ut från den bruttolön som betalas ut i penningform (bruttolön – naturaförmåner). Au pairen lämnar med 300 euro i handen.

Eftersom au pairens skatteprocent är 0 i exemplet, är det inte nödvändigt att verkställa förskottsinnehållning och inte heller att anmäla den till inkomstregistret.

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret: Om au pairen vistas i Finland i högst sex månader, är hon begränsat skattskyldig i Finland. Au pairen kan ansöka om ett skattekort för en begränsat skattskyldig från skattebyrån, då förskottsinnehållning tas ut i stället för källskatt från inkomsten. I så fall anmäls inkomstuppgifterna på samma sätt som i ovan nämnda exempel. Eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska betalaren anmäla följande uppgifter om inkomsttagaren: 

3.5 Korrigering av uppgifter

3.5.1 En begränsat skattskyldig ändras till en allmänt skattskyldig

Om en inkomsttagare till en början avsett att vistas i Finland i högst sex månader, men vistelsen varar längre, blir inkomsttagaren allmänt skattskyldig i Finland från och med den tidpunkt då han eller hon anlänt till Finland. Om prestationsbetalaren anmält att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig med de anmälningar om löneuppgifter som den lämnat in till inkomstregistret, ska uppgiften rättas i inkomstregistret genom att ge ersättande anmälningar för samma månader.

3.5.1.1 Inkomsten har beskattats enligt källskattelagen

Om källskatt tagits ut på löneinkomsten för en begränsat skattskyldig och inkomsttagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, ska källskatten rättas till förskottsinnehållning. Rättelsen ska göras, så att inkomsten beskattas på rätt sätt. Därtill har prestationsbetalaren anmält uppgifter om den begränsat skattskyldige inkomsttagaren till inkomstregistret, vilka ska rättas genom att ge en ersättande anmälan.

Exempel 25: En begränsat skattskyldig person har vistats och arbetat i Finland för en finländsk arbetsgivare från januari till slutet av mars. Arbetsgivaren har betalat en lön på 2 500 euro per månad. På arbetstagarens skattekort finns det en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad. Prestationsbetalaren har tagit ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Arbetstagaren har ett A1-intyg som visar att han är försäkrad i avgångsstaten och behöver därför inte försäkras i Finland.

Prestationsbetalaren har månatligen anmält uppgifter om de löner som betalats ut i januari–mars till inkomstregistret enligt följande:Därtill är det möjligt att som kompletterande uppgifter anmäla arbets- och vistelseperioderna i Finland.

I mars kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att anställningsförhållandet fortsätts till slutet av året. Eftersom arbetstagarens vistelse i Finland pågår i över sex månader, blir han allmänt skattskyldig från och med början av arbetet.

Prestationsbetalaren ska rätta sina anmälningar för januari–mars genom att ge ersättande anmälningar, så att inkomsten beskattas på rätt sätt. De debiterade källskatterna ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren. Med den ersättande anmälan anmäls inte källskatteavdrag, eftersom en allmänt skattskyldig arbetstagare inte är berättigad till avdraget.

För att socialskyddet i avgångsstaten fortfarande ska kunna tillämpas på arbetstagaren, måste A1-intyget vara i kraft fram till slutet av året. Om A1-intyget är i kraft till slutet av mars och det inte förlängs, ska arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter betalas till Finland genast från början av april.

Senast i detta skede ska en finländsk personbeteckning ansökas för arbetstagaren. Prestationsbetalaren ska ge uppgifter om arbetstagaren till inkomstregistret genom att använda såväl den finländska personbeteckningen som den utländska skatte- eller personbeteckningen. Också adressen utomlands och i Finland kan ges som kompletterande uppgifter.

Med ersättande anmälan ges inte uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja. I så fall kan uppgifter som gäller allmänt skattskyldiga ges om inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera de uppgifter som denne gett för januari–mars enligt följande: 

3.5.1.2 Inkomsten har beskattats enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning av begränsat skattskyldig)

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare ansökt om ett progressivt skattekort från skattebyrån, har arbetsgivaren verkställt förskottsinnehållning på lönen enligt innehållningsprocenten på skattekortet. Därtill har arbetsgivaren till inkomstregistret anmält uppgifter om en begränsat skattskyldig inkomsttagare i inkomsttagaruppgifterna, vilka ska korrigeras.

Exempel 26: En begränsat skattskyldig person har vistats och arbetat i Finland för en finländsk arbetsgivare från januari till slutet av mars. Arbetsgivaren har betalat en lön på 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ansökt om ett skattekort för begränsat skattskyldiga, på vilket skatteprocenten är 5 %. Arbetstagaren har ett A1-intyg som visar att arbetstagaren är försäkrad i sin avgångsstat och behöver därför inte försäkras i Finland.

Prestationsbetalaren har månatligen anmält uppgifter om de löner som betalats ut i januari–mars till inkomstregistret enligt följande: I mars kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att anställningsförhållandet fortsätts till slutet av året. Eftersom arbetstagarens vistelse i Finland pågår i över sex månader, blir han allmänt skattskyldig från och med början av arbetet. Arbetstagaren ansöker om ett skattekort för en allmänt skattskyldig från skattebyrån. Det nya skattekortet är giltigt från början av april.

Prestationsbetalaren ska rätta sina anmälningar för januari–mars, eftersom arbetsgivaren med sina anmälningar om löneuppgifter anmält att arbetstagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Prestationsbetalaren ska ge uppgifter om arbetstagaren till inkomstregistret genom att använda såväl den finländska personbeteckningen som den utländska skatte- eller personbeteckningen. Också adressen utomlands och i Finland kan ges som kompletterande uppgifter.

Med ersättande anmälan ges inte uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja. I så fall kan uppgifter som gäller allmänt skattskyldiga ges om inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera de uppgifter som denne gett för januari–mars enligt följande:

3.5.2 Källbeskattningen ändras till progressiv beskattning

Den löneinkomst som en begränsat skattskyldig fått är källskattepliktig inkomst. Arbetsgivaren kan ta ut källskatt på inkomsten också utan källskattekort, men i så fall är det inte möjligt att göra källskatteavdrag för inkomsten.

En begränsat skattskyldig kan dock kräva att löneinkomsten beskattas progressivt enligt lagen om beskattningsförfarande. I så fall ska han eller hon uppvisa ett skattekort för en begränsat skattskyldig till arbetsgivaren. När progressiv beskattning tillämpas på löneinkomsterna, beskattas hela årets förvärvsinkomster på samma sätt.

Om källskatt först tagits ut utifrån löneinkomsten och en anmälan om löneuppgifter lämnats in om detta till inkomstregistret och inkomsttagaren därefter uppvisar ett skattekort för begränsat skattskyldiga, ska prestationsbetalaren rätta sina anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret.

Exempel 27: En begränsat skattskyldig arbetstagare kommer till Finland för att tjänstgöra för en finländsk arbetsgivare från maj till slutet av september för fem månader. Lönebeloppet uppgår till 2 000 euro. Arbetstagaren har ansökt om ett källskattekort med en innehållningsprocent på 35 % från skattebyrån. Därtill innehåller källskattekortet en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad.

I samband med löneutbetalningen i maj tar arbetsgivaren ut källskatt på 35 % x (2 000 euro – 510) = 521,50 euro utifrån lönen. Därtill tar arbetsgivaren ut sjukförsäkringsavgiften och arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien från lönen.

Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret på följande sätt: Efter den första löneutbetalningen ansöker arbetstagaren om en finländsk personbeteckning och ett progressivt skattekort från skattebyrån. Skattekortet är i kraft från och med början av juni. Innehållningsprocenten på skattekortet är 10 %.

Prestationsbetalaren ska rätta sin anmälan om löneuppgifter för maj månad genom att lämna in en ersättande anmälan. Den debiterade källskatten ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift totalt. Med den ersättande anmälan anmäls inte källskatteavdraget, eftersom arbetstagaren inte är berättigad till ett sådant då inkomsten beskattas progressivt.

Prestationsbetalaren ska ge uppgifter om inkomsttagaren till inkomstregistret genom att använda såväl den finländska personbeteckningen som den utländska skatte- eller personbeteckningen.

3.5.3 Ändringar och rättelser av försäkringsuppgifterna

3.5.3.1 Skyldigheten att betala sjukförsäkringsavgiften retroaktivt

Om en begränsat skattskyldig arbetar i Finland i mindre än fyra månader, är det inte nödvändigt att betala vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift utifrån inkomsten. Om arbetet dock varar i minst fyra månader, ska avgifterna betalas retroaktivt.

Om arbetstagaren förblir begränsat skattskyldig och inkomsten är källskattepliktig, kan arbetsgivaren ta ut arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i samband med framtida löneutbetalningar genom att höja källskatteprocenten. Källskatten får dock inte höjas med mer än tio procent av det belopp som ska betalas utan samtycke av inkomsttagaren.

Vad gäller en allmänt skattskyldig och en begränsat skattskyldig arbetstagare som valt progressiv beskattning av förvärvsinkomster i stället för källskatt, påförs sjukförsäkringsavgiften i den slutliga beskattningen.

Om informationen om sjukförsäkringen ändras, ska prestationsbetalaren makulera anmälan till inkomstregistret och lämna in en ny anmälan.

Exempel 28: En begränsat skattskyldig person som bor stadigvarande i Tyskland har arbetat i Finland från januari till slutet av mars för en finländsk arbetsgivare. Arbetsgivaren har betalat en lön på 2 500 euro per månad. På arbetstagarens skattekort finns det en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad. Prestationsbetalaren har tagit ut källskatt på 35 % x (2 500–510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten.

Arbetstagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att hon omfattas av Finlands socialskydd utifrån sitt arbete. Eftersom arbetet varar i under fyra månader, betalas dock inte arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift till Finland. Övriga socialförsäkringsavgifter ska betalas.

Prestationsbetalaren har månatligen anmält uppgifter om de löner som betalats ut i januari–mars till inkomstregistret enligt följande: Därtill är det möjligt att som kompletterande uppgifter anmäla arbets- och vistelseperioderna i Finland.

I mars kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att anställningsförhållandet fortsätts till slutet av året. Eftersom arbetstagarens vistelse i Finland pågår i över sex månader, blir hon allmänt skattskyldig från och med början av arbetet. Arbetstagaren ska i så fall ansöka om ett nytt skattekort från skattebyrån. I början av april verkställer arbetsgivaren förskottsinnehållning enligt skatteprocenten på skattekortet.

Prestationsbetalaren ska makulera sina anmälningar om löneuppgifter för januari–mars och lämna in ersättande anmälningar, så att inkomsten beskattas på rätt sätt.

Eftersom varar i över fyra månader, ska dock arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift betalas till Finland. Prestationsbetalaren ska betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift retroaktivt. Arbetstagarens andel beaktas i den slutliga beskattningen.

De debiterade källskatterna ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren. Med den nya anmälan anmäls inte källskatteavdrag, eftersom en allmänt skattskyldig arbetstagare inte är berättigad till avdraget.

Senast i detta skede ska en finländsk personbeteckning ansökas för arbetstagaren. Prestationsbetalaren ska ge uppgifter om arbetstagaren till inkomstregistret genom att använda såväl den finländska personbeteckningen som den utländska skatte- eller personbeteckningen. Också adressen utomlands och i Finland kan ges som kompletterande uppgifter.

Med den nya anmälan ges inte uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja. I så fall kan uppgifter som gäller allmänt skattskyldiga ges om inkomsttagaren.

Eftersom arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland från början av sitt arbete, ska arbetsgivaren också rätta arbetsgivarens separata anmälan som den gett vad gäller det totala beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Korrigeringen beskrivs i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

Löneuppgifter ska makuleras enligt följande: Därtill ska nya anmälningar lämnas in enligt följande: 

3.5.3.2 Uppgiften om försäkringsskyldigheten ändras

3.5.3.2.1 Inkomsttagaren har inte varit försäkrad i Finland

Exempel 29: En arbetstagare som kommer från utlandet till Finland har för avsikt att arbeta i Finland hela kalenderåret 1.1–31.12. Arbetstagaren har ett A1-intyg till Finland. I så fall är det inte nödvändigt att betala någon socialförsäkringsavgift till Finland.

Prestationsbetalaren har till inkomstregistret anmält uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

I slutet av maj klarnar det för arbetsgivaren att arbetstagarens A1-intyg annullerats i slutet av föregående år.

Arbetsgivaravgifterna har uteblivit och arbetstagarens andelar har inte tagits ut under fem månader.

Om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift eller arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart misstag inte innehållits i samband med löneutbetalningen, kan arbetsgivaren innehålla den avgift som inte innehållits vid föregående löneutbetalning i samband med de två följande löneutbetalningarna. Eftersom avgifterna inte tagits ut under fem månader, är arbetsgivaren i denna situation tvungen att själv betala såväl arbetstagarens avgiftsandelar som arbetsgivaravgifterna. Arbetstagarens avgiftsandel är skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Anmälan av inkomst till inkomstregistret beskrivs i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar, punkt 2.7.

De anmälningar om löneuppgifter som getts till inkomstregistret i januari–maj ska makuleras och nya anmälningar om löneuppgifter ska ges. Korrigering av uppgifter genom makulering beskrivs närmare i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, kapitel 6.

Från och med juni anmäler arbetsgivaren löneuppgifterna till inkomstregistret normalt med en ny anmälan om löneuppgifter.

3.5.3.2.2 Inkomsttagaren har varit försäkrad i Finland

Exempel 30: En arbetstagare som kommer från utlandet till Finland har för avsikt att arbeta i Finland hela kalenderåret 1.1–31.12. Arbetstagaren har inte något A1-intyg till Finland. Arbetsgivaren har betalat socialförsäkringsavgifterna till Finland och anmält nödvändiga uppgifter till inkomstregistret.

I slutet av maj ger arbetstagaren arbetsgivaren ett A1-intyg som han fått från avgångslandet, vilket varit i kraft från början av året. Följaktligen har arbetsgivaren obefogat betalat socialförsäkringsavgifter till Finland under fem månader. 

Arbetsgivaren ska makulera de anmälningar som denne gett till inkomstregistret i januari–maj och lämna in nya anmälningar om löneuppgifter. De uppgifter som ska anmälas med en ny anmälan om löneuppgifter är:

-       Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av Finlands socialskydd (pensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
-       Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland. 

Till arbetsgivaren returneras de försäkringsavgifter som betalats felaktigt i januari–maj och arbetsgivaren ska returnera de arbetstagaravgifter som tagits ut felaktigt till arbetstagaren. Arbetsgivaren ska ge en anmälan om de försäkringsavgifter som returnerats till arbetstagaren till inkomstregistret. Förfarandet beskrivs i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, i punkten 2.4 Anmälan av negativa tal. 

4 Anmälningsskyldighet för en utländsk arbetsgivare

I denna anvisning ses som en utländsk arbetsgivare ett företag som inte grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland. Som utländsk arbetsgivare ses också en person som verkar som arbetsgivare och inte har sin hemvist i Finland (begränsat skattskyldig).

En utländsk prestationsbetalare ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret i första hand med ett finländskt FO-nummer eller med en personbeteckning. Närmare uppgifter om kundnummer finns i punkt 1.7 Kundnummer.

I Övriga uppgifter om betalaren ska man som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare då det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland.Därtill ska en utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i vissa situationer förutom inkomstuppgifterna ge tilläggsuppgifter om inkomsttagaren. Dessa beskrivs närmare i exemplen i punkt 4.3.

4.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring

En utländsk arbetsgivare ska betala socialförsäkringsavgifter till Finland då arbetstagaren är försäkrad i Finland. Om arbetstagaren har ett intyg från sin avgångsstat, vilket visar att han omfattas av socialskyddet i avgångsstaten, betalas inte socialförsäkringsavgifter till Finland.

En utländsk arbetsgivare har en skyldighet att utifrån lönen betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift enbart om ett fast driftställe bildas för den i inkomstbeskattningen i Finland.  Om arbetsgivaren inte har något fast driftställe, är det inte nödvändigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, trots att arbetstagaren är försäkrad i Finland.

En socialförsäkringsavgift eller andra avgifter som tagits ut av arbetstagaren i den utländska hemviststaten anmäls inte till inkomstregistret.

4.2 Fast driftställe i inkomstbeskattningen och arbetsgivarregistrering

Bildandet av ett fast driftställe i inkomstbeskattningen påverkar om det utländska företag ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister och de tilläggsuppgifter om inkomsttagaren vilka ska anmälas till inkomstregistret i samband med anmälan om uppgifter.

Om en utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland jämställs den med en finländsk arbetsgivare när det gäller arbetsgivarskyldigheterna och den ska lämna in uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som ett finländskt företag. I så fall ska man inte anmäla Utländsk arbetsgivare som övrig uppgift om betalaren.

Ett utländskt företag ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister som en ordinarie arbetsgivare, om det har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland och det betalar löner för arbete som utförts i Finland. I vissa fall kan företaget dock ses som en arbetsgivare som betalar ut lön tillfälligt. Det finns närmare information om arbetsgivarregistrering i Skatteförvaltningens anvisning Arbetsgivarskyldigheter för utländska företag.

Om den utländske arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen, kan det om det så önskar ansöka om införande i arbetsgivarregistret. I så fall har företaget i beskattningen samma arbetsgivarplikter som finländska företag. Arbetsgivaren ska dock förutom inkomstuppgifter till inkomstregistret ge tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (se närmare i punkterna 4.3.3., 4.3.4 och 4.3.5) och som övriga uppgifter om betalaren anmäla att prestationsbetalaren är en utländsk arbetsgivare.

En utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Finland eller som inte gjort en ansökan till arbetsgivarregistret, ska anmäla uppgifterna om de prestationer som den betalat till inkomstregistret i följande situationer:

 • Inkomsttagaren är försäkrad i Finland.
 • Inkomsttagaren vistas i över sex månader i Finland.
 • Inkomsttagaren arbetar som hyrd arbetstagaren för en uppdragsgivare som finns i Finland. Uppgifterna ska lämnas då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland tillåter beskattning av lön till en hyrd arbetstagare i Finland eller då ett skatteavtal saknas. Arbetsgivaren ska därtill till inkomstregistret anmäla de uppgifter som Skatteförvaltningen behöver, bland annat vad gäller den hyrda arbetstagarens arbetsperioder i Finland.

4.3 Anmälan av uppgifter till inkomstregistret då arbetsgivaren är utländsk

4.3.1 Lön som betalats ut till en inkomsttagare som arbetar utomlands, då inkomsttagaren är försäkrad i Finland

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret i vissa situationer anmäla de inkomster som betalats ut till en inkomsttagare också då arbetet utförts utomlands. En utländsk arbetsgivare har anmälningsskyldighet då inkomsttagaren ska försäkras i Finland. Försäkringsskyldighet kan föreligga till exempel då inkomsttagaren sedvanligen arbetar i flera EU/EES-länder eller i Schweiz. Inkomsttagaren har då ett A1-intyg från Finland, vilket beviljats av Pensionsskyddscentralen.

När en inkomsttagare som arbetar utomlands är försäkrad i Finland, ska man i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren anmäla uppgiften Person som arbetar utomlands. I övriga uppgifter om betalaren ska man som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare då det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland.

En inkomsttagare kan vara allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland. Uppgifter som påverkar beskattningen anmäls i sådana situationer på samma sätt som i punkterna 2.3 Allmänt skattskyldig som arbetar utomlands och 2.6 Begränsat skattskyldig som arbetar utomlands.

4.3.2 Lön som betalats ut till en allmänt skattskyldig för arbete i Finland

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla löneinkomst som den betalar ut till en inkomsttagare som vistas i Finland i över sex månader (allmänt skattskyldig i Finland).

Skyldigheten att anmäla uppgifter till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov gäller enbart arbete som utförts i Finland. En allmänt skattskyldig är dock skattskyldig gentemot Finland för sina globala inkomster. Om arbetstagaren under samma löneutbetalningsperiod arbetar dels i Finland och dels utomlands, ska den utländska arbetsgivaren ge information om hela inkomsten, det vill säga också om andelen för det arbete som utförts utomlands. Om arbetstagaren är försäkrad i Finland, ska en anmälan lämnas in till inkomstregistret också då arbetet i sin helhet utförts utomlands.

Om arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland och inte ansökt om införande i arbetsgivarregistret, har arbetsgivaren inte någon skyldighet att verkställa förskottsinnehållning på arbetstagarens lön. I så fall ska arbetstagaren själv sköta betalningen av skatter till Finland.

Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland eller om den ansökt om upptagning i arbetsgivarregistret, ska den verkställa förskottsinnehållning på arbetstagarens lön.

Arbetsgivaren ska försäkra arbetstagaren i Finland, om denne omfattas av Finlands socialskydd.

Exempel 31: En person som bor stadigvarande i Finland tjänstgör för ett utländskt företag. Arbetsgivaren har inte något fast driftställe i Finland och den har inte sökt sig till arbetsgivarregistret. Arbetstagarens lön betalas utomlands. Arbetstagaren arbetar uteslutande i Finland. Han omfattas av Finlands socialskydd.

De inkomster som betalats till arbetstagaren är skattepliktiga i Finland. Eftersom han omfattas av Finlands socialskydd, är den utländske arbetsgivaren skyldig att försäkra arbetstagaren i Finland och betala socialskyddsavgifter till Finland. Arbetsgivaren behöver dock inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till Finland, eftersom arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland.

Följande uppgifter ska anmälas till inkomstregistret: 

4.3.3 Hyrning av arbetskraft

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla prestationer som den betalar ut till hyrda arbetstagare som kommer från utlandet till Finland.

Uppgifterna ska lämnas då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst. Uppgifterna ska också ges då ett skatteavtal inte finns.

Därtill ska arbetsgivaren till inkomstregistret lämna de uppgifter som ingår i etableringsanmälan för en utländsk hyrd arbetstagare. Uppgifterna lämnas för Skatteförvaltningen. Uppgifterna kan ges antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att uppgifterna i etableringsanmälan ges med en separat anmälan om löneuppgifter.

Om arbetsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret, har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Om arbetsgivaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, har en företrädare för en utländsk arbetsgivare en subsidiär skyldighet att anmäla de uppgifter som är nödvändiga i beskattningen till inkomstregistret. Om företrädaren dock inte lämnar in uppgifterna, ska den utländske arbetsgivaren anmäla uppgifterna. Det finns närmare uppgifter om anmälningsskyldigheten för en företrädare i punkten 1.3 Företrädare för en utländsk arbetsgivare.

När en företrädare anmäler uppgifterna till inkomstregistret för arbetsgivarens räkning, ska man i uppgifterna om företrädaren meddela uppgiften Representanten fungerar som uppgiftslämnare. Företrädaren antecknar egna uppgifter i Representant-datagruppen. Såväl i etableringsanmälan som i anmälan om löneuppgifter antecknar företrädaren den egentliga arbetsgivaren som prestationsbetalare. Företrädaren kan lämna uppgifter elektroniskt, om den har en fullmakt att handla för den egentliga arbetsgivarens räkning. Om den inte har någon fullmakt, ska uppgifterna ges på pappersblankett. Också i så fall antecknas arbetsgivaren som prestationsbetalare.

4.3.3.1 Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Etableringsanmälan för en utländsk hyrd arbetstagare ska ges för varje hyrd arbetstagare, oberoende av längden på arbetet. Uppgifterna ska lämnas då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst eller då ett skatteavtal saknas. När en arbetstagare börjar jobba i Finland, ska etableringsanmälan ges senast på den femte kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen. Uppgifterna ska omfatta arbetets uppskattade längd, den finländska uppdragsgivarens och den utländska arbetsgivarens företrädare. Dessutom ska den uppskattade lönen för hela skatteåret anges.

4.3.3.2 Lön som en utländsk arbetsgivare betalar till en hyrd arbetstagare

När lön som betalats ut till en hyrd arbetstagare som bor utomlands anmäls till inkomstregistret, ska man som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäla uppgiften Hyrd arbetstagare som bor utomlands. Uppgiften ska anmälas oavsett arbetets längd och oberoende av om arbetstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland.

Tilläggsuppgiften Hyrd arbetstagare som bor utomlands lämnas enbart då den utländska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, används inte denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren. I så fall anmäls inte heller uppgiften Utländsk arbetsgivare som övrig uppgift om betalaren.

Anmälan ska ges till inkomstregistret endast för hyrda arbetstagare från följande stater eller regioner: Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Isle of Man, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymanöarna och Cypern. Tadzjikistan, Tyskland och Turkmenistan.

Anmälan ska ges också för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.

Därtill ska anmälan också lämnas för hyrda arbetstagare som kommer från stater med vilka Finland inte har skatteavtal. Avtalens finns på sidan Gällande skatteavtal.

Om arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, ska denna uppgift anmälas till inkomstregistret genom att använda uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring. Antalet arbetsdagar ska anmälas då inkomsten betalas till en begränsat skattskyldig.

Läs mer om beskattningen av utländska hyrda arbetstagare i Finland i Skatteförvaltningens anvisning Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning..

Exempel 32: En arbetstagare med hemvist i Estland kommer till Finland för att arbeta i fem månader. Hans utländska arbetsgivare har hyrt ut honom för att arbeta för en uppdragsgivare i Finland. Den utländske arbetsgivaren har inte något fast driftställe i Finland och har inte ansökt om upptagning i arbetsgivarregistret. Arbetstagaren har ett A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att han omfattas av socialskyddet i Estland.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 000 euro till arbetstagaren för arbetsperioden i Finland. Under löneutbetalningsperioden har arbetstagaren arbetat 15 dagar i Finland. Eftersom arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland och den inte ansökt om införande i arbetsgivarregistret, har den inte någon skyldighet att ta ut skatt på arbetstagarens lön. Arbetstagaren har en skyldighet att ansöka om förskottsskatt och själv betala skatt till Finland. Förskottsskatt anmäls inte till inkomstregistret.

Eftersom arbetstagaren vistas i Finland i under sex månader, är han begränsat skattskyldig i Finland.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande: Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

Exempel 33: En arbetstagare med hemvist i Polen kommer till Finland för att arbeta i åtta månader. Hans utländska arbetsgivare har hyrt ut honom för att arbeta för en uppdragsgivare i Finland. Arbetsgivaren har inte något fast driftställe i Finland och den har inte sökt sig till arbetsgivarregistret. Arbetstagaren har ett A1-intyg från avgångsstaten, enligt vilket han omfattas av socialskyddet i Polen.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 000 euro till arbetstagaren för arbetsperioden i Finland. Eftersom arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland och den inte ansökt om införande i arbetsgivarregistret, har den inte någon skyldighet att ta ut skatt på arbetstagarens lön. Arbetstagaren har en skyldighet att ansöka om förskottsskatt och själv betala skatt till Finland. Förskottsskatt anmäls inte till inkomstregistret.

Eftersom arbetstagaren vistas i Finland i över sex månader, är han allmänt skattskyldig i Finland.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande: Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland. 

4.3.4 En utländsk arbetsgivares lön till en arbetstagare när arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)

Avtal om nettolön är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar betala skatter och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning. När en utländsk arbetsgivare inte har ett fast driftställe i Finland, ska den förutom den lön som ska betalas utifrån avtalet om nettolön som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäla uppgiften Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön). Därtill ska uppgiften Utländsk arbetsgivare ges som övrig uppgift om betalaren. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, ska inte tilläggsuppgiften om inkomsttagaren och de övriga uppgifterna om betalaren lämnas in.

Bruttolönen ska anmälas till inkomstregistret. Också socialförsäkringsavgifter betalas utifrån bruttolönen. Vid beräkningen av bruttolönen är det möjligt att ta hjälp av bruttolöneberäknaren på Skatteförvaltningens webbplats.

Det finns närmare uppgifter om avtal om nettolön i Skatteförvaltningens anvisning Skattepliktig löneinkomst då ett utländskt företag betalar nettolön för arbete som utförts i Finland.

4.3.5 Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet

En utländsk arbetsgivare ska anmäla uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret, då inkomsttagaren vistas i över sex månader i Finland (allmänt skattskyldig i Finland). Inkomsten ska anmälas till inkomstregistret också då ett skatteavtal hindrar Finland från att beskatta inkomsten. Skatteavtalet hindrar Finland från att beskatta inkomsten om arbetstagaren vistas i Finland i högst 183 dagar under 12 konsekutiva månader eller under kalenderåret, beroende på föreskrifterna i skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland.

Tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet ges då en utländsk arbetsgivare inte har ett fast driftställe i Finland. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland beskattas lönen i Finland den anmäls normalt utan tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

När inkomsten anmäls ska man anmäla landskoden för den stat som har rätt att beskatta inkomsten.

Om inkomsttagaren är försäkrad i Finland, ska socialförsäkringsavgifter betalas till Finland.

Om vistelsen i Finland sist och slutligen varar längre på så sätt att antalet vistelsedagar överstiger 183 under 12 konsekutiva månader eller under kalenderåret beroende på skatteavtalet, ska prestationsbetalaren rätta de uppgifter som den meddelat till inkomstregistret genom att lämna in en ersättande anmälan. Med en ersättande anmälan anmäls inkomsten utan tilläggsuppgiften om Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

Exempel 34: En arbetstagare som kommit från Polen till Finland har kommit till Finland 1.11.2019 för att arbeta och återvänder till hemlandet 31.5.2020. Hans arbetsgivare är ett polskt företag, som saknar fast driftställe i Finland. Lönebeloppet uppgår till 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Polen, enligt vilket han omfattas av socialskyddet i Polen.

Arbetstagaren vistas 20 dagar per månad i Finland, det vill säga sammanlagt 140 dagar under arbetskommenderingen. Han är allmänt skattskyldig i Finland. 

Enligt skatteavtalet mellan Polen och Finland uppkommer beskattningsrätt för Finland vad gäller löneinkomst som betalats ut av det utländska företaget, om arbetstagaren vistas i Finland i över 183 dagar under 12 konsekutiva månader. Eftersom vistelsetiden i Finland inte överstiger tidsgränsen enligt skatteavtalet, uppkommer inte beskattningsrätt för Finland vad gäller löneinkomsten. Betalaren ska dock anmäla de löner som betalats ut till arbetstagaren till inkomstregistret.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande:  

5 Specialsituationer

5.1 Inkomst enligt nyckelpersonslagen

När lagen om källskatt för löntagare från utlandet (s.k. nyckelpersonslagen) kan tillämpas på löneinkomst, ska uppgiften Nyckelperson anmälas i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren. Det finns information om förutsättningarna att tillämpa nyckelpersonslagen i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Med samma tilläggsuppgift om inkomsttagaren kan även lön som betalas enligt lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken (NIB) anmälas.

Särskild källskatt som debiterats lönen anmäls som debiterad källskatt. Källskatten täcker också arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, varför sjukförsäkringsavgiften inte tas ut separat. Om en arbetstagare dock omfattas av Finlands socialskydd, ska övriga socialförsäkringsavgifter betalas.

Tilläggsuppgiften Nyckelperson som gäller inkomsttagare används enbart då arbetstagaren ansökt om ett skattekort från skattebyrån och en anteckning om tillämpning av nyckelpersonslagen gjorts på skattekortet. Uppgifter om hela lönen ska ges till inkomstregistret också i det fallet att arbetstagaren enligt skatteavtalet kan anses ha hemviststat i den andra staten och utifrån denna grund beskattas inte en del av lönen i Finland.

Nyckelpersonslagen kan tillämpas i högst 48 månader. Om tillämpningen av nyckelpersonslagen upphör mitt i året och personen därefter fortsätter att arbeta i Finland, används inte tilläggsuppgiften Nyckelperson då lönen för den återstående delen av året anmäls.

Exempel 35: En amerikansk medborgare med hemvist i USA kommer till Finland för att arbeta som specialsakkunnig för en finländsk arbetsgivare i fyra år. Han ansöker om skattekort och uppvisar en utredning om att nyckelpersonslagen är tillämplig. Skattebyrån antecknar på skattekortet att nyckelpersonslagen kan tillämpas på inkomsten.

Arbetsgivaren betalar en penninglön på 7 000 euro per månad till arbetstagaren. Inkomsttagaren har inte något intyg över tillämpning av avgångsstatens socialskyddslagstiftning, det vill säga att han omfattas av Finlands socialskydd. 

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift tas inte ut separat utifrån lönen. Däremot ska socialförsäkringsavgifter betalas.

Nyckelpersonen är allmänt skattskyldig i Finland. Den särskilda källskatten för nyckelpersoner, vilken ska tas ut utifrån inkomsten, anmäls till inkomstregistret som källskatt.

 

5.2 Lön för gränskommunarbete

Person som arbetar i gränskommun anmäls som tilläggsuppgift om inkomsttagaren då det handlar om gränskommunarbete enligt det nordiska skatteavtalet.

Det handlar om gränskommunarbete då inkomsttagaren stadigvarande bor i Sverige eller i Norge i en kommun som gränsar till Finlands riksgräns och arbetar i en kommun som gränsar till samma riksgräns på den finska sidan. Bestämmelsen om beskattningen av gränskommunarbete i det nordiska skatteavtalet är tillämplig enbart på löneinkomst.

Inkomstskatt tas ut inte ut på inkomsten i Finland, men en finländsk arbetsgivare ska betala socialförsäkringsavgifter och ta ut arbetstagarens sjukförsäkringsavgift utifrån den lön som den betalat ut.

Om arbetstagaren har ett A1-intyg från sin avgångsstat, betalas socialförsäkringsavgifter till den stat som beviljat intyget. Om personen inte har ett A1-intyg, men arbetet i Finland pågår under 4 månader, betalas vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift till Finland. Övriga socialförsäkringsavgifter ska dock betalas.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. En separat anmälan ska ges om dessa inkomster till inkomstregistret, där den tilläggsuppgift om inkomsttagare vilken gäller gränskommunarbete inte används.

Gränskommuner är:

 • De finsk-svenska gränskommunerna är
  • i Finland: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och
  • i Sverige: Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.
 • De finsk-norska gränskommunerna är
  • i Finland: Enontekis, Enare och Utsjoki och
  • i Norge Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Det finns närmare uppgifter om gränskommunarbete i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av gränsgångare.

Exempel 36: En person som bor i Haparanda arbetar i Torneå. Hon åker dagligen från sitt hem till Finland för att arbeta. Hennes lön är 3 000 euro i månaden.

Arbetstagaren är begränsat skattskyldig i Finland. Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas hennes lön i Sverige som är hennes hemviststat. Utifrån sitt arbete omfattas hon dock av Finlands socialskydd. Arbetstagaren har ansökt om ett skattekort från skattebyrån, enligt vilket lön som betalas för hennes arbete i gränskommunen inte beskattas i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret enligt följande:

5.3 Idrottsmän

Det är möjligt att betala ut lön eller arvoden till idrottsmän. Löner och arvoden för idrottsmän anmäls till inkomstregistret genom att i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren lämna uppgiften Idrottsman och använda antingen löne- eller arbetsersättningsinkomstslaget.

Det finns närmare uppgifter om prestationer som betalas ut till idrottsmän och de socialförsäkringsavgifter som ska betalas utifrån dessa i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestation som betalas ut till företagare och andra specialsituationer.

Exempel 37: En idrottsman med hemvist i Italien kommer till Finland för att spela i fem månader. Han är allmänt skattskyldig i Finland. Han har ett A1-intyg enligt vilket han under arbetstiden omfattas av socialskyddet i sin avgångsstat. Beloppet på den lön som ska betalas till honom är 3 000 euro per månad, på vilken källskatt på 15 % det vill säga 450 euro tas ut. 

Exempel 38: En idrottsman med hemvist i Italien kommer till Finland för att spela i fem månader. Han är allmänt skattskyldig i Finland. Han har inte något A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att han omfattas av Finlands socialskydd. Beloppet på den lön som ska betalas till honom är 3 000 euro, på vilken källskatt på 15 % det vill säga 450 euro tas ut. Därtill ska arbetstagarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens andel av pensionsförsäkringsavgiften tas ut utifrån inkomsten, om idrottsmannen enligt lagen ska ålderdomsförsäkras.

Lön för idrottsman är en inkomst som är underställd arbetstagarens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter. Om pensionsförsäkringsavgiften för idrottsmän tas ut av arbetstagaren, anmäls den till inkomstregistret under punkten Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare, så att uppgiften förmedlas till beskattningen.
 

Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

5.4 Uppträdande artist

Ersättning till en uppträdande artist kan vara arbetsersättning eller löneinkomst. Uppträdande artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-konstnärer samt musiker. När lön eller arbetsersättning betalas ut till en uppträdande artist för arbete som uppträdande artist, ska man i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren anmäla uppgiften Uppträdande artist.

Exempel 39: En dansare med hemvist i Frankrike kommer till Finland för att arbeta i tre månader i en teaterproduktion. Han är allmänt skattskyldig i Finland. Han har ett A1-intyg från Finland, enligt vilket han omfattas av socialskyddet i Frankrike.

Dansaren har ansökt om ett källskattekort från skattebyrån, enligt vilket en källskatt på 15 % ska tas ut utifrån inkomsten. En lön på 2 000 euro betalas till honom och av detta belopp är 300 euro källskatt.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande:Som kompletterande uppgift kan man därtill anmäla inkomsttagarens vistelseperioder i Finland.

5.5 Lön som betalas ut av en specialorganisation

När prestationsbetalaren är en specialorganisation som inrättats med ett internationellt fördrag, ska man som övrig uppgift om betalaren lämna uppgiften Specialorganisation. Exempel på sådana specialorganisationer är Kemikalieverket ECHA, Helsingforskommissionen HELCOM, Wider-institutet och Internationella Organisationen för Migration IOM.

Lön som betalats ut av en specialorganisation beskattas inte i Finland utifrån något avtal om internationella specialorganisationer. Lönen kan dock vara underställda försäkringsavgifter beroende på avtalet.

Också då en främmande stats diplomatiska eller därmed jämförbara beskickning i Finland eller ett konsulat som förestås av en utsänd konsul betalar ut lön till en arbetstagare, som inte är finländsk medborgare, kan uppgifterna anmälas till inkomstregistret under Specialorganisation, som är en övrig uppgift om betalaren. Om arbetstagaren är en finländsk medborgare, används dock inte uppgiften Specialorganisation.

De försäkringsavgifter som inte omfattas av försäkringsskyldighet ska anmälas till inkomstregistret genom att använda Typ av undantagssituation för försäkring. Om inkomsten inte omfattas av någon försäkringsavgift, ska man till inkomstregistret anmäla uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Om en arbetstagare som tjänstgör för en specialorganisation omfattas av det bosättningsbaserade socialskyddet i Finland, påförs sjukförsäkringsavgiften för inkomsttagaren som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen. Specialorganisationen har inte någon skyldighet att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, trots att arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Exempel 40: En arbetstagare som tjänstgör för en specialorganisation omfattas av det bosättningsbaserade socialskyddet i Finland. Specialorganisationen i exemplet har inte någon försäkringsskyldighet vad gäller övriga försäkringsavgifter.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande: 

Exempel 41: En främmande stats beskickning i Finland betalar ut en lön på 3 500 euro till en arbetstagare. Arbetstagaren är inte finländsk medborgare. Han är arbetspensions-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrad. Arbetstagaren omfattas dock inte av det bosättningsbaserade finländska socialskyddet.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret under uppgiften Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring), som är en Typ av undantagssituation för försäkring-uppgift.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande: 

5.6 Arbetsersättning eller bruksersättning (royalty) som betalats ut till en begränsat skattskyldig

Arbetsersättning eller bruksersättning, dvs. royalty som betalats ut till ett samfund

Prestationsbetalaren ska till inkomstregistret anmäla den arbetsersättning som betalats ut till ett begränsat skattskyldigt samfund, om källskatt tagits ut på arbetsersättningen. Inkomsten anmäls med inkomstslaget Arbetsersättning.

En bruksersättning, det vill säga royalty (till exempel ersättning för upphovsrätt) som betalats ut till en begränsat skattskyldig, ska alltid anmälas till inkomstregistret oberoende av om källskatt tagits ut på den eller inte. Inkomsten anmäls under inkomstslaget Bruksersättning som förvärvsinkomst.

När prestationen betalas till ett utländskt samfund, ska man därtill anmäla Samfund som typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren. Därtill ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Begränsat skattskyldig: Ja.

Arbetsersättning eller bruksersättning, dvs. royalty som betalats ut till en fysisk person

Om en arbetsersättning eller royalty, dvs. en bruksersättning betalats till en begränsat skattskyldig fysisk person, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret, även om källskatt inte tagits ut på prestationen. Arbetsersättningen anmälas under inkomstslaget Arbetsersättning och royalty under inkomstslaget Bruksersättning som förvärvsinkomst.

I uppgifterna om inkomsttagaren ska man anmäla Begränsat skattskyldig: Ja.

 

Närmare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Arbetsersättning till utländskt företag.

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2018